Geologické inženýrství

Geologické inženýrství je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno především na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný, technický a ekonomický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů a to i mimo oblast nerostných surovin a geologických oborů. V teoretické i praktické výuce směřuje k provádění, řízení, organizování a vyhodnocování všech typů geologických prací. Studiem se prolíná analýza ekonomických otázek souvisejících s geologickou a na ni navazující technickou aktivitou, hodnocení ekologických aspektů geologické, hornické a průmyslové činnosti, aplikace výpočetní techniky, informatiky a výuka a využívání cizích jazyků. Nedílnou součástí studia jsou praktická terénní cvičení, exkurze a praxe, na kterých posluchači zvládnou postup a provádění geologických, geochemických, geofyzikálních a technických prací, osvojí si geologické mapování a vedení geologické dokumentace. Na základní studium navazuje odborná profilace umožněná výběrem příslušných volitelných předmětů. Studentům jsou nabízeny doporučené skladby volitelných předmětů, vycházející z předpokládaných vývojových trendů a potřeb národního hospodářství, a to v oblastech: