Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Změna řešených priorit v oboru hydrogeologie vyžaduje vedení výuky též v oblasti užité hydrogeologie, tj. zaměření na povrchové a mělké podzemní vody, jejich ochranu a sanaci, využívání zdrojů apod. Současně je zaměřena zejména na problematiku průzkumu zvodnění horninových masívů pro těžbu nerostných surovin i podzemní stavitelství, podzemní ukládání odpadů, jímání a ochranu minerálních a termálních vod, těžbu ropy a zemního plynu apod.V inženýrské geologii je výuka zaměřována do oblasti podzemního stavitelství (celosvětový trend urbanizace) a do problematiky posuzování a prognózování rizik, vyplývajících z působení geodynamických faktorů. Inženýrská geologie je úzce propojená s geotechnikou. V oblasti užité geofyziky je výuka zaměřena na aplikaci geofyzikálních metod nejen do tradičních oblastí jakou je geologie, inženýrská geologie, průzkum ložisek ap., ale je rozšiřována zejména pro potřeby ekologické. S tím souvisí nutnost zvládnutí nových metod, přístrojové techniky nové generace, nových způsobů zpracování dat a interpretace výsledků.