Vědeckovýzkumná a aplikační činnost 

 

Vědecká činnost institutu svou pestrostí odpovídá struktuře institutu. Je zaměřena na studium geologických a ložiskových poměrů v ČR i v zahraničí, rozvoj výzkumných a průzkumných metodik v ložiskové geologii, inženýrské geologii a hydrogeologii, úlohu geofaktorů a antropogenních vlivů v životním prostředí, nerostných surovin, jejich zdrojů a využití, geoinformatiku, na těžbu a skladování kapalin apod.

 

Environmentální geochemie

Geochemie půd, kontaminace rizikovými prvky a organickými polutanty.

Geochemie a fázové složení kalů z čistíren odpadních vod.

Geochemie a fázové složení polétavého prachu.

Distribuce, forma výskytu a mobilita toxických prvků i organických polutantů v elektrárenských popílcích a velkoobjemových odpadech.

Hodnocení radonového rizika základových půd ostravské aglomerace.

 

 Hydrogeologie, inženýrská geologie a aplikovaná geofyzika

Hydrochemie, metodika stanovení jednotlivých složek,  modelování výskytu hlavních složek.

Návrhy, realizace a provoz komplexních monitorovacích systémů (včetně atmogeochemických měření) sledujících vliv primárních zdrojů na horninové prostředí a povrchové i podzemní vody.

Zjišťování zdrojů kontaminace podzemních vod, ověřování rozsahu znečištění podzemních vod a horninového prostředí ropnými látkami resp. jinými kontaminanty včetně navržení způsobu následné sanace. Staré ekologické zátěže (průzkum, technologie sanace)

 

Aplikovaná mineralogie a petrografie

Mineralogický a petrografických výzkum vlastností přírodních a technických materiálů.

Výzkum velkoobjemových odpadů s ohledem pro použití k výrobě důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot.

Petrografická analýza drceného kameniva a dekoračního kameniva.

Výzkum přírodních hornin a odpadních materiálů pro využití jako kameniva.

 

 Strukturní a regionální geologie

Studium strukturně-tektonických a paleonapěťových poměrů karvinské dílčí pánve OKR ve vztahu k predikci  důlních otřesů.

Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita

Vzájemná interakce variského a alpínského tektogenu moravko-slezské zóny – morfostrukturní a tektonická analýza

 

 Historická geologie a paleontologie

Biostratigrafický výzkum a litostratigrafický výzkum křídových souvrství Západních Karpat a Východních Alp.

 

Geoinformatika

 

 

Vrtání a geologický průzkum

Stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění.

Výzkum metodologie ložiskového průzkumu.

Monitoring činnosti podzemních zásobníků plynu

Ukládání tekutých odpadů v propustných vrstvách

 

Technické vybavení:

Laboratoř RTG – difrakce, optická laboratoř firmy OLYMPUS se softwarem pro analýzu obrazu „LUCIA“, spektroskopická laboratoř, vrtací souprava MVS-1,  měřicí aparatura pro sledování propustnosti přirozeného i umělého prostředí (permeametry řady MAF), základní přístrojové vybavení pro geofyzikální rezistivitní měření, mělkou seizmiku, magnetometrii, radiometrii a termiku, pojízdná vrtná souprava EP 15 (traktor), diamantové jádrové vrtací zařízení D-160 E, HILTI. Pro přípravu bodové grafiky je k dispozici speciální počítačově podporované mikroskopické pracoviště s digitální snímací kamerou a digitálními fotoaparáty s přímou PC komunikací. Software pro GIS a stabilitní výpočty GEOSTAR, GEOFEM, GEO 4, software pro numerické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace GMS 3.0 (Groundwater Modeling System), MODFLOW, MT3D, FEMWAT, FEFLOW (transport polutantů v nasycené i nenasycené zóně, transport tepla).

 

Nabízené služby:

·       Fázová a chemická analýza přírodních materiálů a odpadních produktů. Servisní, výzkumné a poradenské služby v oblasti přírodních stavebních materiálů (dekorační kámen a drcené kamenivo). Soudní znalectví v daném oboru. Vyhodnocení minerálů a hornin  metodou analýza obrazu „LUCIA“.

·       Základní pedologické rozbory, stanovení sorpčních parametrů, granulometrické a fázové složení půd, kalů z čistíren odpadních vod, kompostů.

·       Inženýrsko-geologické vrty pro zakládání a sanaci staveb, průzkumné hydrogeologické vrty pro účely skládek a ochrany podzemních vod, vrtné práce ve stísněných prostorách. Inženýrsko - geologické vrty, hydrogeologické a monitorovací vrty, vrtné práce ve stísněných prostorách. Stendový výzkum nových typů vrtných nástrojů, projektování vrtů. Geofyzikální přístrojová technika umožňující použití v inženýrské geologii a hydrogeologii. Numerické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace, soudně-znalecké posudky v oboru hydrogeologie, výpočty odvodňování dolů, lomů, stavebních jam aj.