Tab. 3.2.2.4.1  Rozdělení klastických sedimentů (upraveno podle Kukala, 1985)

Velikost zrna v mm

Nezpevněná hornina

Zpevněná hornina

Struktura

Název

česky

anglosassky

nad 2 mm

štěrk

brekcie

psefitická

ruditická

psefity

konglomerát (slepenec)

2 – 0,063

písek

pískovec

psamitická

arenitická

psamity

arkóza

droba

0,063 – 0,004

spraš

prachovec

aleuritická

lutitická

aleurity

pod 0,004 mm

jíl

jílovec

pelitická

pelity