Tab. 5.1.1.4  Hodnocení stupně zvětrání (alterace) hornin (ČSN 72 1001)

Stupeň zvětrání

Symbol

Stupeň alterace

Symbol

Podíl zvětralých (alterovaných) minerálů v % (odhad)

Popisné znaky

zdravá

W1

zdravá

A1

0 – 3

hornina je bez stop zvětrání (alterace), zabarvení je původní, rovnoměrné

navětralá

W2

částečně alterovaná

A2

3 – 10

hornina má zachovalý původní stav i vzhled; malá část minerálů je částečně zvětralá (alterovaná); typická je alterace a zvětrání kolem diskontinuit; malá změna barvy nebo odstínu, hlavně podél diskontinuit

mírně navětralá

W3

mírně alterovaná

A3

10 – 35

hornina má zachovalý původní vzhled; část minerálů je částečně až zcela zvětralá (alterovaná); zdravé minerály tvoří souvislou kostru horniny; výrazná změna barvy nebo odstínu

silně zvětralá

W4

silně alterovaná

A4

35 – 75

značná část až většina minerálů je značně až úplně zvětralá (alterovaná); zdravé minerály už netvoří souvislou kostru horniny, ale vyskytují se zpravidla jako jádra zvětralých (alterovaných) částic; původní struktura horniny je jasně zřetelná; úplná změna barvy oproti zdravé hornině

rozložená

W5

rozložená

A5

> 75

převážná většina minerálů je zcela rozložená, zdravé nebo částečně zvětralé (alterované) minerály se vyskytují jen jako izolované částice v rozložené hmotě; v rostlém stavu je původní struktura horniny celkem zachovalá