Databázové systémy I - témata k procvičování

Doc. Dr. Vladimír Homola, Ph.D.

Poznámka: Za některými tématy je uvedeno možné řešení ve formě odkazu na MDB soubor zpracovávaný např. programem Access 2003-2016. Pro úplné vyzkoušení je nutno si soubory stáhnout na vlastní počítač a otevírat je až tam.

 1. Železářství

Jste majitelkou obrovského železářství. V prodejně prodáváte spoustu zboží (asi deset druhů), které máte vedle v místnosti na skladě, a které nakupujete od různých dodavatelů z celého světa (asi od pěti) - vždy jeden druh zboží od jediného dodavatele. Vytvořte databázi, která bude sledovat, kdy jste prodali kolik kusů kterého zboží. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

 2. Salon

Jste majitelkou světově proslulého módního saloonu. Šijete tisíce modelů (asi pět), každý o různé pracnosti (vyjádřené počtem hodin) a různé průměrné spotřebě látky (vyjádřené metry). Stejné modely šijete i z různých látek (asi třech), každá o jiné ceně. Při šití účtujete 300 Kč za hodinu práce. Vytvořte databázi, která bude sledovat, kdy jste dodali kterým zákazníkům (asi třem) které modely. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

3. Knihy

Jste vášnivou čtenářkou. Doma máte nepřeberné množství knih (asi patnáct) od všech možných autorů (asi od třech), které jste nakoupila v různých dnech v různých knihkupectvích na celém světě (asi třech) za různou cenu. Vytvořte databázi, která bude informovat o vašich knihách. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

4. Modelka

Jste světovou topmodelkou. Všechny agentury (asi čtyři) se o vás derou a angažují vás pro různé módní návrháře (asi pro tři) z různých zemí. Za zprostředkování každé akce trvající i několik dnů platíte každé agentuře jednorázově jí požadovaný poplatek, naopak od každého návrháře dostáváte za každý den jím nabízenou odměnu. Vytvořte databázi, která bude informovat o vašich akcích a jejich termínech. Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

 

5. Znečištěné vody

Podle zákona 58/1998, vyhlášky 293/2002 a násl. "je každá právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových povinna platit poplatek za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod. Pro účel stanovení výše poplatků je znečišťovatel, kterému vznikla poplatková povinnost podle tohoto zákona, povinen u každého zdroje a výpustě sledovat koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v příslušných ukazatelích, měřit objem vypouštěných odpadních vod a vést o tomto sledování a měření provozní evidenci podle jednotlivých ukazatelů znečištění. Veškeré podklady k vedení provozní evidence je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu pěti let."

Každý znečišťovatel je tedy povinen na vlastní náklady měřit množství vypouštěných vod a koncentraci zákonem resp. vyhláškami stanovených látek, vypočítávat celkové množství vypuštěných látek metodami zákonem stanovenými, a odvádět do státního rozpočtu pokuty podle množství vypouštěných látek dle ceníků pokut obsažených v zákoně. Evidentně každý takový subjekt potřebuje pro výpočet pokut údaje průběžně v daném roce získávané, a ty podle znění zákona musí dlouhodobě uchovávat.

Databázové znění úlohy podporující evidenci podle zákona může být následující:

Vypracujte databázovou aplikaci pro evidenci vypouštění znečištěných vod do vod povrchových v konkrétních místech vypouštění několika podniků. Aplikace musí podle zákona evidovat množství vypouštěné znečištěné vody minimálně v měsíčních intervalech za účelem zjištění celkového ročního objemu vody v každém jednotlivém místě vypouštění. Dále musí podle zákona evidovat koncentrace stanovených látek, a to analýzami vzorků vod odebíraných nejméně 12x ročně z každého místa vypouštění. Konečně musí umožňovat zjištění celkové vypuštěné hmotnosti každé stanovené látky v každém jednotlivém místě součinem celkového objemu a průměrné koncentrace látky. Tento průměr však není prostým průměrem Pv všech zjištěných koncentrací, ale aritmetickým průměrem Pr jen těch koncentrací, náležejících do intervalu <Pv-2s, Pv+2s>, kde s značí směrodatnou odchylku všech zjištěných koncentrací.

Sestavte dotazy, které odpoví na otázky:

Možné řešení - zde.

 

 

6. Pitná voda

Podnik Zásobování vodou dodává řadě obcí (asi třem) z velkého množství svých hydrogeologických čerpacích vrtů (asi deseti) pitnou vodu - ilustrační schéma zde. Pro účely fakturace odečítá ke konci každého měsíce stavy vodoměrů (v [m3]) na vrtech umístěných, a současně monitoruje hladinu podzemní vody (v [m] od ústí vrtu). Vytvořte databázi, která bude odběry a hladiny evidovat a odpoví na řadu otázek:

Možné řešení - zde.

 

Rev. 06 / 2016