Vybraná legislativa v Inženýrské geologii

 

V Inženýrské geologii jsou základní platné předpisy postaveny na horním a geologickém zákonu. Tyto dva zákony pak doplňuje zákon o odborných způsobilostech, zákon o odpadech a stavební zákon. V oblasti životního prostředí pak zákon o vlivu na životní prostředí (EIA).

            Jednotlivé zákony mají následující tématickou náplň:

Zákon Federálního shromáždění
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Zdroj:

8/1988 Sbírky zákonů na straní 175

Číslo předpisu:

44/1988 Sb.

Účinnost od:

01.07.1988

Vydáno dne:

19.04.1988

Témata:

Horní právo
Ložiska nerostů
Těžební podniky
Dobývání nerostů
Důlní měřičství (měřictví) a geologická dokumentace
Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů
Vyhrazené a nevyhrazené nerosty
Dobývací prostor
Bezpečnost provozu při dobývání nerostů
Geologický průzkum
Rekultivace půdy po těžbě nerostů

 

Zákon ČNR č. 62/1988Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů č. 543/1991 Sb., a 366/2000 Sb., (úplné znění v zákoně č. 66/2001 Sb.)

Číslo předpisu:

66/2001 Sb.

Účinnost od:

1. ledna 2001

Vydáno dne:

14. září 2000

Témata:

Geologické práce
Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti
Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum
Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum
Evidence geologických prací
Podávání návrhů a oznámení
Návratnost prostředků za geologické práce
Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání
Státní geologická služba
Sankce
Zrušení průzkumného území

 

Zákon o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Číslo předpisu:

206/2001 Sb.

Účinnost od:

20.06.2001

Vydáno dne:

4. června 2001

Témata:

Odborná způsobilost v oblasti geologických prací

 

Vyhláška č. 457/2001Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu:

Číslo předpisu:

121/1989 Sb.

Účinnost od:

01.09.2001

Vydáno dne:

17. července 2001

Témata:

Pojmy
Etapy a komplexnost geologických prací
Projektování geologických prací
Provádění geologických prací
Vyhodnocování geologických prací
Povolování geologických prací, odborná způsobilost k jejich výkonu a evidence oprávněných organizací

 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací

Číslo předpisu:

282/2001 Sb.

Účinnost od:

01.09.2001

Vydáno dne:

17. července 2001

Témata:

Rozsah evidovaných údajů
Postup při vedení evidence
Změna evidence
Zpřístupňování informací

 

 Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Číslo předpisu:

100/2001 Sb.

Účinnost od:

01.01.2002

Vydáno dne:

20. února 2001

Témata:

Posuzování vlivů na životní prostředí (rozsah posuzování, základní pojmy, předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí, způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí, oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí)
Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky (způsob mezistátního posuzování, mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky, mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky)
Předběžné projednání
Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních
Veřejné projednání
Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

Zákon č. 185/2001Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Číslo předpisu:

185/2001 Sb.

Účinnost od:

01.01.2002 a 01.01.2003 (některé paragrafy)

Vydáno dne:

15. května 2001

Témata:

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
Působnost orgánů veřejné správy

Dále se k tomuto zákonu váže:

Vyhláška č. 381/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška č. 383/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 384/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).

Vyhláška č. 376/01Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Nařízení vlády č. 258 ze dne 6. června 2001, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek

Vyhláška č. 10/2002Sb.  Ministerstva životního prostředí ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona 137/1982 Sb., zákona 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona 262/1992 Sb., zákona 43/1994 Sb., zákona 19/1997 Sb., zákona 83/1998 Sb., nálezů Ústavního soudu ČR č. 95 a 96/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 59/2001 Sb)

Číslo předpisu:

50/1976 Sb.

Účinnost od:

01.10.1976

Vydáno dne:

27. dubna 1976

Témata:

Územní plánování (cíle a úkoly, podklady a dokumentace, pořizování, schvalování a závaznost dokumentace, územní řízení)
Stavební řád (oprávnění k projektové a inženýrské činnosti k provádění staveb, výrobky pro stavbu, terénní úpravy, užívání staveb, údržba staveb, státní dohled)
Sankce
Vyvlastnění
Stavební úřady
Evidence a ukládání dokumentace

 

Další velmi blízké zákony:

Zákon č. 254/2001Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 305 ze dne 4. srpna 2000 o povodích.

VYHLÁŠKA  č. 137/99 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 10. června 1999, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů - platnost od 1. 8. 1999

VYHLÁŠKA č.428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

VYHLÁŠKA č.431/2001 Sb. Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.