Použitá a doporučená literatura

 1. Adamus,  B. (1986): Důlně geologická fotodokumentace, SNTL/ALFA, Praha
 2. Aldorf, J. et al. (1984): Geotechnické stavby, VŠB, Ostrava
 3. Aldorf, J., Müllerová, J. (1994): Inženýrská geologie část I., VŠB-TU, Ostrava
 4. Bažant, Z (1981): Zakládání staveb, SNTL, Praha
 5. Begemann, W., Schiechtl, M.H. (1999): Inzynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Arkady, Warszawa
 6. Bradáč, V. (2000): ř. Opava – Jilešovice, závěrečná zpráva, Opava
 7. Buzek, L. (1979): Metody v geomorfologii, Pedagogická fakulta Ostrava
 8. Buzek, L. (1983): Eroze půdy, Pedagogická fakulta Ostrava
 9. Buzek, L. et  al. (1975): Geografie a životní prostředí, Pedagogická fakulta Ostrava
 10. Buzek, L., Havrlant, M. (1972): Základy geomorfologie a biogeografie, Pedagogická fakulta Ostrava
 11. Czudek, T. (1997): Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru, SURSUM, Brno
 12. Čabalová, D., Šamalíková, M. (1992): Inžinierska geolgia, Alfa, Bratislava
 13. Demek, J. (1987): Obecná geomorfologie, Academia, Praha
 14. Demek, J., et al. (1965): Geomorfologie Českých zemí, ČSAV, Praha
 15. Demek, J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země, Academia, Praha
 16. Dopita, M. et al. (1997): Geologie české části hornoslezské pánve, Ministerstvo ŽP ČR, Praha
 17. Dornič, J. (1975): Aerofotogeologie, ÚÚG, Praha
 18. Fussgänger, E., Malgot, J., Mahr, T., Jadroň, D., Klaus, V. (1982): Metódy výskumu a prieskum svahových deformácií, IGHP, Žilina
 19. Giani, G.P. (1992): Rock slope stability analysis, A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield
 20. Goodman, R. E. (1992): Engineering geology - Rock in Engineering construction, John Wiley & Sons, Inc., New York
 21. Grmela, A., Aldorf, J. (1999): Vplyvy podzemných vôd na deštrukciu  jamy Doubrava-IV  v OKR, Technická univerzita Košice, Zvaz hutnictva, ťažkého priemyslu a geológie SR,  Herľany
 22. GÚDŠ (1992): Geologický terminologiský slovník-Inžinierska geológia, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
 23. Holý, M. (1978): Protierozní ochrana, SNTL, Praha
 24. Hulla,  J. et al. (1991): Mechanika zemín a zakladanie stavieb, ALFA, Bratislava
 25. Hulla, J., Turček, P. (1998): Zakládanie stavieb, Jaga Group v.o.s., Bratislava
 26. Hyánková, A. a kol. (1985): Laboratórny výskum vlastností hornín, Univerzita Komenského, Bratislava
 27. Chudek, M. (2002): Geomechanika z podstawami ochrony srodowiska gorniczego i powierzchni terenu, Wydawnictvo politechniki Slaskiej
 28. Jakubec, L. (1967): Zborník Povodeň na Dunaji v roku 1965, Bratislava
 29. Kodym, O. (1967): Regional Geology of Czechoslovakia, Geological Survey of Czechoslovakia, Central Office of Geodesy and Cartography
 30. Kořínek, R., Aldorf, J. (1994): Geotechnický monitoring, VŠB-TU, Ostrava
 31. Kovář, L. (2002): Ostrava – Třebovice, RD, závěrečná zpráva, Ostrava
 32. Kovář, L., Kleinová, R. (2001): Frýdek – Místek, propojení ulic Růžová a Lipová, závěrečná zpráva, Ostrava
 33. Kovář, L. (2001): Horní Suchá, haly fy. BEFRA, závěrečná zpráva, Ostrava
 34. Kovář, L. (2002): Ostrava – Svinov, sesuv na Kmochově ulici, závěrečná zpráva, Ostrava
 35. Kovář L., Marschalko M. (2002): Vliv důlní činnosti na svahovou deformaci Doubrava – Vrchovec. Geologia a životné prostredie, Bratislava
 36. Kovář, L. (1999): Geotechnické hodnocení horninového prostředí na základě analýzy jeho diskontinuálnosti, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 37. Kukal, Z. (1983): Rychlost geologických procesů, Academia, Praha
 38. Lomtadze, V. D. (1977): Inženernaja geologija, Inženyrnaja geodinamika, Leningrad, Nedra
 39. Malgot, J., Klepsatel, F., Trávníček, I. (1992): Mechanika hornín a inžinierska geológia, Alfa, Bratislava
 40. Mareš, S. a kol. (1983): Geofyzikální metody v hydrogeologii a v inženýrské geologii, SNTL/Alfa, Praha
 41. Marschalko M., Müllerová J. (2002): Analysis of stability models of slopes in the flysch zone, Landslides -Proceedings of the firs European Conference on Landslides, A.A. Balkema Publishers
 42. Marschalko, M. (2001): Sledovaní průsečíků starých koryt řek s protipovodňovými hrázemi pro  posouzení jejich stability, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické university Ostrava, Řada hornicko-geologická 2 - 2001, VŠB – TU Ostrava
 43. Marschalko, M., Müllerová, J. (1999): Cvičení z inženýrské geologie, VŠB-TU, Ostrava
 44. Matula, M. (1983): Metódy inžinierskogeologického výskumu, KU, Bratislava
 45. Matula, M. et al (1988): Zborní prednášok - Systémové pristupy v inžinierskogeologickom výskume, ČSVTS, Bratislava
 46. Matula, M., Pašek, J. (1986): Regionálna inžinierska geológia ČSSR, Alfa/SNTL, Bratislava
 47. Matys, M. et al. (1990): Poľné skúšky zamín, ALFA, Bratislava
 48. Mazáč, J. (1991): Hlubinné vrtání, VŠB, Ostrava
 49. Mencl, V. (1966): Mechanika zemin a skalních hornin, Academia, Praha
 50. Mísař, Z. a kol. (1983): Geologie ČSSR I. - Český masiv, Státní pedagogické nakladatelství, Praha
 51. Mišík, M., Chlupač, I., Cicha, I. (1985): Stratigrafická a historická geológia, SPN, Bratislava
 52. Morisawa, M. (1994): Geomorphology and Natural hazards,
 53. Murdych, J. (1985): Dálkový průzkum Země, Academia, Praha
 54. Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie, Academia, Praha
 55. Nešvara, P., Sekyra, Z. (1999): Studie - Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů, SG Geotechnika a.s., Praha
 56. Novosad, S. (1998): Souhrnná zpráva o sledování sesuvů v prostoru nádrže Šance v období 1995 – 98, závěrečná zpráva, Ostrava
 57. Ondrášik, R.,Rybář, J. (1991): Dynamická inžinierska geológia, SPN, Bratislava
 58. Pašek, J., Matula, M. a kol. (1995): Inženýrská geologie I., II., Česká matice technická, Praha
 59. Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth, W.H. Freeman and Company, New York
 60. Prosová, M., Zeman, M. (1974): Geomorfologie v inženýrskogeologickém mapování, HIG, Praha
 61. Rubín, J. et al. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů, Academia, Praha
 62. Rybář, J. (1987): Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných  hor, Praha
 63. Řezníček, T., Pašek, J., Zeman, M. (1980): Geologie v územním plánování, Academia, Praha
 64. Slivka, V. a kol. (2002): Těžba a úprava silikátových surovin, Silikátový svaz, Praha
 65. Svatoš, A. (1875): Interpretace leteckých snímků při inženýrskogeologickém průzkumu  svahových deformací, Academia, Praha
 66. Šamalíková, M. (1990): Inženýrskogologická terminologie, Vysoké učení technické, Brno
 67. Šiemk, J., Jesenák, J., Eichler, J., Vaníček, I. (1990): Mechanika zemin, SNTL, Praha
 68. Škopek, J. et al. (1986): Mechanika hornin I, Přf UK, Praha
 69. Tomášek, M. (2000): Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha
 70. Turner, A. K., Schuster, R. L. (1996): Landslides Investigation and Mitigation, National Academi Press, Washington D.C.
 71. Vaníček, I., Kudrnáčová, I. (1988): Mechanika zemin - cvičení, ČVUT - FaSt, Praha
 72. Wilun, Z. (2001): Zarys geotechniki, Wydawnictva Komunikacji i lacznosci, Warszawa
 73. Záruba, Q., Mencl, V. (1974): Inženýrská geologie, Academia, Praha
 74. Záruba, Q., Mencl, V. (1987): Sesuvy a zabezpečování svahů, Academia, Praha
 75. Zeman, O., Beneš, K. a kol. (1985): Anglicko - český geologický slovník, Academia, Praha
 76. Zeman, V. (1983): Průzkumné vrtání I. - Technika a technologie jádrového vrtání, VŠB, Ostrava
 77. Zolotarev, G. S. (1983): Inženernaja geodinamika, MGU, Moskva