1. Úvod do inženýrské geologie

Inženýrská geologie je aplikovaný obor, který zkoumá a hodnotí interakci geologického prostředí s inženýrskými díly. Je hraničním interdisciplinárním oborem mezi přírodními a technickými vědami. To znamená, že musí vycházet ze znalosti nejen geologie, petrologie, hydrogeologie, metod geologického průzkumu, geomorfologie, ale i ze znalosti geomechaniky, geotechniky, zakládání staveb a dalších disciplín.

Úkolem inženýrskogeologického výzkumu i průzkumu je podat :

·         kvalitativní i kvantitativní charakteristiku složek geologického prostředí ve vztahu k uvažovanému inženýrskému záměru,

·         prognózu změn geologického prostředí v důsledku technických zásahů i působení přírodních a antropogenních procesů, které by mohly mít negativní účinky na inženýrské dílo, jeho okolí i životní prostředí,

·         návrh vhodných opatření pro realizaci inženýrského díla, zajištění jeho funkčnosti, bezpečnosti díla a jeho okolí i pro ochranu životního prostředí.

Své uplatnění nachází především ve stavebnictví, hornictví, ale i v územním plánování a při řešení úkolů ochrany životního prostředí.

Inženýrskou geologii jako vědní obor lze členit na obecnou, regionální a speciální.

Obecná inženýrská geologie se zabývá studiem inženýrskogeologických charakteristik jednotlivých složek geologického prostředí, jejich vzájemnými vztahy a obecně platnými zákonitostmi. Výsledkem těchto studií jsou klasifikační systémy, doporučení vhodných metod a metodických postupů při posuzování a hodnocení inženýrskogeologických poměrů. Podle specifického zaměření se vyvinuly některé dílčí obory jako:

·         Inženýrská petrologie, zaměřená na detailní charakteristiku horninového materiálu, možnosti jeho zlepšovaní i využití v různých průmyslových oborech.

·         Inženýrská geodynamika se zabývá studiem podmínek vzniku geodynamických procesů, jejich mechanismu a rozvoje a návrhy na ochranná opatření.

·         Speciální inženýrská geologie je zaměřena na zhodnocení IG poměrů pro konkrétní inženýrské objekty a činnosti především v pozemním a podzemním stavitelství a v ochraně životního prostředí. Podílí se i na řešení specifických problémů hornictví.

·         Regionální inženýrská geologie systematicky využívá poznatků obecné i speciální IG pro hodnocení IG poměrů větších územních celků. Výsledkem jsou mapy IG rajonizace, které slouží pro územní plánování a urbanizaci.