Geneze

 

Geneze

                                                           stupeň metamorfózy

Metemorfity

Regionální

Mateřské horniny

magmatity        sedimenty

 

metakonglomerát

kvarcit   - sericitový     -muskovitový         -biotitová

                fylit               svor                        pararula

 

      krystalický vápenec a dolomit                                 skarn

grafitový fylit a svor                               grafitová rula

migmatit, granulit

břidlice           porfyroid                        ortorula

sericitová                                                                                               

 

zelená břidlice                            amfibolit

mastková, chloritová                 serpentinit

kontaktní

 

                                                  skvrnitá břidlice                                      rohovec

 

                                                            plodová břidlice                                  porcelanit

dislokační

 

                   dislokační brekcie                                                           dislokační jíl

 

                                              proto -     kataklazit                  ultra –

                                              proto -     mylonit                     ultra –

                                                              

                                                              blastomylonit           (fylonit)