Tab.5.2.1  Stupeň zvětrávání a alterace hornin (ČSN 72 1001)

Stupeň zvětrávání

Symbol

Stupeň alterace

Symbol

Podíl zvět. (alter.) min. v %

Popisné znaky horniny

zdravá

W 1

zdravá

A 1

0 až 3

Hornina bez stop zvětrávání nebo alterace. Zabarvení horniny je původní, rovnoměrné.

navětraná

W 2

částečně alterovaná

A 2

3 až 10

Hornina má zachovaný původní stav i vzhled. Malá část minerálů je částečně alterovaná. Typická je alterace a zvětrání podél diskontinuit. Malá změna barvy nebo odstínu, hlavně podél diskontinuit.

slabě zvětraná

W 3

slabě alterovaná

A 3

10 až 35

Hornina má zachovaný původní vzhled. Část minerálů je částečně až úplně alterovaná nebo  zvětraná. Zdravé minerály tvoří souvislou kostru horniny. Výrazná změna barvy nebo odstínu.

silně zvětraná

W 4

silně alterovaná

A 4

35 až 75

Značná část až většina minerálů je značně až úplně zvětraná nebo alterovaná. Zdravé minerály už netvoří souvislou kostru horniny, ale vyskytují se zpravidla jako jádra zvětraných nebo alterovaných částic. Původní struktura horniny je jasně zřetelná. Úplná změna barvy proti zdravé hornině.

úplně zvětraná (rozložená)

W 5

úplně alterovaná (rozložená)

A 5

> 75

Převážná většina minerálů je úplně rozložená, zdravé nebo částečně zvětrané, případně alterované minerály se vyskytují jen jako izolované částice v rozložené hmotě. Po rozpadu, ale v rostlém stavu, je původní struktura horniny ještě zachována.