Tab.5.2.2  Klasifikace skalních hornin

Třída

Pevnost σc

(MPa)

Pevnost

Charakteristika

Typy hornin

R1

>150

vysoká až velmi vysoká

hornina se dá kladivem otloukat těžce

zdravé:granitoidy, diority, gabroidy, migmatity, kvarcity, amfibolity, bazaltoidy, prokřemenělé krystalické vápence, droby, silicity, ortoruly

R2

50 až 150

vysoká

hornina se dá kladivem těžce rozbíjet

navětralé: třída R1

zdravé: zpevněné psefity a psamity (pískovce, slepence), karbonáty, některé pararuly, parabřidlice (fylit, svor)

R3

15 až 50

střední

hornina se dá kladivem lehce rozbíjet

mírně zvětralé: třída R1

navětralé: třída R2

zdravé: jílovité břidlice, slínovce

R4

5 až 15

nízká

do horniny je možné rýpat nožem (nehtem)

mírně až silně zvětralé: třídy R1, R2

navětralé: třída R3

zdravé: mylonity, fylonity, prachovce, jílovce, chloritizované břidlice

R5

1.5 až 5

velmi nízká

hornina se dá rozdrobit v ruce

mírně až silně zvětralé: R1, R2, R3

navětralé: R4

zdravé: jílovce, prachovce

R6

0.5 až 1.5

extrémně nízká

do horniny je možné rýpat nehtem

mírně až silně zvětralé horniny: R3 až R5, eluvia s charakterem zemin