9. Geodynamické procesy

Geodynamické procesy probíhají po celou dobu vývoje Země a jejich výsledkem je stávající geologická stavba, morfostrukturní i morfoskulpturní charakter reliéfu, fyzikálně-chemický a napjatostní stav geologického prostředí (tab. 9.1). Podle hlavních faktorů podmiňujících jejich vznik, můžeme procesy rozdělit na: endogenní, exogenní nebo antropogenní, podle změn, které vyvolají v geologickém prostředí, se dělí na tektonické, litogenetické a geomorfologické (tab. 9.2). Základní kritéria pro hodnocení geodynamických procesů a jevů jako je: věk, aktivita, vývojové fáze a opakovatelnost, jsou uvedena v tabulce 9.3.

Geodynamické procesy e n d o g e n n í  (tektonické) jsou vyvolávány napěťopřetvárnými změnami v zemském tělese. Základními projevy jsou:

·         tektonické pohyby zemské kůry

·         zemětřesení

·         vulkanismus

Geodynamické procesy e x o g e n n í jsou vyvolávány působením vnějších fyzikálních, chemických a mechanických vlivů na geologické prostředí. Především se to týká teploty, tlaku, pohybu a chemických účinků povrchové a podzemní vody, gravitačních sil i vlivu vegetace. Účinnost těchto procesů, které se v principu projevují rozrušováním hornin a horninových masívů a přemísťováním horninových hmot, závisí na: odolnosti hornin proti rozrušování, geologické stavbě, klimaticko-morfologických zónách (obr.9.1), geomorfologických, hydrometeorologických, hydrologických a hydrogeologických poměrech. Exogenní procesy postihují svrchní část zemské kůry (max. do n x 100m) a ve svém důsledku mají reliéfotvorný (morfoskulpturní) charakter.

Mezi hlavní exogenní procesy, ovlivňující charakter geologického a následně i životního prostředí, patří:

·         zvětrávání - rozrušování hornin a masívů

·         eroze - vymílání a odnos hornin tekoucí vodou nebo větrem

·         abraze - podemílání břehů vodních nádrží nárazy vln

·         krasovění - rozpouštění karbonátových hornin a tmelů

·         svahové gravitační procesy - přemísťování horninových hmot po svahu

·         sufóze  - vymývání nezpevněných částic hornin vodou

·         objemové změny hornin - změnou obsahu vody, stavu napjatosti

 

Jednotlivé procesy se mohou vzájemně podmiňovat. Např. eroze břehu toku, podemílajícího patu svahu, podmiňuje svahový pohyb a porušení stability svahu. Zvětrávání podmiňuje erozi a abrazi případně i sufózi. Všechny uvedené procesy, probíhají-li ve svazích, mohou mít za následek porušení jejich stability.

Geodynamické procesy a n t r o p o g e n n í jsou vyvolávány hospodářskou a technickou činností (stavební, hornickou, vodohospodářskou, zemědělskou, lesnickou), při které dochází k:

·         přemísťování hornin

·         poddolování

·         otřesům

·         změnám hladiny podzemní vody

·         změnám vegetačního krytu

Mezi antropogenními a exogenními procesy jsou velmi těsné vztahy a vzájemné ovlivňování. Např. odčerpáváním podzemní vody může dojít k objemovým změnám v horninách s následnými poklesy povrchu, odlesňování podporuje vznik eroze apod.

U fosilních jevů často nelze zjistit původní příčinu. Proto se vytvořila řada klasifikací, z nichž za nejvýhodnější je považováno kriterium genetické podstaty změn, které nastanou v horninovém prostředí při vzniku a vývoji geodynamických jevů (tab. 9.2).

Podle možnosti ochrany jsou posuzovány geodynamické procesy jako a) neovlivnitelné, b) ovlivnitelné, a to částečně nebo úplně. Podle účinků, dopadu a významu mohou být a) neškodné, b) škodlivé, a to bezprostředně nebo potenciálně. Podle možnosti využití mohou být a) příznivé, b) nepříznivé.