9.1   Endogenní procesy

Endogenní procesy, označované také jako procesy tektonické, jsou vyvolány časoprostorovými chemicko-fyzikálními a napěťo-přetvárnými změnami, probíhajícími v zemském tělese. Mají za následek přeměnu horninového materiálu (metamorfózu, tavení, alteraci), deformaci hornin a horninových masívů (např. vrásnění, rozvolňování, konzolidace apod.) a pohyb ker zemské kůry. Jedná se o procesy člověkem v podstatě neovlivnitelné.

Mezi hlavní endogenní procesy patří:

·         neotektonické pohyby

·         zemětřesení

·         vulkanická činnost.

9.1.1  Neotektonické pohyby

Jedná se o pohyby zemských ker, časově vázané na období od mladšího terciéru po recent. Za recentní pohyby jsou označovány ty, které proběhly a eventuálně probíhají v posledních cca 10 000 letech. Z globálního hlediska se přibližně v této době relativně stabilizovala úroveň hladiny světového oceánu, došlo ke zpomalení izostatického vyrovnávání pevnin po ústupu pevninských ledovců a doznívala předchozí alpinská orogeneze.

Neotektonické pohyby jsou důsledkem napěťových změn v zemské kůře vyvolaných  řadou faktorů působících v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Za hlavní příčiny jsou považovány:

·         globální dynamika litosférických desek (přibližování se mezi jihozápadní Evropou a Afrikou, přesmykování Pamíru přes Ťan-Šan s rychlostí až 20 mm/rok, posun indické desky k severu, subdukce tichooceánské desky pod americký kontinent),

·         pohyb zemských ker v důsledku silných zemětřesení (Aljaška 1899, zdvih kry o 15 m),

·         oživování pohybu na starých zlomech (Po zlomu San Andreas - obr. 9.1.2 - došlo během kvartéru k horizontálnímu posunu o cca 15 km při střední rychlosti cca 7 až 8 mm/rok. Pohyb po krušnohorském zlomu porušuje stabilitu svahů Krušných hor a ohrožuje přilehlé uhelné doly v mostecké pánvi - obr. 9.1.4),

·         glaciizostatické pohyby, vázané na zatěžování ledovcem a odlehčování při jeho ústupu (vyklenování Skandinavie a Grónska 10 a více mm/rok, vznik fjordů - obr. 9.1.3),

·         další pohyby regionálního i lokálního měřítka (Kukal, 1983) - tabulka č. 9.1.1.

Celosvětové měření pohybů zemské kůry probíhá na mezinárodních stanicích (polygonech), umístěných na 39o3´severní šířky v Japonsku (od roku 1933), v oblasti Pamíru (od roku 1947), v Itálii a Kalifornii (od roku 1899) a regionálních mezinárodních profilech.

Neotektonická rajonizace České republiky, provedená na základě geodetických a geofyzikálních měření, geomorfologických a geologických mapování, vyčleňuje oblasti:

·            s amplitudou zdvihu během kvartéru cca 1 000 m - klenbovitá morfostruktura Šumavy a jižní části Českého lesa, hrásťové morfostruktury podmíněné mobilitou hlubinných zlomů (Krušné hory, Slavkovský les, Doupovské hory, České středohoří), klenby a jednostranné hrástě Krkonoš, Jizerských hor, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku

·            s amplitudou vertikálních pohybů 500 až 700 m - klenby, hrástě, příkopy v oblasti Českomoravské vysočiny, Drahanské vysočiny, Nízkého Jeseníku. Ve východní části Českého masívu dochází v kvartéru k pohybům až 5 mm/rok, ovlivněných doznívající dynamikou karpatské soustavy.

Neotektonické pohyby významně komplikují inženýrskogeologické poměry. Mohou představovat akutní nebezpečí zejména pro objekty, kde horninový masív je hlavním nosným prvkem stavby (mostní opěry, klenbové hráze přehrad, podzemní stavby, těžební díla ap.), protože vyvolávají vznik nových a oživování starých poruchových zón, vznik zemětřesení, změny výškových úrovní reliéfu a další na ně vázané procesy - sesuvy, zvýšení eroze a akumulace kvartéru, zaplavování území ad.

Z technického pohledu jsou významné vertikální pohyby, které modelací terénu způsobují na vyzdvihované kře výraznou erozní činnost s následnou akumulací materiálu na poklesové kře, čímž dochází k ovlivnění homogenity základových poměrů. Také se výrazně mění napěťový stav masívu a hydrogeologické poměry.

Metody výzkumu: geodetické, fotogrametrické, geomorfologické, geologické, geofyzikální, historicko-archeologické.

9.1.2  Zemětřesení

Zemětřesení (seismicita) je náhlý krátkodobý otřes zemského povrchu, který je vyvolán:

A) přírodními faktory:

 - uvolněním akumulovaného napětí v zemském tělese - zemětřesení tektonické,

 - explozí sopek - zemětřesení vulkanické,

 - náhlým zřícením stropů přirozených podzemních prostor - zemětřesení řítivé

B) kombinací přírodních a antropogenních faktorů – technická seismicita:

-          indukovaná seismicita – otřesy, vyvolané důlní činností, změnami v zatížení povrchu, nadměrným čerpáním podzemních tekutin,

-          seismické otřesy vyvolané umělým zdrojem např. dopravou, trhacími pracemi a průmyslovými stroji

 

Ad A) Z hlediska obecného ohrožení, co do rozsahu i intenzity otřesů, jsou nejvýznamnější tektonická zemětřesení. Ohniska zemětřesení - hypocentra - mohou vznikat v hloubkách do 10 km v důsledku pohybu zemských ker, hlouběji až do cca 750 km, pravděpodobně vlivem napětí, vyvolaného fázovými změnami a pohybem plášťových hmot.

Otřes se šíří z hypocentra zemským tělesem seismickými vlnami, jejichž tvar, rychlost a změny rychlosti závisí na elastických vlastnostech horninového prostředí, hustotě hornin, geologické stavbě, zvodnění i tvaru reliéfu.

Seizmické vlny se šíří z hypocentra zemským tělesem ve formě podélných vln P a příčných vln S, které mají rychlost 1,7 až 1,8 krát menší než vlny P a šíří se pouze pevnou fází. Při průchodu těchto tzv. primárních vln fyzikálně odlišným prostředím dochází ke vzniku sekundárních vln (odražených, lomených, povrchových), šířících se pomaleji než vlny primární, ale s většími účinky na zemský povrch.

Množství uvolněné energie při zemětřesení se vyjadřuje v Richterově stupnici (tab. 9.1.2) magnitudem M, což je desetinný logaritmus maximální amplitudy vln zaznamenaných seismografem ve vzdálenosti 100km od epicentra - průmětu hypocentra na povrch. Otřesy se kontinuálně měří seismografy na seismických stanicích mezinárodního, regionálního a účelového významu (obr. 9.1.1).

Intenzita zemětřesení se posuzuje podle povrchových účinků daných makroseismickou stupnicí MSK-64 (tab. 9.1.3). Závisí na velikosti magnituda M, hloubce hypocentra (tab. 9.1.4), na charakteru horninového prostředí, zvodnění, tvaru reliéfu ap. (obr. 9.1.5, tab. 9.1.5).

Posouzení lokálních (územních) podmínek seizmického ohrožení se provádí tzv. seizmickým mikrorajonováním, které zahrnuje posouzení seizmické charakteristiky území spolu s charakteristikami základové půdy a výskytem jevů, které mohou zvýšit seizmické ohrožení (tab. 9.1.5).

V oblastech, kde je reálné nebezpečí ohrožení intenzitou od 7o MSK výše (obr. 9.1.6) je pak nutné projektovat výstavbu podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (1996).

Podle seizmického ohrožení se základové půdy člení do kategorií (podle ČSN 73 0040):

·            Kategorie a – horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt <- 0.15 MPa a jestliže je hladina podzemní vody trvale v hloubce rozsahu 1 m až 3 m pod základovou spárou.

·            Kategorie b – horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt <- 0.15 MPa a jestliže je hladina podzemní vody trvale v hloubce větší než 3 m. Do této kategorie patří také horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt <- 0.15 MPa a jestliže je hladina podzemní vody trvale v rozsahu 1 m až 3 m pod základovou spárou.

·            Kategorie c – horniny všech tříd při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt >- 0.15 MPa a jestliže je hladina podzemní vody trvale v hloubce větší než 3 m pod základovou spárou. Do této kategorie patří i skalní horniny při tabulkové výpočtové únosnosti Rdt > 0.6 MPa pokud hladina podzemní vody je trvale v hloubce větší než 1 m.

Prognóza zemětřesení je založena na historických údajích, na jejichž podkladě se vytváří mapy seizmických oblastí stejné intenzity (viz obr. 9.1.6), podložené mapami aktivních zlomů (obr. 9.1.7). Krátkodobé lokální prognózy vychází z výsledků seizmologického monitorování a řady dalších měření a pozorování (obr. 9.1.8). Prozatím však problém prognózy místa, času a intenzity zemětřesení není vyřešen.

Vedle přirozeného zemětřesení dochází v určitých případech k tzv. indukované seizmicitě, podmíněné lidskou činností, při které dochází k déle trvajícím změnám napjatosti v horninovém masivu. Týká se to zejména hlubinné, méně lomové, těžby (vznik horských otřesů), vysokotlakého vtláčení kapalin do vrtů, např. při likvidaci odpadů (obr. 9.1.9) nebo při napouštění hlubokých nádrží, kdy voda proniká do skalního masivu, snižuje efektivní napětí a umožňuje dílčí pohyb jednotlivých bloků. Zvýšená aktivita v tektonicky oslabených masivech trvá obvykle po celou dobu napouštění nádrže. Např. na přehradě Vaiont v Itálii byly indukované otřesy zřejmě hlavní příčinou zničení nádrže katastrofálním sesuvem (obr. 9.1.10).

9.1.3  Vulkanická činnost

Vulkanismus je proces, při kterém dochází přívodními kanály (sopouchy) k výstupu roztavených hmot (lávy) a plynů z magmatického krbu do svrchních částí zemské kůry a na povrch, kde vytváří různá podpovrchová a povrchová horninová tělesa. Podobně jako neotektonické pohyby a zemětřesení je i neoidní (terciér až kvartér) a recentní vulkanismus vázán na oslabené riftové a subdukční zóny a hluboké aktivní zlomy. Mechanismus vulkanického procesu ovlivňuje složení lávy, obsah plynů a hloubka magmatického krbu, která dosahuje až do zemského pláště tj. n x 10 – n x 100 km. Dynamika výstupu lávy k povrchu může být efuzivní s relativně klidným výlevem lávy na povrch nebo explozivní, kdy uvolněním plynů dochází k erupci a spadu vulkanoklastik (popel, úlomky hornin a útržky lávy) tab. 9.1.13. Sopky, u kterých se střídají oba uvedené způsoby výstupu, kdy dochází k opakovanému navrstvení poloh lávy a vulkanoklastik, vytváří tzv. stratovulkány. Z aktivních sopek k nim patří např. Vesuv, Etna, Stromboli aj., z vyhaslých sopek v ČR např. Doupovské hory, Velký Roudný, (Kumpera et al.,1988, Šajgajík et al., 1986).

V Českém masivu je neoidní vulkanismus vázán na hluboké zlomy a zlomová pásma, jejichž vznik nebo oživení je důsledkem alpinského vrásnění v alpsko-karpatské oblasti. Hlavními neovulkanickými centry jsou Doupovské hory a České středohoří. Vedle nich jsou četné výskyty neovulkanitů v české křídové tabuli, Smrčinách, Tepelské vrchovině, Lužických horách, Krušných horách, v Nízkém Jeseníku. Za nejmladší sopky je považována Železná hůrka u Chebu a Komorní hůrka u Františkových Lázní.

Dozvukem vulkanické činnosti jsou recentní výrony CO2 na rašeliništi Soos u Františkových Lázní, podpovrchové výrony do vrtů v okolí Slaného, ve Zbrašovských jeskyních u Hranic n. M., v širším okolí Bruntálu i v některých dolech Ostravské pánve. Do souvislosti se dává i geneze termálních vod s CO2 v západočeských a severočeských lázních (Myslil a kol. 2000).

Akutní ohrožení představují aktivní sopky, kterých je na světě několik tisíc. Ohrožení spočívá v množství a typu vyvrženého vulkanického materiálu, ve způsobu a dynamice jeho výstupu na povrch,. rychlosti spadu a výlevu.

Lávové proudy mohou dosahovat rychlostí v rozmezí od x m až x 10 km/hod. Závisí to na viskozitě, teplotě, mocnosti a typu lávového proudu (laminární, turbulentní), vzdálenosti od kráteru a tvaru reliéfu. Větší rychlosti výlevu dosahují tmavé, bazické lávy čedičového typu než lávy světlé, kyselé.

Stejné nebezpečí představují i průvodní a následné procesy, které vulkanická činnost podmínila a vyvolala. Je to zemětřesení předcházející i provázející erupci, výrony jedovatých plynů CO, CO2, SO2, SO3, H2S, HCl, HF, kamenito-bahnité proudy pyroklastik, stékající rychlostí až 100 km/hod z úbočí sopek do značných vzdáleností, záplavy vzniklé táním ledu, sněhu a protržením jezer na vrcholech sopek, přehrazením vodních toků lávovými proudy i přívalovými srážkami vázanými na erupce. Zemětřesení, doprovázející podmořské výstupy lávy, může vyvolat vznik velkých vln tzv. tsunami.

Protože vulkanismus je proces, který nelze lidskými silami ovlivnit, je jediným ochranným opatřením včasné varování pro evakuaci obyvatelstva. Veškerá nebezpečná území jsou pod stálou kontrolou vulkanologických stanic, které průběžně sestavují rizikové mapy a modely na základě monitorovaných údajů o seismické aktivitě, změnách reliéfu, změnách teploty a tlaků, výronech a chemismu plynů a vod a řadě dalších indicií. Pouze v ojedinělých případech menších lávových proudů lze jejich tok do určité míry usměrnit hrázemi a vyhloubenými koryty, případně omezit jejich rychlost ochlazováním povrchu vodou.