EXOGENNÍ GEODYNAMICKÉ PROCESY A PROJEVY

9.2 Exogenní geodynamické procesy a projevy

Podstatou vzniku a rozvoje exogenních procesů je rozvolnění horninových masivů. Příčinou je nerovnovážný stav mezi vnitřním a vnějším napětím, které existuje ve svrchních částech zemské kůry, vliv tahového napětí a tlak podzemní vody. Rozvolňování představuje zvětšení objemu hornin v důsledku rozevírání starých nebo vzniku nových puklin, zvětšení objemu pórů a dutin. K těmto deformacím dochází u horninových masivů, které se dostaly k povrchu při odstranění jejich nadloží, ve svrchních částech svahů a zářezů, v okolí zlomů i podzemních prostor. Rozvolněný horninový masiv umožňuje a usnadňuje působení vnějších faktorů – fyzikálních, chemických, biologických i antropogenních, jejichž činnost se projevuje různými typy a kombinacemi exogenních procesů a jevů, které mohou mít za následek změny v petrograficko – mineralogickém složení hornin, jejich přemisťování, přetváření reliéfu, změny hydrologických a hydrogeologických poměrů.

U většiny exogenních procesů lze do jisté míry (lokálně) vhodnými preventivními a sanačními opatřeními zabránit škodlivým účinkům nebo je omezit.

 

Podkapitoly:

9.2.1 - Zvětrávání

9.2.2 - Eroze

9.2.3 - Abraze

9.2.4 - Filtrační poruchy (sufóze a ztekucení)

9.2.5 - Krasovění

9.2.6 - Prosedání

9.2.7 - Svahové pohyby