9.2.3  Abraze

Abraze je proces porušování a přetváření břehů vodních nádrží (obr. 9.2.3.1). Příčinou je pohyb vody větrem, přílivem, odlivem, kolísáním výšky hladiny, odolnost hornin, výška a tvar břehů (obr. 9.2.3.2). Uplatňuje se v pásmu přetváření břehů, má část abrazní (destrukční činnost vln) a akumulační (ukládání materiálu); vznikají abrazní sruby, plážové terasy, osypy.

Hlavním činitelem je rychlost a výška vln, narážejících na málo zpevněné a porušené horniny strmějších břehů. Destrukční účinek je zvyšován obsahem pevných částic ve vznosu. Teoretická síla úderu vlny (P) na vertikální plochu závisí na výšce vlny (V), měrné hmotnosti vody (dv) a gravitační konstantě (G). Rychlost vlny (v) se vypočte z její délky (L) a periody (T), tj. času přemístění na vzdálenost (L) (tab. 9.2.3.1).

                                            (m . s-1)

Odpor hornin proti abraznímu rozmývání Kab se hodnotí podle množství energie potřebné pro rozmytí 1 m3 horniny při dané výšce vlny nebo rychlosti proudu (tab. 9.2.3.2).

Příčiny přetváření břehů vodních nádrží:

·          strukturní podmínky (geologická stavba, litologické poměry, stupeň zvětrání, hydrogeologické poměry, tvar břehů);

·          klimatické faktory (změny teploty, vlhkosti, účinky větru);

·          antropogenní faktory (hydrologické faktory – rozhodující, kolísání hladiny, rychlost poklesu hladiny, četnost výskytu hladiny na určité úrovni, nevhodná zástavba, odlesnění, poddolování).

Abraze, podobně jako eroze, má negativní vliv na inženýrskogeologické poměry a je ji nutno řešit v souvislosti s dalšími procesy přetváření břehů - sesuvy, sedimentací, podmáčením, sufózí a v určitých případech i s projevy indukované seizmicity. Dochází k ústupu břežní linie, změně konfigurace břehů, zanášení nádrží, ohrožení stavebních objektů včetně hrázových těles. U přehradních nádrží jsou největší účinky v počátečních fázích provozu.

Průzkum: sestavení rajónové inženýrskogeologické mapy (obr. 9.2.3.3), vypracování prognózy přetváření břehů metodami analogie, výpočtů, modelování (obr. 9.2.3.4), návrhy sanace, systematické sledování projevů porušování v závislosti na klimatických podmínkách (vliv promrzání hornin, srážek, nárazů větru), na kolísání hladiny (obr. 9.2.3.5), konfrontace  skutečnosti s prognózou.

Sanace: vlnolamy (obr. 9.2.3.6), zpevňování břehů, úprava sklonů břehů, stabilizační technická opatření.