Tab. 9.2.7.2  Kriterium pro charakterizování svahových jevů (Řezníček, Pašek, Zeman, 1980)

Kriterium

Stupeň

Charakteristika

věk

recentní

probíhá za současných klimatických a morfologických podmínek

fosilní

probíhal dříve (pleistocén)

aktivita

aktivní

probíhá

potenciální

v klidu, ale příčiny pohybu se mohou obnovit

stabilizovaný

v klidu; příčiny pohybu zanikly nebo byly odstraněny

geneze

přirozený

bez zásahu člověka

uměle vyvolaný

lidskou činností

vývojové stadium

počáteční

 

pokročilé

závěrečné

opakovatelnost

jednorázový

 

periodický

směr narůstání deformace

progresivní

po svahu

regresivní

postižená oblast se rozšiřuje dále po svahu

půdorysný tvar deformace

proudový

délka je značně větší než šířka

plošný

délka se přibližně rovná šířce

frontální

šířka jednoznačně větší délky

morfologické formy

zastřené

tvary porušené mladšími modelačními procesy

pohřbené

tvary jsou překryty mladšími sedimenty