Tab. 9.3.2.6    Modul reakce podloží základu kf ve svislém směru

Základová půda

Tabulková výpočtová únosnost Rdt podle ČSN 73 1001

MPa

kf

 

MNm-3

Klasifikace zemin a skalních hornin podle

ČSN 73 1001

Zeminy jemnozrnné měkké až tuhé konzistence

do 0,15

do 30

F1 až F8

Zeminy jemnozrnné s pevnou konzistencí, písky

0,15 až 0,40

30 až 60

F1 až F8

S1 až S5

Zeminy štěrkovité a poloskalní horniny

0,40 až 0,60

60 až 100

G1 až G5

R5, R6

Skalní horniny

více než 0,60

více než 100

R1 až R4

 

Pozn.: kf je funkcí pružných charakteristik základové půdy a velikosti a tvaru základové spáry