Tab. 9.3.2.7    Orientační hodnoty konstanty absorpce a (pro vzdálenost ³ 10 m)

 

Základová půda

Konstanta adsorpce a (m-1)

Třída zemin a skalních hornin podle ČSN 73 1001

Jemnozrnné písky a písčité hlíny, zeminy nasycené vodou

0,03 až 0,04

S1 až S4

Písek jílovitý a konzistencí měkkou až pevnou

0,03 až 0,05

S5, F3, F5, F7

Hlíny s konzistencí měkkou až pevnou

0,04 až 0,06

F3, F7

Písek jílovitý a hlíny s konzistencí tvrdou

0,08 až 0,10

F3, F7, S5

Skalní a poloskalní horniny

0,10 až 0,13

R1 až R6

Zvodněné štěrkovité zeminy

0,01 až 0,015 ; 0,04

G1 až G4 ; G5

POZNÁMKA  - Pro jiné typy zemin a skalních hornin je třeba stanovit konstantu adsorpce  a individuálně