Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta hornicko-geologická

Institut geologického inženýrství

 

 

Inženýrská geologie

 

 

Obsah:

 

1. Úvod

2. Složky geologického prostředí ovlivňující inženýrskogeologické poměry

3. Inženýrskogeologický průzkum

4. Geomorfologické poměry

5. Inženýrskogeologická charakteristika a klasifikace hornin

6. Inženýrskogeologická charakteristika a klasifikace horninových masívů

7. Napjatost horninových masivů

8. Hydrogeologické poměry

9. Geodynamické procesy

9.1 Endogenní procesy
9.2 Exogenní procesy
9.3 Antropogenní procesy