Třída Coccolithophyceaekokolitky

 

Charakteristika

         Jedná se o skupinu nanofosilií, zvanou vápnitý nanoplankton. Jejich velikost se pohybuje od 0,5 do 20 μm a jejich tvar je velmi variabilní. Jsou budovány kalcitem, výjimečně aragonitem.

         Tyto organismy jsou drobnými bičíkovci na povrchu s organickými šupinami, složenými z látek podobných celulóze, z polysacharidů a bílkovin. Šupiny ještě v protoplazmě mineralizují. Kalcifikované šupiny se dostávají na povrch buňky a tvoří kokosféru (obr. 1). Jednotlivé šupiny se nazývají kokolity (obr. 2, 3).

 

 

 

Obr. 1: Kokosféra.

(http://www.ucl.ac.uk)

Obr. 2: Holokokolit.    

(http://www.nhm.ac.uk)

Obr. 3: Heterokokolit.

  (http://www.nhm.ac.uk)

 

 

         Životní cyklus obvykle prochází dvěma fázemi – pohyblivou fází s bičíky a nepohyblivou fází. Pohyblivá fáze je haploidní, po splynutí dvou haploidních buněk vzniká buňka nepohyblivá, která se množí nepohlavně. U nepohyblivého stádia mohou kokolity chybět.

         Kokolity se dělí na holokokolity (složené z krystalů stejné velikosti a tvaru, obr. 2) a heterokokolitů (složené z různých krystalů, obr. 3). Pro biostratigrafické účely se studují téměř výhradně heterokokolity.

 

Ekologie

         Jsou důležitou složkou mořského fytoplanktonu. Žijí jak v širokomořských, tak příbřežních oblastech. Část těchto organismů je euryhalinních, většina stenohalinních. Citlivě reagují na změny teploty a proto se využívají k paleoklimatickým rekonstrukcím. Živí se převážně autotrofně. V určitých časových úsecích měl značný horninotvorný význam (např. na torbě křídových útesů v severní Evropě).

 

Statigrafie

         Předpokládá se, že se vyskytovali již v mladším paleozoiku (dokonce i ze siluru). Spolehlivé nálezy pocházejí z nejvyššího triasu, kdy k výrazné diverzifikaci dochází poprvé ve svrchní juře. Jsou velmi hojné od křídy do recentu.

 

ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU