Třída Cephalopoda - hlavonožci

 

Charakteristika

Hlavonožci jsou nejvýše organizovanou skupinou měkkýšů. Často dosahují velkých až gigantických rozměrů. Jejich tělo je bilaterálně symetrické se silně modifikovanou nohou. Zřetelně je tělo rozděleno na hlavu a vakovitý trup. Noha je přeměněné na ramena a chapadla s přísavkami, přísavnými rýhami a háčky k lovu a svalnatou nálevku (hyponom) u ústí plášťové dutiny (obr. 1, 2) . Počet ramen může být různý. U loděnek dosahuje až devadesáti, zatímco u moderních hlavonožců (sépie, chobotnice) je ustálen na počtu deseti nebo osmi. Hlava je od útrobního vaku nezřetelně oddělena.

 

 

a

b

c

Obr. 1: Zástupci recentních hlavonožců. a – loděnka Nautilus sp., b – sépie Sepia officialis, c – chobotnice Octopus sp. (www.zoologie.sbg.ac.a).

 

 

Obr. 2: Základní morfologie loděnky Nautilus (Shrock, Twenhofel, 1953 in Kvaček et al., 2000).

 

 

Hlava nese dokonale vyvinuté oči. Trávicí soustava hlavonožců začíná na hlavě ústy, která jsou obklopena věncem ramen. V ústech je zobákovitá čelist a radula, sloužící k rozmělnění kořisti. Do prostorné plášťové dutiny ústí ústrojí trávicí, vylučovací a pohlavní a je v ní umístěn jeden nebo dva páry žaber. Nervová soustava je velmi dokonalá, s komorovým okem a koncentrací ganglií do mozku, který je často uložen v chrupavčité schránce. Mají dokonalé hmatové orgány, jsou mimořádně pohybliví a mají velkou schopnost přizpůsobení se struktuře a barvě podkladu. Barvoměnu těla umožňují pigmentové buňky v pokožce (chromatofory). Hlubinní hlavonožci mají světélkující orgány (luminifory). Zadní část těla vybíhá do sifonálního provazce. Jeho pomocí živočich mění poměr krevní lymfy a plynu v komorách schránky nebo sépiové kosti, a tím svůj vznos ve vodním sloupci.

Plášť vylučuje vápenitou schránku (obr. 3). Je nejčastěji vnější, méně často vnitřní, někdy je redukována. Schránka je vyplněná komůrkami s plynem a slouží kromě ochrany i jako hydrostatické zařízení. Plášť zakrývající plášťovou dutinu je svalnatý a jeho stahem dojde skrze hyponom k vystříknutí vody a reaktivnímu pohybu těla vzad. K plavání slouží ploutvičkový lem nebo pár ploutviček po stranách těla.

 

Obr. 3: Morfologie schránky nautiloidních hlavonožců (Druščic, 1974).

 

 

Schránky bývají přímé, prohnuté a spirálně vinuté. Měkké tělo hlavonožce je umístěno v obývací komůrce (obr. 3). Schránka je uvnitř dělená přepážkami (septy) do jednotlivých plynových komor, které vytváří fragmokon. Septa jsou vylučována povrchem pláště v zadní části těla, které vyplňuje největší obytnou komůrku při ústí schránky. Ve schránce je tělo přidržováno tkáňovým provazcem (sifonální provazec), který je uchycený ve počáteční komůrce (protoconcha) na vrcholu schránky. Provazec prochází trubicovitým útvarem (sifonální trubice) propojujícím jednotlivé plynové komůrky. Septa mohou být jednoduše klenutá nebo až velmi složitě zprohýbaná; jejich kontaktní linie s vnější stěnou schránky je označována jako šev (sutura). Průběh švu má velký taxonomický význam. U loděnkovitých a některých spodnopalaeozoických hlavonožců je sutura přímá nebo slabě prohnutá. U amonoidů je sutura zvlněná až silně rozvětvená, se složitě utvářenými sedly a laloku. V okolí perforace septa sifonální trubicí je povrch septa vyhnutý (sifonální oblina), směr vyhnutí a místo perforace septa má taxonomický význam. U loděnkovitých hlavonožců obliny směřují k vrcholu schránky, u amonoidů je tomu naopak. Stěna sifonální trubice (spojovací prstence se sousedními oblinami) je porézní a průchodná pro plyny. Umožňuje se tím regulace tlaku plynu ve schránce a tím kontrola hydrostatického vztlaku. V okolí sifonální trubice bývají ve schránce různé druhotné (kamerátní) uloženiny, jejich rozmístění a tvar má systematický význam. Tvar a schránek může být různý. Rozeznáváme schránky přímé (ortokonní), prohnuté (cyrtokonní), spirálně vinuté s nezakrytými staršími závity (evolutní) nebo zakrytými závity (involutní), případně i stránky zcela nepravidelné. Povrch ulity může být hladký či nést různou podélnou či příčnou skulpturu. Kýl, příčná jednoduchá i dělená žebra, hrbolky a krátké trny jsou vyvinuty zejména na povrchu schránek ammonoidů.

U hlavonožců dvoužábrých schránka prošla redukcí a posléze se stala vnitřní opornou a hydrostatickou strukturou. U belemnitů došlo k zesílení stěny stránky a zmenšení fragmokonu s plynovými komůrkami. Vzniklo masivní rostrum z radiálně a koncentricky rozmístěných kalcitických krystalů. U sépií je rostrum redukována na drobný trnovitý výběžek a sépiová kost (sepion) je tvořena pevným proostrakem na spodní straně s přiléhající křehkou porézní vrstvou odpovídající fragmokonu.

Hlavonožci jsou gonochoristi, s vnějším oplozením, často s péčí o vajíčka.


EKOLOGIE

Hlavonožci jsou mořští živočichové. Jsou citliví na pokles salinity. Většina forem je nektonních, obvykle jsou dobrými plavci. Část hlavonožců je nektobentických (např. chobotnice). Všichni jsou aktivními dravci a často žijí v hejnech. V paleozoiku žili především v mělkých mořích, v průběhu mesozoika osídlili i hlubší prostory na otevřeném moři. V současnosti jsou především hlubinným nektonem otevřeného oceánu, s řadou přizpůsobení velkým hloubkám (mají luminifory, vyvinuly se u nich různé orgány a strategie k lapání kořisti apod.). Gigantické formy jsou obvykle hlubokovodní a oceánské. Dnes je známo asi 600 druhů, počet fosilních hlavonožců činí více než 100 000.

 

Stratigrafie

Hlavonožci se objevují ve spodním kambriu. Mohutnou radiaci prodělávají hlavonožci ve spodním ordoviku. V průběhu ordoviku, siluru a devonu byli hlavonožci významnými dravci, od devonu počali být zatlačování rychle se rozvíjejícími se obratlovci. Ke konci devonu řada linií mizí a přežívají jen některé skupiny, zejména amonoidi. Tato skupina s exogastricky vinutými schránkami a složitě členěnými suturami byla dokonale přizpůsobena vznosu a tlaku vody ve větších hloubkách. Od triasu se začala silně diverzifikovat a prodělala rychlý rozvoj v juře a křídě, se střídajícími se etapami diverzifikace a vymírání. Na konci křídy amonoidi zcela vymírají. Ve svrchní paleozoiku vznikají i další linie, u kterých došlo ke zmenšení schránky a jejímu ponoření do těla jako vnitřní opory. Zejména linie belemnitů je z mesozoiku srovnatelně úspěšná jako amonoidi. Postupnou redukcí schránky u belemnitů dochází k vzniku současných skupin hlavonožců. Dvoužábří hlavonožci (kalmaři, olihně) a předchůdci sépii a chobotnic se objevují v juře a křídě.

 

 


ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU