Kmen Brachiopodaramenonožci

 

Charakteristika

Ramenonožci jsou bilaterálně souměrní živočichové (obr. 1). Tělo je uzavřeno ve dvoumiskové schránce z fosforečnanu nebo uhličitanu vápenatého (kalcitu, vzácně i aragonitu), který je vylučovaný pláštěm. Schránka se skládá z břišní (ventrální) a hřbetní (dorzální) misky. Břišní miska je větší, hřbetní menší. Měkké tělo ramenonožců tvoří plášť, útrobní vak, lofofór a stvol (obr. 2). Větší část prostoru mezi schránkami zaujímá plášťová dutina, ve které je umístěn spirálně stočený párový lofofór. Lofofór je vířivý ústroj, přivádějící vířivými tykadélky nebo brvami proud vody s potravou k ústům, která se nacházejí ve středu. Slouží k filtraci potravy, zejména drobného planktonu a organického detritu. Trávicí soustava začíná ústy při bázi lofofóru a končí řitním otvorem v plášťové dutině nebo končí slepě. Lofofór je současně dýchacím orgánem. Ze zadní části břišní misky vybíhá stvol, kterým je jedinec připevněn k podkladu, výjimečně slouží k hrabání (obr. 4). Může být několik mm až několik cm dlouhý. Stvol může být různě modifikován nebo může i chybět. Svaly procházející tělem jsou úpony přichycené k vnitřní straně misek. Slouží k uzavírání a otevírání misek a k rotačnímu pohybu schránky okolo stvolu. Skupiny svalů procházející dorzoventrálním směrem jsou adduktory (zavírače) a diduktory (otvírače); umožňují uzavření, resp. pootevření misek. Mezi miskami nebo otvorem v břišní misce prochází stvol, kterým je jedinec přichycen k podkladu. Uvnitř misek je stvol přichycen skupinou svalů (adjustory). Ramenonožci jsou odděleného pohlaví, s vnějším oplozením a vývojem přes volně plovoucí larvální stadium (aktinotrocha).s

 

 

Obr. 1: Rhynchonella psittacea, recent.

 (www.zoologie.sbg.ac.a)

 

Obr. 2: Schématický řez tělem recentního ramenonožce.

(Clarkson, 1998)

 

         U schránek kalcitických je stěna misek ze tří vrstev. Na povrchu misek leží organické periostrakum. Střední tenká vrstva (vrstva primární) je tvořena z granulárního nebo lamelárního kalcitu. Vnitřní vrstva je budována z kose ležících vláken kalcitu a je jedinou vrstvou, která se zesiluje v průběhu růstu schránky. Stěna kalcitických misek může být prostoupena póry (punktátní stěna), může být bez pórů (impunktátní stěna) nebo jsou zde sloupky uvnitř lamelární stěny (pseudopunktátní stěna). U schránek z fosforečnanu vápenatého je stavba misek odlišná, většinou se střídají laminy organického materiálu s laminami fosforečnanu vápenatého. Na obou miskách schránky je patrná nejstarší část označovaná jako vrchol (obr. 3). Obě misky k sobě přiléhají a stýkají se v dotykové liniikomisuře. V přední části misky bývá komisura často prohnutá. Misky jsou vzájemně spojeny zámkem. Zámek leží v zámkové linii. Ve vrcholové části břišní misky se nachází stvolový otvor, kterým procházel masitý stvol. Povrch schránek může být hladký s přírůstkovými liniemi, žebry, ostny apod.

 

Obr. 3: Morfologické prvky schránek ramenonožců.

 


EKOLOGIE

Ramenonožci jsou výlučně mořskou skupinou citlivou na pokles salinity (stenohalinní). Původně obývali mělké, dobře prokysličené vody. V mezozoiku byli vytlačeni mlži. Dnes se často vyskytují ve velkých hloubkách. Vzhled schránek je silně ovlivněn prostředím a způsobem života. K upevnění slouží masitý stvol, přichycený k pevnému podkladu nebo byli zahrabáni v sedimentu (obr. 4). Stvol mohl být i zcela redukován a jedinec ležel volně na dně. Ukotvení na dně zajišťovaly trny vybíhajícími z povrchu misek do sypkého či bahnitého sedimentu. Méně běžná je cementace k pevnému podkladu jednou z misek. Vede pak k částečné ztrátě bilaterální symetrie misek.

 

Obr. 4:  Některé způsoby připevněni ramenonožců k podkladu: 1 – Rustella, spodní kambrium, 2 – Liothyrella, neogén až recent, 3 – Productus, karbon až perm, 4 a 5 – Lingula, ordovik až recent (Špinar, 1960 in Kvaček, et al. 2000).

 


Stratigrafie

         Ramenonožci se vyskytují od spodního kambria do recentu. Charakteristickým znakem kambrických ramenonožců jsou jejich malé rozměry. Obdobím jejich hlavního rozvoje je paleozoikum. Byli významnou součástí bentozu, v některých obdobích byli horninotvorní (obr. 5). Maximální diverzity dosáhli v devonu. Ve vyšším mesozoiku jsou zastoupeny jen dva řády. Recentní ramenonožci (cca 250 druhů) představují pouze relikt tohoto kmene.

 

Obr. 5: Vápenec tvořený nahromaděním schránek jurských ramenonožců rodu Terebratula, Štramberk (foto P. Skupien).

 ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU