10.  Cvičení  - geologické mapy

Během geologického průzkumu je nezbytné provádět studium existujících geologických informací (archivní materiály), jako jsou např. publikované prameny (články v odborných časopisech, monografie, mapy) a nepublikované prameny, jenž jsou uloženy ve statním archivu geologické dokumentace Geofondu v Praze, kam jsou všechny organizace povinny (dle vyhlášky 123/1961 Sb.) odevzdávat práce z oboru geologických věd.

Mapy lze zpravidla chápat, jako zjednodušený model geologického prostředí, přičemž míra zjednodušení je dána účelem mapy, jejím měřítkem a samozřejmě také podrobností samotného terénního průzkumu.

Mapy nelze zařadit pouze do jedné obecné skupiny. Celé území České republiky je podrobně geologicky zmapováno a pro jednotlivá území jsou vydávány  mapy komplexní, které podávají celý soubor informací o horninovém prostředí z různých hledisek. Znázorňují rozšíření různých druhů hornin, včetně pokryvných útvarů (obr. 10.1a), hydrogeologické poměry (obr. 10.1b), geomorfologické poměry, tektoniku (obr. 10.1c), výskyt nerostného bohatství či metalogenezi (obr. 10.1d) aj. Je nutné si však uvědomit, že komplexní mapa není schopna poskytnout všechna hlediska a všechny detaily, tak aby se dala použít pro speciální úkoly. Komplexní mapa tedy zůstává do jisté míry mapou přehlednou a také mapou, která slouží jako výchozí podklad k podrobnějšímu průzkumu a výzkumu. Některé mapy jsou např. součástí Atlasu map České republiky v měřítku 1: 500 000 (http://nts2.cgu.cz/aps/cd_geocr500/index.html).

legenda

legenda

legenda

legenda

Kromě komplexních map je k dispozici celá řada map specializovaných, které jsou úzce zaměřeny na řešení speciálních záměrů, ať už se jedná o stavební záměry, územní plánování, projektování a provoz inženýrských děl (účelové inženýrskogeologické mapy), otázky rozmístění, kapacity a kvality pramenů a podzemních vodních zásob (mapy hydrogeologické), povrchovou i podzemní těžbu (důlní geologické mapy), otázky rozmístění  všech druhů nerostných surovin s rozlišením jejich geneze, množství a jakosti (mapy nerostných surovin), otázky objasnění stratigrafie (sled) vrstev v terénu (mapy stratigrafické), otázky řešení tektoniky (mapy tektonické), otázky rozšíření geologických facií (faciální mapy),  otázky vymezení ložiska podle jejich obsahu, stupně prozkoumanosti a připravenosti ložiska k těžbě (mapy zásob nerostných surovin) atd.

Mapy se sestavují a vydávají v různých měřítkách, tzn., že obraz krajiny bývá zmenšen např. 1000x, 25 000x, 50 000x, 100 000x a více. Na každé mapě je zmenšení udáno formou poměru, např. 1 : 50 000, 1 : 5 000 atd. Zjednodušeně to znamená, že při měřítku 1 : 10 000 je 1 cm na mapě ve skutečnosti 100 m (jmenovatel měřítka se zkrátí o dvě poslední místa).

Geologické mapy lze podle měřítek rozdělit na schématické (1 : 500 000 a menší), přehledné (1:500 000 - 1:100 000), základní (1 : 50 000 – 1  :25 000) a podrobné (1 : 10 000 a větší).

10.1 Topografické mapy

Základními (výchozími) podklady, zejména pro regionálně zaměřené průzkumné práce, ale i pro sestavení dalších geologických map, jsou topografické mapy (polohopisný a výškopisný podklad) v měřítku 1 : 500 000 a větším. Pro potřeby územního plánování a představu o umístění staveniště do okolního území je vhodné mít topografické mapy co nejpodrobnější (tzn. v co největším měřítku, např.: 1:10 000 a větším) a pokud možno co nejnovější (obr. 10.1.1). Vhodné je mapy doplňovat leteckými snímky, pokud jsou k dispozici. V našich podmínkách se však studium leteckých snímků používá převážně při velkých akcích regionálního charakteru.

Z map lze vyčíst celou řadu informací o geomorfologii (reliéfu) zájmového území a také řadu geologických údajů. Důležité je také srovnání map různého stáří, což umožňuje vyčíst změny reliéfu, a to jak přírodní (překládání koryt, průběh říčních ramen, staré rybníky), tak i antropogenní (těžební prostory, lomy, pískovny, násypy atd.). Mapy, hlavně starého data, mohou přispět k objasnění vývoje reliéfu v zastavěných oblastech, kde je původní terén zcela změněn. Jedná se např. o zjištění míst starých zasypaných těžebních jam, rybníků a mrtvých koryt.

Princip studia topografických map spočívá ve sledování průběhu vrstevnic, na základě čehož, lze určit místa charakteristická svou nepravidelností nebo neobvyklostí. Velmi často se na vrstevnicích projevují území porušená sesouváním, intenzivní erozí, násypy, propadáním aj. Z mapy lze dále vyčíst sklonitost terénu, skalní výchozy, inundace, mokřadla, což mohou být  důležité příznaky určitých geologických poměrů.

10.2 Geomorfologické mapy

Z topografických podkladů se sestavují morfometrické mapy (mapa sklonu svahu, mapa relativních výšek, mapa středních výšek, mapa hustoty vybraných forem), které jsou podkladem pro konstrukci geomorfologických map. Geomorfologické mapy zobrazují charakter reliéfu, jeho jednotlivé tvary, genezi a stáří. Mapy se podle účelu dělí na základní, které slouží pro geomorfologický výzkum a průzkum a aplikované, hodnotící určité vlastnosti tvaru reliéfu pro potřeby územního plánování, zemědělství aj. Podle měřítka se geomorfologické mapy rozdělují na mapy velkých měřítek od 1 : 10 000 až na mapy státních celků 1 : 30 000 000.

Podrobněji budou probírány ve vyšším ročníku v rámci cvičení z inženýrské geologie (viz. Cviční z inženýrské geologie-multimediální texty).

10.3   Základní geologické mapy

Geologickou stavbu určitého území (petrografické dělení hornin, stratigrafickou příslušnost vrstev, významné strukturně tektonické prvky, aj.) charakterizují základní geologické mapy na vhodném topografickém podkladu. Mapy zobrazují základní údaje k řešení teoretických i praktických otázek geologie a slouží také jako výchozí podklad pro podrobnější průzkum. K dispozici je přehledná geologická mapa v měřítku 1 : 500 000 (obr. 10.3.1).

legenda

Velký význam mají geologické mapy předčtvrtohorních útvarů pro danou oblast v měřítku 1 : 200 000 (viz. obr. 10.3.2), dále oblastní geologické mapy v měřítku 1 : 100 000, např. mapa Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.

 

legenda

V současné době jsou postupně vydávány základní geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 25 000, které jsou zaměřeny tak, aby vyhovovaly  požadavkům speciálních geologických úkolů a současně sloužily jako podklad pro různé inženýrsko-technické práce, vyhledávání nerostných a vodních zdrojů  (obr. 10.3.3a, obr. 10.3.3b). Geologické mapy v měřítku 1 : 50 000 jsou např. zařazeny do souboru účelových inženýrskogeologických map (viz. dále).

legenda

legenda

Mapy jsou obecně vydávány ve dvou variantách, a to jako mapy přikryté a odkryté. V mapách přikrytých jsou zohledněny kromě předčtvrtohorních útvarů také kvartérní pokryvné útvary, o mocnosti větší než 2 m. V mapách odkrytých jsou po celé ploše mapy zobrazeny pouze  předčtvrtohorní útvary.

10.4   Hydrogeologické mapy

Hydrogeologické mapy zobrazují na topografickém a geologickém podkladu hydrogeologické údaje o příslušné oblasti. Hydrogeologické mapy se dělí podle použití na přehledné, základní a účelové. Podle měřítka pak na schématické (1 : 500 000 a menší), malého měřítka (1 : 200 000 až 1 : 100 000), středního měřítka (1 : 50 000 až 1 : 20 000) a velkého měřítka (1 : 10 000 až 1 : 2000).

Přehledné hydrogeologické mapy podávají jen základní informace o hydrogeologických poměrech území (velké územní celky jako země, státy). V mapách jsou zobrazeny pouze rozsáhlé zvodněné systémy, případně jen několik málo vlastností zvodněných systémů (obr. 10.4.1).

legenda

Základní hydrogeologické mapy podávají již komplexní informace o hydrogeologických poměrech zobrazovaného území. Mapy zobrazují nejdůležitější hydrogeologické údaje, jako např. rozšíření kolektoru zvodní prvých a někdy i druhých zvodní, jejich litologii a charakter propustnosti, průběh hydroizohyps, transmisivitu, lokalizaci nejdůležitějších hydrogeologických objektů (vrty, studně, jímací zářezy atd.). Jsou zpravidla v měřítku 1 : 200 000 a 1 : 50 000 (viz. obr. 10.4.2, obr. 10.4.3). Mapy 1 : 50 000 jsou opět součástí souboru účelových inženýrskogeologických map.

legenda

legenda

Účelové hydrogeologické mapy slouží a jsou sestavovány pro sledování speciálního aspektu režimu podzemních vod, rozsahu a šíření znečištění atd. Měřítko map je většinou velké (1 : 2000 až 1 : 10 000, pro velké oblasti až 1:25 000). Mezi nejdůležitější účelové mapy patří (podle Grmely, Homoly, 1990): hydrogeochemické mapy vod prvé mělké zvodně a povrchových vod, mapy ohrožení čistoty a znečištění podzemních a povrchových vod, mapy využitelných zásob a přírodních zdrojů podzemních vod, mapy minerálních a termálních vod, mapy hydrogeologické prozkoumanosti, ložiskové hydrogeologické mapy a důlní hydrogeologické mapy. Mapy jsou většinou přikládány k základním geologickým mapám jako mapy doplňkové.

10.5   Inženýrskogeologické mapy

Obecně je inženýrskogeologická mapa typem geologické mapy zobrazující složky geologického prostředí, které mohou vstoupit nebo již vstupují do interakce se stavebním dílem. Jedná se zpravidla o horninové jednotky (jejich litologický charakter, genezi, úložní poměry, rozšíření, fyzikálně mechanické vlastnosti atd.), hydrogeologické poměry (typ zvodnění a rozsah, hloubka a kolísání hladiny podzemní vody, propustnost, mineralizace, pH, tvrdost aj.), geomorfologické poměry (charakter reliéfu, členitost, sklonitost, prameny, jezera, dosah inundace atd.) a geodynamické jevy (eroze, akumulace, objemové změny hornin, sufóze, krasovění, svahové pohyby, seismicita, antropogenní vlivy). Všechny tyto složky tvoří inženýrskogeologické prostředí.

Inženýrskogeologické mapy se podle účelu dělí na speciální, které se používají pro specifické potřeby jednotlivých druhů stavebnictví a mnohoúčelové, jenž podávají komplexní přehled informací pro všechny běžné druhy stavebnictví a územního plánování. Podle obsahu se vymezují mapy analytické, které hodnotí pouze určité faktory (či jejich vlastnosti) geologického prostředí, např. mapa zvětrávání hornin, nebo propustnosti aj. a syntetické (též komplexní), které hodnotí již všechny faktory geologického prostředí, např. mapy inženýrskogeologických poměrů atd. Dále se vyčleňují podle obsahu mapy pomocné, např. mapa dokumentačních bodů a doplňkové, jimiž se soubor účelových map často doplňuje. Jedná se o výchozí podkladové materiály (např. geologická mapa, hydrogeologická mapa aj.).

Inženýrskogeologické poměry území lze znázornit třemi způsoby, pomocí inženýrskogeologických map poměrů, inženýrskogeologických map rajónování a pomocí map inženýrskogeologického zhodnocení území (mapy valorizační).

Podrobněji budou probírány ve vyšším ročníku v rámci cvičení z inženýrské geologie (viz. Cviční z inženýrské geologie-multimediální texty).

10.6   Kvartérní mapy

Kvartérní mapy jsou sestaveny zejména pro potřeby inženýrské geologie a stavebnictví. Mapy podrobně zobrazují jednotlivé úrovně kvartérních sedimentů s použitím proužkové metody (obr. 10.6.1). Barva proužku v mapě vyjadřuje typ kvartérních hornin (viz. legenda) a šířka proužku potom mocnosti kvartérního pokryvu.

Součástí mapy je kromě litologické legendy také stratigrafické schéma (obr. 10.6.2a) a  geologický řez (viz. obr. 10.6.2b).

10.7   Ostatní mapy

Kromě výše uvedených map existuje celá řada dalších typů map, např. důlní geologické mapy, které jsou sestavovány  pro potřeby průzkumu a těžby ložisek nerostných surovin, paleogeografické mapy s informacemi o základních geologických faciích v určitém větším geologickém intervalu. Vztah geologických jednotek k tektonickým pochodům zobrazují tektonické mapy, v neposlední řadě je to mapa zásob nerostných surovin, která zobrazuje rozložení geologických zásob v blocích podle stavu jejich prozkoumanosti aj.

Celou řadu těchto map lze opět rozdělit na mapy komplexní a specializované, což se odvíjí od míry prozkoumanosti daného území (ložiska) a velikosti měřítka.

Výše uvedené mapy jsou podrobněji popsány ve skriptech: Cvičení z geologie (Foldyna, Grmela, 1988).