Trilobit XXVI.
Rok: 1985

Trilobit: Archegonus moravicus

Rytíř: Ing. Konstantin Raclavský

Erb:

1985

Nové písně:

Program:

 

Předávání řádů

 

Fanfára

 

J:  A nyní J.M.Trilobit přistoupí XXVI. udělí řády:

 

J:  Z výchozu na Landeku se mu podařilo odstranit veškerý Ostravský brousek a proto se jeho milost rozhodla udělit Řád vytěženého brousku s doporučením, aby obrátil svou pozornost k Radnické pánvi kde vloni JM ověřili snadno přístupnou lokalitu s dostatkem brousku vhodnou pro další vydojení. Rytíři Byku Vydojniku Uherskému. Protože zde není přítomen, vyzývám jeho fyzicky mladší leč méně zdatné kolegy magistry Kůse a Slivku, aby tento řád převzali. Při této příležitosti jim udělujeme výsadní právo vláčeti kdykoliv jakýkoliv těžký vzorek rytíře BVU, pokud o to požádá! Vlastní iniciativě se meze nekladou.

   Předstupte před jeho milost.

 

J:  Za strhující herecký výkon, spontánnost projevu a s vysokou úrovní akustického tlaku, který podával vždy i při zvýšené sluneční aktivitě způsobující silné magnetické bouře, uděluje J.M.Trilobit XXVI. rytíři Kájovi z Geigerů Řád zlatého OSCARA.

 

J:  Když loni Jeho Milosti byli hosti v kraji Barrandienském, provázel je po lokalitách nejen slavný mistr cechu geologického, ale v jedné osobě též výmluvný vlastenec, mistr Jaroslav Marek. Ten u kosů jeho milosti vzbudil silné vlastenecké cítění a přesvědčil je o nutnosti prosazování stratotypů a parastratotypů v krajině československé. Proto se J.M. rozhodla udělit mu čestný titul patrona všech našich stratotypů a parastratotypů dnešních i budoucích. 

 

 

 

Zkouška humrů

 

T:  Nadešel čas, kdy si naše jasná milost prověří, zda jsou humři cechu geologického 

     způsobilí k přijmutí do stavu kosů. Přistupme k teoretické zkoušce.

 

J:  Helfři, přiveďte nám dva humry, kteří prokáží, zda jejich kůra mozková je na takovém

    stupni vývoje, že jsou hodni povýšení do stavu kosa.

 

T:  Teoretické znalosti prokázali, a nyní si prověřme jejich praktickou zkušenost.

 

J:  Helfři přiveďte humra ryze geologického.

 

T:  Praktická zkušenost našich humrů není dokonalá, ale nevěříme, že je to způsobeno jejich

     mladostí a nezkušeností. Proto jsme rozhodli povýšit je do stavu kosa. Helfři, přiveďte  

     humry.

 

 

 

Řády

 

Naše milost ve své velikosti se rozhodla předat dva řády. Rytíři z Geigru a Petru Bujokovi. Rytíř z Geigru je pověstný tím, že na svých přednáškách nenechal ještě ani jednoho člověka usnout. Jeho hlas zní tak ostře, že se prostě v takovém randálu nedá spát. A proto – Řád decibel – slovem pohladíš, řevem zahubíš. A P. Bujokovi za jeho nejelegantnejší přežvykování – Řád Dona Pedra.

 

 

Fotografie: