Trilobit XXVII.
Rok: 1986

Trilobit: Cheirurus insignis

 

 

Rytíř: Ing. Petr Bujok, CSc.

Erb:

1986

Nové písně:

Program:

 

Úvodní řeč Trilobita

 

   Audite! Tento osud potká každého, kdo protivit se bude slovům pravidel bezpečnostních, jež jsme dali lidu geologickému k užívání,chtěje ho chrániti a v poznání tajů geologických mu tak pomáhati.

   Leč nebědujte! Odežeňte chmury z tváří svých! Osud těchto dvou příslušníků cechu geologického nekončí, ale vpravdě začíná, neboť budou svědky závratného gejzíru vytrysknuvší inteligence, jež s sebou přineslo uchopení moci nad vámi, bídnými tvory lidskými, moci nad zkratonizovanou říší zchátralého předchůdce, moci, jíž vládneme nyní my: JEHO MILOST TRILOBIT XXVII: CHEIRURUS INSIGNIS!

   Naše nádherná glabela se rozhodla, že vystoupíme z hlubin naší říše s úmyslem prohrábnout se trochu ve vašich nedokonalých mozkových plenách a vrhnout tak své jasné světlo poznání i částečně na Vás a vaši pochybnou existenci.

   Celý vesmír kypí a kvasí a proto i my TRILOBIT XXVII., jako nejdokonalejší představitel silurské dynastie "TRILOBITOMORPHA VAGUS" budeme vládnouti tomuto kypícímu  vývoji naší pružnou glabelou a co se nám nebude líbiti, budeme míti v pygidiu, odkud se to vždy bude moci vyhrnouti na bezcenné hříšníky z vašich řad.

   Máme-li býti upřímní, musíme říci, že právě vaše přítomnost v této galaxii nám působí nervózní chvění našich pleur, když si uvědomíme, jak nepatrný zlomek geologického času Vás dělí od doby, kdy jste vřeštivými skřeky upozorňovali na svá ohavná, chlupatá a věčně se pářící těla a jak regresně vypadá Váš vývoj dnes, je nám Vás líto, ale zároveň připouštíme, že brzký zánik Vašeho biotopu je dokonalým řešením a pro vás vlastně blahodiním, jímž Vás počastuje příroda.

   Na rozdíl od Vás jsme my, příslušníci Trilobití říše, věční jako vesmír sám, neboť náš vývoj se ubírá jedině správným směrem – po lemniskátě k dokonalosti ducha i těla základním článkem vesmírné dialektiky, o čemž svědčí naše světovláda od kambria po recent.

   Toho jsme my, TRILOBIT XXVII. skvělým příkladem, neboť naše dokonalost vyplývá z našeho nádherného, fosilizace schopného krunýře bilaterálně souměrného, ze smyslných pohybů našich pleur, z překrásné glabely, jakož i ze slovutného pygidia, nezřídka zakončeného topořivým kaudálním trnem.

   Na rozdíl od nás jste vy lidé směšným výtvorem přírody, jež snad z čiré rozmařilosti Vám nalila do dutiny lebeční mozek jak splašky do mísy a učinila z Vás tak tvory neschopné samostatného přemítání od kálení výše. Dokonce jsme se doslechli, že holdujete opovrženíhodným pitkám, jimž vévodí postupně se obnažující samice Vašeho druhu.

   Shledáváme tak, že jste se poněkud vymkli z našich pseudopodií, ale hodláme to napraviti a podrobiti Vaši existenci kontrole do doby, než neodvratné vaše vyhynutí opět umožní normální geologický vývoj, směřující k celosvětové nadvládě trojlaločnatých permoníčků, pocházejících z mlhoviny kladívkatých rohatců.

   Nemalé starosti nám také působí Vaše ohyzdné pozůstatky, které   stále větší měrou zaneřáďují dna geosynklinál a zpomalují tak tolik žádané orogenitální pohyby, jež vedou v oblastech genitálníhodriftu k rozšiřování naší říše a moci.

   Výzkum našich vědců, které jsme vyčlenili k empirickému pozorování lidského biotopu. došel k pozoruhodným závěrům v oblasti zkoumání příčin tak velkého množství tělesných a duševních defektů, jimiž se vyznačuje Homo sapiens. Tyto pak říkají, že prapříčinou negativního vývoje tohoto druhu je falokratické nazírání určitých jedinců na důvody svého vzniku, jež při naprostém nedostatku průvodních faktů vede u nich k postupné debilizaci nervové tkáně, která, a to je zajímavé, jim pak umožňuje ovládati své druhy a urychlovati tak degeneraci celého lidského rodu.

   Dále naše výzkumy ukázaly, že i v tomto biologickém druhu existuje jakási pavětev, jejíž evoluce je  mnohém odlišná a nezřídka směřuje k pozitivní poluci. Jedná se o členy tzv. "CECHU GEOLOGICKÉHO", kteří v nástinu poznali a pochopili své místo v geologickém vývoji a uctívají i naši světovládu.

   Proto jim my, Jeho Milost TRILOBIT XXVII. CHEIRURUS INSIGNIS, milostivě odpouštíme příslušnost ke druhu Homo sapiens a na znamení naší přízně jim blahosklonně kyneme pravicí. Vládnouti budeme tak, že jim umožníme vyniknouti, přivírajíce oči nad jejich prenatálním geologickým tápáním.

   Nyní Vám dáváme možnost radovati se z této naší vůle, v hojné míře užívejte zde elixíru ducha povznášejícího, jež Vám pomůže zapomenouti na Vaši politováníhodnou úlohu, kterou zastáváte v nekonečně klenutém vesmíru.

   Prožíváte dnes svátek geologický a proto Vy jediní můžete předstoupiti před nás, jasnou milost TRILOBITA XXVII. a zde se nám pokloniti. Vítám Vás zde na výchozu našich rodných rudých břidlic a obzvláště vítáme a ctíme kynutím pravice naší družinu věrných rytířů, jež se pozvolnou geotektonizací dostávají do našich řad, světovládou pověřených trojlaločnatců.

   Proto vyzýváme přítomné rytíře, aby povstáním stvrdili svou oddanost k nám, jasné milosti TRILOBITU XXVII. a vzdali tak hold silurské dynastii "TRILOBITOMORPHA VAGUS."

 

/Helfři pokynem ruky vybídnou rytíře k povstání./

 

   Zbylým mistrům, magistrům, vědeckým tovaryšům, jakož i kosům a humrům cechu geologického, milostivě dovolujeme provolávati:

 

   "SLÁVA, SLÁVA AŤ ŽIJE TRILOBIT XXVII. CHEIRURUS INSIGNIS!!!!!"

 

Fotografie: