Trilobit XXXI.
Rok: 1990

Trilobit: Odontopleura ovata

Rytíř: Ing. Helena Raclavská, CSc.

Erb:

1990

Nové písně:

Program:

 

Úvodní řeč Trilobita XXXI.

 

   Poklekněte a slyšte, poddaní moji, poddaní J.M. Trilobita XXXI. Naše milost přichází z doby, kde není dobrým zvykem pána svého se vztyčenou chordou vítati.

   Přicházíme z doby, kterou vy se opovažujete silurskou nazývati i přes to, že naše doba neznala ni Silurů, ni jiných bytostí k inteligenci bezdůvodně se hlásících.

   Naše milost je pohoršena neznalostí nebo snad drzostí vaší. Jak se opovažujete svého pána na souši očekávati a jeho vládě žehnati mokem z rostlin, jež podle učení vašeho dobu naši zastihnouti nemohly. Jste snad ochotni hlásati myšlenky vašim skutkům tak protiřečící, nebo za své znalosti chabé se stydíte?

   Povstaňte poddaní Naší Milosti a vězte, že právě zemřel panovník TRILOBIT XXX. Dalejeproctus gambrinus a na trůn říše geologické dosedá J.M. TRILOBIT XXXI. Odontopleura ovata, svobodný pán souvrství liteňského. Můj celý rod pochází z klidné zátočiny moře barradienského, mnoho našich příbuzných, které v době recentní šťouralové vyznávající vědu paleontologickou k jiným rodům zařadili, se však také narodilo v království devonském a sídlilo v panstvích drahanském a nízkojesenickém, ty však později zanikly pod mocnými nánosy proudů turbiditních, z jihu se valících, za notného přispění střihu dextrálního, duktilní synmetamorfní deformaci vytvářejícího.

   Své vzdělání jsem získal a chytrosti nabyl ve slovutných učilištích mého mládí, dokonalou katazonální metamorfózou mnohých pravidel a zákonů učebních proslulých.

   Teď poddaní Milosti naší pozvedněte pohár a přípitkem upřímným vyluhujte sedimenty zloby, jež se v bazénech srdcí vašich uplynulá léta usazovat mohly. Vytvořte tak pánve nové, rozsáhlé a hluboké, aby noci nadcházejících započala sedimentace nová, mocná a pestrá, která nahradí monotónní flyš ponížení a zloby lavicemi lásky a radosti s nepatrnými proplástky starostí, bez kterých by život váš živořením se stal. 

   Však nepleťme mezi dnešní veselí starosti pozemské a přízemní handrkování lidské, vězte, že budu panovníkem spravedlivým, nikomu nenadržujícím, však poslušnost poddaných tvrdě vyžadujícím.

   Na závěr přijměte ponaučení, že vám není dáno jen mysl svou rozjasňovat a jazyk v moku namáčet, ale mnozí z vás se v brzké chvíli před J.M. dostaviti budou muset a znalosti, dovednosti a vtip prokázat, za což budou oceněni mnohými řády a vyznamenáními, které J.M. na důkaz vyzvednutí zásluh udělovati bude. To platí i pro vás, poslové z hrabství albrechtického, které s radostí v srdci mezi sebou vítáme.

   Dosti však řečí suchopárných, tyto při jiných příležitostech zvykli jste si slýchat, nyní ať šašci a družina celá vám vše dobrou náladu přinese.

   Toť vůle naše, J.M. Trilobita XXXI. Odontopleura ovata.

 

 

Představení rytířů

 

   Po dlouhá léta se schází pátek po sv. Barboře družina cechu geologického, aby přivítala svého nového pána, dnes J.M. Trilobita XXXI. V letech minulých si mnozí z kosů získali přízeň pánů svých natolik, že jim byla udělena práva rytířská. Do dnešních dnů smělo užívat výsad rytířů J.M. TRILOBITA na třicet svobodných pánů a paní. Aby práva rytířů byla zachována, představíme nyní symboly jejich odvahy.

   Prosím, aby přítomní rytíři povstáním se představili Jeho Milosti.

   J.M. Trilobit XXXI. Shlédl část své družiny a děkuje vám rytířům, kteří nelitovali kroků svých a přišli svého pána přivítat.

   J.M. je zklamána neúčastí mnohých z těch, jimž práva rytířská náleží. Jeho přáním jest, aby v letech příštích nejen práv, ale i povinností rytířských si hleděli.

   Nyní vás všechny prosím, aby jste povstali a minutou ticha vzdali hold těm, kteří po léta stáli na vrcholu cechu geologického, ale dnes mezi nás přijít nemohou.

 

 

Před večeří

 

   Nyní, po úvodních ceremoniích, je pro vás připravena zábava a rozličné hry, vše k poctě nového pána našeho směřující. Proto jsme se snažili angažovat herce a komedianty známých jmen, bohužel, posel před chvílí donesl zprávu, že právě dnes zasedá Federální shromáždění…

   Doufám však, že i přesto bude váš smysl pro kulturno dostatečně ukojen a aby byly nasyceny i smysly ostatní, je samozřejmě připravena i hojnost jídla a pití. Pití jste si jak vidím již povšimli a tradiční guláš se bude roznášet za malou chvíli. Přestože však v létech minulých byly občas proti jeho kvalitě a chuti vzneseny námitky, rozhodla se J.M. Trilobit XXXI. Připravit krmi před zraky všech: helfři, běžte a vyberte mezi družinou ten nejlepší kousek! Aby všichni svými ústy mohli okusit dobrotu, jež dosud byla ústy jeho mezi nás rozdávána. Přiveďte jej nahoru za oponu, zde již čekají – profesionálové, kteří za tímto účelem neváhali přispěchat až z dalekých krajin.

(roztažení opony - téměř)

 

 

Strážci pečeti

 

   A nyní ať předstoupí před Jeho Milost strážci pečeti a referují, jak se zhostili svých povinností.

   Ptám se vás, strážci, jak jste plnili svoji první povinnost týkající se seznamování mladších semestrů s tradicí trilobitů a jak jste bděli nad jejich zachováním?

   Jeho Milost ví, že plnění této povinnosti je pro vás zcela cizí a proto se ptá: Jak jste shromažďovali materiály o geologických slavnostech?

   Víme, že nemůžete podložit skutky tuto činnost a proto ztrácíme čas. A co třetí povinnost – vedení evidence o šlechticích a vyznamenaných cechu geologického?

   Ani toto prokázati nemůžete. Ani se neptám, zdali jste podpisy svými stvrdili povýšení mladších semestrů do stavu kosa. Dobře si pamatuji povyšování poslední a ani této povinnosti nebylo učiněno zadost.

   Povinností poslední je nalézti zástupce při odchodu ze školy. Kos Machek odjel do tropů

 aniž by svoji povinnost splnil. 

 

(zbavit M a H strážcovství pečeti, najít nové strážce)

(zadat úkoly – zahrát a zatančit pod vedením Mazače zbaveného pouze podmínečně své (

(noví strážci musí složit přísahu:)

(opakovat) Jsem rád, že jsem strážcem pečeti a splním vše bez reptání.

 

 

Povyšování humrů

 

   Právem a povinností Jeho Milosti je zachování rodu a zajištění zdatné nové generace. Jeho povinnost je s výjimkou roku minulého stále složitější a méně radostná. Všichni už tuší, že nastává okamžik výtvoru nových kosů cechu geologického.

   Helfři, přiveďte humry.

   Tato chátra má se státi nástupci slavného cechu geologického? Jeho Milost je opravdu zdrcena. Nu což, vyzkoušíme tuto neorganizovanou hmotu, snad zodpovědnost vyplývající z postavení vytřesu z těchto (nečitelné) jiskřičku inteligence.

   Předveďte tedy sami, co dokážete spřádat v glabelách, jež pouze vzdáleně vaše slavné předky připomínají.

 

SCÉNKA HUMRŮ

 

T:  Nu, mohlo to být horší, co říkáš, rádče?

M:  Snad nějaký z kosů pomohl této hmotě myslet.

T:  Prověřme tedy jejich bystrost přímo zde, bez možnosti nápovědy.

M:  Máš něco konkrétního na mysli?

T:  Nechť ukáží jak dovedou své slavnější předchůdce vnímati. A to nejenom po sluchu, ale i ostatní smysly je třeba cvičiti.

 

   Helfři, odeberte 4 vzorky a pozor, ať se vám to v rukou nerozpadne. Už takhle neposkytuje dostatek informací, tak zbytečně nezhoršujme jejich kvalitu. (zavážou jim oči) A teď helfři přiveďte dva slavné rytíře, kteří poslouží Naší Milosti jako standardy.

   Nu, nyní nám prozraďte, humři, kteří ze slavné družiny rytířů prokázali svou odvahu a nechali se prozkoumat smysly vašimi?

 

   Pud pro zachování rodu se Jeho Milosti vyvinul silněji než smysl pro krásu a pořádek. Proto se Jeho Milost uvolila jmenovat humry do stavu kosů.

 

 

Udělování řádů

 

   A nyní čeká na Jeho Milost další z řady povinností. Ano, snad příjemnější než povyšování do stavu kosa bude. Jeho Milost se rozhodla některým členům své družiny uděliti řád za skutky spáchané v roce uplynulém.

   Tak kteří z rytířů či kosů dostanou dnes řád?

   Jako první rytíř Arnoštek nechť se dostaví před J.M. Hlefři! Rytíři Arnoštku, slyšel jsem, že i na nejstarší části štítu baltického udivovals lid Rusi dokonalou znalostí poměrů tamních v dobách minulých i současných panujících. J.M. ti uděluje řád "Ты хopoшo гovorиш" za nejlepší ruský akcent. Pouze však za podmínek, že se ti  podaří prokázat tvoji znalost i zde před zraky J.M. Zde vezmi tuto perlu naší poezie a nechej našim uším poslechnout jejích lahodných slov v jazyce zcela od našeho odlišném. Ano, list tento nám v ruštině přednes.

 

Máj     K.H. Mácha

 

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,

lehounký větřík s nimi hraje,

a vysoko – v daleké kraje

bílé obláčky dálným nebem plynou,

a smutný vězeň takto mluví k nim:

„Vy, jenž dalekosáhlým během svým

co ramenem tajemným zemi objímáte,

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,

v tiché se slzy celí rozplýváte,

vás já jsem posly volil mezi všemi.

Kudy plynete v dlouhém dálném běhu,

i tam, kde svého naleznete břehu,

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlast jedinou i v dědictví mi danou,

šírou tu zemi, zemi jedinou! -

 

 

   No, domníváme se, že řád by měl míti spíš název Za snahu, ale budiž. Helfři, přiveďte kosa Horáka. J.M. Trilobit se rozhodla uděliti ti hned řády dva. Jako první obdržíš řád "Ne zcela pochopení situace". Že ti tento řád právem náleží nemusíme dokazovat. Každému je jasné, že naši slavnou družinu geologickou čeká nepopulární činnost, a to utahování opasků. J.M. si nedovede představit, jak ty, kose Horáku, se tomuto aktu podřídíš, a proto ber tento řád jako varování a dobrou radu zároveň.

   Jako druhý v pořadí ti J.M. udělí řád "Nepochopení autority". A stejně jako dřív, ani tento řád nemusíš obhajovat.

   (nakopnutí) Helfři, odveďte ho.

 

   Jako třetí přichází na řadu rytířka Bílá paní ze sesutého hrádku. J.M. se rozhodla uděliti jí řád "Kriticky načlého sesuvu." Aby si můj řád zasloužila, seznámí publikum s činností pro zajištění statiky vlastní osoby při cestě zpáteční.

  

   Helfři, přiveďte na pódium kosa Mazače, kandidáta věd. Protože J.M. chce udělit kosu Mazačovi řád neobvyklý a nemajíce ohledy na slavnosti geologické, bude i jeho obhajoba okouzlující.

   Nuže kose Mazači, připrav se na obhajobu svého nového řádu "Doktora zvěd". Tvým úkolem jest kvality v činnosti výzvědné prokázati a územím plným nepřátel nejzáludnějších, jež ve svém jazyce ohnivá voda nazýváš, se proplížiti a celou cestu si zapamatovati si tak, abys otázky posléze zodpověděti mohl.

 

   Otázka zní: kolik nepřátel a jak udatných jsi při své cestě udolal? A jaký se ti nejlépe postavil na odpor?

 

   J.M. ti uděluje řád Dr. Zvěd. Helfři, odveďte ho.

 

    Nyní nastupuje udělení posledního z řádů. Tento řád se vymyká celé tradici tím, že nikoliv jeden, ale celá katedra se může honositi jeho leskem. Ale přec pouze jeden zástupce může řád celé katedře vysloužiti. Helfři, přiveďte kosa Schejbala. Kos Schejbal bude obhajovat řád Jeho Milosti "Řád zavčas zachyceného větru." Zde náš asistent zadá ti úkol v jazyce blízkém… (pokračování textu se nedochovalo)

 

 

 

Ráďa valašský

 

z Beskydských výšin na zem sestoupil,

aby se učil, kde všude hlubinný zlom tady byl.

Svým učitelům však za pravdu nedal – a dodnes tak koná!

A od těch dob všude je strižná zóna.

 

Ve volných chvílích po terénu běhá

A generální směr lineací roztažení hledá.

Kdo tvrdí mu, že vrása jen čelní kompresí vzniknout musí,

Toho, kdyby mohl, roztrhla by na kusy. 

 

Jinak však vesel je a rád při víně všem zpívá,

Nemá rád, když nudou se zívá.

Prý smutný je, když na stromě urodí se švestek jen pár, 

Vždyť slivovice – to je samých nebes dar.

 

 

Pasování rytíře

 

   Slyšte, všichni poddaní J.M. Trilobita Odontopleura ovata. J.M. se rozhodl využít svého výsadního postavení a rozšířit tak řady své slavné rytířské družiny. Zanedlouho povýší J.M. do čestného stavu rytířského nejlepšího z poddaných J.M.

   Jelikož se našlo ve vašich řadách více kosů, kteří splňují náročné požadavky J.M., bude výběr rytířů proveden způsobem zcela neobvyklým a pro toto zcela ojedinělým, a to konkurzním řízením.

   Komise, před kterou předstupují vyvolení kosové, bude zcela nezávislá a po pravdě objektivní. Avšak proti jejímu rozhodnutí není odvolání.

 

 

 

mapka

 

Fotografie: