Exkurze do Barrandienu

8. - 10. května 2009

 trasa:

8. května 2009 pátek

  Příbram - muzeum

  Čenkov - Medalův mlýn

  Jince - Vystrkov

 

 

9. května 2009 sobota

  Těškov

  Ejpovice

  Zahořany - svah Dědu

  Beroun - lom Kosov

  Beroun - lom pod Koledníkem

10. května 2009 neděle

  Kosoř - Černá rokle

  Praha-Hlubočepy - želez. zářez

  Praha-Hlubočepy - lom Pod školou

 

 

 

 účastníci:

 

  prof. Zdeněk Vašíček (IGI VŠB-TU Ostrava)

  Stanislav Benada (Geo Oil Consultant Hodonín)

  Andrzej Bezkorowajny (A&B Flint Brzesko, Polsko)

  Agnieszka Ciurej (Polsko)

  Jiří Horák (Štěrkovny a pískovny Olomouc a.s.)

  Jana Hrouzková (Městský úřad Kroměříž)

  Stanislav Hrouzek (VEGI s.r.o. Kroměříž)

  Stanislav Hrouzek ml. (Media Wise Praha)

  Jakub Jirásek (IGI VŠB-TU Ostrava)

  František Kalenda (Progeo Consulting s.r.o. Zlaté Hory)

  Dan Köhler (Unigeo Ostrava)

  David Köhler (Ostrava)

  Radek Labuťa (Národní muzeum Praha)

  Lech Malysz (OKD a.s. Důl Darkov)

  Lubomír Martinásek (Kopřivnice)

  Karla Sedlářová

  Petr Skupien (IGI VŠB-TU Ostrava)

  Vojtěch Skupien

  Bernadetta Stochel (A&B Flint Brzesko, Polsko)

  Václav Uvíra (OKD DPB Paskov a.s.)

fotografie:

 

na požádání zašlu vše na DVD

(zatím moje ~ 200 MB, Petr Skupien ~ 620 MB)

 

autor webu, textů a fotografií:

 

Jakub Jirásek (pokud není uvedeno jinak)

 

optimalizováno pro MS IE 6.0 a vyšší
 a rozlišení min. 1024 × 768 pixelů

 

ponecháním kurzoru na náhledu fotografie zobrazíte její popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinové foto, lom Kosov u Berouna. Pozn: sebe a Luboše Martináska domaluju časem :-)

 lokality:

Příbram - muzeum

popis:

   Milé připomenutí doby, kdy se ještě na našem území těžily rudy a Vysoká škola báňská sídlila v Příbrami.

fotografie:

Příbram - hornické muzeum Příbram - Ševčinský důl, foto F. Kalenda

 

Čenkov - Medalův mlýn

popis:

   Zdejší oblast je budována holšinsko-hořickým souvrstvím, které tvoří význačnou jednotku spodnokambrického sledu příbramsko-jinecké pánve.

   Uprostřed sledu holšinsko-hořického souvrství, v němž zde převládá facie světlých hořických pískovců, vystupuje asi 10 m mocná poloha světle zelenavých paseckých břidlic, které zde ostře nasedají na podložní pískovce. Pasecké břidlice jsou vyvinuty jako velmi tence laminované jílovité a prachové břidlice, které výše nad lůmkem přecházejí do prachovců a pískovců se skluzovými texturami.

   Pasecké břidlice jsou pozoruhodné paleontologickými nálezy. V západní části Brd a vzácně i zde poskytly zbytky nejstarší české makrofauny. Vůdčím druhem je merostomátní členovec (hrotnatec) Kodymirus vagans, který je provázen dalšími vzácnými členovci, zbytky řas a poměrně chudým, zvláštním společenstvem mikroorganismů.

   Celé toto společenstvo je pozoruhodné nejen svým stářím, ale i tím, že nejspíše obývalo lagunární prostředí s brakickou vodou a jen s nepřímými mořskými vlivy. Jde o nejstarší brakickou faunu ve světovém měřítku. Zdejší nálezy jsou však ojedinělé (jen ve spodní části břidlic, nejlépe zachované a velmi vzácné jsou v úrovni nevysoko nad bází – Mergl, Vohradský 2000) a kvalitou i četností zaostávají za hlavní lokalitou, vrchem Kočka v centrálních Brdech.

   Pasecké břidlice, které leží v hlubokém podloží jineckého souvrství se střednokambrickou faunou, představují epizodické přerušení přínosu hrubého klastického materiálu, které umožnilo přistěhování a rozvoj zcela osobité a jedinečné fauny.

   Před obcí Čenkov se dále nachází odkryv ve vyšším členu spodního kambria. Jde o kloučecké slepence, odkryté ve starém lůmku u silnice. Slepence jsou poměrně hrubozrnné, monomiktní, s převahou křemene a buližníků ve valounovém materiálu. Tmel je křemitý,  s podílem chloritů, zbarvený buď červeně, nebo bělozeleně, s hojnější příměsí nestabilních složek (Chlupáč 1999).

literatura:

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

 

Mergl, M., Vohradský, O.: Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí. Koura publishing, Mariánské lázně, 2000, 272 s.

fotografie:

výchoz paseckých břidlic výklad u kloučeckých slepenců, foto Petr Skupien výchoz kloučeckých slepenců kloučecké slepence

 

Jince - Vystrkov

popis:

   „Za železniční stanicí Jince-Čenkov odbočíme od silnice vzhůru směrem k obci Velcí. V lese brzy přicházíme na prvé odkryvy v šedých jineckých břidlicích. Na kraji lesa odbočíme podle jeho okraje k silnici, která vede z Jinců do Velcí. Celá tato mělká úžlabina, nad níž ce na druhé straně zvedá Vystrkov, je budována jineckými břidlicemi, které v těchto místech obsahují proslulou primordiální kambrickou faunu. V poslední době zde byly zjištěny několikeré faunistické zony. Nejspodnější je poloha s trilobitem Paradoxides rugulosus, kterého bychom nalezli v jamách na okraji lesa jižně od silnice. Vyšší zóna obsahuje ve velké hojnosti trilobity Paradoxides minor a Paradoxides gracilis. Je odkryta v rozsáhlých jamách a odkryvech, vykopaných sběrateli zkamenělin na jihovýchodním svahu Vystrkova. Poznáme zde jednak vlastnosti břidlic, jednak bohatou jejich faunu. Břidlice jsou dosti tvrdé, neštípají se dobře po vrstevních plochách a jsou často na puklinách i vrstevních plochách do tmavomodra naběhlé od slabého krevelového povlaku. Zkameněliny jsou rovněž tmavé, čímž se i ve sbírkách ihned rozeznají kusy od Jinců od kusů ze Skryjí (tam jsou žlutě zbarveny hnědelem). Kromě zmíněných druhů najdeme i pěkné Conocoryphe sulzeri, Ptychoparia striata (s očima a lištou na glabele), drobné Perenopsis integer, úlomky jablovců, kuželovité schránky rodu Hyolithus a j. Často najdeme trilobity i celé (zvláště Paradoxides). Na haldě na dolním okraji odkryvů můžeme sbírat i kusy tvrdých křemitých drob, v nichž bývají ve velkém množství terčovité schránky jablovce Stromatocystis pentangularis.

   Přímo pod jamami sběratelů zkamenělin vede po svahu Vystrkova lesní cesta, která jej směrem k západu obchází a vede do Ohrazenic. Nahoře těsně pod cestou, najdeme mladší polohy jineckých břidlic. Obsahují hojně malého, slepého trilobita Ellipsocephalus hoffi a o něco dále v tvrdších písčitějších vložkách malého ramenonožce Lingulella walcotti.

   Na západním svahu Vystrkova bychom opět nalezli skalky týchž jineckých břidlic, i zde plné zkamenělin (např. u pěšinky, která sestupuje po srázném svahu dolů).

   Srovnáme-li tyto výskyty s oněmi na jihovýchodním svahu Vystrkova, vidíme, že břidlice na jihozápadním svahu jsou značně posunuty k severozápadu podle příčné dislokace. Severní svah Vystrkova tvoří opětně třemošenské slepence, které se tu opakují následkem nového podélného přesmyku, který však je jen místní“ (Bouček 1951).

literatura:

Bouček, B.: Geologické vycházky do pražského okolí. Praha: Přírodovědecké vydavatelství 1951, 244 s.

fotografie:

výkopy sběratelů výkopy sběratelů, foto Petr Skupien Berta a Agnieszka hledají trilobity Conocoryphe sulzeri, délka 1,4 cm Paradoxides gracilis, délka 1,6 cm Ellipsocephallus hoffi, délka 2 cm

 

Těškov

popis & literatura:

viz http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202006/index.htm#Těškov

fotografie:

lom Těškov výklad v lomu Těškov, foto Petr Skupien

 

Ejpovice

popis & literatura:

viz http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202006/index.htm#Ejpovice

fotografie:

zatopený železnorudný důl, foto Petr Skupien nad dolem, foto Petr Skupien oolitická železná ruda, foto Petr Skupien Ejpovický útes - podložní proterozoické buližníky, foto Petr Skupien

 

Zahořany - svah Dědu

popis:

   Svrchnoordovické jílovce s vložkami siltovců a pelokarbonátů. Zahořanské souvrství zde a blízkém okolí obsahuje typickou faunou ostnokožců (jablovci, karpoidi a pralilijice.), ramenonožců a trilobitů. Většina zbytků fauny byla původně fosilizovaná uhličitanem vápenatým, po jehož vyloužení zbylo limonitové reziduum, které zkameněliny rezavě zbarvuje (Chlupáč 2000).  

literatura:

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

fotografie:

výkopy ve svahu Dědu jablovec Dendrocystites barrandei, velikost 11×7 cm jablovec Dendrocystites barrandei, velikost 4,5×1,7 cm ramenonožec Drabovia sp., velikost 1×0,7 cm

 

Beroun - lom Kosov

popis:

   Lomy na Kosově odkrývají synklinálně uložené silurské vrstvy: nad graptolitovými břidlicemi svrchní části liteňského souvrství (zóna Cyrtograptus lundgreni a zóny mladší, odkryté ve spodních etážích lomu na z. svahu Kosova) spočívá faciálně velmi pestrý sled spodní části kopaninského souvrství s polohami pyroklastických hornin, tělesy diabasů, různých typů biogenních a mikritických vápenců a tufitických břidlic, vyšší sled je obdobný jako v lomu mezi Jarovem a Koledníkem. Lom poskytuje jeden z nejinstruktivnějších profilů vyšším silurem v evropském měřítku (Chlupáč 1999).

literatura:

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

fotografie:

graptolitové břidlice liteňského souvrství graptolitové břidlice liteňského souvrství, foto F. Kalenda výklad v lomu Kosov vrása ve vápencích kopaninského souvrství lom Kosov výklad na vrchní etáži, foto Petr Skupien schránka ortokonního loděnkovitého hlavonožce, foto Petr Skupien schránky ortokonních loděnkovitých hlavonožců, foto Petr Skupien hledání ve vápencích kopaninského souvrství Jirka Horák Lech Malysz hledání ve vápencích kopaninského souvrství hledání ve vápencích kopaninského souvrství Franta Kalenda zleva Andrzej, Berta a Vašek dendroid, velikost 6×5 cm Otarion diffractum, délka 8 mm 

 

Beroun - lom pod Koledníkem

popis:

   Lom odkrývá svrchní část kopaninského a spodní část přídolského souvrství s výborně přístupnou hranicí mezi oběma jednotkami.

   Nejstarší vrstvy vystupují v severní části lomu. Jsou to převážně deskovité, tmavě šedé jemnozrnné bituminózní vápence s vložkami vápnitých břidlic. Patří vyšší části kopaninského souvrství (obzoru s trilobitem Ananaspis fecunda) a obsahují např. trilobity, ramenonožce, drobná kusadla dravých červů, jehlice křemitých hub aj. Směrem do nadloží vápence světlají a přecházejí do zřetelně vrstevnatých, jemně bioklastických vápenců s velmi hojnými zkamenělinami (trilobiti, ramenonožci aj.)

   Vrstevní sled kopaninského souvrství zakončují nápadně hruběji vrstevnaté lavicovité světle šedé vápence, tvořené hlavně organickou drtí (články lilijic, úlomky schránek ramenonožců aj.) s četnou faunou. Světlé masivní lavice této nejvyšší části kopaninského souvrství o celkové mocnosti kolem 6 m nápadně kontrastují s nadložními, tence vrstevnatými vápenci, které již reprezentují bázi následujícího přídolského souvrství.

   Počátek nejvyššího silurského stupně přídolu se vyznačuje nápadnou faciální změnou a nástupem sedimentace jemnozrnných (biomikritických) vápenců s tenkými vložkami vápnitých břidlic. Vápence jsou většinou tmavě šedé a vykazují i uvnitř jednotlivých vrstev výraznou laminaci; zbytky fauny bývají koncentrovány jen v některých laminách a způsob zachování i celkové složení fauny indikuje změnu sedimentačního prostředí, patrně spojenou s prohloubením. Vyskytují se zde graptoliti, dendroidi, drobní trilobiti, mlži, ramenonožci, lasturnatky a v mikrofauně i hojní konodonti a schránky chitinovců. V břidličných vložkách byly vzácně nalezeny zbytky rostlin rodu Cooksonia, které patří k nejstarší suchozemské flóře s průkazným světovým rozšířením.

   Profil je příkladem vývoje svrchního siluru v okrajové části dřívějších vulkanických elevací, tj. v místech přechodů mělkovodních, ryze karbonátových facií do facií jílových břidlic. Lom je opěrným stratigrafickým profilem pro vedení hranice mezi svrchnosilurskými stupni ludlowem a přídolem.

literatura:

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

fotografie:

svrchní část kopaninského a spodní část přídolského souvrství, foto Petr Skupien

 

Kosoř - Černá rokle

popis:

   Lochkovské souvrství, budující nižší část stěny a odkryté ve východněji položených větších lomech, je zde vyvinuto jako černošedé deskovité, převážně jemnozrnné vápence, které se rytmicky střídají s vrstvami vápenitých břidlic (facie radotínských vápenců). Střídání vápenců a břidlic i změny zrnitosti uvnitř lavic vápenců svědčí o kolísavé síle a unášecí schopnosti mořských proudů, které přinášely jemný vápenitý kal nebo hrubší organickou drť a ukládaly ji v hlubších částech pánve.

   Vápence i vápenité břidlice obsahují velmi časté zkameněliny. K bentickým živočichům patří hojní ramenonožci, velcí mlži, hyoliti a trilobiti. Aktivně plovoucím živočichům náleží velmi hojné přímé schránky ortokonních loděnkovitých hlavonožců a vzácnější černě fosilizované ostny a úlomky krunýřů fylokaridních korýšů a mnohem vzácnější části tenkých krunýřů velkých, až přes 1 m dlouhých členovců. Vzácně se vyskytují i zbytky pancéřnatých „ryb“ (rybovitých obratlovců). K planktonu náleží schránky tentakulitů a graptoliti.

   Na radotínské vápence lochkovského souvrství konkordantně nasedají dvorecko-prokopské vápence stupně pragu. Jsou světle šedé, velmi jemnozrnné (mikritové) s mnohem menším podílem vápenitých břidlic a nápadnou hlíznatou texturou. Vlastní hranice probíhá 60 cm pod masivnější silou lavicí (mezi vrstvami č. 80 a 81). Změna facie mezi lochkovským a pražským souvrstvím odráží významnou událost globálního významu – tzv. lochkovsko-pražský hraniční event, způsobený patrně poklesem hladiny světového oceánu.

   Dvorecko-prokopské vápence jsou usazeninami velmi jemného vápenitého kalu v klidném a hlubším moři. Hojné chodbičky po hrabání organismů, patrné jako tmavší skvrnky na čerstvých lomných plochách vápenců, svědčí o životě na mořském dně i uvnitř nezpevněného bahnitého sedimentu. Hlíznatost vápenců vznikla při pomalé diagenezi, kdy docházelo ke shlukování karbonátů a jejich oddělování od jílovité složky.

   Dvorecko-prokopské vápence jsou paleontologicky mnohem chudší než radotínské vápence. Obsahují však zbytky trilobitů s pěkně tmavě fosilizovanými krunýři. Hojné jsou schránky tentakulitů a drobní ramenonožci. Tyto vápence jsou sedimentačním prostředím protikladem k útesovým koněpruským vápencům, s nimiž jsou současné.

   Lokalita slouží jako pomocný stratotyp hranice stupňů lochkov-prag a jako stratotyp hranice lochkovského a pražského souvrství (Chlupáč 1999).

literatura:

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

fotografie:

lochkovské souvrství, radotínské vápence sběr v Černé rokli dvorecko-prokopské vápence hledání v dvorecko-prokopských vápencích Vašek Uvíra Standa Benada pygidium Odontochille hausmanni, foto F. Kalenda Odontochille hausmanni, šířka 4 cm

 

Praha-Hlubočepy - železniční zářez

popis:

   Nejmladší srbské souvrství středočeského devonu je odkryto v jižním svahu údolí proti železniční stanici Praha-Hlubočepy. Vystupují zde zelenošedé prachovité a jílové břidlice vložkami prachovců a pískovců svrchní části srbského souvrství (roblínské vrstvy). Ty obsahují hojné zbytky suchozemské flóry (Rellimia hostinensis) a ve spodnějších polohách i mořských živočichů. Zářez železniční trati před viaduktem obsahuje na východním konci odkryv hraničního intervalu chotečského a srbského souvrství s ostrou spodní hranicí kačáckých vrstev. Jde o silně kondenzovanou vrstevní jednotku, zastoupenou hlavně polohou tmavých radiolaritů, vzniklou při kačáckém eventu. Chotečské souvrství je tvořeno deskovitými vápenci s četnými vložkami rohovců (Chlupáč 1999, Bouček 1951).

literatura:

Bouček, B.: Geologické vycházky do pražského okolí. Praha: Přírodovědecké vydavatelství 1951, 244 s.

Chlupáč, I.: Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Praha: Academia 1999, 2. upr. vydání, 279 s.

fotografie:

železniční zářez prohlížení suti, foto Petr Skupien Rellimia hostinensis, velikost 5×4,5 cm Rellimia hostinensis, velikost asi 3×2 cm

 

Praha-Hlubočepy - lom Pod školou

popis:

   Lom je založený ve vyšší části třebotovských (spodní devon) a ve spodní části chotečských (střední devon) vápenců. Jsou odsud známy nálezy mlžů, hlavonožců, trilobitů aj.

fotografie:

lom Pod školou lom Pod školou sběr v suti hlavonožec na vrstevní ploše sběr v suti