Trilobit XVII.
Rok: 1976

Trilobit: Phillipsia peteri

Rytíř: Ing. Petr Dvořák

Pořádající ročník: Jan Blažek, Michaela Čermáková, Ondřej Danielis, M. El Salem Fawwaz Mohamed Haddad, Šárka Hladilová, Ivan Hoch, Jaromír Holuša, Benali Kheroubi, Lubomír Kučírek, Stanislav Kyncl, František Lukáš, Josef Mazáč, Taťána Skuplíková, Jan Stach, Tomáš Stodůlka, Karel Struhala, Jiří Šafařík, Jiří Šavrda, František Šťáva, Pavel Ťulák, Svatopluk Valíček, Irena Wernerová, Josef Zaňát, Marie Zaňátová, Jiří Žáček

Erb:

1976

Nové písně: Vrtácká, Když jsem já šel tou menzovní branou, Kárná komisa, Píseň o rytíři Otakaru tektonu Kulmském, Nashledanou koncem září, Thermální balada, Smutný konec zatím nejmenovaného geofyzika, Carbon, Docentská

Program:

 

Volná show - Tribuna

   /Hra o 1 dějství a mnoha dozvucích/

 

Osoby a obsazení:

 

doc. Leon Kliváž, vedoucí katedry teoretických věd geologických VŠPUI       ...František Lukáš

doc. Amor Gossan, vedoucí katedry praktických věd geologických VŠPUI    ...Pavel Ťulák

Dáša Nováková, studentka VŠPUI                                                                      ...Šárka Hladilová

Studenti VŠPUI                                                           ...Josef Mazáč, Jan Stach, František Šťáva

Břeťa Brumlavý, odborný asistent VŠPUI                                                           ...Svatopluk Valíček

Jiří Všetečný, redaktor                                                                                          ...Jiří Šafařík

telefonistky                                                                  ...Michaela Čermáková, Irena Wernerová

 

Úvodní upozornění J.M. Trilobita XVII.:

 

   Volná show - tribuna je publicistický pořad určený široké veřejnosti. Pokud by snad někdo poukazoval na jakoukoliv shodu osob nebo jmen, předesíláme, že se jedná o podobnost čistě náhodnou.

 

/Zní znělka, opona se rozhrnuje. Na jevišti sedí u stolu vedle sebe oba docenti v úborech vědecké rady, studentka a redaktor. Před sebou mají vizitky se jmény a sklenky s různými alkoholickými nápoji. Pouze doc. Kliváž má před sebou láhev s mlékem. Vedle sedí na židlích studenti a v pozadí je stolek s telefony, u něhož sedí obě telefonistky./

 

REDAKTOR: Dovolte, abych přivítal vás všechny, kteří jste přítomni v tomto sále. Dále bych chtěl přivítat i vás, kteří jste doma u obrazovek televizních přijímačů, ale nevím, kam se mám na vás obrátit. Dnešní pořad je totiž snímán pomocí skrytých kamer, neboť zde pozvaní hosté nestáli dosud před televizní kamerou, a proto máme obavy, aby netrpěli trémou. Pro dnešní večer jsme dlouho hledali název. Po zvážení všech návrhů jsme se rozhodli jej nazvat Volná show - tribuna. Volná proto, že je určen pouze televizním divákům, ale zato všem. Z tohoto důvodu je pořad vysílán na obou programech. Show proto, že zde budeme používat jak mluvené slovo, tak i obraz a zpěv. Tribuna proto, že problémy jsou řešeny formou otázek, diskuse a odpovědí. Tento pořad bude určitě zajímat absolventy všech škol ukončených maturitou. Chceme totiž pomoci při řešení svízelné situace na Vysoké škole pro univerzální inženýry /VŠPUI/ v Uhelné nad Kulmským Flyši, kde trpí akutním nedostatkem perspektivních posluchačů. Na vlastní žádost byli pozváni zástupci geologické fakulty této školy, kteří jsou připraveni vzbudit ve vás touhu po geologickém řemesle. Doc. Leon Kliváž, vedoucí katedry teoretických věd geologických, -

KLIVÁŽ /uklání se/: Dobrý večer,

REDAKTOR: - doc. Amor Gossan, vedoucí katedry praktických věd geologických

GOSSAN /s úsměvem/: Dobrý večer.

REDAKTOR: Dále se nám podařilo společným úsilím přemluvit studenty, aby nám sem poslali své zástupce, z nichž jsme přímo ke stolu pozvali Dášu Novákovou.

STUDENTKA /s úklonou/: Dobrý večer.

REDAKTOR: - a ostatní jsou v záloze tam na těch židlích, aby obohatili odpovědi pedagogů vlastními zkušenostmi. A teď něco k vlastní organizaci večera. Všichni, kdo máte k nám nějaké dotazy, volejte na číslo, které vám za chvíli sdělím. U aparátu čekají na vaše dotazy sličné telefonistky, které nám je předají. A teď pozor. První tazatel bude odměněn studijním plánem VŠPUI na příští rok, podepsaným zde přítomnými docenty. Připravte si tužku a papír - je to číslo 44 85 60-69 /Crrrr./ No vida, to si někdo pospíšil. /Obrací se k docentům./ Je vidět, že o vás svět neztrácí zájem. /Telefonistka přináší první dotaz./ A máme tu první dotaz.

   Zajímalo by mě, zda na VŠPUI máte rozběhlou specializaci vrtání maloprůměrovými vývrtkami. Ptá se František Tramín, absolvent SPŠ vinařské Bzenec.

GOSSAN: V současné době došlo k velmi ntenzivnímu rozvoji této specializace, neboť stávající technologie jsou v praxi nedostatečné úrovně. Počet přijímaných posluchačů je značně omezen s ohledem na náročnost a obtížnost oboru. Jinak co se týče vlastního studia, je naplněno v dostatečné míře praktickými cvičeními v nově zbudované vývrtkovně. Novinkou v laboratořích je stendová vývrtka ZEMBUJ špičkových parametrů, jejíž obrázek visí zde na stěně /ukazuje/ a kterou zkonstruovali asistenti takřka na koleně. Nemalá pozornost je věnována i sepětí teorie s praxí. Každoročně jsou podnikány provozní praxe do oblasti jižní Moravy k dalšímu získávání cenných zkušeností. Jak je patrno, studovat tuto specializaci je velmi zajímavé. Podrobnější údaje vám může podat inž. Kalovka z naší katedry.

REDAKTOR: Děkuji, vidím, že i posluchači se hlásí o slovo.

STUDENTI /vystupují na pódium s kytarami a zpívají/ -

 

            VRTÁCKÁ

.

.

.

.

 

REDAKTOR: Mezitím mi krásná telefonistka podala další otázku. Ptá se Pepa Chaloupka, vedoucí kolejí a menz na Větrníku. O ubytování na vašich kolejích je v poslední době neobvyklý zájem. Čím to je?

STUDENTKA: Jsem skutečně velmi mile překvapená, že zvěsti o popularitě našich kolejí pronikly už tak daleko. Čím tuto popularitu vysvětlit? Je zřejmě způsobena zavedením nové, účinné metody CVPŠNS, tedy tzv. celodenního výchovného působení školy na studenty. Za zrod této metody děkujeme především několika zkušeným pracovníkům naší vysoké školy. Jsou sice zcela vytížení zodpovědnými úkoly, avšak rozhodli se bez ohledu na svůj volný čas obětavě pomoci v obtížné situaci, která ve výchově mladé generace dosud panovala. Myslím, že se jedná o výchovu velmi zajímavou, a proto bych jí chtěla několika větami vyložit. Nejdříve něco k teorii: vychází ze všeobecně známého faktu, že vývoj nemluvněte v dospělého člověka začíná asi ve 20 letech a je ukončen zhruba ve 24 letech, kdy se tento již hotový člověk ocitá rovnýma nohama v životě. A jak tedy probíhá praktická stránka? Pedagogové navštěvují studenty v odpoledních a večerních hodinách přímo na kolejích, setrvávají s nimi družných debatách, hlavně na téma jak si zařídit pro další růst vědecké knihovničky, a přitom jemně a taktně odstraňují z jejich blízkosti všechny předměty, které by mohly jakýmkoliv nepříznivým způsobem ovlivnit vývoj mladých osobností. Je až s podivem, s jakou láskou a radostí vítají studenti pedagogy na svých kolejích a pokojích a jak hluboké dojmy v nich návštěvy pedagogů zanechávají. Například nedávno řekl jeden student prvního ročníku: „. Jsem absolventem střední internátní školy, ale s tak dojemnou péčí jsem se ani tam nesetkal.“

GOSSAN: Jestli dovolíte, soudruhu redaktore, měl bych k tomuto problému také několik poznámek.

REDAKTOR: Prosím.

GOSSAN: Je nutno ocenit obětavost, s jakou uvedení pracovníci věnují téměř celý svůj čas dalšímu zdokonalování této metody a odstraňování drobných nedostatků, s nimiž se setkáváme při její aplikaci. Bude například nezbytné zvýšit počet specializovaných pracovníků, případně vyškolit nové kádry, prodloužit dobu pobytu pedagogů na kolejích s případnou možností přenocování, upravit v tomto smyslu pracovní dobu a pracovní náplň. Protože se jedná o činnost tak odpovědnou, není opravdu myslitelné, aby byli pověřovaní činností ještě jinou, například vědeckou. Máme tady před sebou ještě dalekosáhlé úkoly, ale nadšení pedagogů i studentů je nám zárukou, že brzy bude dosaženo vytčeného cíle.

REDAKTOR: Děkuji. Další, takový šťavnatý dotaz: Mohli byste přidat nějaký ten knedlík navíc studentům vaší školy a proč školu dokončí pouze štíhlí hoši? Ptá se MUDr. Rajko Doleček. Myslím, že tento dotaz je přímo určen zástupkyni studentů.

STUDENTKA: - Ano. Na tento dotaz by se dalo odpovídat jistě velmi dlouho, ale protože nás tlačí časová tíseň, jednoznačnou odpověď podává píseň. /Obrací se ke studentům/ Tak hoši, hoďte sebou. Nikotine, pohyb.

ŠŤÁVA: Co já? Já jsem díky menzovní stravě ztratil nejen postavu, ale i hlas. Podívejte, co ze mě udělali. /obrací se profilem k publiku/ Já nic zpívat nebudu. /Obrací se k odchodu, náhle se skloní a něco hledá./ Hele, vajgl. Nemáte oheň, kluci? /Obrátí se ke svým dvěma kolegům, ti chvíli prohledávají kapsy, pak mu zapalují. Šťáva si odchází sednout, zbylí dva hrají a zpívají./

 

            KDYŽ JSEM JÁ ŠEL TOU MENZOVNÍ BRANOU

.

.

.

.

 

REDAKTOR: Děkuji studentům. A máme tady dotaz, kterému vůbec nerozumím. Kolikrát probíhalo kárné symposium v letech 1973/74? Ptá se bývalý student školy Miroslav Repetent. Kdo z vás by zodpověděl tuto otázku, snad vy, soudruhu docente /obrací se na Gossana/?

GOSSAN: Já na tuto otázku odpovídat nebudu, ale tady docent Kliváž, jako zkušený účastník těchto symposií, odpoví jistě opravdu fundovaně.

KLIVÁŽ: Dovolte, já bych si jen zapálil. /ke Gossanovi/ Nechcete viržínku, kolego?

GOSSAN: Děkuji, jsem překouřený.

KLIVÁŽ: /zapaluje si, vyfoukne kouř a začíná mluvit/: Víte, množství kárných zasedání je přímo úměrné stoupajícímu zájmu studentů o naši Alma mater. Množství vyloučených studentů je pak dáno první derivací přírůstku studentů podle nezávisle proměnných myšlenek členů kárné komise. Přitom dlužno podotknou k chvále kárné komise, že se zabývá i problémy zahraničních studentů. Celkové výsledky jsou charakterizovány počasím, jak o tom svědčí stařičká optimistická píseň stálých účastníků těchto seancí. /Kyne studentům, ti vycházejí na pódium./

REDAKTOR: Děkuji vám, soudruhu docente, ale opravdu byste mohl přestat kouřit, neboť zamořujete ovzduší celé tribuny.

KLIVÁŽ: /udiveně/: Samozřejmě. To je ale zajímavé, na katedře kouřím už 14 dní a ještě  nikdo neměl žádné připomínky.

STUDENTI: /mezitím se připravili a začínají zpívat/:

 

            KÁRNÁ KOMISA

.

.

.

.

 

REDAKTOR: Do jaké míry rozvinuta kulturní činnost studentů ve vaší škole? Ptá se Max Kulisák, člen ochotnického spolku THEATRUS MAXIMUS v Praskolesích. Domnívám se, že na tuto otázku by nám opět mohla odpovědět studentka.

STUDENTKA: Jistě. Chtěla bych předeslat, že náš ústav klade na studenty po odborné stránce velké požadavky. Po absolvování povinných přednášek a cvičení utíkají úprkem na kolej, kde - jak to správně požaduje kolejní řád - do 18 hodin intenzivně studují. Na vlastní kulturní činnost jim tedy zbývá čas jen v době od 18 do 23 hodin, kdy mají osobní volno, protože od 23 do 5:30 následuje noční klid, který je přísně dodržován. Kulturní činnost zatím není na takové úrovni, jak bychom si přáli. Byl tady sice případ, kdy jeden student chtěl uspořádat večer vlastní tvorby, ale dostavil se na něj sám. Bylo to způsobeno tí, že si dotyčný neuvědomil, že takové večery se zásadně nepořádají na kolejích, nýbrž na místech k tomu určených, např. na známých lokalitách Zlatý lev a Slovan. Zde mají podobné akce takový úspěch, že účastníci pokračují ve vlastní tvorbě - která se žánrově blíží lidové umělecké tvořivosti - i cestou zpět na koleje, a tak šíří kulturu i do jejich širokého okolí. Popularita uvedených lokalit stoupá především ve zkouškovém období a tvorba je pak obohacována o četná aktuální témata. /Obrací se ke studentům a ti vycházejí na pódium./

STUDENTI: Chtěli bychom vám zazpívat dvě písně.

 

            PÍSEŇ O RYTÍŘI OTAKARU TEKTONU KULMSKÉM

.

.

.

.

 

Druhá píseň má název

 

            NASHLEDANOU KONCEM ZÁŘÍ

.

.

.

.

 

REDAKTOR: A tady mám další dotaz. Kdo je pověřen propagací studia VŠPUI? Ptá se Emil Fefek, fotoreportér z Mladé Fronty. /k docentům/ Tak kdo z vás, soudruzi?

GOSSAN: Na tuto otázku bych odpověděl třeba já, protože onen pracovník je zaměstnancem mé katedry. Tímto závažným úkolem je už léta pověřen Břeťa Brumlavý. /Během řeči vystoupí na scénu Břeťa Brumlavý, vyzbrojen černými brýlemi a fotografickými pomůckami, dovolí se redaktora a pak tiše fotografuje účastníky volné tribuny z různých úhlů a pozic./ Ač bydlí v místě značně vzdáleném od Uhelné - ve Vřesinském Podhradí - denně dolejzá vyzbrojen kamerou SUZUKI NIPPON a snaží se na sebe upozornit všelijakými záblesky. Nápadná černá bedna po jeho boku prý skrývá energii, ale my dobře víme, že se jedná o litrovku Jelínka a dvě placaté baterky. Nezaberou-li světelné efekty, noří se nešťastný Břeťa do fotokomory a poté všude rozdává flekaté fotopapíry, zřejmě použité. Nevšední zájem o ně má jistý Kosťa Kosťovič a publikuje je pod názvem "Quassary, jak je neznáme" či "Odvrácená tvář Měsíce". Avšak nutno se zde zmínit o prozatím největším úspěchu tohoto tichého šílence, a to sice prvním místě na výstavě abstraktního umění v Paříži za snímek obou geologických kateder, známý pod názvem "Zemětřesení v Taškentu".

REDAKTOR: Děkuji, a máme tu na scéně osobně Břeťu Brumlavého, a tak mi dovolte, abych využil této příležitosti a zeptal se ho na některé zajímavé zážitky. Co bysta nám řekl, třeba něco veselého? /podává mikrofon Břeťovi/

BRUMLAVÝ: Jó.

REDAKTOR: No, tak něco z těch zážitků.

BRUMLAVÝ: No. Víte,... oni mi řekli, abych tady fotografoval... ale neříkali mi, že bych měl něco říkat.

REDAKTOR: Ale snad přece něco.

BRUMLAVÝ: No... víte... já nic nevím... mě sem dali. /vrací mikrofon a odchází/

REDAKTOR: A už tady máme otázku číslo sedm.

KLIVÁŽ: /skočí mu do řeči/: Snad si to soudruhu redaktore nepočítáte?

REDAKTOR: Samozřejmě, protože budete honorováni podle počtu správně zodpovězených dotazů. Zabýváte se na vaší škole problémem vodního hospodářství? Ptá se Ladislav Vodička, sólový zpěvák country skupiny Vodomilů. Myslím, že tahle otázka se týká KPVG, a proto byste nám k tomu, soudruhu docente, mohl něco říci. /obrací se ke Gossanovi/

GOSSAN: /rozvážně/: Mnozí autoři uvádějí...

KLIVÁŽ: /skáče mu do řeči/: Ó, když vás takhle slyším začínat, odpovím raději na otázku já, neboť při vašich vyjadřovacích schopnostech by to trvalo moc dlouho. Tímto problémem se na naší škole zabývají cirka dvě osoby, vesměs opačného pohlaví, z katedry teoretických věd geologických. Avšak rozsáhlé vědomosti a píle ženské poloviny tohoto hydrodua jsou stíněny věhlasem šéfa tohoto vědeckého týmu. Ale ona nezoufá, neboť ne nadarmo se říká "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne" /obrací se ke studentům/.

STUDENTI: /zpívají/

 

            THERMÁLNÍ BALADA

.

.

.

.

 

REDAKTOR: A tady je konečně dotaz rodičů. Jaké jsou perspektivy využití matematiky v geologii? Ptá se prof. RNDr. Vendelín Mocnina, doktor matematických věd, který má zájem o umístění svého syna na vašem ústavu.

KLIVÁŽ: Matematika má stále větší uplatnění ve všech vědních oborech. Náš ústav se v současné době nachází po této stránce přímo v kritické situaci. Je sice pravda, že máme vynikajícího matematika, kterého nám závidí celý vědecký svět, ale ten svým mimořádným nadáním počtářským trestuhodně mrhá. Věnuje sou geniální třiceti, ba i vícerozměrnou matematicko-statistickou představivost živočichům tak nízkým, jako jsou s odpuštěním mlži, a to ještě mrtví. Tento jeho nezájem o praktickou geologii zneužívají někteří naši pracovníci, které mohu vyloženě označit za matematické dobrodruhy, a snaží se vměstnat všechny matematické geologické problémy do jednoduchých až triviálních matematických formule. Přitom zapomínají, že matka příroda je mocná.

GOSSAN: /vpadne mu do řeči/: Ano, kolego, máte úplnou pravdu. Například na naší katedře působí kromě jiných jistý jedinec, který se zatím marně snaží empiricky vypočítat zásoby ložisek bez předchozího i následného geologického průzkumu. Je fakt, že dosáhl jistých dílčích úspěchů, například svými výpočty konečně potvrdil, že se u nás v Uhelné opravdu těží uhlí, a ne olovo, jak mu vyšlo vloni. /ukazuje na obrázek/

a = olovo, b = chilský ledek, c = uhlí

 

1975: (ab+ac)/(b+c) = a(b+c)/(b+c) = a      přeškrtnuto

1976: (ac+bc)/(a+b) = c(a+b)/(a+b) = c

 

Jak se tak dívám, není mezi přítomnými, to asi doma zpřesňuje pomocí nového šlágru - složité substituce - zda se jedná o uhlí černé, nebo hnědé. Používá průkopnických pomůcek, které zde vidíte /ukazuje na obrázek/ - univerzální počítadlo a cvakací kleště na děrování děrných štítků přímo při práci v terénu, které vyloudil od důvěřivého pracovníka ČSD. Z toho všeho je vidět, že matematiky potřebujeme, a tak s otevřenou náručí uvítáme na našem ústavu vašeho syna, ba dokonce i vás, kdybyste měl zájem.

REDAKTOR: Mám tady teď dva dotazy, které spolu myslím souvisejí. První z nich: Co je pravdy na tom, že na vaší škole existují takoví šarlatáni, kteří nejen že vidí pod zem, ale dovedou i předpovídat zemětřesení? Ptá se velký jasnovidec a astrolog Amadeo Mág. Druhý dotaz je: Slyšel jsem něco o vyzývání polarizace a o odporném sondování. Mohli byste mi to blíže objasnit? Ptá se Jožka Koumák z Čavisova.

KLIVÁŽ: Na dotaz soudruha Máka -

REDAKTOR: Chtěl jste říci Mága.

KLIVÁŽ: Pardon, tedy Mága, mohu potvrdit, že takoví šarlatáni opravdu u nás existují, pracují však na základě přísných vědeckých metod. Proto bych rozvedl spíše problémy druhé, zadané soudruhem Koumágem.

REDAKTOR: Prosím?

KLIVÁŽ: No přece Koumágem, ne?

REDAKTOR: Snad Koumákem, soudruhu docente.

KLIVÁŽ: Tak tedy Koumákem, vy mě taky pořád pletete, soudruhu redaktore. Zaměřil bych se tedy na vyzývání polarizace a odporné sondování, protože geofyzice taky trochu rozumím. Tedy toto je problém, který je. Existují 3 metody vyzývání polarizace. A) Metoda "Stůj, kdo tam?" B) metoda "Sezame, otevři se" a C) karotážní metoda, aplikace metody první, a to "Vylez z vrtu a vzdej se, nic se ti nestane". Pokud jde o druhou část otázky, tedy o odporné sondování, zde mnoho záleží na uspořádání elektrod. Zde si musíte drahouškové zvyknout na terminologii. Jde o uspořádání Šlusbergovo a Wernerovo. Velmi zde také záleží na měrné odpornosti hornin. Závěrem chci zdůraznit, že jde o metody relativně veľa laciné, neb je třeba pouze tří - geofyzika, konektora a horniny.

REDAKTOR: Děkuji vám a vidí, že studenti se hlásí opět o slovo - prosím.

STUDENTI: /vcházejí do popředí/: Chtěli bychom doplnit soudruha docenta a zazpívat vám jednu píseň.

 

            SMUTNÝ KONEC ZATÍM NEJMENOVANÉHO GEOFYZIKA

.

.

.

.

 

REDAKTOR: Děkuji studentům a máme tu další dotaz. Existují na vašem ústavu kromě přednášek a cvičení i jiné doplňující formy studia? Myslím tím odborné praxe a exkurse. Ptá se Narcis Šlápota, držitel odznaku Mladý turista I. a II. stupně.

GOSSAN: K této otázce řeknu asi tohle: Exkurze a oborové praxe jsou nedílnou součástí studia posluchačů naší fakulty. Pořádáme je každoročně s různými cíly, často i proto, aby studenti něco viděli a lecčemu se naučili. Hlavním důvodem, proč pořádáme tzv. oborové praxe, je to, že posluchači jako bezplatná pracovní síla pomáhají splnit státní úkoly, na které  mnozí vědci našeho ústavu již nestačí. /Obrací se na Kliváže./

KLIVÁŽ: /dotčeně/: Na mě se nedívejte, kolego.

GOSSAN: Odměnou studentům bývá obvykle podpis těchto kapacit do indexů. Mohu ze své zkušenosti říci, že studenti se praxí účastní rádi, protože vedle poučení od odborníků na slovo vzatých dostávají od našeho ústavu denní příspěvek na stravu ve výši 10 Kč, takže si mohou během praxe uspořit pěkné peníze.

KLIVÁŽ: Jestli dovolíte, kolego, já bych se zmínil zase v krátkosti o exkurzích, na které jezdím s posluchači bratru 15-20 let. Tyto exkurze se těší velké oblibě, neboť všichni si mohou odvézt zajímavé ukázky nerostů a zkamenělin, získané rozličným způsobem. Z nalezených zkamenělin mají takovou radost, že je nevěnují naší katedře, ani když jim za ně nabízím po kalíšku rumu. Myslím, že to nejlépe ilustruje lásku studentů k jejich oboru. Kromě vlastního sběru na lokalitách opíjejí starší studenti v hospodách horníky - starce - a mámí z nich ukázky z jejich sbírek. Tuto metodu pochytili zřejmě od nás pedagogů, kteří jsme tímto způsobem zajistili nejkrásnější ukázky do ústavních sbírek.

REDAKTOR: Teď tady máme velmi zajímavý dotaz: Publikují vaši vědci kromě přísně vědecké také literaturu srozumitelnou širokým studentským vrstvám? Ptá se Robert Buch, geolog - samotář.

KLIVÁŽ: Jistě, tak například tady kolega je autorem řady učebnic a skript, kterými chce osvětlit studentům tajemný a mlhavý původ endo-, exo- a jinogenních ložisek. Texty prokládá často tabulkami, čímž dostal ve vědeckém světe přízvisko "Klasik klasifikačních tabulek".

Tyto tabulky jsou občas jedinou odbornou stránkou jeho děl a jedině ony upozorňují případného čtenáře, že se nejedná o staré báje, ale o odbornou literaturu. Navíc prokládá své eseje neustále výrokem "mnozí autoři se domnívají", a tím se pojišťuje pro případ, že by se v knihách, ze kterých čerpal, mýlili.

GOSSAN: /skočí mu nakvašeně do řeči/: Skončil jste?

KLIVÁŽ: Jo.

GOSSAN: Já bych měl také několik poznámek. Také doc. Kliváž obohacuje naši odbornou literaturu četnými díly, o nichž se mnozí domnívají, že patří spíše k žánru science-fiction. Na rozdíl od klasiků tohoto žánru nečerpá své náměty v daleké budoucnosti, nýbrž naopak v temné minulosti. Dovede strhujícím způsobem vdechnout život i do neživého světa kamene.

KLIVÁŽ: A jejej. Vy jste se ale rozpovídal. Takhle byste měl přednášet studentům, vůbec vás nepoznávám. No jen pokračujte.

GOSSAN: Materiály ke svým svěžím dílkům získává tak, že v čele jednotného šiku svých spolupracovníků vyráží často do blízkých hor. Materiál je velmi bohatý, protože se všichni svému oblíbenému šéfovi snaží zavděčit. Ve svých dílech se opakuje a možná i popírá, což není zcela jisté, protože tato díla, kdo nemusí, nečte. Ostatně o jeho snažení byla složena i kratičká výstižná píseň /obrací se ke studentům, ti vycházejí k mikrofonům a zpívají/.

STUDENTI:

 

            CARBON

 

REDAKTOR: A máme tu poslední dotaz. Čím budou absolventi vaší školy po jejím úspěšném ukončení? Ptá se Jáchym Opatrný, zájemce o studium na ústavu. Myslím, že bychom pro změnu mohli zase dát slovo studentce.

STUDENTKA: K vašemu dotazu asi tolik. Především by měli být geology. Potom mají prakticky dvě možnosti - buď odejít do praxe, nebo ti, kteří se praxe z jakýchkoli důvodů obávají - upřímně řečeno, není divu - mohou zůstat na škole. T těch, co šli do praxe, se někteří dokonce i uplatní, ale je celá řada těch, kteří zruinují svůj podnik natolik, že se raději vracejí zpět na školu a dávají za pravdu těm, co tam zůstali hned. Spolu s nimi se pak věnují výchově nových generací, přičemž jejich zkušenosti je opravňují k tomu, že studenty při všech možných příležitostech záludnostmi praxe zastrašují. Jsou to slogany typu "Však počkejte v praxi", "Praxe vás naučí" a podobně. Pod vlivem každodenního kontaktu s význačnými vědeckými kapacitami vede zdravá ctižádost studenty k tomu, že se jim snaží vyrovnat, a své touhy zhudebňují v písních, jako je například píseň Docentská.

REDAKTOR: A touto písní bychom se s vámi chtěli rozloučit. /Studenti, studentka, telefonistky i redaktor vcházejí dopředu na pódium a sborově zpívají závěrečnou píseň. Oba docenti tančí v rytmu hudby v popředí./

 

            DOCENTSKÁ

.

.

.

.

 

            /Opona padá./

 

 

6/ Pasování humrů

 

   My, J.M. Trilobit XVII., pán hradu Čavisova, karbonských vrstev moravsko-slezského kulmu Hornoslezské pánve a hor Svientokřižských, využívaje své moci, žádáme zde přítomné humry, ať přisunou své tělesné schránky na místo obřadu.

   Naše milost, Trilobit XVII., Phillipsia peteri, se musí přesvědčit, zda pygidium dotyčných humrů je dostatečně otlučené od ran života a odřené od recentních brousků, uložených v dolnoslzeské uhelné pánvi. Proto se vybraní zástupci humrů podrobí tzv. "pygidiálnímu přezkoušení."

   Z vašeho zmateného houfu jsme vybrali takové dva zástupce, o nichž je bezpečně známo, že jejich pygidium je dostatečně pevné, svalnaté a má crustu jemně sázenou tvrdokovovými roubíky.

   Humři, předstupte před Naši milost. Helfři, připevněte této geologické mládeži na bedra lžíce. Humři, bedlivě poslouchejte: Zde vidíte vytýčenou dráhu, vaším úkolem je v co nejkratším čase překonat tento úsek. Ale pozor, papírové koule můžete postrkovat pouze houpavými kyčlí a to tak, že rozhoupete lžíci, kterou máte zavěšenou mezi nohama a údery lžíce se papírová koule bude pohybovat.

   Připravte se, pozor, teď!

 

   Vážení rytíři, magistři, mistři, tovaryši, semestři a kosové cechu geologického, náš večer dospěl k okamžiku, kdy vám humrům se otevřou vaše složená kukadla a pohlédnete na tento kvartérní svět očima kosů. Statistickým průzkumem pomocí Šejbalova histogramu bylo zjištěno, že naše Alma mater není doposud sto připravit vás řádně pro život. Dovolujeme si uvést několik příkladů, které to názorně ilustrují. Každý z adeptů ví, co je to mléko. O tom jsme nikdy nepochybovali. Ale málokdo z nich ví, co je to strdí. Je pro ně typické, že:

1) myslí si, že samostatným studiem dosáhnou výhodného pracovního zařazení a tím i výhodného platu. Každý kos to ví, že to stejně není nic platné.

2) každý adept je posedlý touhou po ženění a lásce. Kosové vědí, že láska prochází žaludkem.

3) adepti jsou doposud přesvědčeni, že ranní ptáče dál doskáče. Každému kosovi je však jasné, že není kam skákat a i kdyby bylo, nač má pták křídla?

4) adepti chtějí opravovat pedagogy. Kosové vědí, že pedagogové činí vždy správně.

5) adepti si myslí, že žena je žena, kdežto kosové vědí, že cigáro je přece jen pokouřeníčko.

6)adepti považují každý odpor u žen za neúspěch. Kosové vědí, že ženy se rády nechají dobývat.

7) nejhorší ze všeho ale je, že adepti vědí, co chtějí, ale nevědí, jak toho dosíci. Ovšem většina kosů neví, co chce, ale ví, jak toho dosáhnout.

   Z toho je vidět, že v tomto směru byla jejich výchova skutečně zanedbána. Přátelé, nemůže nám být lhostejným tento katastrofální stav. My, J.M. Trilobit XVII. věříme, že s naší pomocí všechny tyto nedostatky překonají a zařadí se tak úspěšně mezi kosy.

(povyšování)

   Slibujeme, že se budeme snažit přiblížit se slavným kosům, našim předchůdcům, a uspořádáme koncem listopadu příštího roku výstavu minerálů nasbíraných studenty a její tři vítěze budeme dekorovat na trilobitu osmnáctém.

   Krátké přestávky, která bude následovat po písni, využijte k tomu, aby vám strážci pečeti stvrdili podpisem vaše jmenování.

   Nakopnutím jste byli povýšeni do stavu kosů a nyní vás milostivě propouštíme na svá místa.

 

 

11/ Píseň My carbonáři veselí

 

12/ PVOČ - plnění

 

13/ Píseň Vy havrani umazaní

 

14/ Čavisovská brusle

 

15/ Píseň Již opět z věže zaznívá

 

16/ Písňová produkce pedagogů

 

   Naše milost Trilobit XVII. Phillipsia peteri se svým speciálním echolotem doslechla, že skupina rytířů se rozhodla pro pozvednutí kulturnosti na naší alma-mater založit kroužek písní a tanců.

   Zvědaví kosové nám donesli také její složení. Skupina se nechává titulovat názvem "HEJ VÝSKŇEM" a preluduje ve složení:

 

HOUSLE       -                      rytíř Jaroslav, Velký Syngenetik Zlatohorský

KLAVÍR - první ruce  RNDr. Miloslava Kudělásková, CSc.

KYTARA -                              rytíř Otakar Tekton Kulmský

KLAVÍR - druhé ruce            rytíř z Geigrů             

ZPĚV - sólový                       Ing. Zdeněk Vašíček, slavný paleontolog z KTVG

 

Taneční soubor "VRŤ SA" tančí ve složení:

Ing. Klika/Müllerová

Adamus/Vavrušíková

 

Choreografie: rytíř Miroslav, řečený Palas Athénský.

Skupina zazpívá, zatancuje a snad také zahraje píseň "VÍNEČKO BÍLÉ"

 

   Naše milost nechce slyšet žádné výmluvy ani protimluvy a všichni jmenovaní zvednou své pygidia a odrážejíc se mohutně svými pseudopodiemi, posunou se směrem k nám na tuto šikmou plochu!!!

   Zde naší milosti předvedete své umění.

/hrají, zpívají... po zakončení jejich produkce/: Poděkování a ocenění výkonu.

 

 

17/ Řády a neřády

 

J.M. Trilobit: Nyní přecházíme k důležitému bodu našeho sezení. Ing. Müllerová, RNDr. Kudělásková, rytíři Palasi Athénský, rytíři Kájo z Geigeru - předstupte před naši milost a postavte se do řady pod toto podium.

   Hodnotitelská subkomise se na svém řádném zasedání rozhodla podat zprávu naší milosti o seznamu možných kandidátů, či potentních rytířů, semestrů a semestryň na udělení řádů a neřádů! My, Trilobit 17., jsme se rozhodli po zralé úvaze a za zásluhy blíže nezasloužené, udělit:

 

   Vám, rytíři Kájo z Geigeru, ŘÁD ÚZKÉ POTVORY - ANOMÁLIE. Zde zdůvodnění není třeba, vy jistě víte proč a ostatní ať se dovtípí!

 

   Vám, rytíři Palasi Athénský, ŘÁD VRTKAVÝCH KOPYTNÍKŮ. Proč jste jej dostal, to si přečtete na řádu!

 

   Vám, RNDr. Kudělásková, ŘÁD PETROGRAFICKÉ KOSTKY. Můžete ji pak používat jako názornou pomůcku při výkladu.

 

   Vám, Ing. Müllerová, ŘÁD NOTORICKÉHO NÁVŠTĚVNÍKA za všechny poctivě navštívené Trilobity. Neboť takových pravidelných návštěvníků je opravdu málo!

 

   Rytíři, semestři, semestryně, předkloňte se, vyznačte svá pygidia. /nakopnutí/ A nyní se posaďte na svá místa.

 

 

18/ Pasování na rytíře

 

a) pasovací řeč - píseň Uhelný Pete

b) obhajoba erbu

c) country písně

d) necky + líbání

 

Přestávka

 

Volná zábava

 

Fotografie:

Ano, to je on: Vyznamenaní machři v mineralogické soutěži jsou odměněni Zkouška humrů Zahraniční show Show VOLNÁ TRIBUNA - šlágr večera Hudební těleso při produkci písně Nashledanou koncem září 6× přeříznutá panna Barborka 6× přeříznutá panna Barborka Panna Barborka středem zájmu Panna Barborka středem zájmu Kritické pohledy na produkci pedagogů Rozdělování řádů a neřádům Poláček, ke mně! Nový rytíř se představuje Jak se vám sedí, rytíři? Proč ten údiv? Nejlepší nakonec