Trilobit XXIV.
Rok: 1983

Trilobit: Encrinurus punctatus

Rytíř: Ing. Arnošt Grmela

Erb:

1983

Nové písně: Vstupenky u vchodu

Program:

 

ÚVODNÍ ŘEČ TRILOBITA

   Slyš lidu geologický!

   Po třiadvacetileté vládě mých bratří z královského rodu trilobitomopha jsem se i já, J.M. Trilobit 24., v těchto pohnutých a těžkých dobách rozhodl ujmout vlády. Jmenuji se Encrinurus punctatus.

   Byl to krásný čas silurský, když jsem spatřil světlo tohoto světa. Trilobiti si pokojně užívali života, slunili se na vyhřátých balvanech, procházeli se sem a tam ukusujíc trs šťavnatého biophytonu. Nic nemohlo zkalit mé radostné dětství.

   Ale koncem siluru, právě když na Ruskou tabuli pronikalo jižní moře, objevili se tu podivuhodní tvorové – dlouzí bílí červíci. Úcta ke všem živým bytostem nám přikazovala je nezašlapovat, nýbrž pozorně obcházet. Kdo z nás tehdy tušil, že se z těchto bezmocně se plazících červíků vyvine druh tak krvelačný a houževnatý – Homo sapiens. Žádná chyba se rozumné civilizaci tak nevymstila, jako nám ohled k těmto slizkým tvorům.

   Sotva se trochu aklimatizovali, začali se silně přemnožovat a z našich pastvišť nás vytlačovat. Tu někteří z nás pochopili hrozící katastrofu, do které nás přivedou tyto produkty omylu staré matičky přírody.

   Začal nekonečný boj o záchranu trilobitů. V siluru jsme byli nejsilnější živočišnou skupinou, naše možnosti byly převeliké. Ve snaze ty mutanty zničit mlátili jsme o sebe litosférickými deskami, co nám síly stačily. Námi přivolané rozpady kůry a silné tektogeneze jich mnoho pohubily. Ale příroda, tak jako všechny matky milující nejvíce své bastardy, držela nad nimi již od počátku ochrannou ruku.

   Nejsilnější z nich přežili i katastrofální změny podnebí. Rozbili jsme staré heterokontinenty, zalili je mořem, ale naši nepřátelé povstali ještě silnější a nesmrtelnější. Místo záhuby jim kaledonská orogeneze přinesla panožky s rozlišenou glabelou, variská učinila konec jejich slepotě, hluchotě a němotě, alpinská je obdařila pokryvem z pseudopanožek.

   Nejstrašnější ránou pro nás bylo, když se vzchopili vyzbrojeni masožravostí. Zatímco by měli pohlcovat krvácející oběti v úzkosti, potají trýzněni výčitkami svědomí, se zoufalstvím a nadějí, že se jim podaří zprostit se břemene těchto vražd, veřejně pořádali kanibalské hody, kterým padlo za oběť nemálo trilobitů. Vytvořili si rozmanitá vyšší ospravedlnění, usazená mezi žaludkem, tou kryptou jejich četných obětí, a nekonečnem, a ta je opravňují vraždit s hrdě vztyčenou hlavou.

   Z červíků se vyvinuli tvorové porušující zákon biologické podobnosti, těla nesouměrného, s různými výběžky a boulemi. Celé jejich ničím nechráněné zploštělé tělo vyvolalo u tak esteticky cítících tvorů, jako jsme my, jen odpor.

   Když jsme poznali bezvýchodnost otevřeného boje, přešli jsme na stezku rozumu a lsti. Naši genetičtí inženýři vypracovali plán nového – skrytého boje. Vytvořili rekombinované molekuly DNA nesoucí uměle vloženou genetickou informaci, kterou je umožněna existence organismu s určenou vlastností. Pak nastal odchyt protivníkových samic a naši nejsilnější jednici s nimi zplodili hybridy, kterým byla vložena tato rekombinovaná DNA. Přirozenou evolucí se z nich vyvinuli tvorové dokonale podobní lidem, od kterých se liší jen levotočivou povahou dvoušroubovice DNA.

   Tak vznikly naše drahé děti – geologové – aby splnily důležité poslání. Pošetilí lidé touží po tzv. nerostných surovinách, což není nic jiného než ztvrdlé výměšky naší vylučovací soustavy, a slepě následují geology do nehostinných krajin, aby zde vrtáním, odstřelováním, a hloubením co nejvíce změnili tvářnost krajiny. Všechny tyto neuvědomělé práce vedou lidi k neustálému zarovnávání a uhlazování zemského povrchu. A právě přesně určovat tyto místa – to je úkol našich dětí – geologů. Neboť až bude povrch Země zcela hladký a tření bránící pohybu se značně sníží, tehdy nadejde náš čas. Čas pomsty se naplní. Tehdy bude pro nás hračkou změnit směr zemské rotace a tím i chod času. Opět nastane pokojný silur – zavládne pokoj a mír v našich řadách.

   Při této příležitosti chci pochválit zde přítomné humry, kteří svou řízenou destrukční činností v Městě Albrechticích pomáhají naplňovat svaté poslání vás všech geologů.

   Proto se zase po roce scházíme, abychom vás – my, vaši panovníci – povzbudili ve vašem osamělém boji a v naději, že brzy přijde náš čas. Situace trilobitů se již stává nesnesitelná.

   Když začali vládnout Zemi lidé, my trilobiti jsme se uchýlili do ústraní. Tisíce let jsme odpočívali v hebkých peřinách vápencových skal, když jednoho dne jsme byli z tohoto posledního útočiště vyrušeni.

   Objevili se ti prokletí mutanti s podivným leskem v očích, začali bušit do našich úkrytů a běda těm trilobitům, které polapili. Potkal je osud horší smrti. Byli uzavřeni do skleněných krabic a zde jsou každodenně tupeni málo inteligentními pohledy vlasatých dvounožců.

   Nejhorší ze všech dvounožců jsou však dva obrýlenci. Ve dne v noci polapené trilobity pečlivě ošetřují, vonnými mastmi natírají, teplé koupele připravují, chlubí se jejich dokonalou znalostí. Toto podivné chování se nám jeví jako patrná psychopatická úchylka, projevující se snahou s námi navázat osobní kontakt.

   My, co jsme zůstali svobodní, žijeme ve skrytu a jen jednou za rok se odvážíme veřejně vystoupit, a to proto, abychom vám, svým dětem – geologům – připomněli váš historický úkol. Proto nepolevte ve svém úsilí co nejvíce přeměnit tvář Země, abychom se mohli k vám navrátit a jako dnes u prostřeného stolu svobodně zasednouti. S tou vírou a nadějí přicházím já – Encrinurus punctatus – Trilobit 24. mezi vás a dávám průchod všem dnešním radovánkám.

 

SOUD

    My, Trilobit 24. Encrinurus punctatus, jsme se rozhodli využít jednoho ze svých sv. práv. Provedeme kontrolu pečetí. Helfři, doprovoďte sem strážce!

   Dobře, Petře Bujoku, vidím že jsi poctivě vykonával svůj úřad a že jsi strážil pečeť jako své kotlety na tváři.

   Tobě děkuji, Česťo Kusi, za obětavé vykonávání svého úřadu jak ti káže litera zákona a jak si slíbil, byť ti to ztěžoval tvůj pobyt v daleké cizině.

   A co ty, Radku Grygare, kde máš ty svou pečeť? (mlč!) Slyšíte, on nemá, on nemá svou pečeť. Za tento čin, jež nemá v dějinách obdoby, se zodpovíš před soudem. Helfři, chopte se ho, a vy se vraťte mezi lid.

   Slyšte obžalobu! (§4 – nosit na geologické slavnosti odznak své moci...)

   Dost. Můžeš snad něco dodat na svou obhajobu, nevěřím ale, že by se takový čin dal obhájit. Ale protože jsem vládce milostivý, dostaneš možnost prostřednictvím mého nejlepšího obhájce, který byl s věcí seznámen. Mluv, obhajobo.

   Dost těch suchých řečí, mé ucho je již překrmeno tvými prázdnými slovy. Celá obhajoba se zdá býti velice mlhavou. Je postavena na velice chabých základech a snaží se vnést zmatek do tohoto řízení a poškodit tak soudí přelíčení. Protože je tento soud spravedlivý a demokratický, budeš i ty spravedlivě odsouzen – ODSOUDÍM TÉ SÁM.

   Jsi vinen v plném rozsahu obžaloby a za svůj čin budeš vsazen do klády na dobu úměrnou tvému provinění. Proti tomuto rozsudku není odvolání. Helfři, proveďte rozsudek.

--------

   Helfři, kdo je to v té kládě? (H: To je Radek Grygar, Vaše Milosti, to je ten co ztratil pečeť.) Aha, již si vzpomínám. Přiveďte ho!

   Jak si se sám přesvědčil, jsem vládce milostivý. Propustím tě, ale pod jednou podmínkou – již nikdy nebudeš chtět rozumět řeči zvířat a budeš si hledět svých povinností z tvého úřadu vyplývajících. Předstup blíže a poklekni na pravé koleno a opakuj po nás:

   Jsem rád, že mi byla udělena milost a mohu nadále vykonávat svůj úřad. Slibuji, že již nikdy neposkvrním svou strážcovskou čest.

   Vstaň a vrať se mezi lid. Helfři, doprovoďte strážce.

 

ŘÁD

   Helfři, doprovoďte sem Josefa Mazáče. My, Trilobit 24., oceňujeme věrnost, kterou jsi prokázal v našich službách. Od kambria až po recent dle pokynů našich jsi po celé vaší eugeosynklinální báňské migroval a kmital, přičemž jsi přišel o veškeré své podrážky.

   Nyní poklekni na pravé koleno.

   Uděluji Ti ŘÁD NEPROŠOUPATELNÉ BOTY. Vstaň a vyznač své pygidium.

 

SCÉNKA DVA SBĚRATELÉ

/na jedné lokalitě... jeden se tam hrabe a mlátí kladivem do žulové kostky schované pod stolem/

 

1: Dobrý den, jsem tady správně na lokalitě "U krásného peříčka"?

2: Co? tady nikdy žádná lokalita nebyla.

1: Tak promiňte, já se zeptám dál. A promiňte, že ještě ruším, co to tam tak roztomile roztloukáte?

2: Asi kopu základy, né!

1: Opravdu? Proč tak nevhodně pod tím převisem? Proč ne tady na té plošině?

2: Protože tam nic není.

1: Tím líp pro vás, alespoň byste se nemusel tak dřít.

2: Mě to nevadí.

1: Nezlobte se, že bych se chtěl vnucovat, ale víte, to je tak, já tady sbírám nerosty.

2: No a co? To by mohl říct každý.

1: No kdybyste něco tady viděl, že byste mi to mohl nechat na hromádce.

2: To sotva, já nemám na takové hovadiny čas. A kdybych něco našel, tak si to stejně nechám.

1: A vy se v tom vyznáte?

2: Jen maličko, to co jsme se učili na základní škole.

1: Tak to byste mi mohl poradit...

2: To asi těžko a jste dotěrný, dejte pokoj!

1 (vytáhne notýsek): Tak např. by tady měl být brookit (pomlka), brookit totiž nemám, anebo galenit - galenit taky nemám, no  nebo...

2: Hele, neotravujte, ty věci tu nejsou, nejsou a nebudou.

1: Jak to můžete vědět?

2: Jen tak mě to napadlo.

1: Tak se nezlobte, že jsem rušil, děkuji mnohokráte, nashledanou. (odejde)

2: No konečně vypadl, mám klid, takový ňouma musí otravovat zrovna když něco najdu.

(přichází dva ochránci přírody)

A: A hele, tak přece jsme ho chytli.

B: tak to bude za 500 Kčs a pojďte prosím s námi na VB, tady jste v chráněné oblasti.

2: No jo, za to může ten ňouma.

 

VAROVÁNÍ

   Slyšte, poddaní!

    Vláda se stává rok od roku těžší a složitější. Kromě obvyklých problémů, jako je nechuť lidu podílet se na přípravě tohoto sněmu a přísné cenzury se objevuje i další neřest – korupce a úplatkářství ve vlastních řadách.

   Vím, že i dnes je mezi vámi hojně těch, kteří nemají s vědami geologickými mnoho společného i těch, co nebyli pozváni.

   V zájmu zachování vážnosti dalších trilobitích sezení slyšte, vy, kteří sem nepatříte, i ti ostatní, tuto vůli: Kdo bude odhalen a z těchto provinění usvědčen, bude potrestán a nemilosrdně vykázán. Rychlí poslové roznesou tuto zprávu i mezi ostatní poddaný lid a toto rozhodnutí bude ode dneška předáváno všem budoucím vládcům.

  

VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY BAŇA „M“

    Vážení přátelé,

    na naše představení se měl dostavit zlatý slavík Kája Gott s Hankou Zagorovou, ale jejich hlasové indispozice jim nedovolily u nás v koutku popmjúzik vystoupit. Nic si z toho nedělejte, protože na poslední chvíli nám přislíbila účast dvojka Kotvald – Hložek. Ale bohužel, právě mi bylo sděleno, že mají nějaké důležité řízení ve školce. Ale přesto nepřijdete zkrátka, dostavila se světoznámá zahraniční taneční skupina BAŇA „M“.

 

SOUTĚŽNÍ POŘAD 6 RAN DO PYGIDIA

   Vážení přátelé,

   vítám vás na další části našeho oblíbeného soutěžního seriálu "6 ran do pygidia". Odpovědi jednotlivců bude posuzovat odborná porota, složená z předsedy Oldřicha Merty. Prosím znělku.

   Prosím, hlásí se nějaký dobrovolník k souloži, promiňte soutěži? Vidím nikdo... takže jsem nucena si tyto dobrovolníky zvolit. Napjatý souboj bude mezi manželi Müllerovi a Ing. Horylovou a Poláčkem. Helfři, doprovoďte je sem.

   Prosím, zaujměte místa... Jste připraveni fyzicky a intelektuálně? pane předsedo, vy též? Tak začínáme....

 

1: CO ZNAMENÁ MÍT KLIKU?

     a) mít štěstí

    b) mít u dveří nezbytný aparát

    c) mít v jakémkoli vlastnictví jednoho hezkého zaměstnance katedry

 

2: CO NEBO KDO JE TO ÖTWÖS?

     a) jednotka cikánské blbosti

    b) jméno maďarského panice, který byl v nedalekém lesíku města Jášarókšaláš zneuctěn řádovou sestrou Matyldou

    c) druh ptáka, který dělá „ötwe, ötwe“

 

3: CO ZNAMENÁ ČUČORIETKA?

     a) geolog vykonávajícíc osobní potřebu

    b) slovensky vyčůraná žena

    c) slovenský výraz pro velmi zředěné desertní jablečné víno

 

4: CO JE TO KOZINEC?

     a) kozí trus

    b) poutní místo v hornoslezské jednotce

    c) otec Jana Sladkého Koziny

 

5: CO ZNAMENÁ MAGMATISTA?

     a) kouzelník – geolog, používající při zaklínání kouzlo abraka-magma

    b) odrůda nudisty, který se rád koupe v magmatu

    c) hrdinové vystupující v díle J.A. Komenského – Dialektika magma

 

6: CO OZNAČUJE TERRA ROSA?

     a) italská teroristická organizace, která řádí v době, kdy padá rosa

    b) název jednoho z klubu nevěstek, které mají na zadní části těla vypálenou růži

    c) hromada hnoje uprostřed růžového sadu

 

7: CO ZNAMENÁ HÁFERA?

     a) barová tanečnice, malajsky zvaná též bekasina

    b) bloudící horník, hledající po šachtě Fera

    c) zkrácený název pro aféru "hotrgejt"

 

8: CO JE TO CENCÚL?

     a) člověk za každou cenu se uculující

    b) úřad zbavující lidi finančních prostředků na hranicích

    c) včelstvo, oceněné řádem Vincence Cúla

    

PASOVÁNÍ HUMRŮ

   Nadešel čas, kdy mohutné zdvihy a tím vyvolané turbiditní proudy nasedimentovaly do prozatím nezfosilněných cefalonů zde přítomných humrů již identifikovatelné množství IQ. Proto jsme My, Trilobit 24., rozhodli toto množství dokázat jednoduchou zkouškou.

   Helfři, vyberte 3 nejschopnější humry a přiveďte je ke mně.

   Humři, předpažte levou ruku dlaní nahoru! /helfři dávají ubrousky/ Přikročme ke zkoušce samotné: doufám, že za 2,5 roku existence na VŠB jste poznali, že jako geologové budete nuceni hledat. V tom spočívá též naše zkouška. Váš úkol totiž zní: najděte zde mezi přítomnými – zuby – pro vás humři to raději upřesním – zubní protézu. Jako srovnávacího standartu užijeme tovaryšku 4. ročníku, ta bude provádět zkoušku zároveň s vámi. KONEJTE!

   Humři, vraťte se. Předpokládal jsem vaše vyšší schopnosti, nevadí. Naše velkorysost je bezmezná, proto svoluji uznat váš mrzký výkon za dostačující a vás i zbylé humry povyšuji do stavu KOSA.

   Humři, vstaňte a shromážděte se v naší blízkosti a sedimentujte do houfu. Od této chvíle jste hodni nazývat se kosy. Vystupte po jednom z houfu, bude vám udělen dekret. Podle vašich jmen rodových a druhových si je rozdělte mezi sebou později. Toto pasování stvrdí svými podpisy 3 strážci pečeti – Radek Grygar, Petr Bujok a Česťa Kus.

 

UDĚLOVÁNÍ ŘÁDŮ

    My, Jeho Milost Encrinurus punctatus, Trilobit XXIV., jsme došli k závěru, že věrné služebnictvo a rytíře jeho království není možno jen trestat, ale i ty nejlepší výše povznésti a za dobré služby koruně naší odměniti. Proto jsme se rozhodli na základě zpráv mých věrných rádců přikročit k udělení řádů. Helfři, požádejte vyvolené, aby přistoupili před Naší Milost.

   Rytířko Bílá paní za sesutého hrádku, Naše Milost dostala zprávy z řady stánků PNS a dokonce i z hor kutných, že od dob, co se věnujete své oblíbené činnosti, nemají tyto organizace problémy s odbytem a plněním plánu. Naše Milost nemohla ani opomenout pochvalné dopisy šéfů některých zahraničních koncernů, namátkou mohu jmenovat Marlboro, Dunhill, Rothams a Bulgartabac. I tito jsou spokojeni s vaším zájmem, neboť jejich dodávky prostřednictvím podniku zahraničního obchodu doplňují schodek vzniklý na našich pultech vaší neobvyklou spotřebou. Proto jsme se My, Jeho Milost Encrinurus punctatus, z moci vyšší Trilobit XXIV., rozhodli udělit vám ŘÁD ČEKOSLOVENSKÉHO TABÁKOVÉHO PRŮMYSLU. Rytířko Bílá paní, řádu užívejte ke zdraví svému a k potěše okolí svého.

 

   Žádáme rytíře Vášu Zlaté Srdce – inženýra věd geologických, aby předstoupil před vědeckou radu Trilobita 24.

   Rytíři Vášo – inženýre věd geologických, předstupte blíže a poklekněte na pravé koleno. Na základě prokázaných znalostí a obhájené habilitační práci jmenujeme vás My, Trilobit 24. Encrinurus punctatus, prvním decentem trilobitího pokolení.

ukázky z díla:

  1. Pro práci jste získával podklady přímo v terénu, jak píšete v díle na str. 168. Tam je rovněž uvedeno, že jste získal 81 vzorků o hmotnosti 5 kg z 1 cm silné vrstvy karbonátu. Mohl byste uvést technické prostředky, kterými jste uvedené vzorky těžil, neboť o případnou miniaturní výkonnou techniku projevily zájem i japonští odborníci.
  2. Vzorky s mastodonty odebrané z jader důl. vrtů jste se pokoušel cituji: „rozpouštět v alkoholu“ podle receptu M.D. Rettigové z roku 1897. Po konzultaci s doktorem Kuděláskem, který vás upozorňoval na agresivní účinky alkoholu, jste začali používat pouze 35 % roztok. Komise je přesvědčena o opaku, neboť alkoholikům taky játra tvrdnou. Prosíme o objasnění.

   Od tohoto dne budiž vám povoleno používat před svým jménem zkratku Dec., označení to tvé vědecké hodnosti. Zde vám předávám diplom decenta a věřte, že svou hodnost nesmíte nikdy poskvrniti nevědeckými vystoupeními, nesprávnými názory či pracemi. Nyní vstaňte a vyznačte své pygidium.

   Helfři, doprovoďte rytíře Vášu mezi lid.  

 

PŘEDSTAVENÍ RYTÍŘE

   My, Encrinurus Punctatus, z vyšší moci Trilobit XXIV., jsme zjistili, že je nelehké vládnout vzpurnému lidu geologickému, a proto jsme se rozhodli rozhojnit řady svých vyvolených, kteří nám pomáhají břímě vlády nésti.

   Tento jedinec musí dosahovat těch nejlepších kvalit, a proto jeho volba byla svěřena zázraku 20. století – královskému počítači Tesla Amonitoid 221.

   Nyní ať přistoupí šéf královského výpočetního střediska.

Šéf: Milosti, dovolte, abych promluvil, že bych se vám rád omluvil za krátké zpoždění. Vyhodnocení programu pro výběr rytíře však bylo zpožděno přetížením obvodů počítače dvěma recenty se škebličkami.

   Počítač Tesla Amonitoid 221 provedl komplexní analýzu všech případných kandidátů na systematizované místo rytíře družiny Jeho Jasnosti Trilobita 24. Nashromážděná data byla porovnána s optimálním statistickým modelem vytvořeným kádrovými specialisty. K optimálnímu modelu nejvíce konverguje vzorek č. ÚD 221.

   Popis vzorku: Jedinec je pohlaví mužského, narozen 23. března 1940 v Praze.

   Roku 1945 byl z hlavního města vyhoštěn do provinciálního městečka Litoměřice.

   V roce 1953 zdárný absolvent základní školy. Prospívá s vyznamenáním.

   V témže roce po dlouhém odvolacím řízení přijat na gymnázium v Litoměřicích.

   Zárodky geniality prokázány již v počátcích studia podáním patentu číslo 156/1954 – takzvaného rozhlednového zákona znění: „Osoba O1 stojící na místě M a pozorující rozhlednu R je zároveň viditelná pro osobu O2 stojící na rozhledně R a pozorující místo M.“

   Roku 1956 absolvent tanečního kurzu – blíže neobjasněno.

   Rok 1957 – silnou vášní k ladným tvarům geometrie inspirován ke studiu na VŠB – obor důlní měřičství.

   V roce 1960 zastává funkci pomocné vědecké síly na katedře geologie a paleontologie. Rozhodovací blok počítače si není jist pohnutkou tohoto činu, ale centrální mozek lidstva se domnívá, že za vším je třeba hledat ženu – Marie Nárová, toho času fotografka na katedře geologie.

   V letech 1957 – 62 typizované oblečení, takzvané kominíčky a pracovní plášť černé barvy.

   V roce 1962 – první trestný čin v životě vzorku. Při poloilegální účasti na mapovacím kurzu v Krnově střílí na svého nejlepšího přítele. Důvod – zalomená tužka. Rána vedle – díra v bubnu. Sveden zlými kamarády uniká ramenu zákona. Škoda činila 300 Kčs /oslů je málo, jsou drazí/.

   V roce 1963 vstupuje vzorek ve stav manželský. Zde galantní počítač připomíná dvacáté výročí sňatku a blahopřeje.

   Roku 1968 důl Rudý říjen. Ve snaze nalézt zlatou žílu v karbonském souvrství vytyčí štreku o 180º naopak. Již v kleci si uvědomuje svůj omyl a lomcováním a pokřikem se snaží klec zastavit. Jen duchapřítomný havíř mu zabraňuje ve skoku do jámy /za to budiž mu dík a sláva/.

   V roce 1978 vzorek podléhá sběratelské vášni. Druhý trestný čin v životě vzorku. Za cennou známku vyměňuje teodolit – majetek dolu Rudý říjen. Proto je nucen změnit profesi. Migruje z Rudého října na katedru geologie VŠB. V témže roce pokoutný alchymista Kudělásek vyrábí nadměrné množství jablečného lektvaru zvaného čučo. Jeho projímací účinky zkouší na nováčkovi katedry, kterému nápoj podává jako protisklerotický prostředek. Po probdělé noci se zmatený vzorek podvědomě vrací do pokojných míst svého mateřského Rudého října. Teprve nesmlouvavý vrátný jej navrací do kruté reality, vrací se na VŠB.

   V roce 1979 přechod na bentózní způsob života. Vzorek staví ulitu v Krásné v Beskydech. V témže roce založena evidence životních nákladů, dokladů a fotodokumentace.

   Rok 1980 – třetí /a zatím poslední/ trestný čin vzorku. 29. srpna v časných ranních hodinách na úseku dálnice E 59 u obce Svjadnov způsobil vážnou dopravní nehodu. Z dosud neznámých příčin opustil se svým přibližovadlem vozovku a projel kukuřičným polem tamního státního statku. Vzorek pochopil společenskou závažnost svého činu a dobrovolně se přihlásil na okrsku VB ve Frýdku Místku. Zde mu inteligentní vyšetřovatel doporučil, aby se šel vycpat /promiňte, vyspat/.

   Rok 1981 – propadá hazardní hře zvané taroky. Postupně prohrává prostředky obživy /kladivo i kompas/ a nezbývá mu nic jiného, než jít k vodě.

Další zvláštní znamení vzorku:

1. Popisovaný vzorek s oblibou láká slabší jedince a něžné pohlaví /i mne lákal/ na hašlerky. Se slovy „Dám ti bonbónek, ale zavolej mi maminku“ navazuje známost s dívkami každého věku.

2. Popisovaný vzorek je velký chlácholník.

3. Odpadky do koše ukládá vytříděné, seřazené a přesně evidované.

4. Sklony k mlsotě ho přivedly k domácké výrobě bonbónů zvaných Arnoštky.

5. Vzorek uznává pouze tabelizované hodnoty.

 

   Počítač Tesla Amonitoid provedl i prognózu:

   Rok 1990 – po neustálém pohybu mezi řadami oborů se specializuje a stabilizuje ve sférách kvantové fyziky, kde v roce 1998 dosáhne titulu Laureát Nobelovy ceny za fyziku.

anebo:

   Rok 1990 – po dlouhých jednáních a uplácení se vzorku podařilo prosadit vlastní projekt přehrady na řece Ostravici a tím zatopit průmyslové centrum Ostravy.

   Rok 1993 – po realizaci projektu mění vzorek zaměstnání a přechází na UD Příbram – závod Bytýz.

 

PASOVÁNÍ RYTÍŘE

    A nyní vás vyzývám, Arnoště Grmelo, předstupte. Helfři, doprovoďte ho. Arnošte Grmelo, nastupte do vozidla. Dříve než budete pasován na rytíře mé družiny, musíte obhájit svůj erb. Vystupte z vozidla.

.....

   Má někdo z přítomných připomínky k obhajobě?

   My, Trilobit 24., Encrinurus punctatus, shledal obhajobu za vyhovující a nepokládá za vhodné dále o tom polemizovat. A nyní, jak káže prastarý mrav, budete pasován na rytíře Naší Milosti. Helfři, přineste meč.

   Arnošte Grmelo, poklekněte na pravé koleno.

   My, Trilobit 24., Encrinurus punctatus, pasujeme vás tímto na rytíře ARNOŠTKA ARTÉZSKÉHO, SVOBODNÉHO PÁNA ZE VŠEZKUSIL, ZVANÉHO PUNŤA. Rytíři Arnoštku, vstaňte, tímto jste se stal členem družiny Naší Milosti. Vyznačte své pygidium.

   Nastupte do svého vozidla a všichni poddaní Naší Milosti, jak bývá dobrým zvykem, vám vzdají hold. Vystupte, nastupujete obráceně. Vidím, že jste značně rozechvěn a ztrácíte smysl pro orientaci. Jak všeobecně známo, tuze milujete přítomný lid geologický a uvolnil jste ze svého konta značnou částku pro jeho oblažení.

   A nyní kupředu, helfři.

 

    Dle starého trilobitího zákona žádám nyní všechny přítomné rytířky, magistry, tovaryšky a kosice, aby ustanovení uctily svým polibkem.

 

   My, Trilobit 24. Encrinurus punctatus, jsme v této chvíli uvážili, že již bylo oficiálností dosti a proto vyhlašuji pro poddané Naší Milosti volnou zábavu dle vlastního uvážení.

   Sbohem, má družino, odcházím i já, bych okusil perlivého moku, avšak mějte na paměti, že až do příštího setkání vládnu nad celým cechem geologickým.

 

Fotografie: