faktory metamorfózy:  teplota   |   tlak  |   čas  |   chemické faktory  |   typy metamorfózy:  regionální  |   lokální  |   metamorfní zóny - facie:  metamorfní stupně  |   metamorfní zóny  |   metamorfní facie

METAMORFNÍ PROCESY

FAKTORY METAMORFÓZY

CHEMICKÉ FAKTORY

Metamorfní přeměny se uskutečňují vzájemnými reakcemi mezi pevnými fázemi (minerály) nebo reakcemi mezi pevnou a fluidní fází. Při těchto pochodech hrají rozhodující úlohu aktivity složek fluidní fáze, oxidačně redukční potenciály a možnosti migrace látek v horninovém systému. Jejich působením dochází k vyrovnávání chemických potenciálů, které se v hornině vytvořily a ovlivňují vznik gradientů.

Chemické potenciály vznikají v horninách při změně fyzikálních podmínek. Vytvářejí se mezi minerály a fluidní fází, na hranicích hornin různého složení nebo mezi zónami s rozdílnými metamorfními podmínkami. K jejich vyrovnávání dochází chemickými reakcemi nebo metasomatickou látkovou migrací. Přítomnost chemických potenciálů naznačuje existence hornin s nerovnovážným minerálním složením, poloh s různým stupněm dehydratace nebo oxidace a zonálnost krystalů, které nebyly při metamorfóze homogenizovány (granáty, plagioklasy).