krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

KONTROLNÍ OTÁZKY

Magmatické horniny:

 1. Jak se dělí vyvřelé horniny?
 2. Které horninotvorné minerály patří mezi hlavní, vedlejší a akcesorické?
 3. Které minerály patří mezi světlé, a které mezi tmavé?
 4. Uveďte příklad minerálu, který se může vyskytovat a v které hornině jako primární i sekundární.
 5. Můžou se v magmatických horninách vyskytovat společně minerál křemen a zástupce foidů (sodalit, nefelin, leucit, analcim)?
 6. Vysvětlete pojem struktura a textura.
 7. Vyjmenujte základní typy struktur.
 8. Vyjmenujte základní typy textur.
 9. Jak jsou klasifikovány horniny podle množství SiO2?
 10. Vysvětlete princip mineralogické klasifikace hornin.
 11. Které horniny patří do skupiny granitoidů, syenitoidů?
 12. Které horniny patří do skupiny dioritoidů a gabroidů a čím se od sebe liší?
 13. Uveďte příklady a charakteristiku ultramafických hornin.
 14. Uveďte charakteristické znaky porfyrů a porfyritů a rozdíl mezi nimi.
 15. Charakterizujte aplity a pegmatity.
 16. Jaké jsou charakteristické znaky výlevných hornin?
 17. Co to jsou lamprofyry a které lamprofyry znáte?
 18. Nakreslete klasifikační diagram výlevných hornin.
 19. Co to jsou pyroklastika, jak vznikají?
 20. Vyjmenujte typy vulkanických skel a vysvětlete jak vznikají.

Sedimentární horniny

 1. Vysvětlete vznik sedimentárních hornin.
 2. Vyjmenujte nejdůležitější složky sedimentárních hornin.
 3. Co je to fyzikální zvětrávání hornin a čím je vyvoláno?
 4. Které chemické procesy se uplatňují při chemickém zvětrávání hornin?
 5. Vyjmenujte nejdůležitější činitele zajišťující transport zvětralin a vyjmenujte hlavní typy sedimentačních prostředí.
 6. Co je to abraze a diageneze?
 7. Uveďte hlavní struktury sedimentů.
 8. Uveďte hlavní textury sedimentů.
 9. Jak jsou sedimentární horniny klasifikovány?
 10. Charakterizujte skupinu psamitů a uveďte rozdíly mezi pískovcem, drobou a arkózou.
 11. Co je to brekcie a kam patří z hlediska klasifikace
 12. Lze makroskopicky odlišit prachovec od jílovce?
 13. Vyjmenujte základní jílové minerály.
 14. Podle čeho se dělí cementační sedimenty na další skupiny?
 15. Vyjmenujte základní skupiny cementačních sedimentů.
 16. Charakterizujte karbonátové horniny.
 17. Jakým způsobem vzniká hornina travertin a vřídlovec?
 18. Charakterizujte silicity, ality a evapority, uveďte zástupce jednotlivých skupin.
 19. Jak od sebe odlišíte horninu vápenec a dolomit?
 20. Charakterizujte manganolity a ferolity.

Metamorfované horniny:

 1. Jak vznikají horniny metamorfované?
 2. Vyjmenujte hlavní činitele metamorfismu a druhy metamorfózy.
 3. Definujte kontaktní a regionální metamorfózu.
 4. Které minerály vznikají při metamorfních procesech.
 5. Které struktury jsou typické pro metamorfika?
 6. Které textury jsou typické pro metamorfika?
 7. Které horniny vznikají z kyselých a středně kyselých magmatitů?
 8. Které horniny vznikají regionální metamorfózou z vyvřelých hornin bazických?
 9. Které horniny vznikají regionální metamorfózou z vyvřelých hornin ultrabazických?
 10. Které horniny vznikají regionální metamorfózou ze sedimentů klastických - psefitů a psamitů?
 11. Které horniny vznikají regionální metamorfózou ze sedimentů klastických aleuritů a pelitů?
 12. Kam se řadí hornina slínovec a jaké má složení?
 13. Jaký je rozdíl mezi pararulou a ortorulou, lze je odlišit makroskopicky?
 14. Horniny vzniklé lokální metamorfózou se dále dělí do skupin - kterých?
 15. Které horniny vznikají kontaktní metamorfósou?
 16. Které horniny vznikají kausticky?
 17. Schematicky znázorněte kontaktní zónu a vyjmenujte horniny, které se zde mohou vyskytovat.
 18. Jak vznikají mylonity?
 19. Co to jsou migmatity a jak vznikají?
 20. Co je to skarn a kam patří?
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo