9.2.2  Eroze

Eroze je morfogenetický proces, při kterém je přemísťován horninový materiál:

a)      tekoucí vodou - vodní eroze (obr. 9.2.2.1),

b)      větrem - větrná,

c)      ledovci, eventuálně lavinami – ledovcová.

Podle intenzity se rozlišuje eroze normální (pozvolná) a zrychlená, při které se narušuje přírodní rovnováha a dochází k destrukčním účinkům (např. odnos půdy, výmoly).

Základními faktory, které podmiňují erozní procesy jsou:

·         klimaticko-hydrologické poměry: výskyt, rozdělení a intenzita srážek, utváření a průběh povrchového odtoku, směr a síla větrů, rozložení a trvání sněhové pokrývky (tab. 9.2.2.1a, tab. 9.2.2.1b, obr. 9.2.2.2, obr. 9.2.2.3a, obr. 9.2.2.3b).

·         morfologické poměry: sklon, délka a orientace svahů (tab. 9.2.2.3, obr. 9.2.2.3a). Za kritický sklon svahu, při kterém dochází k nebezpečnému rozrušování povrchu se vznikem výmolů, se považuje 2 - 7° podle charakteru půdy a podložních hornin. Na intenzitu eroze má vliv i délka svahu (obr. 9.2.2.4).

·         geologicko-pedologické poměry: odolnost proti zvětrávání, strukturní vazby v zeminách a půdách, propustnost, vlhkost, typ půd. Eroze se dá posuzovat podle rychlosti vody potřebné na jejich odnos. (tab. 9.2.2.2, tab. 9.2.2.3, tab. 9.2.2.4).

·          vegetační poměry: typ, rozsah, rozmístění vegetace; významné je i zpevnění půdy kořenovým systémem (tab. 9.2.2.5).

·         antropogenní činnost: hornická, stavební, zemědělská, rekreace.

·         technicko-ekonomický stav: možnosti ochrany a prevence i výzkumů.

Formy vodní eroze:

a)      plošná - začíná nenápadnou selektivní erozí a splachem jemného materiálu při přívalových deštích a rychlém tání. Půda podléhající selektivní erozi se stává hrubozrnnější, narušeny jsou převážně uměle upravené svahy, půdy obohacené splachem jsou jemnozrnnější. Při dalším působení kinetické energie vody může docházet ke smyvu půdy ve vrstvách, v ploše nebo v pruzích - vrstevní eroze, která podmiňuje vznik hlubších svahových pohybů (tab. 9.2.2.6);

b)      lineární - soustřeďováním stékající vody postupně může vznikat eroze stružková (vytváří na svahu hustou síť), brázdová (plytké širší zářezy, hustota sítě menší), rýhová (hlubší rýhy, směrem po svahu se postupně spojují a prohlubují), výmolová (přechod z rýhové) až stržová (nebezpečná; silně devastuje území). (obr. 9.2.2.5, tab. 9.2.2.7). Jsou-li pod svrchními vrstvami horniny odolnější, vznikají výmoly a strže s příčným profilem tvaru V s různým sklonem svahu. Při stejně odolných horninách v celém profilu, např. v eluviálních hlínách, nebo v mocných spraších, tvoří se výmoly a strže s příčným profilem tvaru U (obr. 9.2.2.6);

c)      proudová - rozrušuje koryta toků. V horních částech toků převládá hloubková (dnová), v dolních částech břehová (boční) eroze. Dochází k přemísťování toků, nerovnoměrnému zanášení a prohlubování koryta, k zanášení umělých nádrží jemnozrnným bahnitým materiálem, podemílání břehů s možností vzniku svahových deformací. Boční eroze se uplatňuje v nárazových březích v ohybu řek, kde může narušit stabilitu svahu. Hloubková je vázaná na klidnější části toku níže pod brodovými úseky (obr. 9.2.2.7).

Nežádoucím projevům eroze se lze bránit protierozními opatřeními:

§         proti důsledkům plošného povrchového odtoku - vsakovací pásy s příkopy (obr. 9.2.2.8, obr. 9.2.2.9), záchytné příkopy, hrázky a terasy, plošná meliorace;

§         proti důsledkům lineárního odtoku - regulace toků (obr. 9.2.2.10), protierozní nádrže, úprava výmolů a strží a úprava břehů vodních toků, drenáže, úpravy dna stupně, skluzy (obr. 9.2.2.11). na větších tocích se provádí usměrnění toku příčnými hrázovými výběhy z hrubého kusového kamene, případně z pilot. Nezbytná je ochrana vod proti znečištění zejména umělými hnojivy - ochranná pásma.

Procesy větrné eroze:

I.) Deflace - účinkem kinetické energie větru se uvolňují půdní částice. Deflační činnost větru se po poklesu kinetické energie mění na akumulační činnost. Rozhodující je rychlost a směr větru při zemi, vlhkost půd, členitost terénu (tab. 9.2.2.8), délka trvání.

Uvolněné částice se pohybují ve formě suspenze, skokem a sunutím po povrchu. Nejvýznamnější je pohyb skokem, protože při něm dochází k přemisťování největšího množství půdní hmoty. Vzdálenost přenosu závisí jak na síle větru tak na velikosti částic. Orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9.2.2.9.

Typickými útvary, které tímto vznikají, jsou písečné přesypy ve vnitrozemských písečných pouštích a na mořských pobřežích. Nejmenšími útvary, které vznikají jsou čeřiny. Dosahují výšky 3-5 cm.

Při nárazu větru na překážku dojde k poklesu rychlosti a vznikají tzv. barchany. Často se vytvářejí skupiny barchanů. Vzniklé útvary dosahují výšky až 10-20 m a výjimečně až 70 m. Posouvají se ve směru větru a zasypávají  osady, zemědělskou půdu, komunikace atd. Fosilní útvary tohoto typu se nachází hlavně v Záhorské nížině, ale i v Podunajské a Východoslovenské nížině.

Podle Hudsona (Holý 1978) jsou větrnou erozí ohroženy převážně oblasti s ročními srážkami nižšími než 250-300 mm, se stálými větry vanoucími v jednom směru a s málo bujnou vegetací.

Drsný povrch snižuje rychlost větru a tím i deflaci na straně jedné. Na straně druhé zvětšuje turbulentní proudění větru. Příliš velké výškové rozdíly drsného povrchu zmenšují výhodu snížení rychlosti větru. Vegetace také snižuje deflační činnost, chrání půdní povrch, neboť je schopna pohlcovat sílu větru a chrání částice před přímým nárazem větrného proudu.

II.) Koraze - obrušování skalních hornin. Intenzita závisí na odolnosti hornin, rychlosti větru a charakteru částic ve vznosu.

Ochranná opatření:

a)      oblastech rovinatých: zemědělská a lesnická (opatření agrotechnická), polohové rozmístění kultur (obr. 9.2.2.12), v účelném uspořádání pozemků a komunikační sítě, ve vhodném obdělávání polnohospodářské i lesní půdy, volba typu vegetace, ochranné lesní pásy, výsadba keřového porostu, větrolamy.

b)      pouštních oblastech se jako ochrana před zavátím komunikací a objektů používají agrotechnické a meliorační opatření, vytváření ochranných stěn z dřevěných, kovových, případně i kamenných konstrukcí. Celé je to možné kombinovat s výsadbou suchomilných rostlin. Používá se též upevnění svrchní vrstvy sítěmi či bituminózní emulzí.