A B C D E F G H I J K L M N O P R T U V W
A

Abandon – opustit, likvidovat vrt. Ukončit těžbu ropy nebo plynu ze sondy, když se ukáže, že není výnosná. Průzkumný vrt může být zlikvidován, když se ukáže, že je suchý – bez přítoku uhlovodíků. Je nutno podniknout několik kroků: část pažnic je vytažena a může být použita na jiné sondě, je cementován jeden nebo více mostků (cementačních zátek), aby nedocházelo k migraci médií mezi provrtávanými obzory, a vrt je zlikvidován.

Absolute Permeability absolutní propustnost je schopnost jednoho média (jako voda, plyn nebo ropa) protékat geologickou formací, jestliže je tato formace jedním z jmenovaných médií saturována. Propustnost horniny zaplněné jedním médií je rozdílná od propustnosti stejné horniny, ale zaplněné dvěma nebo více médii.

Accumulator – akumulátor, je to součást ovládací jednotky preventrů (blowout preventr control unit).

Acid Fracture – otevření puklin v produktivních vápencových formacích s použitím směsi oleje s kyselinou nebo vody s kyselinou za vysokého tlaku.

Acidize – kyselinování, působení na roponosnou vápencovou nebo jinou horninu chemickou reakcí s kyselinou, ve snaze zvýšit těžbu. Kyselina solná HCl je pod tlakem vtláčena do formace. Kyselina naleptává horninu, zvětší v ní póry a kanálky, kterými může ložiskové médium přitékat do sondy. Kyselina je držena pod tlakem určitou dobu, pak vyčerpána a sonda je pístováním znovu uvedena do těžby. Inhibitory koroze, smíchané s kyselinou zabraňují korozi.

Adjustable Choke - nastavitelná tryska. Tryska, u které poloha konického vřetene, rukávu nebo destičky, vzhledem k sedlu ventilu může měnit okamžitý průtok tryskou. Může být automatická nebo ruční.

Air – Actuated – aktivace stlačeným vzduchem u servomotorů, brzd a spojek na vrtné soupravě.

Air Drilling – vrtání se vzduchovým výplachem.

Air Hoist – vrátek poháněný stlačeným vzduchem. Bývá montován na pracovní plošině soupravy a slouží k přitahování jednotlivých vrtných tyčí a jiných těžkých předmětů na plošinu.

American Petroleum Institute (API) – organizace naftového podnikání, založená roku 1920, která je vedoucí organizací pro stanovování standardů všech druhů (vrtání, těžba, doprava, aj.) v naftovém podnikání.

Angle of Deflection – úhel odklonu; u usměrněného vrtání je to úhel vyjádřený ve stupních, o který je vrt odkloněn od svislice, vertikála je 0°.

Annular Blowout Preventr – velký uzávěr, obvykle montovaný nad sestavou čelisťových preventrů, který tvoří těsnění mezidruhového prostoru trubním materiálem a vrtem, nebo není-li ve vrtu žádný trubní materiál, odvrtaný stvol vrtu sám

Annular Space – annulární prostor, je prostor mezi soustřednými kruhovými válcovými objekty – pažnicemi, nebo mezi pažnicemi a stvolem vrtu.

Anticline – antiklinála – vrstva horniny vytvarovaná do tvaru oblouku. Bývají někdy pastí pro uhlovodíky.

API Gravity – je to měření měrné hmotnosti nebo hustoty kapalných uhlovodíků, odvozené od poměrné hmotnosti (bezrozměrné).

Area Drilling Superintendant – zaměstnanec vrtního operátora, jehož úkolem je koordinovat a dozorovat vrtní projekty v konkrétní oblasti nebo regionu.

Assistant Driller – člen vrtní osádky, jehož úkolem je asistovat vrtaři (směnmistrovy).

Automatic Pipe Racker – zařízení používané na vrtných soupravách při tažení a zapouštění pásů vrtního soutyčí automatickým uchopováním a zařazováním pásů do prstů u druhé pracovní plošiny. Při tažení nebo nadstavování nářadí nahrazuje plošináře.

B

Back-in Unit – pojízdná servisní souprava (i na podzemní opravy sond) s vlastním pohonem, který je odvozen od pohonu vrátku. Poněvadž je řidičova kabina vzadu, oproti stožáru, musí jednotka couvat nad sklep vrtu. Někdy se nazývá back-in Rambler (BIR).

Back-off – rozšroubování jednoho závitového spoje.

Back-up – držení jedné části závitového spoje, zatímco druhá část je našroubovávána nebo odšroubovávána.

Bail – třmen výplachové hlavy. Je to vytvarovaná kruhová ocel, která připojuje výplachovou hlavu k háku kladkostroje

Bailer – dlouhý, válcový kontejner, opatřený ventilem na svém spodním konci, používaný k odstraňování vody, písku, výplachu nebo ropy z počvy vrtu/sondy.

Bailer Line – lano připojené ke lžíci, procházející kladkou v koruně soupravy a navíjené na cívku.

Ball up – shlukování pevného a lepivého materiálu, obvykle vrtních úlomků na vrtné tyče, zátěžky, dláta, atd.

Barge – plavidlo s plochou palubou a malým ponorem, obvykle tažené lodí. Na plošině může být zkompletována celá vrtná souprava a plavidlo je poloponorné; to znamená, že má trup pontonového tvaru s komorami, které se zatopí na vrtné lokalitě vodou. Vrtné zařízení, obytné buňky atd. jsou montovány na pracovní plošině, která je nad úrovní vody. Používá se hlavně na vrtání na jezerech nebo močálech.

Barite – nerost používaný jako zatěžkávalo vrtného výplachu. Jeho specific gravity neboli poměrná hustota je 4,2, tzn., že je 4,2 krát těžší než voda.

Barium Sulfate – sloučenina baria, síry a kyslíku, tvořící houževnatý kotelní kámen, který se velmi těžko odstraňuje.

Barrel – objemová míra pro ropu a její deriváty. Jeden barel je roven 42 galonům anebo 159 litrům.

Barrels per Day (bpd) – údaj o těžbě sondy za den.

Basket sub – havarijní zařízení, zapouštěné nad dlátem nebo frézou k zachytávání drobných kovových a jiných částí.

Bed – specifická vrstva horniny v kontrastu s jinými vrstvami rozdílných materiálů, ležících nad, pod nebo vedle.

Bedrock – pevná hornina hnedle pod zemí.

Belt – pružný pruh nebo pás okolo kladek nebo řemenic, sloužící k předávání pohybu a výkonu.

Belt Guard – ochranné síto, mříž nebo kryt pro řemenice a kladky.

Bent Sub – přechodník mezi nejnižší zátěžkou a ponorným motorem. Jeho účelem je nábor křivosti od vertikály při zahajování vrtání usměrněného vrtu.

Bit – řezné nástroje, používané k hloubení naftových vrtů. Skládají se z řezných a cirkulačních elementů. Řeznými nástroji jsou ocelové zuby, roubíky z karbidu wolframu, průmyslové diamanty, nebo polykrystalické diamantové kompakty. Cirkulační elementy umožňují průtok výplachu a využívají hydraulické síly k zlepšení rychlosti vrtání. U rotačního vrtání je na patu kolony vrtných tyčí našroubována sestava zátěžek a dláto. Většina vrtných dlát jsou dláta odvalovací s válečky.

Bit Breaker – těžká ocelová deska, zapadající do rotačního stolu, která drží dláto při šroubování a dotahování nebo odtrhávání od vrtných soutyčí.

Bit Cutter – zuby dláta.

Bit Pin – závitovaný kuželový čep dláta, sloužící k našroubování na vrtné soutyčí.

Bit Record – záznam o každém dlátě, používaném během vrtných operací, udávající typ, odvrtaný interval, provrtávané formace, vyhodnocení jeho opotřebení po vytažení, aj.

Bit Sub – přechod mezi dlátem a poslední zátěžnou tyčí zátěžové kolony.

Blind Ram – integrální části preventru, které slouží jako uzavírací elementy v případě, že je vrt otevřen, tzn. že v něm není žádná část vrtného soutyčí. Jejich konce neslouží k uchopení kolem vrtných tyčí, ale zapadají jedna do druhé a úplně uzavírají prostor pod sebou.

Block – sestava kladek obecně: mechanismus, u kterého se více kladek otáčí na společné ose. Koruna je blok kladek na společné ose a uchycený na nosnících koruny stožáru. Pracovní lano je navinuto přes tyto kladky a současně přes kladky spodního (pojezdového) bloku kladkostroje.

Blowout – nekontrolovaný výron zemního plynu, ropy a jiných ložiskových médií do atmosféry nebo do jiných podzemních formací. K erupci dochází tehdy, jestliže tlak ložiskových médií je větší než tlak sloupce výplachové kapaliny.

Blowout Preventer (BOP) – jeden z několika ventilů, umístěných na ústí vrtu k zábraně úniku tlaku buď z mezikruží mezi pažnicemi a vrtnými tyčemi, nebo z otevřeného vrtu (tj. z vrtu bez zapuštěného vrtného nářadí) během vrtání a nebo během kompletace sondy.

Blowout Preventer Control Panel – ovládací panel soustavy preventrů, umístěný v blízkosti postavení směnmistra na pracovní plošině.

Blowout Preventer Control Unit – zařízení obsahující hydraulickou kapalinu pod tlakem a rychle a spolehlivě uzavírají preventry. Uzavírací a otevírací silou bývá stlačený vzduch a hydraulický tlak.

BOP Stack – sestava preventrů, umístěná na ústí vrtu.

Borehole – vrtaný otvor – stvol vrtu.

Bottom Hole Assembly (BHA) – část vrtného soutyčí pod kolonou vrtných tyčí. Je to sestava vrtného nářadí, která může být jednoduchá (kolona zátěžek a dláta), anebo složitá, sestavená z několika vrtných nářadí.

Bottom Hole Choke – přípravek s omezeným průtokem, zapuštěný ve spodní části kolony stupaček a řídící velikost těžby.

Bottom Hole Pressure – tlak na počvě sondy, způsobený hydrostatickým tlakem sloupce výplachu ve vrtu a nebo někdy zpětný tlak, držený na povrchu uzavřenými preventry.

Bottom Plug – spodní zátka před začerpávanou cementovou kaší do vrtu. Zátka stírá vrtný výplach ze stěn vrtu a zabraňuje tak kontaminaci cementové kaše.

Box – objímka u závitového spoje.

Box and Pin – objímka a čep závitového spoje.

Box Threads – závity v objímce závitového spoje.

Brake – zařízení k zastavení pohybu, obvykle rotace mechanismů pomocí tření, jak je tomu u vrtního vrátku.

Brake Band – část brzdného mechanismu, skládajícího se z pruhu pružné oceli, obloženého brzdným materiálem, který stiskne a zabrzdí kotouč vrátku při zabrzdění. Brzdoví pás působí na přírubách bubnu vrátku a řídí zapouštění bloku kladkostroje s kolonou vrtných tyčí, pažnic nebo stupaček.

Break – začátek nebo start např. cirkulace nebo 24 hodinového provozu.

Break Circulation – zahájení provozu výplachových čerpadel k obnovení cirkulace výplachu.

Break Out – rozšroubování spojů vrtných tyčí nebo zátěžek vytažených z vrtu na povrch.

Break Out Cathead – zařízení připojené k navijákovému hřídeli vrátku sloužící jako zdroj síly k odtrhávání spojů vrtného soutyčí.

Break Out Tongs – kleště, sloužící k odšroubování spojů vrtných tyčí nebo zátěžek.

Break Tour – zahájení provozu 24 hodin denně.

Bring in Well – kompletace sondy a její uvedení do těžby.

Buck up – zatažení závitového spoje.

Bulk Tank – kovové sila, sloužící ke skladování volně sypaných materiálů, používaných k výrobě výplachu – např. bentonit, baryt, atd.

Bullet Perforator – trubní zařízení – perforátor, zapuštěný do určité hloubky v sondě a umožňující odpálení náložek přes pažnice do hornin, k zajištění komunikace s ložiskem.

Bushing – závitová vsuvka jako přechodník mezi větším a menším průměrem. Vsuvka omezující průměr, vzdorující korozi nebo sloužící jako vedení.

C

Cable – ocelové lano, konopné lano nebo z jiných pevných vláken.

Cable – Tool Drilling – vrtná metoda, kdy je na počvu vhazován ostrý nástroj. Tento nástroj je na laně a je opakovaně vhazován do vrtu.

Cable – Tool Rig – vrtná souprava, která používá ocelové lano k vhazování dláta na počvu vrtu. Strojní zařízení opakovaně zdvihá a vhazuje nástroj do vrtu. Po každém nárazu dláta se vrt prohlubuje. Vrtné rotary soupravy nahradily skoro všechny soupravy pro nárazové vrtání.

Cap získat kontrolu nad erudující sondou často pomocí montáže ventilu v otevřené poloze na ústí vrtu a pak její uzavření a utěsnění unikajícího ložiskového média.

Cap Rock – nepropustná hornina nad ložiskem ropy nebo zemního plynu, která zabraňuje jejich migraci z ložiska. – Porézní a propustné souvrství v nadloží solných dómů, které může být ložiskovou horninou.

Carrier Rig – velká, speciálně konstruovaná servisní souprava s vlastním pohonem na podzemní opravy sond, která vlastní silou přejíždí z jedné lokality na druhou. Výkon od motoru nebo motorů zdvihacího zařízení soupravy pohání rovněž pojezdový mechanismus soupravy. I když je zamýšlena jako souprava POS, může být také použita pro vrtání mělkých vrtů.

Case – vnější válec koncentrické válcové centrifugy.

Cased – týká se vrtu, který byl zapažen a zacementován.

Cased Hole – vrt, který byl zapažen.

Casing – ocelové trubky, zapouštěné do vrtu aby bylo zabráněno jeho zavalování a migraci ložiskových médií z jedné formace do druhé a aby byla zajištěna účinnost těžby v případě, že je vrt pozitivní.

Casing Centralizer – nářadí zajištěné kolem pažnic v pravidelných intervalech a sloužící k rovnoměrnému rozdělení cementu kolem pažnic při cementaci.

Casing Coupling – závitový spoj pažnic.

Casing Hanger – kruhové nářadí s čelisťovým uspořádáním klínů a těsnících kroužků, sloužícím k zachycení a zavěšení pažnicové kolony v ústí vrtu.

Casing Head – těžká ocelová příruba, připojená k první pažnicové koloně. Slouží jako těleso pro klíny a sestavy těsnění, umožňující zavěšení technické a těžební kolony a zajišťuje utěsnění všech mezidruhových prostorů.

Casing Point – hloubka ve vrtu, do které je zapuštěna obvykle pata kolony. – Cílová hloubka ve vrtném kontraktu, buď jako určená nebo jako hloubka, ve které bude provrtávána specifická zóna.

Casing Pressure – existující tlak mezi pažnicemi a vrtním soutyčím.

Casing Seat – lokalizace paty kolony pažnic cementované ve vrtu.

Casing String – celková délka kolony pažnic zapouštěná do vrtu.

Casing Tongs – velké kleště, používané při šroubování spojů pažnic.

Casing – Tubing Annulus – ve vrtu je to prostor mezi vnitřním povrchem pažnic a vnějším povrchem stupaček.

Catch Samples – získávání vrtných úlomků pro geologické informace o právě provrtávaných horninách. Vzorky jsou získávány z výplachu, který je vyplavuje na povrch. Úlomky jsou pečlivě vymyty, dokud nejsou zbaveny všech cizích materiálů, vysušeny a vzorky jsou označeny hloubkou, ze které byly získány.

Cathead – viják na konci vijákové hřídele vrátku, kolem kterého se navinuje konopné lano pro zvedání a pohyb těžkých předmětů na vrtné plošině nebo kolem soupravy.

Catline – zvedací nebo tažné lano poháněné vijákem a používané k vtahování těžkých předmětů na pracovní plošinu.

Catshaft – hřídel procházející celým vrátkem a obsahující na každém konci viják.

Catwalk – střední oplechovaný ochoz, končící nárazovou deskou (plošinou), kterou je těžké zařízení vijákem nebo pneumatickým vrátkem vtahováno na pracovní plošinu vrtné soupravy.

Caving – kolaps stěn vrtu, někdy se mluví o vypadávání horniny ze stěny vrtu.

Cement – prášek skládající se z hliníku, křemíku, hašeného vápna a jiných substancí, které po smíchání s vodou tvrdnou. Je široce používán v naftovém průmyslu při vrtání sond, zajišťování vazby mezi pažnicemi a stěnami vrtu.

Cement Casing – vyplňování mezikruží mezi pažnicemi a stvolem vrtu cementem k zachycení váhy kolony pažnic a k zábraně migrace médií mezi propustnými horninami.

Cement Channeling – nežádoucí fenomén při cementaci pažnic ve vrtu. Při cementaci nepostupuje cementová kaše rovnoměrně nahoru mezikružím, nýbrž nechává v mezikruží dutiny, které tvoří kanály. Ideálně by měla cementová kaše rovnoměrně obklopit pažnice a vytvořit tak pevnou vazbu s provrtanou horninou.

Cementing – aplikace cementové kaše do pažnic a nebo do mezikruží mezi pažnice a stěny vrtu.

Cementing Company – společnost specializovaná na přípravu, transport a čerpání cementové kaše do vrtů.

Cementing Head – příslušenství připojené na hlavu pažnic k zajištění cementace vrtu. Má průtoky pro cementovou kaši a komoru pro zachycení stíracích zátek.

Cementing Pump – vysokotlaké čerpadlo, používané k vtláčení cementové kaše dolů pažnicemi do mezikruží mezi pažnicemi a stěnami vrtu.

Cementing Time – celkový čas potřebný k cementaci sondy.

Cement Plug – interval cementu umístěný v určitém bodě vrtu k jeho utěsnění.

Chain Drive – poháněcí systém používající řetězy a řetězová kola k přenosu výkonu.

Chain Tongs – ruční nářadí, skládající se z páky a řetězu, který připomíná řetěz na jízdním kole. Obecně se ruční kleště používají tam, kde by už trubkový klíč svým průměrem nestačil.

Choke – tryska umístěná v potrubí, která řídí a omezuje těžbu. Povrchová tryska je součástí produkčního kříže a obsahuje tryskovou vsuvku nebo trysku s malým otvorem, který slouží k omezování průtoku. Trysky také slouží k řízení průtoku výplachu z vrtu, když je vrt uzavřen preventrem a je vycirkulováván tlakový projev.

Choke Line – potrubí připojené k sestavě preventrů, kterým vytéká kapalina a výplach k tryskovému mangoldu jestliže došlo k tlakovému projevu.

Choke Manifold – sestava potrubí a trysek, kterými cirkuluje výplach při tlakovém projevu na vrtu, kdy je uzavřen preventr.

Christmas Tree – sestava ventilů, trysek a tlakoměrů na ústí vrtu k řízení průtoku ropy a zemního plynu po kompletaci sondy.

Circulate – čerpat kapalinu z jednoho bodu přes systém zpět do výchozího bodu. Např. výplach cirkuluje ze sací nádrže dolů vrtným soutyčím, zátěžkami, dlátem a pažnicemi nahoru a zpět do nádrží, pokud pokračuje vrtání.

Circulating Components – zařízení zahrnuté do cirkulačního systému soupravy. Obecně to jsou výplachové čerpadlo, výplachová hadice, výplachová hlava, vrtné soutyčí a výtokové potrubí.

Circulating Pressure – tlak generovaný výplachovými čerpadly a působící na počvu vrtu.

Circulation – pohyb vrtného média z výplachové nádrže, dolů soutyčím a nahoru mezikružím zpět do nádrží.

Clay – 1 název pro částice menší než 4 mikrony, 2 skupina jílovitých hornin.

Coil Tubing (CT) – kontinuální pružné ocelové stupačky, často dlouhé několik set i tisíc metrů, které jsou navinuty na cívce o průměru několik metrů. Cívka je integrální částí jednotky navinutých stupaček, která se skládá z několika zařízení umožňující, že jsou stupačky bezpečně a efektivně zapuštěny do sondy z povrchu. Vzhledem k tomu, že jsou stupačky zapouštěny do sondy bez nutnosti dotahovat spoje, je zapouštění rychlejší.

Collapse Pressure – takový vnější tlak na trubky, že dojde k jejich zborcení.

Collar – objímková část závitového spoje potrubí – pažnic, vrtných tyčí, stupaček.

Collar Locator – karotážní sonda, používaná k přesnému určení hloubky sondy; měří a registruje hloubku každé pažnicové objímky nebo spoje v sondě.

Combination Trap – 1 podzemní uhlovodíková past, která má vlastnosti jak strukturální, tak i stratigrafické. 2 kombinace dvou nebo více strukturálních pastí, anebo dvou nebo více stratigrafických pastí.

Come Out of the Hole (P.O.O.H.) – tažení vrtné sestavy z vrtu k výměně dláta, k záměně kádrovnice za dláto, k zapuštění karotážní sondy. Jinak nazýváno také trip out.

Commercial Quantity – těžené množství ropy a zemního plynu, které ještě umožňuje operátorovi realizovat na sondě zisk.

Complete a Well – závěrečné práce na vrtu, vystrojení vrtu na sondu a její příprava na těžbu.

Conductor Casing – první pažnicová kolona ve vrtu. Jejím účelem je zabránit měkkým formacím blízko povrchu, aby vrt nezavalovaly a vést vrtný výplach z počvy vrtu na povrch po zahájení vrtání.

Cone – kuželovitě tvarovaný kovový element s řezacími zuby u valivých dlát.

Confirmation Well – druhotná těžební sonda na novém ložisku, následující po prvním pozitivním vrtu.

Connection – 1 nastavování další vrtné tyče, 2 úsek potrubí nebo fitinka používaná ke spojení dvou trubek nebo napojení na tlakovou nádobu.

Contract – psaný dokument, který může být podpořen citací ze zákona, uvádí podmínky a termíny, za kterých má být požadovaná aktivita splněna. Vrtný kontrakt uvádí takové faktory, jako jsou náklady na zhotovování vrtu (podle odvrtané metráže nebo v časovém limitu), rozdělení nákladů mezi operátora a kontraktora a typy zařízení, které se má k hloubení vrtu použít.

Contract Depth – hloubka vrtu při jehož dosažení je kontrakt splněn.

Core – válcový vzorek z formace, odebraný kvůli geologické analýze.

Core Barrel – kádrovnice zapouštěná do vrtu na vrtných tyčí s jádrovací korunkou místo dláta k odběru horninových vzorků.

Crane – stroj ke zvedání, spouštění a otáčení těžkých břemen.

Crew – osádka vrtné soupravy zahrnující vrtaře (směnmistra), plošináře a vrtné dělníky.

Crossover Sub – přechodník, umožňující spojení vrtných tyčí rozdílného průměru.

Crown Block – sestava kladek na jedné ose na vrcholu vrtného stožáru, ovinutá lanem.

Crude Oil – surová ropa v rozmezí od velmi lehké až k velmi těžké a v barvě od žluté po černou, která může obsahovat parafín, asfalt.

Cutters – 1 zuby na válečcích. 2 součásti přibírače, které jsou v kontaktu se stěnou vrtu a zajišťující plný jeho průměr.

Cuttings – úlomky provrtávané horniny oddělené z masivu dlátem vynesené na povrch cirkulujícím výplachem.

D

Daily Drilling Report – záznam o denních operacích na soupravě, vyplňované do předepsaného formuláře IADC a každé ráno sdělované do úřadu vrtné společnosti.

Daylight Tour – ranní směna na soupravě, kde pracují tři směny po 8-mi hodinách.

Day Tour – 12-ti hodinová směna na vrtné soupravě

Daywork – popis práce provedené v sazbě daywork rate.

Daywork Rates – základ placení prací, vykonávaných podle vrtného kontraktu a to na základě časového faktoru, raději než na základě odvrtané metráže. Denní sazba je nejobvyklejší sazbou, kterou je kontraktor placen za práci vrtné soupravy.

Dead Line – úsek lana z poslední kladky koruny kladkostroje až ke kotvě. Název „mrtvý konec lana“ je zvolen proto, poněvadž tento úsek lana není v pohybu.

Deadline Tie-down Anchor – zařízení, ke kterému je připevněn mrtvý konec lana.

Deflection – změna úhlu vrtu. U usměrněného vrtání je to odchylka od svislice.

Degasser – zařízení na odplyňování výplachu.

Density – měrná váha nebo měrná hmotnost látky.

Derrick – konstrukce nesoucí velká zatížení. U vrtných souprav má derrick čtyři nohy stojící v rozích sklepní konstrukce a jdoucí až do koruny soupravy.

Derrick Floor – je to první pracovní plošina soupravy.

Derrick Hand (Derrick Man) – člen osádky, který manipuluje s horními částmi pásů vrtných tyčí při tažení nářadí a nebo při jeho zapouštění. Je to spíše plošinář, jehož úkolem je při vrtání starat se o parametry a cirkulaci výplachu.

Desander – odstředivé zařízení na odstraňování písku z vrtného výplachu k zabránění abraze výplachových čerpadel.

Desilter – odstředivé zařízení na odstraňování velice jemných částeček.

Development Well – 1 vrt hlouben v prověřené oblasti na doplnění sítě těžebních sond. 2 těžební sonda.

Diamond Bit – vrtné dláto mající na svém povrchu malé průmyslové diamaty. Řezání horniny probíhá rotací velmi tvrdých diamantových povrchů na povrchu hornin pod přítlakem zátěžek vrtného soutyčí.

Diapir – je to dóm nebo antiklinální vrása v které mobilní plastické jádro prolomilo křehčí nadloží.

Dies – nářadí k formování, tváření nebo dokončování jiného nářadí nebo materiálu, např. závitování trubního materiálu. Jsou to také nožíky v dotahovacích kleštích na povalu soupravy.

Diesel Engine – motor s vnitřním spalováním s vysokou kompresí, široce používaný k pohonu vrtných souprav. U dieselových motorů je vzduch nasáván do válců a stlačován pod vysokým tlakem. Ke vznětu dochází po vstřiku paliva do prostoru válce s vysoce stlačeným a zahřátým vzduchem. Ke spalování dochází ve válci nad pístem a expanze spálených produktů tlačí píst dolů a předává výkon přes klikový mechanismus.

Directional Drilling – záměrná deviace vrtu od vertikály.

Directional Borehole – vrt záměrně odkloněný od vertikály.

Discovery Well – první vrt v nové oblasti, který objevil přítomnost uhlovodíků.

Displacement Fluid – při cementaci naftových sond je to obvykle vrtný výplach nebo slaná voda, které jsou včerpány do sondy po cementu, aby byla cementová kaše vytěsňována z pažnic do mezikruží.

Doghouse – malý přístřešek na pracovní plošině, sloužící směnmistrovi jako kancelář a současně jako sklad drobného vrtného nářadí jako jsou přechodníky a nebo dláta.

Double – délky pásů vrtných tyčí skládající se ze dvou kusů.

Double Board – název, používaný pro pracovní plošinu plošináře (monkeyboard), jestliže je umístěna ve výšce rovnající se pásům se dvěma vrtnými tyčemi.

Downhole Motor – ponorný motor umísťovaný bezprostředně nad vrtné dláto. Dláto rotuje a vrtné soutyčí zůstává v klidu.

Drake Well – první vrt hloubený v USA, kterým bylo hledáno naftové ložisko. Hloubka 69 ft (21 m), vrtáno blízko Titusville, Pensylvania s kompletací v roce 1859. Byl pojmenován po Erwin L. Drake, který byl najat majiteli vrtu, aby dohlédl na vrtání.

Drawworks – zdvihací mechanismus na vrtné soupravě. Je to v podstatě zdvihadlo s velkým bubnem, na který se navíjí silné pracovní lano a tím je umožněno zapouštění vrtné kolony s dlátem.

Drawworks Brake – mechanická brzda na vrátku, kterou se brzdí bubnem s navinutým pracovním lanem.

Drawworks Drum – válec vytvarovaný jako cívka na vrátku, na který se navíjí pracovní lano.

Drill – hloubení vrtu v zemi, obvykle za účelem nalezení a těžby uhlovodíků, uložených v podzemních geologických formacích.

Drill Ahead – pokračovat ve vrtných operacích.

Drill Bit – řezný nástroj určený k hloubený vrtů.

Drill Collar – těžká, silnostěnná ocelová roura, zařazovaná do vrtného soutyčí mezi vrtné tyče a dláto.

Drill Collar Sub – přechod mezi kolonou vrtných tyčí a sestavou zátěžek zajišťující, že obě trubní sestavy budou řádně spojeny.

Driller – vrtař – směnmistr. Pracovník vrtné osádky mající přímo na starosti vrtnou osádku a soupravu. Hlavní jeho povinností je obsluha vrátku a rotačního stolu. Je také odpovědný za podmínky ve vrtu, funkci podzemního nářadí a měření délek trubního materiálu.

Driller´s Console – ocelová skříň na pracovní plošině soupravy, obsahující rozličné ovládací prvky na manipulaci s různými mechanismy soupravy.

Driller´s Position – prostor bezprostředně obklopující ovládací panel směnmistra.

Drill Floor – pracovní plošina vrtné soupravy.

Drilling Contract – smlouva / kontrakt mezi operátorem a kontraktorem na realizaci kompletního vrtu. Stanovuje povinnosti každé strany, platby a kompenzace, parametry, metodu hloubení vrtu, hloubku, která má být vrtána, atd.

Drilling Contractor – osoba nebo skupina osob, vlastnící vrtnou soupravu nebo soupravy a kontrahující vrtný servis.

Drilling Crew – vrtná osádka skládající se ze směnmistra, pomocného směnmistra, plošináře, dvou nebo tří vrtných dělníků a údržbářů jak strojních tak elektro.

Drilling Engine – motor s vnitřním spalováním, používaný k pohonu vrtné soupravy.

Drilling Engineer – technik, který se specializuje na technické aspekty vrtání.

Drilling Fluid – cirkulující kapalina – vrtný výplach, jehož funkcemi jsou: výnos vrtných úlomků na povrch, chlazení a mazání dláta a vytváření hydrostatického tlaku proti tlaku ložiska. Výplach je směsí jílu a jiných nerostů, vody a chemických aditiv, ale v některých případech to může také být vzduch, plyn, voda nebo výplach na bázi oleje.

Drilling Hook – mohutný hák na kladnici pojezdové části kladkostroje, který nese výplachovou hlavu, unášecí tyč, vrtné soutyčí se zátěžkami a dlátem.

Drilling Line – pracovní ocelové splétané lano kladkostroje vrátku soupravy.

Drilling Mud – kapalina speciálního složení cirkulující při vrtání hloubeným vrtem. Viz. drilling fluid mud.

Drilling Rate – rychlost, kterou dláto proniká do horniny; obvykle se nazývá rate of penetration (ROP).

Drill Pipe – bezešvá ocelová nebo hliníková trubka, součást vrtného soutyčí mezi rotačním stolem nebo Top Drive na povrchu a kolonou zátěžek ve vrtu.

Drill Pipe Slips – klíny na vrtné tyče, viz. slips.

Drill Ship – vrtné plavidlo (na offshore) se samostatným pohonem, uzpůsobené na vrtání ve velkých hloubkách. I když není tak stabilní jako poloponorné platformy, vrtné plavidla jsou schopny vrtat průzkumné vrty v hlubokých vodách a v odlehlých oblastech.

Drill Site – vrtná lokalita.

Drill String – vrtná kolona neboli vrtné soutyčí, které převádí rotační pohyb od rotačního stolu na dláto a vede cirkulující výplach. Slengově je za vrtnou kolonu označována kolona vrtných tyčí i se sestavou zátěžek.

Drive-in Unit – typ pojízdné soupravy nebo soupravy POS, jejíž pojezd je odvozen od motoru vrátku. Kabina řidiče s volantem jsou na stejné straně jako nohy stožáru; takže mobilní souprava může přímo zajíždět na místo, kde bude ústí vrtu.

Drive Pipe – řídící kolona.

Drum – válec/cívka, na kterou se ve vrátku navíjí ocelové pracovní lano.

Dry Hole – vrt je suchý tehdy, jestliže provrtané ložisko není schopno těžit uhlovodíky v konečném zajímavém objemu.

E

Electric Drive – elektropohon.

Electric Generator – soustrojí přeměňující mechanickou energii v energii elektrickou.

Electric Rig – vrtná souprava, kde se mechanická energie, obvykle od několika diesel motorů, mění v generátorech na energii elektrickou.

Elevator Bails, Elevator Links – válcové, ocelové tyče – třmeny, připojující elevátory k háku.

Elevators – čelisti, zaklapující se kolem pažnic, stupaček nebo vrtných tyčí pod jejich spojníky tak, že mohou být jejich kolony taženy nebo zapouštěny do vrtu.

Engine – stroj přeměňující tepelný obsah paliva na mechanickou energii – rotační pohyb, který může být využit k pohonu strojů a zařízení.

Exploitation Well – těžební vrt, odvrtaný ke zlepšení objemu těžby z ložiska. Někdy také nazýván vrt sledný.

Exploration Well – průzkumný vrt, hloubený buď v oblasti, kde ještě nebylo zjištěno ložisko uhlovodíků – wild cat – nebo rozšiřující známé ložisko.

F

Fast Line – nabíhající, živý konec kladkostrojového lana. Název pochází ze skutečnosti, že se navíjí velkou rychlostí na buben. Žádný jiný úsek lana se nepohybuje větší rychlostí.

Fault – zlom v zemské kůře, podél kterého na jedné straně hornina poklesne nebo se zvedne nebo se posune laterálně vzhledem ke straně druhé.

Fault Trap – podzemní uhlovodíková past tvořená zlomem, kde se nepropustná vrstva hornin přesunula proti ložisku nebo kde nepropustný dislokační jíl utěsnil zlom a zabránil migraci médií.

Female Connection – objímková část spoje, trubka, spoj nebo nářadí uvnitř závitované, takže může být připojena jen část čepovou.

Field – pole, naleziště, ložisko – geografická oblast, kde několik sond těží uhlovodíky z jednoho kontinuálního ložiska. Může se vztahovat jak jenom na nadzemní, povrchovou oblast, jakož i na podzemní produktivní formace.

Fingerboard – plošina se sestavou rovnoběžných, stejně vzdálených nosníků – prstů, které slouží k ukládání horních částí pásů vrtných tyčí, zatímco spodní části pásů jsou odstavovány na pracovní plošině, při tažení nářadí z vrtu.

Fish – předmět, který zůstal během vrtání na počvě vrtu a který se musí odstranit, aby bylo možno dále pokračovat ve vrtání.

Fishing – vytažení předmětů z počvy vrtu.

Fishing Tool – nářadí konstruované k zachycení a vytažení předmětů z počvy vrtu.

Fixed – Head Bit – dláto s pevným tělesem, jako jsou dláta diamantová, jejichž řezné elementy se samostatně na počvě vrtu nepohybují.

Flexible Drill Pipe – speciálně vyrobené vrtné tyče s několika tlakově těsnými spoji po délce tyče. Tyto spoje umožňují každé tyči, aby se ohýbala značně více než obvyklá vrtná tyč. Používají se na vrtání usměrněných vrtů, obzvláště horizontálních, kde nábor křivosti od vertikály je náhlý.

Float Collar – speciální spojovací element, umísťovaný jednu nebo dvě délky pažnice nad patou pažnicové kolony, který má v sobě zpětný ventil, umožňující průtok média směrem dolů, ale ne obráceně. Tato vsuvka se zpětným ventilem zabraňuje vstupu výplachu do pažnic při zapouštění pažnicové kolony do vrtu a zmenšuje tak zatížení na háku vlivem nadlehčovacího efektu. Zabraňuje také zpětnému toku cementové kaše během cementace.

Float Shoe – pata pažnicové kolony se zpětným ventilem. Těžký ocelový element s betonovou výplní, zpětným ventilem, našroubovaný na patu pažnicové kolony. Zpětný ventil má podobnou funkci jako zpětný ventil u float collar. Slouží také jako naváděcí pata pažnicové kolony.

Floor Crew – vrtná osádka, která na vrtných a servisních soupravách pracuje převážně na pracovní plošině soupravy.

Fluid – kapalná a plynná média.

Footage rates (Meterage Rates) – úhradová základna ve vrtném kontraktu, kde placení kontraktorovi je prováděno na základě odvrtané metráže.

Forge – kování nějakého předmětu z kovu do požadovaného tvaru.

Formation – vrstva nebo ložisko, skládající se převážně z jedné horniny. Každá formace dostane název, často jako výsledek studia formace při vyklínění na povrch nebo na základě fosílií ve formacích nalezených.

Formation Boundary – horizontální ohraničení formace.

Formation Fluid – média jako plyn, ropa, voda, které se nacházejí ve formaci.

Formation Fracturing – metoda stimulace těžby zvyšováním propustnosti těžební formace. Voda, ropa, alkohol, ředěná kyselina solná, zkapalněný naftový plyn a nebo pěna jsou pod extrémně velkým tlakem čerpány stupačkami nebo vrtnými tyčemi přes perforaci do ložiska. Toto médium vstupuje do ložiska a štěpí jej. Současně je včerpáván do ložiska jemný pevný materiál, obvykle písek s pečlivě vybranou zrnitostí. Tento materiál se nazývá propping agent nebo propant. Jakmile je tlak na povrchu uvolněn, štěpící kapalina se vrací do sondy a pukliny se částečně uzavřou nad propantem, ale zůstávají kanály, kterými může ložiskové médium přitékat do sondy. Tento proces se někdy nazývá frac job.

Formation Pressuretlak ložiskového média při uzavřené sondě (shut in), měřený v hloubce ložiska z povrchu. Někdy se nazývá ložiskový tlak.

Formation Testing – shromažďování údajů o sondě k určení její potenciální produktivity před jejím zapažením. Obvyklou metodou je drill stem test (DST).

Fourble – pásy ze čtyř stupaček, vrtných tyčí nebo zátěžek sešroubovaných dohromady.

Fourble Board – plošina plošináře umístěná ve stožáru soupravy přibližně ve výšce horní části pásů sešroubovaných ze čtyř kusů vrtných tyčí, stupaček nebo zátěžek.

Full – Gauge Bit – dláto, které si zachovalo svůj původní průměr.

Full – Gauge Hole – vrt hloubený plnoprůměrovým dlátem.

G

Gas – Cut Mud – proplyněný výplach plynem z geologické formace. Jestliže není plyn z výplachu odloučen, dochází ke zmenšení statického tlaku sloupce výplachu ve vrtu.

Gauge – 1 průměr dláta nebo vrtu hloubeného tímto dlátem. 2 přístroj pro měření některých fyzikálních vlastností jako je např. tlakoměr (pressure gauge).

Gel – přezdívka pro bentonit, zaujmout formu gelu.

Geologist – odborník, který shromažďuje a interpretuje údaje týkající se hornin.

Geology – věda o fyzikální historii země a jejího života, mající stopy v horninách zemské kůry.

Geophone – přístroj umístěný na povrchu, který snímá vibrace procházející zemskou kůrou, vyvolané buď vibrací geofyzikálního vozu nebo podzemním výbuchem.

Geophysicist – pracovník v geofyzice.

Geronimo – záchranný vozík z horní pracovní plošiny (safety slide).

Go in the Hole – zapouštění vrtného soutyčí, stupaček nebo pažnic do vrtu.

Gooseneck – zaoblené spojení mezi výplachovou hlavou a výplachovou hadicí.

Gusher – sonda při erupci, vyvrhující ropu jako gejzír. Je to vlastně erupce, extrémně nebezpečná pro obsluhu a ztrátová pokud se týká vyplýtvaných uhlovodíků a ztráty ložiskové energie.

H

Head – 1 výška sloupce kapaliny, potřebná k vyvození požadovaného tlaku. 2 u odstředivých čerpadel výtlačný tlak vyjádřený v m. 3 část stroje (čerpadlo nebo motor), která je na konci válce proti klikovému hřídeli.

Hex Kelly – šestistranná unášečka.

Hoist – 1 zdvihadlo. 2 vrátek.

Hoisting Components – vrátek, pracovní lano a kompletní kladkostroj. Pomocné zdvihadla jsou vijáky, vijákové hřídele a pneumatická zdvihadla.

Hoisting Drum – velký navíjecí buben ve tvaru cívky, na který se navíjí pracovní lano.

Hole – vrt.

Hook – vrtný hák, na kterém je při vrtání zavěšena výplachová hlava a celé vrtné soutyčí se zátěžkami a dlátem. Je konstruován, aby unesl zatížení 100 až 650 tun (tzv. krátkých tun) nebo 90 až 585 tun metrických.

Hook Load – zatížení od vrtné kolony.

Hooper – velký nálevkovitý mechanismus, do kterého se nasypávají práškové materiály jako cement nebo práškový jíl, které se stejnoměrně míchají s vodou nebo jinými kapalinami.

Horizontal Drilling – odklon vrtu od svislice nejméně o 80° a kde vrt prochází produktivním obzorem paralelním způsobem.

Horse Power – práce stroje za jednotku času neboli jeho výkon. Výkon 1 HP se rovná 33 000 ft·lb/min. U systému SI je jednotkou výkonu kW.

Hybrid Bits – kombinace přírodních a syntetických diamantů a někdy i karbidu wolframu osazených na pevné těleso.

Hydraulic – 1 týká se vody nebo jiných kapalin v pohybu. 2 pohon, pohyb nebo ovlivnění vodou nebo jinou kapalinou.

Hydraulic Fracturing – viz. formation fracturing.

Hydrocarbons – organické sloučeniny vodíku a uhlíku, jejichž hustota, bod varu a bod tuhnutí se zvyšují se zvyšující se molekulární váhou. Ačkoliv se uhlovodíky skládají pouze ze dvou prvků, existuje soubor sloučenin, vzhledem k afinitě uhlovodíkových atomů k jiným atomům a k sobě. Ropa je směsí mnoha různých uhlovodíků.

Hydrogas – jiný název pro LNG.

Hydrostatic Pressure – je to tlak sloupce kapaliny v klidu. Zvyšuje se přímo úměrně s hustotou média a nebo s hloubkou ponoření a vyjadřuje se v jednotkách libry na čtvereční palec (PSI) nebo kilopascalech. Hydrostatický tlak vody je 0,433 lb/sq in. Při vrtání se tento výraz týká tlaku vyvolaného sloupcem výplachu ve vrtu. U ložisek s vodním režimem se týká tlaku, který zajišťuje primární ložiskovou energii pro těžbu.

I

IADC – zkr. International Association fo Drilling Contractors. Mezinárodní asociace vrtných kontraktorů.

Independent – neintegrovaná naftová společnost nebo jednotlivec, zabývající se těžbou, ale ne už dopravou, rafinací a marketingem.

Infilling Well – vrt hloubený mezi dvěma těžebními sondami ke zlepšení těžby ložisek.

Insert – válcový, kruhový předmět nebo na konci vytvarovaný jako dláto, obvykle vyrobený z karbidu wolframu, který je vkládán do válečků dlát a přibíračů nebo do ostří stabilizátorů, aby tvořily řezné elementy dlát a nebo přibíračů nebo opotřebení odolný povrch stabilizátorů. Někdy jsou nazývány kompakty.

Intermediate Casing String – technická kolona pažnic, zapouštěná po úvodní koloně a před těžební kolonou, aby zajistila vrt před závalem a odizolovala problémové vrstvy. U hlubokých vrtů může být několik technických kolon.

Internal – Combustion Engine – motor s vnitřním spalováním směsi paliva a vzduchu ve válcích.

Iron Roughneck – název výrobce pro kombinaci šroubovacího přípravku a dotahovacích kleští s montáží na pracovní plošině. Je hydraulicky ovládaný a eliminuje ruční manipulaci při nadstavování jednotlivých vrtných tyčí.

J

Jerk Line – řetěz u automatického vijáku vrtné soupravy, sloužící k vyvinutí tahu na kleště při dotahování spojů trubního materiálu.

Jet – 1 tryska, kterou je čerpána kapalina při čištění výplachových nádrží a nebo k promíchání komponent vrtného výplachu. 2 u perforátoru usměrněné kumulované náložky, které vytvoří otvory v pažnicích, cementu a v geologické formaci.

Jet Bit – vrtné dláto s tryskami, které usměrňují tok výplachu o velké rychlosti na počvu vrtu a tak zlepšují účinnost vrtání.

Jet – Perforate – vytvoření otvorů v pažnicích a cementu usměrněnými náložkami s vysokou účinností výbuchu.

Joule – jednotka SI pro energii a nebo práci.

Junk – drobné kovové úlomky na počvě vrtu.

K

Kelly – unášecí tyč, čtyř nebo šesti hranná, zavěšená na výplachové hlavě, procházející rotačním stolem a našroubovaná na horní spoj vrtných tyčí, které unáší celou vrtnou kolonu při rotaci rotačního stolu. Má průtočný průřez pro cirkulaci výplachu dolů vrtným soutyčím.

Kelly Bushing – unášecí klíny rotačního stolu.

Kelly Rock – ventil namontovaný na jednom nebo obou koncích unašečky (horní a dolní), který se uzavírá dochází-li k nárůstu tlaku ve vrtných tyčích. Ventil se uzavírá, aby zabránil nárůstu tlaku ve výplachové hlavě a hadici.

Kelly Hose – jiný název pro výplachovou hadici.

Kelly Saver Sub – přechod ve vrtném soutyčí hned pod unašečkou k ochraně jejího spodního závitu.

Kelly Spinner – pneumaticky ovládaný šroubovací klíč na horním konci unašečky. Používá se před dotahováním a po odtažení (odtržení) unašečky od vrtného soutyčí k našroubování a odšroubování, ne na dotažení.

Kick – tlakový projev – vstup ložiskového média do vrtu během vrtání. Dochází k tomu tehdy, jestliže je tlak sloupce výplachu na počvě vrtu menší než tlak provrtávané formace.

Kick Fluids – kapaliny tlakového projevu mohou být ropa, plyn voda nebo jejich směs, která vstupuje do vrtu z propustné formace.

Kick Off – odklon vrtu od vertikály jako při usměrněném vrtání.

Kick of Point (KOP) – hloubka u vertikálního vrtu, kde dochází k náboru křivosti.

Kill – dostat tlakový projev sondy pod kontrolu vhodnými technickými prostředky (např. uzavřít vrt preventry, vycirkulovat tlakový projev a zvýšit měrnou hmotnost výplachu).

L

Land Rig – vrtná souprava pro vrtání na pevnině.

Latch On – připojit (zaklapnout) elevátor na trubní sekci, aby bylo možné zapouštění nebo tažení vrtného nářadí.

Lead – Tong Man – člen osádky, který obsluhuje pracovní kleště („wilsony“) při manipulaci s vrtnými tyčemi nebo zátěžkami.

Lead Tongs – trubní kleště („wilsony“) zavěšené v konstrukci věže, ovládané řetězem anebo ocelovým lanem, spojeným s dotahovacím nebo odtrhovacím vijákem.

Lens – 1 porézní, propustná a nepravidelně vytvarovaná vrstva sedimentů, obklopená nepropustnou horninou. 2 čočkovitá sedimentární hornina, která vyklínuje na všechny strany.

Lifting Nipple – někdy též zdvihací zátka a nebo zdvihací přechod.

Lifting Sub – krátký kus trubky vnějším pěchem nebo s osazením na horním konci k našroubování do objímky závitového spojení zátěžky, představující úchop pro elevátor.

Liner – kolona pažnic k pažení otevřeného intervalu vrtu pod existujícími pažnicemi. Liner jde do hloubky usazení nahoru do již existující, předchozí kolony pažnic a překrývá její konec o cca 100 ft (30 m).

Liner Hanger – klínový přípravek k zachytávání lineru v předchozí koloně pažnic.

Location – lokalita vrtné aktivity.

Log – systematický zápis údajů, jako je např. vrtný deník, záznamy výplachové, elektro nebo nukleární karotáže.

Log a Well – zapouštět sestavu karotážních sond ke zjištění informací o sondě.

Logging Devices – elektrické, akustické, mechanické a nukleární sondy používané k měření a zápisu určitých charakteristik nebo dějů v sondě, která byla odvrtána nebo která je vrtána.

Logging While Drilling (LWD) – karotážní měření v průběhu vrtání.

Lost Time Accident – úraz na pracovišti, rezultující ke zranění pracovníka, které si vyžádá léčení alespoň jeden den.

M

Major – velké naftové společnosti jako Chevron nebo ExxonMobile, které nejenže těží ropu, ale také ji transportují, rafinují a prodávají, včetně jejich derivátů.

Make a Connection – nadstavit vrtnou tyč na vrtné soutyčí spočívající v elevátoru na rotačním stole, aby bylo možné prohloubit vrt o dalších 30 ft (9 m).

Make a Trip – vytažení vrtného soutyčí z vrtu, provedení několika operací, jako je výměna dláta, odběr vrtného jádra, atd. a zapouštění soutyčí zpět na počvu vrtu.

Make a Hole – prohlubování vrtu.

Make Up – 1 sestavit a dotáhnout spoje a zkompletovat tak soutyčí (např. sestavit kolonu tyčí). 2 sešroubovat dohromady dva závitové kusy. 3 smíchat nebo připravit (např. připravit nádrž výplachu).

Make Up a Point – sešroubovat jednu vrtnou tyč s druhou.

Makeup Cathead – dotahovací hlava strana vijáku na vijákovém hřídeli vrátku. Je obvykle na straně směnmistra.

Makeup Tongs – kleště ke šroubování jedné části závitového spoje na druhý.

Male Connection – čepová strana spoje.

Manifold – pomocný potrubný systém, který slouží k rozdělení hlavního proudu na několik částí, ke spojení několika proudů do jednoho nebo k odchýlení toku k několika možným místům.

Mast – stožár vrtné soupravy, který je možno postavit z jednoho kusu.

Master Bushing – hlavní (velké) vložky rotačního stolu k usazení klínů a k unášení klínů rotačního stolu a unášecí tyče.

Measurement While Drilling (MWD) – 1 průběžný záznam úhlu odklonu od vertikály a jeho azimutu při usměrněném vrtání. 2 obecně systém měření podmínek ve vrtu během běžných vrtných operací.

Mechanical – Drive Rig – vrtná souprava s mechanickým pohonem.

Mechanical Rig – vrtná souprava, kde je zdrojem pohonu jeden nebo více motorů s vnitřním spalováním a pohon je rozdělen ke komponentám soupravy mechanickým způsobem, tj. pomocí spojek, řetězů, řetězových kol, hřídelí, atd.

Mill – fréza – podzemní nářadí se silným, hrubým, ostrým a extrémně tvrdým povrchem k odfrézování kovových předmětů na počvě vrtu řezáním a nebo broušením.

Mineral Rights – práva na vlastnictví ropy, zemního plynu a jiných nerostů pod povrchem země.

Mix Mud – příprava vrtného výplachu, směsi vody a nebo jiných kapalin s jednou nebo více různých práškových materiálů (jako jsou práškový jíl, zatěžkávací materiál nebo různé chemikálie).

Monkey Board – výškově nastavitelná plošina plošináře (u pásů skládajících se ze tří vrtných tyčí to může být něco pod 27 m).

Motorman, Motorhead – odpovědná osoba za chod a údržbu motorů.

Mouse Hole Connection – procedura nadstavování další vrtné tyče na unašečku v pomocné díře. Pomocná díra je kolmá na rozdíl od „šikmé“ a prochází pracovní plošinou. Nadstavovaná tyč vrtná tyč je našroubována a dotažena na přechod pod unášecí tyčí, vytažena z pomocné díry a následně našroubována a dotažena na vrtné soutyčí v rotačním stole.

Mud – kapalina cirkulující vrtem při vrtání je výplach. Navíc k vynášení vrtných úlomků výplach chladí a maže vrtné dláto a spodní část vrtné kolony. Zajišťuje dostatečný tlak na počvu vrtu a zabraňuje také přítoku ložiskového média do vrtu. Současně vytváří na stěnách vrtu filtrační koláč, který zabraňuje ztrátě výplachu do provrtávaných hornin.

Mud Centrifuge – zařízení využívající odstředivé síly k oddělení malých pevných částic z výplachu.

Mud Cleaner – kombinace vibračních sít a hydrocyklónů k separaci drobných pevných částic z výplachu.

Mud Engineer – zaměstnanec, jehož povinností je testovat a udržovat vlastnosti výplachu dle specifikace operátora.

Mud – Gas Separator – zařízení, které odlučuje zemní plyn z výplachu, vytékajícího zvrtu při vycirkulovávání tlakového projevu.

Mud Hose – výplachová hadice – mezi stojákem a výplachovou hlavou.

Mud Logger – zaměstnanec výplachové karotáže, který provádí výplachovou karotáž.

Mud Logging – zápis informací získávaných ze zkoušení a analýz úlomků hornin a z výplachu cirkulujícího vrtem.

Mud Pit – kaliště, původně vyhloubené vedle vrtné soupravy k uskladňování vrtného výplachu a odpadu z výplachu. Pro některé vrtné operace slouží kaliště k nasávání výplachu čerpadly, usazování sedimentů z výplachu a ke skladování přebytečného výplachu. Nyní jsou pro tyto účely používány mnohem vhodnější ocelové nádrže.

Mud Pump – výplachové čerpadlo je velké, vysokotlaké pístové čerpadlo k cirkulaci vrtného výplachu na vrtné soupravě.

Mud Return Line – koryto nebo potrubí, umístěné mezi povrchovým přípojem na ústí vrtu a vibračními síty, kterým vytéká výplach z vrtu.

Mud Tank – série otevřených ocelových nádrží, kterými protéká vrtný výplach, aby byl odstraněn písek a jemné sedimenty.

Mud Weight – míra hustoty vrtného výplachu. Hustota výplachu přímo ovlivňuje tlak sloupce výplachu působící na počvu vrtu.

N

Natural Gas – vysoce stlačitelná směs uhlovodíků s nízkou poměrnou hustotou a vyskytující se v přírodě v plynném skupenství.

Night Toolpusher – asistent vrtmistra, jež slouží za vrtmistra noční směny.

Nipple Up – montáž sestavy preventrů na ústí vrtu na pevnině.

Nonporous – hornina nemající žádné póry.

Normal Circulation – trvalá, nepřerušovaná cirkulace vrtného výplachu vrtným soutyčím, dlátem a nahoru prostorem mezi tyčemi a stvolem vrtu na povrch.

Noozle – průtočné otvory v čele dláta, kterými vytéká výplach a čistí počvu vrtu od úlomků hornin.

O

Offset Well – vrt hloubený v blízkosti jiných vrtů k ověření rozlohy a charakteristik ložiska a v některých případech stáhnutí těžby uhlovodíků z přiléhající oblasti.

Offshore – geografická oblast ležící v příbřežních vodách do hloubky cca 200 m.

Offshore Rig – různé typy vrtných souprav pro vrtání v oceánech, mořích, zátokách, zálivech a močálech, tedy i mimo příbřežní vody do hloubek 200 m.

Oil – ropa – kapalná směs uhlovodíků.

Oil Base Mud – olejový výplach, který obsahuje méně než 2 – 5% vody.

Oilfield – povrchová oblast nad ložiskem zahrnující i sondy a těžební zařízení.

Oil Mud – výplach na bázi oleje a nebo na bázi invertní emulze, kde je olej kontinuální fází.

Oil Sand – pískovce obsahující ropu.

Oil Well – vrt s nálezem ropy.

Oil Well Cement – cement nebo směs cementu a jiných materiálů používaný k cementaci ropných, plynových a nebo vodních sond.

Oil Zone – formace nebo obzor v sondě, ze které může být ropa těžena. Je hned pod plynovou a nad vodní částí ložiska.

Open Hole – 1 vrt, u kterého nebyly usazeny pažnicové kolony. 2 otevřený interval vrtu, nebo zapažený vrt, ve kterém není vrtné nářadí. 3 interval vrtu, ve kterém nejsou pažnice.

Open Hole Fishing – havarijní instrumentační práce ve vrtu směřující k odstranění cizího nebo nežádoucího předmětu z počvy vrtu.

Operator – fyzická nebo právnická osoba objednávající provedení vrtu obvykle najmutím kontraktora.

Organic Theory – vysvětlení původu ropy tím, že vodík a uhlík, které tvoří ropu se do ní dostaly z rostlin živočichů z pevniny i z moře – organická teorie. Tato teorie dále zastává názor, že hodně tohoto organického materiálu pochází z drobných živočichů z bažin a moře, ne z velkých živočichů z pevniny.

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) – organizace zemí ze Středního východu, jihovýchodní Asie, Afriky a jižní Ameriky, které těží a vyváží ropu. Účelem této organizace je vyjednávat a regulovat ceny ropy.

Orientation – proces usměrňování úhybu nářadí tak, aby bylo v azimutu žádaném v projektu vrtu.

Out of Gauge Bit – dláto, které již nemá původní průměr.

Out of Gauge Hole – vrt, který nemá projektovaný průměr, tzn. že je menší nebo větší než originální průměr nového dláta.

Outpost Well – vrt situovaný za známými hranicemi ložiska.

Overshot – havarijní nářadí zapuštěné na stupačkách nebo na vrtných tyčích kolem vnějšího povrchu trubního materiálu, ztraceného nebo uváznutého ve vrtu. Třecí mechanismus v overshotu, buď chytací koš, nebo čelisti se zaklesnou kolem uváznutého objektu a umožní jeho vytažení z vrtu na povrch.

P

P & A (Plug and Abandon) – zazátkovat a opustit. Sondu zacementovat a zlikvidovat.

Packer – pakr je podzemní zařízení skládající se z těsnícího mechanismu, chytacího a zadržovacího mechanismu a vnitřním průchodem pro průtok médií. Je používán k zablokování průtoku médií mezikružím mezi trubním profilem a profilem vrtu a jeho utěsněním. Těsnící elementy expandují a zabraňují průtoku médií s výjimkou středem pakru a kolonou stupaček.

PDC Bit (Polycrystalline Diamond Compact) – speciální typ vrtného dláta, které nepoužívá válečky. Místo toho jsou do čela vloženy roubíky z PDC.

Perforate – proniknutí stěnou pažnice a cementu ve snaze zajistit komunikaci obzoru s vrtem.

Perforate Completion – 1 metoda vystrojení sond, kde těžební interval nebo intervaly jsou překryty pažnicemi, cementovány a perforovány, aby ložiskové médium mohlo protékat do sondy. 2 sonda kompletována touto metodou.

Perforated Liner – liner, který je perforován perforátorem jako obvyklá kolona pažnic.

Perforating Gun – perforátor- zařízení opatřené kumulativními náložkami nebo náboji, které je zapuštěno do žádané hloubky v sondě a odpáleno za účelem vytvoření otvorů jdoucích přes pažnice, cement až do geologické formace.

Perforating Truck – zvláštní vozidlo, konstruované k řízení a kontrole perforačních prací v něm.

Perforation – otvory v pažnicích, cementu a formaci umožňující přítok ložiskového média do sondy. Obvykle je prováděna současně celá série otvorů.

Permeability – propustnost hornin – 1 míra, kterou médium protéká propojeným prostorem pórů hornin. Jednotkou měření je milidarcy. 2 vodivost média porézním prostředím. 3 schopnost média protékat sítí navzájem propojených pórů porézního prostředí.

Permeable – umožňující průtok média.

Petroleum – substance nacházející se v zemské kůře ve skupenství pevném, kapalném a plynném a skládající se ze směsi chemických sloučenin vodíku a uhlíku a s nebo bez jiných nekovových prvků jako jsou síra, kyslík nebo dusík. V některých případech, obzvláště při měření ropy a plynu, „petroleum“ se vztahuje pouze na kapalnou fázi a nezahrnuje zemní plyn ani zkapalněné plyny jako jsou propan nebo butan. API považuje za „petroleum“ ropu, ne zemní plyn nebo zkapalněné plyny.

Petroleum Geology – studium geologických formací, obsahujících ropu a zemní plyn. Pojednává o původu, výskytu, pohybu a akumulaci uhlovodíkových paliv.

Pick Up – 1 používání vrátku k tažení vrtného nářadí z vrtu (nebo jiného nářadí). 2 používání pneumatického zdviháku ke zvedání nářadí nebo jiných částí zařízení.

Pin – čep. 1 čepová část trubního spoje. 2 čep dláta se závitem, který se šroubuje na přechod nad dlátem, anebo na zátěžku.

Pinch Out – naftonosná vrstva, která tvoří past pro ropu a zemní plyn vyklíňováním s nepropustnou formací.

Pipe – trubka – vyválcovaný ocelový objekt kterým obvykle proudí tekutina.

Pipe Rack – mostky na uskladňování trubního materiálu.

Pipe Racker – pneumatické nebo hydraulické zařízení, ovládané směnmistrem, které buď uchopuje vrtnou tyč a vtahuje do věže a nebo usazuje vedle věže na mostky.

Pipe Ram – těsnící čelisti preventru, které uzavírají mezikruží s vrtným soutyčím ve vrtu.

Pipe Ram Preventer – čelisťový preventr uzavírající vrt s vrtným soutyčím.

Pipe Upset – vnější pěch vrtného materiálu.

Pit Level – výška hladiny výplachu v nádrži.

Porosity – 1 porézní stav (u horninové formace). 2 poměr objemu pórů v hornině k objemu horniny bez pórů, indikující kolik média může hornina podržet.

Porous – mající póry, nepatrné dutiny, jak je tomu u hornin.

Pore – nepatrné otvory nebo dutiny v hornině, obvykle velmi malé, ale obsahující ložiskové médium (ropa, zemní plyn, voda a nebo všechny tři).

Possum Belly – doplňovací nádrž při tažení nářadí z vrtu.

Pressure – síla vyvozovaná kapalným nebo plynným médiem v tlakových nádobách, potrubí, atd.

Prime Mover – obecně pohon, hnací motor.

Producer – 1 těžební sonda ropy a nebo zemního plynu, která těží komerčně zajímavá množství. 2 operátor zabývající se těžbou a prodejem ropy.

Producing Zone – vrstva geologické formace, ze které je těžena ropa nebo plyn.

Production – 1 odvětví naftového průmyslu zabývající se těžbou uhlovodíků na povrch, jejich separací a dále skladováním, měřením, úpravou a celkovou přípravou produktu pro transport potrubím. 2 objem ropy nebo zemního plynu, vytěženého za určité časové období.

Production Casing – těžební kolona – je poslední pažnicovou kolonou ve vrtu, na kterou je obvykle zavěšena kolona stupaček.

Production Well – těžební sonda na ložiscích, kde jsou uplatněny zlepšené technologie těžby.

Proppant – výplňový materiál, obvykle tříděný písek – u hydraulického štěpení daných geologických formací.

Pulley – kladka s drážkou používaná u zdvihadel.

Pull Out – tažení nářadí z vrtu.

Pull Singles – tažení vrtného soutyčí a odšroubování každého jednotlivého spoje.

Pump – čerpadlo – zařízení na zvyšování tlaku média anebo na jeho dopravu do větší výšky.

Pup Joint – délka vrtné tyče, pažnice, stupačky a nebo potrubí.

R

Rack – mostky, rámy na odkládání, skladování a přípravu trubního materiálu vedle vrtné soupravy.

Ram – uzavírací a těsnící čelisti preventrů. Jsou tři druhy: zaslepovací, na vrtné tyče a stříhací. Jejich kombinace bývají montovány na ústí vrtu do sestavy.

Ram Blowout Preventer – čelisťový preventr, který používá čelisti k utěsnění vrtu s a nebo bez vrtných tyčí.

Rate of Penetration (ROP) – měření rychlosti, kterou dláto proniká do horniny.

Rat Hole – otvor v pracovní plošině, kterým prochází pažnice až do povrchu země a do které se odkládá unášecí tyč, výplachová hlava, když je zahájeno tažení nářadí z vrtu.

Rat Hole Rig – malá vrtná souprava, obvykle na podvozku, která vrtá šikmou díru a může také hloubit pomocnou a interval pro řídící kolonu a to vše před nastěhováním vlastní vrtné soupravy.

Reamer – přibírač, používá se ke zvětšování průměru vrtu na nominální, pomáhá stabilizovat vrt a rovnat jej, objeví-li se žlaby.

Reel – cívka, otočný válec s přírubami pro navíjení a odvíjení něčeho pružného jako je např. ocelové lano.

Reeve the Line – navinutí pracovního ocelového lana přes kladky koruny a pojízdného bloku kladkostroje až ke zvedacímu bubnu vrátku.

Remote BOP Control Panel – zařízení na pracovní plošině soupravy, které může být obsluhováno směnmistrem k usměrnění tlaku vzduchu k servomechanismu, který otočí řídící ventil na řídícím panelu preventrů, který je umístěn v bezpečné vzdálenosti od ústí vrtu.

Remote Choke Panel – soustav ovládacích prvků, obvykle umístěných na pracovní plošiněm kterou je manipulováno k dálkovému ovládání průtoku vrtného výplachu, cirkulovaného přes tryskový mangold.

Reserve Pit – obvykle kaliště vyhloubené v zemi. Může mít dno vyložené plastikem nebo jiným materiálem, aby se zabránilo kontaminaci půdy.

Reservoir – podzemní porézní a propustný blok horniny, který může obsahovat uhlovodíky.

Reservoir Pressure – průměrný tlak v ložisku v daném čase.

Reservoir Rock – propustná hornina, která může obsahovat akumulace uhlovodíků v odhadnutelném množství a kterým mohou migrovat.

Reverse Circulation – směr cirkulace výplachu přes mezikruží k dlátu a nahoru přes vrtné soutyčí. Někdy také označována jako „zkrácená cirkulace“, poněvadž výtok výplachu z vrtu přes vrtné soutyčí je rychlejší než přes mezikruží při normální cirkulaci.

Rig – vrtná souprava (vrtný stožár), vrátek a příslušné vrtné zařízení.

Rig Down – demontáž vrtné soupravy po dokončení hloubení a vystrojování vrtu.

Rig Floor – plocha kolem rotačního stolu až k nohám vrtného stožáru, bezprostředně nad sklepní konstrukcí soupravy, na které spočívá vrátek, rotační stůl, atd.

Rig Manager – zaměstnanec kontraktora, který má na starosti vrtnou osádku a vrtnou soupravu. Stará se také o logistiku soupravy a o styk s operátorem.

Rig Up – montáž soupravy před zahájením hloubení vrtu.

Rock – tvrdý agregát různých nerostů. Nerosty se rozdělují do tří skupin podle svého původu: vyvřeliny, metamorfované a sedimenty.

Roller Bit – odvalovací dláto.

Roller Chain – válečkový řetěz, zabírající do řetězových kol na hřídelích a přenášející rotační pohyb a výkon mezi hřídeli.

Roller Cone Bit – odvalovací, válečkové dláto se dvěma, třemi nebo čtyřmi válečky, které jsou na extrémně pevných ložiscích. Na povrchu každého válečku jsou vytvořeny zuby nebo vsazeny roubíky z karbidu wolframu.

Rotary – strojní mechanismus používaný k přenosu kroutícího momentu na vrtné soutyčí a současně umožňující svislý pohyb při popouštění dláta.

Rotary Drilling – vrtná metoda, kdy je na počvě vrtu rotováno s dlátem a současně je na něj vyvíjen svislý přítlak. Dláto je na spodní části vrtného soutyčí, kterým protéká vrtný výplach.

Rotary Helper – vrtný dělník na vrtné nebo servisní soupravě, zastupující směnmistra, jehož prvotní stanoviště je na pracovní plošině.

Rotary Hose – výplachová hadice – vyztužená, vysokotlaká, pružná hadice, spojující stoják s výplachovou hlavou a unašečkou.

Rotary Speed – otáčky rotačního stolu, měřené v ot/min.

Rotary Support Table – pevný, ale relativně lehký rotační stůl u vrtných souprav s Top Drive. Ačkoliv není za potřebí mít konvenční rotační stůl, vrtná osádka musí mít stále možnost usadit klíny při nadstavování nářadí. Tento rotační stůl dává tuto možnost, ale nemá mechanismus, běžný u každého obvyklého rotačního stolu.

Rotary Table – rotační stůl, základní mechanismus rotačního vrtání.

Rotary Table Systems – série mechanismů, zajišťujících rotaci vrtného soutyčí a dláta. Jsou to: rotační stůl, hlavní vložky rotačního stolu, unášecí vložky, unašečka a výplachová hlava.

Rotary Torque – kroutící moment uvádějící do rotace vrtné soutyčí.

Rotating Components – ony části vrtné a nebo servisní soupravy, které jsou konstruovány k rotaci s vrtným soutyčím a dlátem.

Round Trip – tažení a následné zapouštění nářadí do vrtu. Někdy též tripping.

Roustabout – pomocný dělník obvykle na vrtné soupravě, který obsluhuje zařízení a dodávky z pevniny na platformu. Hlavním je obvykle jeřábník.

Run Casing – zapouštění kolony pažnic do vrtu.

Run In – zapouštění do vrtu kolony vrtného soutyčí, stupaček, atd.

Run Pipe – zapouštění pažnicové kolony do vrtu.

S

Safety Clamp – stisky zátěžek, pevně sevřené kolem zátěžky a umožňující její usazení do klínů rotačního stolu. Kdyby klíny selhaly, bezpečnostní stisky jsou tak velkého průměru, že neprojdou rotačním stolem a kolona pažnic tak nemůže havarovat do vrtu.

Safety Slide – zařízení s vozíkem, pohybujícím se z druhé pracovní plošiny po laně, používané plošinářem v tísňové situaci.

Salt Dome – dóm, vzniklý proniknutím solné horniny do okolních sedimentů.

Samples – 1 vrtné úlomky z požadované hloubky vrtu. Zkoumáním těchto vzorků může geolog určit druh provrtávané horniny a odhadnout obsah ropy nebo plynu. 2 malá množství ložiskového média získaného pro účely analýzy.

Sand – 1 abrazivní materiál, skládající se z malých křemenných částic a vzniklých rozpadem dříve soudržné horniny. 2 pískovec.

Sandstone – sedimentární hornin – pískovec. Je to porézní a propustná hornina, která může obsahovat akumulace uhlovodíků.

Saver Sub – nářadí ve vrtné koloně, absorbující většinu opotřebování u často odšroubovávaných spojů, jako je spoj mezi unášecí tyčí vrtné kolony.

Scratcher – nářadí upevňované v pravidelných odstupech na povrch pažnic při pažení k odstranění filtračního koláče ze stěn vrtu a přípravě na cementaci. Rotací a pohybováním nahoru a dolů kolonou pažnic při pažení, škrabák z pevných ocelových drátů stírá filtrační koláč, takže cement může být lépe vázán na stěnu vrtu.

Sediment – v geologii pohřbené vrstvy sedimentárních hornin.

Sedimentary Rock – hornina, skládající se z materiálů, dopravovaných do současné polohy větrem nebo vodou. Jsou to např. pískovce, břidlice nebo vápence.

Seat – bod ve vrtu, ve kterém je usazena pata pažnicové kolony.

Seismic – týkající se zemětřesení nebo vibrací země včetně uměle vyvolaných.

Seismic Data – detailní informace získaných z vibrací země jak přirozených, tak uměle vyvolaných při geofyzikální prospekci.

Seismic Method – metoda seismické prospekce, využívající vyvolání, odrazu, detekce a analýzy zvukových vln země.

Seismic Survey – průzkumná metoda, při které jsou generovány nízkofrekvenční zvukové vlny na povrchu nebo ve vodě za účelem zjištění přítomnosti struktur hornin, které mohou obsahovat uhlovodíky.

Self – Elevating Substructure – sklepy, na kterých spočívá pracovní plošina i stožár a které se po dopravě nad zarážkový bod vrtu postaví do pracovní polohy jako jednotka.

Self – Propelled Rig – vrtná souprava s vlastním pohonem.

Set Back – usazovat pásy vrtných tyčí a zátěžek ve vertikální poloze k jedné straně rotačního stolu k noze stožáru a na pracovní plošině vrtné a nebo servisní soupravy.

Set Casing, Set Pipe – zapažit a zacementovat kolonu pažnic do určité hloubky.

Shaker – zkratka pro Shale Shaker – vibrační síta.

Shale – jílovité břidlice, jemnozrnná sedimentární hornina.

Shale Shaker – vibrační síta k odstraňování vrtných úlomků z cirkulujícího výplachu při operacích rotačního vrtání. Velikost otvorů v sítech by měla být pečlivě vybrána tak, aby i při zachování nejmenších pevných částic mohlo stále protékat 100% výplachu.

Shaped Charge – kumulativní náložka – relativně malý náboj, obsahující vysoce účinnou výbušninu, uložený s dalšími náložkami jako série v perforátoru. Při výbuchu náložka vypudí úzký proud částic o vysoké rychlosti jako tryska, který projde pažnicemi, cementem a horninou.

Shear Ram – čelisti v sestavě preventrů, které dokáží přestřihnout vrtnou tyč a utěsnit tak ústí vrtu.

Shoulder – čelo spojníku, průměrové odsazení.

Shut In – uzavřít ventil na ústí vrtu a tak zastavit těžbu; uzavřít sondu u které nastává tlakový projev.

Sinker Bar – zátěžka u wireline prací, která je upevněna blízko nářadí a svou vahou umožňuje řádné zapouštění sestavy.

Slack Off – snižovat zatížení, ale směnmistr popouští nářadí, aby zvětšil přítlak na dláto.

Slip and Cutoff Program – postup, kterým se využije celá délka pracovního lana. Po akumulaci určeného objemu přenesených tunokilometrů, je lano popotáhnuto – tj. kladkostroj je zavěšen ve stožáru nebo uložen na pracovní plošinu, tak, aby se nemohl pohnout, jsou povoleny šrouby čelistí na kotvě mrtvého konce lana a lano je potáhnuto z cívky na buben vrátku o délku, stanovenou výpočtem. Dojde k posunu lana v ohybech přes kladky, hlavně u první kladky koruny kladkostroje, kde je lano trvale v ohybech bez pohybu. Aby nedocházelo k akumulaci lana na bubnu vrátku, je vypočtená délka lana odseknuta a zlikvidována.

Slips – klíny k zachycení vrtné kolony v rotačním stole.

Sloughing – vypadávání hornin ze stěn vrtu.

Sloughing Hole – situace, kdy břidlice absorbovaly vodu z výplachu, expandovaly a začaly vypadávat ze stěn vrtu. Může dojít k závalu, uchycení vrtného nářadí a k přerušení cirkulace výplachu.

Slurry – kaše, u vrtání je to cementová kaše, která je začerpávána do mezikruží mezi pažnicemi a stvolem vrtu ve snaze zafixovat pažnicovou kolonu po ztvrdnutí cementu a zabránit zapažnicové migrace ložiskových médií.

Sour Crude Oil – sírová ropa. Obsahuje H2S nebo další kyselé plyny.

Spark Ignition (SI) – zážeh směsi vzduchu s palivem po zážehu jiskry svíčkou.

Spark – Ignition Engine – motor s vnitřním spalováním, užívající elektrickou jiskru mezi elektrodami svíčky k zážehu směsi paliva a vzduchu ve válcích motoru.

Spear – harpuna – havarijní nářadí; harpuna bývá zapuštěna do vrtu do havarovaného trubního materiálu. Při aplikaci váhy nebo kroutícího momentu, nebo obojí na soutyčí na kterém je harpuna, klíny v harpuně expandují a pevně se zaklesnou do vnitřního průměru havarovaného trubního nářadí.

Spinning Cathead – šroubovací viják.

Spinning Chain – řetěz, sloužící k dotahování spojníků vrtných tyčí.

Spinning Wrench – pneumaticky nebo hydraulicky poháněný klíč k dotahování a nebo trhání spojů vrtných tyčí.

Spool – buben vrátku nebo také mezipříruba se závěsem pažnic nebo vrtná mezipříruba.

Spud In – zahájení hloubení vrtu.

Stab – navádět konec vrtné tyče do spojníku při nadstavování vrtného soutyčí.

Stabilizer – stabilizátor zátěžek.

Stack a Rig – uvedení soupravy do konzervace po jejím dočasném stažení z provozu.

Stand – pás vrtných tyčí, skládající se obvykle ze tří tyčí, opřený o stožár vrtné soupravy, na její pracovní plošině. Je dlouhý obvykle 90 ft (asi 27 m).

Standard Derrick – jehlancový stožár, montovaný kus po kuse na vrtné lokalitě.

Standpipe – vertikální vysokotlaká roura, montovaná u nohy stožáru soupravy, spojující výtlačné potrubí s výplachovou hadicí, kterou je výplach čerpán do vrtu.

Steel Cone – ocelový kužel odvalovacího dláta.

Steel – Tooth Bit – odvalovací dláto, u kterého povrch každého válečku má vyfrézovány řady zubů.

Stem – vřeteno u výplachové hlavy nebo zatěžovací tyč u wireline.

Step – Out Well – vrt hloubený v blízkosti známé sondy k ověření limitů ložiska.

Stimulation – technologie směřující ke zvětšení stávajících kanálků v ložisku a nebo k vytvoření nových buď kyselinováním a nebo hydraulickým štěpením.

Straight Hole – vrt hloubený vertikálně. Úhel odklonu od vertikály je omezen a nesmí jej prudce měnit – ne více než 3° na 100 ft hloubky vrtu.

Stratigraphic Trap – uhlovodíková past, která vznikne, jestliže ložisko má nepropustné nadloží a nebo dochází v samotném ložisku ke skokové změně porozity a nebo propustnosti.

Stratum – vrstva, singulára od strata.

String Up – navíjení pracovního lana přes kladky korunového a pojízdného bloku kladkostroje. Jeden konec lana je pak upevněn v bubnu vrátku a druhý v čelistech kotvy mrtvého konce lana.

Structural Trap – strukturální past – uhlovodíková past, která vzniká deformacemi, jako jsou vrásnění a nebo zlomy.

Struck Pipe – vrtná tyč, zátěžka, pažnice nebo stupačka náhodně uchycená ve vrtu, kde se stává nepohyblivou.

Sub – přechod – je to krátký trubní kus materiálu se závity na obou stranách, který spojuje části soutyčí, které buď nemá stejný závit a nebo rozměr.

Substructure – sklepní konstrukce vrtné soupravy s pracovní plošinou a nesoucí vrtný stožár.

Subsurface Safety Valve - bezpečnostní ventil do stupaček.

Supply Reel – cívka s rezervní délkou pracovního lana.

Surface Casing – úvodní kolona pažnic.

Surface Hole – ta část vrtu, která je hloubena pod řídící kolonu, ale nad technickou kolonu.

Surface Pipe – první kolona pažnic (po řídící koloně), která je usazena ve vrtu. Její délka může být i několik set metrů.

Surface Safety Valve – montovaný v sestavě produkčního kříže, který může uzavřít těžbu, pokud by došlo na zařízení k poruše.

Surface Stack – sestava preventrů na povrchu ve sklepě soupravy.

Sweet Crude Oil – ropa obsahující malé množství a nebo žádnou síru nebo H2S.

Swivel – výplachová hlava. Je zavěšena na vrtném háku kladkostroje soupravy, drží vrtné soutyčí a umožňuje jeho rotaci. Zajišťuje také připojení výplachové hadice a průtok výplachu do vrtu.

Swivel Stem – určitá délka roury, zajišťující spojení s vnitřním vřetenem výplachové hlavy a na kterou je připojena buď unášecí tyč. Vede výplach z vřetene výplachové hlavy do vrtného soutyčí.

T

Tally – měřit a zapisovat délky vrtných tyčí, pažnic nebo stupaček zapouštěných do vrtu.

Tapered Bowl – kuželová, dělená vložka do rotačního stolu, jíž vrtná osádka usazuje do hlavních vložek rotačního stolu k zachycení unášecích klínů.

TD – zkratka pro Total Depth – celková hloubka.

Tear Down – demontáž vrtné soupravy.

Thermally Stable Polycrystalline Diamond Bit – speciální osazená dláta, které mají řezné elementy ze syntetických diamantů, které při vysoké teplotě zůstávají stabilní.

Throw the Chain – nahození řetězu kolem vrtné tyče do objímky nahoru na čep, po jeho usazení do objímky spoje. Pás tyčí anebo jeden kus při nadstavování nářadí je šroubován tahem na řetěz z vijáku vrátku.

Tight Formation – formace obsahující uhlovodíky, ale mající nízkou porozitu a propustnost.

Tight Hole – sonda s utajenými informacemi z důvodu bezpečnosti a nebo konkurence. Též interval ve vrtu, který je z nějakých důvodů pod předepsaným profilem.

Tong Dies – kousky velmi tvrdé a křehké oceli, instalované v čelistech kleští, které uchopí nebo se zakousnou do spojníku, jakmile jsou kleště nahozeny a zaklapnuty kolem něj.

Tong Hand – člen vrtné osádky, který manipuluje s kleštěmi.

Tong Pull Line – ocelové lano, jehož jeden konec je upevněn na konec kleští a druhý je připojen na automatický viják vrátku.

Tongs – velké kleště, používané k dotahování a odtrhávání závitových spojů vrtných tyčí, pažnic, stupaček, atd.

Ton – Mile – jednotka práce, přenesená pracovním lanem vrtné soupravy – používá se v praxi popotahování a odsekávání pracovního lana.

Tool Joint – těžký závitový spoj vrtných tyčí.

Tool Pusher – zaměstnanec vrtného kontraktora, který má na starosti celou osádku a vrtnou soupravu.

Top Drive – zařízení, které nahrazuje rotační stůl. Kombinuje elevátory, kleště, výplachovou hlavu a hák.

Top Plug – gumová zátka následující cementovou kaši včerpávanou při cementaci. Jde před výplachem, používaným jako médium, vytlačující cement z pažnic do mezikruží a odděluje tak obě média.

Torque – kroutící moment, vyvozený rotačním stolem k rotaci vrtné kolony s dlátem na počvě. Měří se v jednotkách délky a síly.

Tour – pracovní směna vrtné osádky.

Transmission – ozubený nebo řetězový přenos kroutícího momentu od motoru na vrátek, výplachové čerpadlo a nebo rotační stůl vrtné soupravy.

Trap – past, vrstva propustné horniny, obsahující uhlovodíky, obklopená nepropustnou bariérou, která zabraňuje úniku uhlovodíků do atmosféry.

Travelling Block – pojezdový blok kladkostroje s kladnicí, osou a kladkami, přes které je navinuto pracovní lano soupravy.

Tubing – stupačky – trubky relativně malého průměru, sloužící po zapuštění do hloubky těžebního obzoru k čerpání těženého média z ložiska.

Tubing Safety Valve – bezpečnostní ventil v koloně stupaček, sloužící k uzavření těžby, došlo-li k překročení jejího maximálního množství.

Tubular Goods – trubní materiál všeho druhu.

Tungsten Carbide – karbid wolframu – jemný, velmi tvrdý, šedý, krystalický prášek, sloučenina uhlíku a wolframu. Bývá vázán s kobaltem nebo niklem v cementovou karbidovou směs, používanou pro řezné nářadí, ochrany proti abrazi a nožíky do kleští.

Tungsten Carbide Bit – odvalovací typ dláta s válečky, s vloženými roubíky z karbidu wolframu.

Turbodrill – ponorný motor, rotující dlátem, poháněný proudícím tlakovým výplachem. Používá se téměř výhradně u usměrněného vrtání.

Turnkey Contract – kontrakt „na klíč“. U tohoto typu kontraktu kontraktor zajišťuje veškerou práci, dodávky materiálů a servisů, řídí veškeré vrtné operace, nezávisle na operátorově supervizi. Nezahrnuje obvykle vystrojení sondy pro těžbu.

Turn to the Right – u rotary vrtné soupravy je rotováno dlátem doprava, což znamená, že vrtání postupuje normálně.

U

Uncase Hole – nezapažený vrt.

Under Gauge Bit – hloubkový interval vrtu vrtaný opotřebovaným dlátem na průměru.

Upper Kelly Cock – ventil, montovaný nad unášecí tyčí, který může být ručně uzavřen jako ochrana výplachové hadice při začínajícím nárůstu tlaku z ložiska.

Upset – zesílený konec trubky (vrtné tyče, stupačky) k dosažení obzvláštní pevnosti.

V

Vacuum Degasser – odplyňovač výplachu.

V-belt – klínový řemen k pohonu mechanismů.

V-door – přerušení ohrazení pracovní plošiny naproti vrátku a oplechovaná šikmá plocha, sloužící k vtahování vrtného nářadí a jiného trubního materiálu na plošinu vrtné soupravy přes střední mostky z úložných mostků.

Voids – otvory v hornině, neobsahující pevný materiál, které mohou obsahovat ložisková média.

W

Waiting on Cement (WOC) – čekání na ztuhnutí cementu po vlastní cementaci.

Water Well – vrt hloubený k získání sladké vody pro provoz vrtné soupravy, vrtající na naftu.

Weight Indicator – přístroj na konsole směnmistra, ukazující jak váhu vrtného soutyčí zavěšeného na háku, tak i přítlak na dláto, vyvozený kolonou zátěžek.

Weight on Bit (WOB) – velikost přítlaku na dláto, vyvozený vahou kolony zátěžek.

Well – vyhloubený vrt, který může být otevřený, zapažený nebo kombinovaný.

Well Completion – 1 postupy a metody přípravy vyhloubeného vrtu na těžbu ropy, zemního plynu a nebo pro jiné účely, jako jsou vtlačné sondy; metody přípravy jednoho nebo více průtoků ložiskového média na povrch. 2 systém trubního materiálu, pakrů a jiného nářadí, instalovaného pod ústím vrtu v těžební koloně, což je sestava nářadí, která umožňuje tok ložiskového média na povrch.

Well Control – metody likvidace tlakového projevu vrtu a zábrana sondy před erupcí. Zahrnují, ale nejsou omezeny jen na ně, udržování vrtu zaplněného vrtným výplachem o projektované hustotě během všech vrtných operací, opatrné tažení nářadí z vrtu, aby se předešlo efektu „švábování“ – čili vytváření relativní deprese na ložisko a udržování výplachu ve vrtu doplňováním během tažení vrtné kolony z vrtu.

Well Head – zařízení instalované na ústí vrtu na povrchu.

Well Logging – karotáž vrtu, záznamy směnmistra, vrtmistra, popisy vrtných úlomků a jader, DST a elektro, akustická a nukleární karotáž vrtu.

Well Site – vrtná lokalita.

Wild Cat – vrt hloubený v oblasti, kde zatím nejsou těženy uhlovodíky.

Wiper Plug – gumová nebo z plastiku vyrobená zátka, sloužící k separaci cementové kaše a výplachu během cementace. Stírá také zbytky výplachu z vnitřní stěny pažnice před cementovou kaší.

Wireline – ocelové lanko nebo drát pro operace v sondě metodou wireline.

Wireline Operations – zapouštění nářadí, ventilů a havarijního nářadí do sondy k provádění operací pro různé účely.

Technologie vrtání – Učebnice pro pracovníky hlavního provozu MND Servisní a.s. 2008.