Textová část

Terénní dokumentace

Internetové stránky

Literatura

Hlavní stránka

 

  Literatura

 

V seznamu je obsažena literatura použitá při sestavení výukového materiálu. Tato je dostupná ve fondech knihovny VŠB-TU Ostrava, anebo v osobních knihovnách autorů.

 

Sedimentologie

 

1.        Adams, A. E.,  MacKenzie, W. S., Guilford C. (2008): Atlas of Sedimentary Rocks Under the Microscope. - John Wiley & Sons.

2.        Boggs, S. (2006): Principles of Sedimentology and Stratigraphy (4th ed.).- Pearson Prentice Hall - Pearson Education.

3.        Brown, E., Colling, A. et al. (2007): Marine Biogeochemical Cycles, Publisher: Butterworth-Heinemann. 2 edition.

4.        Demek J. a Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země, Academia, Praha.

5.        Hladil, J. (1996):  Karbonátová sedimentární tělesa I. – PřF MU Brno, 94 .

6.        Janočko, J. a kol. (1999): Základy environmentálnej sedimentológie. – Vyd. M. Vaška, Prešov, 260 s.

7.        Jakeš, P. (1984): Planeta Země. Mladá fronta.

8.        Knighton D. (1998): Fluvial forms and processes: a new perspective. Arnold, London.

9.        Konta, J. (1972): Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických uloženin. – UK Praha, 375 s.

10.     Kukal, Z. (1983): Rychlost geologických procesů. – Academia Praha, 290 s.

11.     Kukal, Z. (1985): Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. – Metodická příručka 2. ÚÚG Praha, 80 s.

12.     Kukal, Z. (1986): Základy sedimentologie. – Academia Praha, 466 s.

13.     Kukal, Z., Reichman, F. (2000): Horninové prostředí České republiky.  ČGU Praha.

14.     Kumpera, O., Foldyna, J., Zorkovský, V. (1988): Všeobecná geologie. SNTL/ALFA, Praha.

15.     Michalík, J. a kol. (1999): Geológia stratigrafických sekvencií. – Veda Bratislava, 233 s.

16.     Michalík J., Reháková D., Kováč M., Soták J., Baráth I.: Geológia stratigrafických sekvencií. - 1999, Veda, Bratislava.

17.     Morisawa M. (1985): Rivers: form and process. Longman, London.

18.     Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing Oxford, 355 s.

19.     Perry, Ch.,  Taylor, K. (2006): Environmental Sedimentology. -  Wiley-Blackwell, 460 s.

20.     Press F and Siever R. (1998): Understanding Earth, W.H.Freeman and Compan, New York.

21.     Rubín J., Balatka B. a kol. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha.

22.     Růžičková, E. et al. (2003): Kvartérní klastické sedimenty České republiky. – Česká geologická služba Praha.

23.     Skoček, V. (1993): Petrologie sedimentů. – PřF UK Praha, 130 s.

24.     Stow, D. A. V. (2005): Sedimentary Rocks in the Field. A Colour Guide. - Manson Publishing, 319s.

25.     Thurman H.V. and Trujillo A.P. (2005): Oceánografie. Computer Press, Praha.

26.     Tomášek, M. (2007): Půdy České republiky. – ČGS Praha.

27.      Tucker M.: The field description of sedimentary rocks. - 1993, Geol. Soc. London Hand book, Wiley, Chichester, Nev York.

28.     Turcker M.E. (2001): Sedimentary Petrology. – WleyBlackwell, 3rd Edition edition.

 

 

 

Stratigrafie 

1.       Hedberg, H. D. (1976): International stratigraphic guide. - John Wiley and Sons, New York, 200s.

2.       Chlupáč, I. (2000): Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti. – Věst. Čes. geol. Úst., 75, 361-369. Praha.

3.       Chlupáč, I., Štorch, P. (1997): Zásady české stratigrafické klasifikace (3. vydání). -  Věst. Čes. geol. Úst., 72, 193-204. Praha.

4.       Michalík, J. et al. (2007): Stratigrafická  príručka. – VEDA Bratislava.

5.       Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I. (1985): Stratigrafická a historická geológia. – SPN, 570 s. Bratislava.

6.       Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford

7.       Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. - JIH, České Budějovice,

8.       Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York.