Textová část

Terénní dokumentace

Internetové stránky

Literatura

Hlavní stránka

 

Sedimenty v terénu

 

Práce v terénu je základem k interpretaci a následnému zpracování sedimentárního odkryvu. Dokumentace by měla být prováděna co nejpřesněji,tak ať se k ní může vrátit kdokoliv další. Největší význam má dobrá lokalizace studovaného odkryvu.

Terénní dokumentace zahrnuje především následující údaje:

1. Lokalita

jméno lokality, mapový list, lokalizace vztažená k význačným bodům v terénu (obce, kopce, soutoky řek, mosty apod.), souřadnice GPS, typ odkryvu (zářez cesty, lom, výchoz v potoce apod.), fotodokumentace.

 

2. Popis dokumentovaného odkryvu

vrstevnatost, strukturní pozice (vrásy, zlomy, diskordance apod.), stav navětrání.

 

3. Litofacie a jednotky

příslušnost dokumentovaného odkryvu k základnímu litofaciálnímu typu (flyš, turbidit, aluviální vějíř apod.), evidentní cykly, sekvence, příslušnost k tektonické jednotce, litostratigrafie, předpokládané stáří apod.

 

4. Detailní popis

náčrt výchozu anebo profilu, popis vrstev včetně mocnosti, geometrie vrstev, sedimentární struktury a textury, bioturbace, petrografický popis horniny, barva, stupeň navětrání, odběry vzorků s poznámkou účelu odběru apod.

 

 Příklad podkladu pro grafické zobrazení měřeného profilu (obr. 1).  

 

dokumentacni list

 

Obr. 1. Grafický list k popisu profilu. jlv – jíl (jílovec), prc – prach (prachovec), jm – jemnozrnný, stř – střednozrnný, hr – hrubozrnný, dr – drobnozrnný, bl – balvanitý.

 

Pro grafické zobrazování sedimentů a texturních znaků jsou používány grafické značky, které jsou často používány mezinárodně (obr. 2, 3).  U nás používání grafických značek sedimentů upravuje ČSN 72 0511.

V následujících obrázcích je uveden přehled základních geologických a petrografických značek používaných v sedimentologii.

 

Grafika2

Obr. 2. Grafické značky sedimentů (podle Nicholse, 1999).

 

Grafika4

Obr. 3. Značky texturních znaků sedimentů (Nichols, 1999).

 

Texturou rozumíme makroskopické uspořádání částic v sedimentu. Zahrnuje znaky vrstevnatosti a primárního zvrstvení, ale i synsedimentární a sekundární porušení vrstev, a to jak mechanické, tak biogenní.

 

Příklady terénní dokumentace.