Textová multimediální část

Příklady závěrečných zpráv

Zkušební testy

Internetové stránky v geologii

Software v geologii

Vybraná legislativa v oboru

Použitá  literatura

Home

 

Vybraná legislativa v oboru

V této položce je možné seznámit se s přehledem vybraných zákonů v oboru. Je zde uvedeno jejich plné znění ve formě hypertextových odkazů.

                               

Základní legislativní normy používané v geologických disciplínách jsou postaveny na horním a geologickém zákonu. Tyto dva zákony pak doplňuje zákon o odborných způsobilostech, zákon o odpadech a stavební zákon. V oblasti životního prostředí pak zákon o vlivu na životní prostředí (EIA), vodní zákon aj.

Jednotlivé zákony mají následující tématickou náplň:

Zákon Federálního shromáždění o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Zdroj: 8/1988 Sbírky zákonů na straní 175

Číslo předpisu: 44/1988 Sb.

Účinnost od: 01.07.1988

Vydáno dne: 19.04.1988

Témata: Horní právo; Ložiska nerostů; Těžební podniky Dobývání nerostů; Důlní měřičství (měřictví) a geologická dokumentace; Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů; Vyhrazené a nevyhrazené nerosty; Dobývací prostor; Bezpečnost provozu při dobývání nerostů; Geologický průzkum; Rekultivace půdy po těžbě nerostů.

Zákon ČNR č. 62/1988Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů č. 543/1991 Sb., a 366/2000 Sb., (úplné znění v zákoně č. 66/2001 Sb.)

Číslo předpisu: 66/2001 Sb.

Účinnost od: 01. 01. 2001

Vydáno dne: 14. 09. 2000

Témata: Geologické práce; Oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti; Stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum; Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum; Evidence geologických prací; Podávání návrhů a oznámení; Návratnost prostředků za geologické práce; Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání; Státní geologická služba; Sankce; Zrušení průzkumného území.

Zákon o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Číslo předpisu: 206/2001 Sb.

Účinnost od: 20.06.2001

Vydáno dne: 04. 06. 2001

Témata: Odborná způsobilost v oblasti geologických prací

Vyhláška č. 457/2001Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 6. prosince 2001 o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu

Číslo předpisu: 121/1989 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001

Vydáno dne: 17. 07. 2001

Témata: Pojmy; Etapy a komplexnost geologických prací; Projektování geologických prací; Provádění geologických prací; Vyhodnocování geologických prací; Povolování geologických prací, odborná způsobilost k jejich výkonu a evidence oprávněných organizací.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací

Číslo předpisu: 282/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001

Vydáno dne: 17. 07. 2001

Témata: Rozsah evidovaných údajů; Postup při vedení evidence; Změna evidence; Zpřístupňování informací.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Číslo předpisu: 100/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vydáno dne: 20. 02. 2001

Témata: Posuzování vlivů na životní prostředí (rozsah posuzování, základní pojmy, předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí, způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí, oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí); Posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky (způsob mezistátního posuzování, mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky, mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky); Předběžné projednání; Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních; Veřejné projednání; Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí; Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Číslo předpisu: 185/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002 a 01.01.2003 (některé paragrafy)

Vydáno dne: 15. 05. 2001

Témata: Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, Působnost orgánů veřejné správy.

Dále se k tomuto zákonu váže:

Vyhláška č. 381/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Vyhláška č. 383/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška č. 384/01Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB).

Vyhláška č. 376/01Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Nařízení vlády č. 258 ze dne 6. června 2001, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných látek

Vyhláška č. 10/2002Sb.  Ministerstva životního prostředí ze dne 14. prosince 2001, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona 137/1982 Sb., zákona 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona 262/1992 Sb., zákona 43/1994 Sb., zákona 19/1997 Sb., zákona 83/1998 Sb., nálezů Ústavního soudu ČR č. 95 a 96/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 59/2001 Sb)

Číslo předpisu: 50/1976 Sb.

Účinnost od: 01.10.1976

Vydáno dne: 27. dubna 1976

Témata: Územní plánování (cíle a úkoly, podklady a dokumentace, pořizování, schvalování a závaznost dokumentace, územní řízení); Stavební řád (oprávnění k projektové a inženýrské činnosti k provádění staveb, výrobky pro stavbu, terénní úpravy, užívání staveb, údržba staveb, státní dohled); Sankce; Vyvlastnění; Stavební úřady; Evidence a ukládání dokumentace.

Další velmi blízké zákony:

Zákon č. 254/2001Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 305 ze dne 4. srpna 2000 o povodích.

VYHLÁŠKA  č. 137/99 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 10. června 1999, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů - platnost od 1. 8. 1999

VYHLÁŠKA č.428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

VYHLÁŠKA č.431/2001 Sb. Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

ZPĚT NAHORU