krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

METAMORFOVANÉ HORNINY   |   METAMORFNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ MINERÁLY  |   STRUKTURY A TEXTURY  |   KLASIFIKACE

KLASIFIKACE

Klasifikace metamorfovaných hornin

V názvosloví metamorfovaných hornin panuje značnávolnost. Podle toho, kteráinformace o horniněje pro nás důležitá, takovétermíny používáme (např.protolithorniny, stupeň metamorfózy, detailnímineralogickésložení, atd.). Obecně lze říci, že hlavní dělení metamorfitů je genetické, kdy hrubě se horniny dělí do skupin podle typu metamorfózy, kterou vznikly (regionální vs. lokální) a následně podle protolitu.


Základní pojmy metamorfovaných hornin související s názvem:

 • protolit - označujeme původní horninu před metamorfózou
 • mafický minerál - tmavý minerál (amfiboly, slídy, pyroxeny) nebo hornina (M.M. > 50%)
 • felsický minerál - světlý minerál (křemen, živce, skapolit) nebo hornina (F. M. > 50%)
 • orto - předpona - značí magmatický původ protolitu (např. ortorula)
 • para- předpona - značí sedimentární původ protolitu (např. pararula)
 • břidlice - pro horniny s břidličnatou stavbou (např. fylitická břidlice)
 • skalina - pro horniny s všesměrnou stavbouNázev metamorfované horniny lze vytvořit podle různých kritérií, mezi něž patří povaha původního materiálu (protolitu), stavba (struktura a textura) horniny, použitím speciálních názvů a podle povahy modálního složení. Výsledkem shrnutí všech aspektů může být název horniny např. granát-biotitická rula s ilmenitem a rutilem, při složení horniny s převahou křemene, plagioklasu, tedy ruly, kde: biotit > granát a každý z minerálů v množství větším než 5 obj. %, dále rutil>ilmenit a oba méně než 5 obj. %.


Podle povahy původního materiálu lze označit metamorfované horniny jako např.:

 • metasediment
 • metavulkanit
 • metabazit
 • metapelit
 • metagranit
 • metagabro
 • metaultramafit


Zohledněním stavby (struktury a textury) horninového vzorku lze použít označení:

 • břidlice
 • rohovec
 • porcelanit
 • migmatit


Pro konkrétní metamorfované horniny lze použít některý ze speciálních názvů:

 • metapelity - fylit, svor, rula
 • metabazity- zelená břidlice, amfibolit, modrá břidlice, eklogit
 • metaultramafity- serpentinit, mastková břidlice,chloritická břidlice
 • vápenatosilikátové horniny - pyroxenická rula (erlán),rodingit, skarn
 • názvy kataklastických hornin- mylonit, ultramylonit, blastomylonit, kataklasit, brekcie
 • dále - např. mramor, kvarcit, granulit, ortorula


Název horniny se tvoří také podle modálního složení, podle objemového zastoupení jednotlivých minerálů podle důležitosti:

 • hlavní minerály - více než 5obj.%
 • vedlejší (akcesorické) minerály - meně než 5obj.%


  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo