krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

METAMORFOVANÉ HORNINY   |   METAMORFNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ MINERÁLY  |   STRUKTURY A TEXTURY  |   KLASIFIKACE
faktory metamorfózy:  teplota   |   tlak  |   čas  |   chemické faktory  |   typy metamorfózy:  regionální  |   lokální  |   metamorfní zóny - facie:  metamorfní stupně  |   metamorfní zóny  |   metamorfní facie

METAMORFNÍ PROCESY

Geneze metamorfovaných hornin

Metamorfované horniny vznikly přeměnou (metamorfózou) starších hornin magmatických, sedimentárních nebo již dříve metamorfovaných.Metamorfóza je proces, kterým se horniny v zemské kůře pod úrovní zóny zvětrávání přizpůsobují svojí stavbou a minerálním složením odlišným fyzikálně chemickým podmínkám, do nichž se dostávají během geologických procesů. V průběhu metamorfózy nedochází v převážné většině případů k tavení hornin. K metamorfním přeměnám nepatří pochody probíhající v zóně zvětrávání. Za hranici mezi metamorfózou a diagenezí je považována teplota ~ 200 °C, při teplotě 650-1100 °C již dochází k tavení.


Hlavní změny, ke kterým při metamorfóze dochází, jsou:

  • krystalizace nových minerálů (chemické reakce -fázové změny)
  • změny v chemismu
  • texturní změny (velikost zrna, deformace)

metamorfované horniny


Hlavními činiteli při metamorfóze jsou teplota, tlak (všesměrný - hydrostatický a orientovaný - stress), čas, mechanické vlastnosti výchozích hornin a chemická aktivita plynů, par a roztoků. Při metamorfních procesech se všechny uvedené faktory nemusí vždy nutně uplatňovat a nemusí také působit vždy se stejnou intenzitou. Z tohoto důvodu nacházíme mezi metamorfity celou řadu přechodů, a to od silně metamorfovaných typů až po horniny, které se svým petrografickým charakterem prakticky blíží horninám výchozím. Z hlediska výsledných produktů může být každá metamorfóza do určité míry analogická metamorfóze v jiné oblasti. Kombinací a uplatněním faktorů, za nichž vzniká, je však vždy unikátní. Z uvedeného důvodu se tak dnes jednotlivé metamorfózy srovnávají výhradně na základě rozdílů v jejich podmínkách.


Podle podíli hlavních faktorů na metamorfní proces je metamorfóza klasifikována takto:

  • termální metamorfóza - vyznačuje se vyšším podílem teplotních faktoru, tlak má jen vedlejší vliv. Může nabývat různých dimenzí
  • dynamická metamorfóza - rozhodující je uplatnění orientovaného tlaku, teplota má jen vedlejší vliv. Tento druh metamorfózy má spíše lokální charakter a vyvolává zásadní změny texturních znaků horniny
  • dynamicko-termální metamorfóza - je způsobena teplotou i tlakem

Podle geologické pozice se rozlišuje:

  • regionální metamorfóza
  • lokální metamorfóza
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo