krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

METAMORFOVANÉ HORNINY   |   METAMORFNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ MATERIÁLY  |   STRUKTURY A TEXTURY  |   KLASIFIKACE
karbonáty:   kalcit |  dolomit |  oxidy:   křemen |  magnetit |  nesosilikáty:   olivín |  granát |  kyanit |  andalusit |  sillimanit  |  staurolit |  sorosilikáty:   epidot |  vesuvian |  inosilikáty:   diopsid |  omfacit |  obecný amfibol |  aktinolit |  tremolit |  serpentin |  wollastonit |  fylosilikáty:   muskovit (+ sericit) |  biotit |  flogopit |  chlorit |  mastek |  tektosilikáty:   ortoklas |  mikroklin |  sanidin |  plagioklasy | 

HORNINOTVORNÉ MATERIÁLY

Při klasifikaci metamorfovaných hornin se používají pojmy, které se mohou lišit od ostatních typů hornin. Jejich výklad je následující:

  • krystaloblast - zrno minerálu vzniklé během metamorfózy (bez ohledu na velikost a tvar)
  • holoblast - je krystaloblastem, který se vytvořil v metamorfním procesu jako zcela nová součást
  • porfyroblast - krystaloblast, který svou velikostí přesahuje rozměry ostatních krystaloblastů
  • glomeroblast - shluk krystaloblastů stejného minerálu
  • kumuloblast - shluk krystaloblastů různých minerálů, tvořící pro horninu charakteristický útvar
  • idioblast - automorfně omezený krystaloblast
  • xenoblast - xenomorfně omezený krystaloblast
  • základní tkáň - soubor krystaloblastů, které vyplňují prostor mezi porfyroblasty, glomeroblasty nebo kumuloblasty. V magmatických horninách se používá označení základní hmota.

  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo