Textová část

Terénní dokumentace

Internetové stránky

Literatura

Hlavní stránka

 

 

1.        Sedimenty a základy jejich klasifikace

2.        Vrstva a sedimentární textury

3.        Post-sedimentační procesy

4.        Sedimenty a sedimentační prostředí

Glacigenní sedimenty

Eolické sedimenty - deflační rezidua, písky, spraše

Aluviální (říční) sedimenty

Deltové sedimenty

Jezerní sedimenty

Mělkomořské sedimenty – siliciklastické, karbonátové, evaporitové

Hlubokomořské sedimenty – hemipelagické a eupelagické

Reziduální sedimenty

5.        Sedimentační cykly (cykly1 až 6. řádu)

6.        Sekvenční stratigrafie

7.        Litostratigrafie