Nauka o Zemi Teoretická část Geologický cyklus vysvětluje koloběh hmot na Zemi. Různým dílem  jsou na něj navázány další cykly probíhající na, pod i nad povrchem  Země. Úzce je s ním provázán například koloběh obměny uhlíku,  kyslíku a dusíku na Zemi, hydrologický cyklus či mnoho dalších cyklů  probíhajících v biosféře. Geologický cyklus je spjat s obnovou a  formováním zemské kůry a tedy i reliéfu. Obměna zemské kůry úzce  souvisí s teorií pohybu litosférických desek a formováním reliéfu  Země. Reliéf  je výsledkem spolupůsobení endogenních a exogenních  procesů. Endogenními procesy rozumíme geologické děje probíhající pod  zemským povrchem (tektonické, magmatické, metamorfní atd.). Do  skupiny exogenních procesů řadíme děje probíhající na povrchu  Země. Jde o působení atmosféry, hydrosféry a biosféry. Na  formování reliéfu významně působí zejména zvětrávání hornin,  následný transport (aktivitou vody, větru, gravitace atd.) a  sedimentace. Vzájemnou interakci endogenních a exogenních  činitelů zachycuje schématický obrázek 4-1.    Obr. 4-1: Schema geologického cyklu. Nicméně geologický cyklus nevyjadřuje pouze vzájemnou interakci endogenních a  exogenních činitelů, ale také názorně vysvětluje petrografické rozdělení hornin ve vztahu k  jejich genezi. Formování zemského povrchu je dlouhodobý a geologicky složitý proces. Reliéf Země byl a  stále je přetvářen různými geologickými procesy s různou intenzitou. Studiem zákonitostí  vývoje zemské kůry od doby jejího vzniku až do dnes se zabývá základní geologická  disciplína HISTORICKÁ GEOLOGIE.  Geologický cyklus Základní typy hornin Obr. 4-2: Schéma modifikace litosféry ve vztahu ke geologickému cyklu. Na počátku  cyklu je kontinent (A), jehož horniny jsou erodovány a denudovány. Rozvětralý materiál je po transportu ukládán v mořích, kde se vytváří vrstvy sedimentárních hornin. Kontinent se rozpadá na dva menší. Vzniká riftová deprese (B), do které se zpočátku ukládají sladkovodní (B), později (C) mořské sedimenty. Současně dochází k vulkanické činnosti a vzniku vyvřelých hornin. Z riftu se postupně vytvoří oceánský hřbet (C a D). Pokud se vytvoří mezi oceánskou a kontinentální deskou subdukční zóna (E), začne se projevovat metamorfóza a vulkanizmus. Při subdukci jsou horniny tvořící podsouvanou desku vystaveny vysokým teplotám a tlakům. Postupně se přizpůsobují těmto podmínkám a dochází k jejich přeměně - metamorfóze. Zavlečením hornin do větších hloubek dochází k jejich tavení na magma, jehož část vystupuje přes čelo podsouvané desky k povrchu kde tuhne (E). Část magmatu vystupuje až na povrch při vulkanické činnosti (E a F). Vznik výrazného komplexu metamorfních hornin je spojen s kolizí dvou kontinentů (G), kde dochází k vyvrásnění nového pásemného horstva, které je opět vystaveno exogenním činitelům (A). A. B. C. D. E. F. G. A. B. C. D. E. F. Geologický cyklus (obr. 4-1) nevyjadřuje pouze vzájemnou interakci endogenních a exogenních činitelů,  ale také názorně vysvětluje petrografické rozdělení hornin ve vztahu k jejich genezi.  Na počátky cyklu, zobrazeném na obrázku 4-1a, je zachycen proces zvětrávání hornin. Kontinent je v  přímém kontaktu s hydrosférou, atmosférou a biosférou (obr. 4-2a). Horniny, jež jej tvoří, jsou vystaveny  podstatně menším tlakům a teplotám, než za kterých vznikly. Také chemické prostředí je jiné. Na horniny  působí soubor exogenních činitelů a to jak fyzikálních, tak i chemických. Horniny se pod jejich působením  rozpadají na směs různě velkých úlomků a solí, obsažených ve zvětralinových roztocích. Tento proces  označujeme za zvětrávání či erozi.   Erozní činitele můžeme rozdělit na fyzikální a chemické. Mezi základní fyzikální činitelé řadíme erozivní  činnost vody, větru, ledu, abrazi, činnost biosféry, střídání teplot. Mezi základní chemické činitele patří  rozpouštění, hydrolýza, oxidace a působení kyselin. Podrobnější popis jednotlivých exogenních činitelů je  uveden v kapitole 9 - Exogenní činitelé. Jejich intenzita působení na zemský povrch je závislá na  klimatických poměrech. Fyzikální činitelé svojí intenzitou dominují v suchých aridních oblastech, zatímco  chemičtí činitelé dominují ve vlhkých humidních oblastech. Nelze přitom na Zemi určit místo, kde by se  uplatňoval pouze jeden činitel. Vždy se na zvětrávání hornin podílí více činitelů, ovšem různou měrou.  Erodovaný materiál je transportován (nejčastěji vodou, větrem, ledem a gravitací) do místa  sedimentace (obr. 4-1 ab). Zde dochází k ukládání nezpevněného transportovaného materiálu. Sedimentační  prostředí mohou být kontinentální, přechodné či mořské (obr. 4-3). Na kontinentu se sedimenty ukládají  jako eolické (větrné), glaciální (ledovcové), fluviální (říční) nebo limnické (jezerní). Pro přechodné oblasti  jsou typická prostředí lagunární sedimentační prostředí, deltová, lakustrijní (bažinná) a litorální (záplavové  při přílivu). Mořská sedimentační prostředí jsou buď neritická (šelfová do hloubky 200 m), batyální  (kontinentální svah 200 - 2 000 m) a abysální (dno oceánů pod 2 000 m).  Obr. 4-3: Schema znázorňující různá sedimentační prostředí.      Sedimenty se po transportu ukládají na sebe. Hromadí se, což vede k vyvolání tlaku na dříve uložené  spodní vrstvy. Tento tlak vyvolá proces litifikace - zpevnění (obr. 4-1 bc), kdy z nezpevněné horniny je  postupně vytlačována voda, zmenšuje se mocnost vrstvy (obr. 4-4) a hornina se stává zpevněnou (obr. 4-1c).  Zrna sedimentu se natáčejí do vhodnějších pozic tak, aby co nejlépe vyplnily volný prostor mezi zrny  (póry). Méně pevné zrna se drtí. Tato drť také vyplňuje volný prostor. Kromě mechanické litifikace se  uplatňuje také chemická, kdy se z vodných roztoků vysrážejí minerály, které spojí volná zrna jako tmel.   Obr. 4-4: Schema znázorňující mechanickou a chemickou litifikaci. Pokud je proces sedimentace dlouhodobý  (například v mořích v blízkosti kontinentů - obr. 4-2d) a ukládají se na sebe mocné sledy hornin, může dojít  k částečné metamorfóze spodních sedimentárních  vrstev (obr. 4-1d), vlivem nárůstu tlaku (vyvolaný  váhou nadloží - litostatický tlak) a teploty (vlivem  velké hloubky) viz obr. 4-1cd a 4-5.   Obr. 4-5: Schema znázorňující různé druhy metamorfózy. Vyvřelé hlubinné horniny se vlivem oderodování svrchních horninových komplexů, které je zakrývaly, mohou dostat na povrch, kde jsou vystaveny erozivní činnosti. Rychleji  se k povrchu dostanou při kolizi dvou kontinentů (obr. 4-2g). Horotvornými procesy dochází k jejich vyzvednutí (obr. 4-1fa) nebo se naopak mohou dostat do subdukční zóny, kde již popsaným způsobem dojde k jejich metamorfóze (obr. 4-1fd).   Při kolizi kontinentů jsou sedimenty uložené v předpolí obou kontinentů (v moři mezi nimi) stlačovány před jejich čely (jako mezi radlicemi dvou proti sobě jedoucích  buldozerů). Stlačováním sedimentů dochází k nárůstu tlaku a k jejich metamorfóze (obr. 4-1cd). Současně jsou tyto horniny vyklenuty (obr. 4-1da) a dostávají se do kontaktu s  exogenními činiteli (obr. 4-1a). Pokud tlaky nejsou dostačující, nedochází k metamorfóze. Sedimentární horniny jsou pouze vyzvednuty (obr. 4-1ca) a vystaveny erozivní činnosti (obr. 4-1a).   V případě, že sedimenty se uložily v předpolí subdukční zóny (obr. 4-2e),  mohou být zavlečeny do subdukční zóny, kde s hloubkou velmi výrazně narůstá  tlak a teplota (obr. 3-19). Zavlečené horniny se přizpůsobují těmto novým  tlakově teplotním podmínkám (obr. 3-20). Mění svoje složení a strukturu -  dochází k jejich metamorfóze až k postupné anatexi - tavení (obr. 4-1de, 3-19).  Část taveniny - magmatu vystupuje přes čelo podsouvané desky blíže k povrchu  (obr. 4-1ef, 3-20). Z počátku, vlivem vyšší teploty a nižší hustoty, snadno  prostupuje hmotami svrchního pláště pod zemskou kůru, kde se začne hromadit.  Odtud k povrchu (do hloubek 10 – 2 km) prostupuje magma pevnějšími horninami  (obr. 3-20). S blížícím se povrchem klesá teplota a tlak (obr. 4-1ef). Magma ztrácí  svoji mobilitu a kumuluje se v magmatických krbech (obr. 3-20), kde dochází k  jeho diferenciaci. Část magmatu zůstává v magmatickém krbu, kde tuhne - vznikají vyvřelé hlubinné horniny (obr. 4-1f). Mobilnější zbylá část magmatu prostupuje k povrchu pomocí zón  oslabení hrninového masivu (zlomy, puklinové systémy, atd.). Pokud utuhne v těchto zónách, mluvíme o žílách a žilných horninách. Pokud se dostane až na povrch, mluvíme o  vulkanické činnosti a vzniku vyvřelých výlevných hornin (obr. 3-20). Při kontaktu hornin s hydrosférou, atmosférou a biosférou (obr.   4-1a) dochází okamžitě k jejich erozi.   Hornina je nehomogenní materiál s proměnlivým chemickým a  mineralogickým složením. Hornina se většinou skládá z několika minerálních  druhů, pravidelně nebo nepravidelně rozmístněnými. Existují také  monominerální horniny. Minerál - nerost je anorganická, homogenní (stejnorodá) přírodnina,  vznikající přírodními procesy bez činnosti člověka. Fyzikální a chemické  vlastnosti nerostu jsou stejné v každé jeho části. Každý nerost lze definovat určitým chemickým vzorcem.   Rozeznáváme tři základní typy hornin:   magmatické – vyvřelé;   sedimentární – usazené;    metamorfované – přeměněné.  Obr. 4-6: Schema znázorňující proces diferenciace a tuhnutí magmatu v magmatickém krbu v závislosti na poklesu teploty. Vyvřelé horniny vznikají krystalizací magmatu. Magma je žhavotekutá tavenina tvořená  silikátovou taveninou, již vykrystalizovanými rudními minerály či krystaly některých silikátů a  fluidní fází tvořenou vodnými a kyselinovými párami a plyny. Vzniká na rozhraní litosféry s  astenosférou v důsledku diferenciačních pochodů v plášti a zemské kůře. Rozeznáváme magma  kontinentálního typu, ze kterého vznikají kyselé až středně kyselé horniny a magma svrchní části  pláště, ze kterého vznikají bazické až ultrabazické horniny. První typ magmatu najdeme nad  subdukčními zónami při styku oceánské a kontinentální desky (obr. 4-2ef), nebo v kolizních zónách  (obr. 4-2fg). Druhý typ se vyskytuje především v riftových oblastech (obr. 4-2b) a na  středooceánském hřbetu (obr. 4-2d). Diferenciace magmatu (tuhnutí, krystalizace) je zahájena likvací (při poklesu teploty pod  1500 oC), kdy se začne oddělovat silikátová část magmatu od sulfidické. Při dalším poklesu teploty  nastává proces segregace. Segregace je proces předcházející hlavní krystalizaci magmatu, při  kterém dochází ke krystalizaci minerálů ze silikátové taveniny, které mají vysoký bod tání. Takto  vznikají kumulace chromitů a platinoidů nebo magnetitu a ilmenitu, které se kumulují na dně  magmatického krbu (obr. 4-21).  Vyvřelé (magmatické) horniny Obr. 4-7: Bowenovo reakční (krystalizační) schéma. Závěr krystalizace nastává když ze zbytkové taveniny bohaté na těkavou plynou  a kapalnou složku vznikají pegmatity. Pegmatity jsou zvláštním druhem žilných  hornin. Zbyla-li z magmatu velmi agresivní těkavá složka bohatá na kyseliny uniká  pomocí zón oslabení (pukliny, zlomy) na velké vzdálenosti od magmatu. Při své cestě  reaguje s okolními horninami a začne vytvářet kumulace těžkých kovů (Pd, Zn, Cu,  Ag, Au, atd.). Pokud se vše děje při atmosférickém tlaku v kapalné fázi, mluvíme o  hydrotermálním vzniku ložiska. Pokud se děje v plynném nadkritickém stavu,  mlouvíme o pneumatolitickém vzniku. Vznik hydrotermálních ložisek těžkých kovů je  závislý na pH roztoku, které klesá v důsledku jeho reakce s okolními horninami (vznik  ložisek sulfidických rud).  Podle místa vzniku rozlišujeme vyvřelé horniny (obr. 4-8):    hlubinné (utuhly v magmatických krbech pod povrchem);    žilné (utuhly v zónách oslabení při migraci z magmatického krbu);   výlevné (utuhly na povrchu při styku s atmosférou či hydrosférou).  Obr. 4-8: Schéma znázorňující na příkladech vyvřelých hornin jejich rozdílná místa vzniku a to jak pro bazické, tak kyselé horniny. Hlubinné horniny krystalizují z magmatu v magmatických krbech 2 - 10 km pod povrchem. V těchto hloubkách je již vyšší teplota a tlak okolních hornin než na povrchu.  Teplotní rozdíl magmatu a okolní horniny není tak vysoký, a proto magma chladne pomalu.  Hlubinné horniny  vytvářejí velká primární magmatická tělesa (plutony, batolity,  lakolity, atd.), což také ovlivňuje rychlost chladnutí. Čím větší těleso, tím pomalejší chladnutí a tedy delší čas na krystalizaci. Mohou tak vznikat velké krystaly pozorovatelné  pouhým okem. Hlubinné horniny  Žilné horniny  Žilné horniny vznikají při migraci magmatu z magmatického krbu poruchovými strukturami horninového masivu. Vytvářejí plošně rozsáhlá, ale málo mocná tělesa - žíly. V  těchto prostorech je okolní hornina chladná a odebírá více tepla magmatu. Dochází k urychlené krystalizaci. Pokud do trhlin vniklo magma s některými již vykrystalizovanými  minerály, vzniká výrazná porfyrická struktura. Dříve vykrystalizované minerály jsou podstatně větší (vytvářejí tzv. vyrostlice) než okolní, později utuhlé krystaly. Stále jme  makroskopicky schopni pozorovat jednotlivé minerály. Nicméně okolní minerály jsou podstatně menší než u hlubinných hornin.  Výlevné horniny  Výlevné horniny vznikly při vulkanické činnosti, kdy se magma v podobě lávy vylilo na zemský povrch. Teplotní rozdíl mezi lávou a vzduchem (na souši) či vodou (v moři) je  velký. Láva nemá dostatek času na vykrystalizování. Vznikají velmi drobné krystaly pozorovatelné pouze mikroskopicky. Pokud bylo ochlazování překotné, nedošlo ani ke vzniku  krystalů a láva utuhla jako vulkanické sklo. Zvláštním druhem výlevných hornin je pyroklastický materiál. Ten se podobně jako láva ukládá na svazích vulkánů po erupci. Jedná  se o kousky lávy vyvržené při výbuchu do atmosféry. Podle velikosti pak rozlišujeme vulkanické pumy, bomby, vulkanický písek, popel a prach.  Hlavní krystalizace nastává při poklesu teploty pod 1200 oC (obr. 4-6). Při dalším poklesu teploty pod 600 oC krystalizují hlavní horninotvorné minerály. V uzavřeném systému bez přístupu dalšího  magmatu jiného chemického složení (obr. 4-21)platí Bowenovo krystalizační schéma (obr. 4-7).  Sedimentární (usazené) horniny Usazené horniny (sedimentární horniny) jsou plošně nejrozšířenější horniny. Vznikají sedimentací rozrušeného  materiálu starších hornin. Původní horniny se vlivem eroze rozpadají na menší částice, které zůstávají na místě a  jsou součástí půd, nebo jsou transportovány gravitací, vodou, větrem nebo ledovcem do místa uložení  (sedimentace). Během eroze a transportu jsou částice hornin mechanicky a chemicky rozrušovány (obr. 4-9).  Typické prostorové uspořádání stavebních částic sedimentárních hornin (textura) je do vrstev (pozorovatelných  pouhým okem) tzv. vrstevnatost. Obr. 4-9: Schéma znázorňující proces zvětrávání skalní horniny. Sedimentární horniny rozlišujeme: klastické (úlomkovité); cementační. Klastické horniny vznikají nahromaděním transportovaných úlomků a zrn starších hornin. Při jejich klasifikaci je  důraz kladen na velikost a tvar úlomků. Podle velikosti úlomku dělíme klastické horniny na:   Klastické horniny  Psefity nad 2 mm slepenec, brekcie Psamity 2 – 0,063 mm pískovec, droba, arkóza Aleurity 0,063 – 0,004 mm prachovce Pelity pod 0,004 mm jílovce velikost zrna zástupce Cementační horniny  Cementační horniny vznikají přímým nebo nepřímým vysrážením látek rozpuštěných ve vodě (transportním médiu). Zahrnují v sobě chemogenní horniny (vzniklé přímým  vysrážením z vodných roztoků), biochemické (vzniklé jako produkt činnosti organizmů) a organogení (vzniklé nahromaděním schránek živočichů). Při jejich klasifikace je  kladen důraz na látkové složení. Strukturní a texturní znaky jsou méně důležité.  Podle chemického složení rozlišujeme:   ality, ferolity, manganolity; kaustobiolity (uhlí, ropa, zemní plyn); silicity; karbonáty; fosfority; evapority. Metamorfované (přeměněné) horniny Obr. 4-10: Příklad přeměny granitu (A) na ortorulu (B) při metamorfóze. Mění se uspořádání minerálů (struktura horniny) a částečně minerální složení.   Metamorfované horniny vznikly přeměnou (metamorfózou) již existujících hornin –  magmatických, sedimentárních a již dříve metamorfovaných. K metamorfóze hornin dochází  pokud se existující horniny dostanou vlivem endogenních pochodů do odlišných podmínek než za  kterých vznikly. Změnu tlaku, teploty a chemického složení okolí se snaží horniny kompenzovat  změnou vnitřního uspořádání stavebních částic (minerálů, zrn) - změna stavby a vznikem  minerálů nových. Mění se jejich struktura (obr. 4-10). Horniny za těchto přeměn zůstávají stále v  pevném stavu.      Metamorfóza může probíhat již za teplot kolem 150 oC. Nejvyšší teploty metamorfózy jsou  ohraničeny tavením hornin, což v závislosti na tlaku a chemickém složení hornin kolísá od 600 oC  až do cca 1000 oC. Dostanou-li se horniny do podmínek tlakově a teplotně vyšších, dochází k  anatexi hornin a k jejich roztavení (obr. 3-19).   Intenzita metamorfózy  Podle různého stupně metamorfózy (intenzity) může z původní jedné horniny vzniknout řada  zcela odlišných hornin (obr. 4-11). Podle intenzity se rozlišuje metamorfóza:    Slabá (epizonální) –nízká teplota, malý hydrostatický tlak a silný stress (vznik fylitu,  chloritické, mastové a zelené břidlice)   Střední (mezozanální) – vznik svorů, amfibolitů, dvojslídných rul    Silná (katazonální) – nejvyšší teploty a nejsilnější tlaky, stress chybí (vznik granulitů,  pyroxenických rul, eklogitů)  Obr. 4-11: Příklad přeměny prachovce na různé met. horniny v závislosti na intenzitě metamorfózy. Intenzita a průběh metamorfózy závisí na  spolupůsobení těchto hlavních činitelů:   Teplota jako hlavní činitel určuje intenzitu metamorfózy. Způsobuje vznik teplotních gradientů a tím ovlivňuje přenos látek.  Způsobuje rekrystalizaci a vznik nových minerálů. Zdroje tepla jsou podrobně rozepsány v kapitole 2.  Tlak působící na horniny při metamorfóze je souhrnem litostatického tlaku, orientovaného tlaku a tlaku fluid. Podrobněji jsou  tyto tlaky rozepsány v kapitole 2.  Chemický potenciál a rovnováha v horninách - změnou fyzikálních podmínek vznikají v horninách chemické potenciály, které se  metamorfózou vyrovnávají. Rozhodující význam při těchto procesech má fluidní fáze, která umožňuje migraci látek.  Čas umožňuje charakterizovat jednotlivé druhy metamorfózy, i když je stanovován jen experimentálně (př. 1 mm – 10 mm  wollastonitu vznikne při teplotě 900 oC a tlaku 56 MPa za cca 480 let). Podle času můžeme rozlišit některé metamorfózy:    šokovou metamorfózu – trvá několik sekund (dopad meteoritu, atomový výbuch);    kontaktní metamorfózu – odhaduje se na statisíce až milióny let;     regionální metamorfóza – trvá desítky až stovky miliónů let.  Druhy metamorfózy Podle prostorového rozsahu můžeme metamorfózu rozlišit:   regionální metamorfózu;   lokální metamorfózu. Lokální metamorfóza probíhá v malých regionech. Dělí se na:    kontaktní metamorfózu - je způsobena přenosem tepla z magmatu; při metamorfóze se uplatňuje především teplota v intervalu  550 – 900 oC; probíhá v zóně označované kontaktní dvůr;    dislokační metamorfózu - probíhá na zlomech a násunových plochách příkrovů pod velkým orientovaným tlakem; dochází k  drcení hornin, které se stmelují v tektonity, mylonity či kataklasity;    šoková metamorfóza - probíhá v malých oblastech a je způsobena velmi krátkodobým zvýšením teploty nebo tlaku; trvá několik  málo sekund či minut (např. impaktová metamorfóza - způsobenou dopadem meteoritu na zemský povrch). Regionální metamorfóza probíhá v celých regionech. Při přeměně hornin se uplatňují všichni činitelé a trvá desítky až stovky mil. let.  Obr. 4-12: Schéma kontaktní metamorfózy. Teplo uniká z magmatického krbu, magma chladne a krystalizuje. Uvolněné teplo přechází do okolních hornin, které se metamorfůjí. Styčná plocha mezi magmatickým krbem a okolní horninou se označuje jako kontaktní dvůr. Se vzdáleností od magmatického krbu klesá i intenzita metamorfózy. Geologický čas Studiem zákonitostí vývoje zemské kůry od doby jejího vzniku až do dnes se zabývá Historická geologie. Snaží se zmapovat časové události ve vývoji naší planety. Dělí historii Země na geologická období a do nich časově zařazuje jednotlivé geologické události.  „Měří“ délku trvání jednotlivých geologických procesů. Základní úkoly této vědní disciplíny jsou určení stáří hornin, studium evoluce  na základě paleontologických nálezů, rekonstrukce fyzikálně geografických poměrů a studium historie tektonických pohybů. K řešení  těchto úkolů využívá základní pomocné geovědy jako je paleontologie, stratigrafie, petrografie, strukturní geologie, tektonika atd.  Pracuje s metodami, které jsou schopny určit vznik a stáří zkoumaných hornin - metoda absolutního datování a metoda  relativního datování.  Absolutním datováním určujeme čas, který uplynul od vzniku určité horniny nebo její poslední přeměny. Například nejstarší  horniny zemské kůry mají stáří 3,8 mld. let.   K určení absolutního stáří hornin se používají radiometrické metody, využívající přirozeného rozpadu nestabilních radioaktivních  izotopů obsažených ve vybraných minerálech hornin. Z poměru mezi množstvím původního (rodičovského) a výsledného (dceřiného) prvku (obr. 4-13) lze při znalosti poločasu rozpadu  daného prvku vypočítat stáří vybraného minerálu. Musí být ovšem dodržena podmínka, že poměr izotopů je ovlivněn pouze procesy  radioaktivního rozpadu a ne následnými geologickými procesy (následná metamorfóza).  Mezi nejpoužívanější metody patří:  uran (238U,235U) nebo thorium (232Th) ››› olovo (235Pb, 237Pb);  rubidium (87Rb) ›››  stroncium (87Sr);  draslík (40K) ›››  argon (40Ar);  samarium (147Sm) ›››  neodymium (143Nd);  radiokarbonátová metoda (14C) ›››  (14N). Obr. 4-13: Příklad rozpadu původního (rodičovského) izotopu na výsledné (dceřiné). Relativním datováním se neurčuje přesné stáří horniny, ale stanovuje se, zda zkoumané horniny jsou vůči sobě v poměru mladší,  starší nebo stejně staré. Takovéto určení času v geologické praxi mnohdy postačuje. Určení vzájemného stáří platí také pro určení  stáří zlomů, vrásových deformací, geologických těles a formací. Ke studiu vzájemného stáří hornin se využívá metod stratigrafie.  Stratigrafie studuje zejména sledy sedimentárních vrstev jejich vztahy a stáří. Hodnotí geologické jednotky v čase a prostoru. Úkolem stratigrafie je stanovovat stratigrafické  jednotky pro určitá území, do kterých se jednotlivé vrstevní sledy zařazují. Tyto jednotky jsou vymezeny prostorem, na který jsou omezeny a jejich časovým rozsahem. Každá  stratigrafická jednotka by měla mít svůj typový profil - stratotyp. Stratigrafie zpracovává podklady z dalších podoborů:   A) Biostratigrafie  využívá podobného pravidla, ale zaměřuje se na stejné zkameněliny. K určování stáří sedimentárních hornin využívá tzv.  vůdčích zkamenělin. Na základě výskytu vůdčích zkamenělin řadí vrstevní sledy do jednotek. Aby určitá zkamenělina byla prohlášena za vůdčí,  musí splňovat několik podmínek. Živočich musel mít celosvětový hojný výskyt, tedy nebyl závislý na svém životním prostředí, přitom jeho éra  musela být v geologické minulosti krátkodobá a jeho zkamenělina musí být snadno určitelná. Nejčastější vůdčími zkamenělinami v mořských  uloženinách  jsou pro starší prvohory trilobiti, pro druhohory amoniti, od druhohor do současnosti mořský plankton (např. foraminifery či  mřížovci) a suchozemská flóra. Obr. 4-14: Zkamenělina trilobita a model amonita. B) Litostratigrafie  člení horninové celky podle litologického charakteru. Zkoumá  makroskopicky pozorovatelné znaky hornin (složení hornin)  a na jejich základě stanovuje litostratigrafické jednotky. Litostratigrafickým celkem je souvrství, složené z jednotlivých litologicky podobných  hornin. Souvrství musí být zřetelně odděleno od ostatních vrstev. Soubor souvrství se označuje za formaci, soubor formací za skupinu a soubor  skupin za nadskupinu. C) Magnetostratigrafie (paleomagnetika) studuje polohu minerálů s feromagnetickými látkami  vůči magnetickému poli v době jejich vzniku.  Nově vznikající minerály nebo sedimentující jemné částice obsahující feromagnetické látky se orientují do aktuálního severojižního  magnetického směru jako magnetické střelky. Takto je zachycena remanentní magnetizace - průběh fosilního magnetického pole působícího v  době vzniku horniny. Je tedy možné sledovat změnu magnetického pole v čase. Výsledky této metody pomáhají při vysvětlení teorie pohybu  litosférických desek (viz kapitola 2). Při rozpínání oceánského dna vznikají výlevné horniny, jejichž feromagnetické minerály krystalizují v  daném severojižním směru. Magnetické pole se mění a proto se mění i orientace minerálů v nově utuhlých horninách vůči starším. V  paleomagnetických záznamech následně zjišťujeme, pásemné anomálie orientované souběžně s oceánským hřbetem.  Stratigrafické principy a zákony využívané při stanovování relativního stáří hornin: Obr. 4-15: Schéma zachycující konkordantní uložení subhorizontálně uložených vrstev. Mladší horniny jsou uloženy v nadloží hornin starších. nejstarší honiny nejmladší horniny 1) Zákon primární horizontality a kontinuity říká, že sedimentární horniny se v klidném vodním sedimentačním prostředí ukládají  subhorizontálně (přibližně horizontálně). Neplatí to pro ukládání na souši. U zrnitých sedimentů je úklon vrstevního rozhraní dán  úhlem vnitřního tření mezi zrny. U písku je tento úhel na souši cca 30o, ale pod vodní hladinou klesá na 1 - 2o. Vrstva se ukládá kontinuálně bez přerušení. Pokud dojde k přerušení ve vertikálním směru, ukládá se již vrstva nová, pokud je změna  vrstvy v horizontálním směru, mluvíme o změně facie související s transgrasí (nástup) či regresí (ústup) moře.   2) Zákon superpozice říká, že mladší horniny leží a zakrývají horniny straší. Mladší sedimentární horniny se ukládají na starší, a proto  je i zakrývají. Hranice mezi vrstvami jsou konkordantní. Ve vertikálním řezu zemskou kůrou stáří vrstev hornin směrem dolů stoupá.  Nesmí být ovšem pozice vrstev druhotně modifikována (tektonicky přepracována).   3) Princip inkluzí - inkluze pochází vždy z materiálu starší vrstvy, navíc vypovídají o změně sedimentačních podmínek. V mladších  sedimentech najdeme valouny hornin starších. 4) Zákon stejných zkamenělin vychází z předpokladu, že vrstvy, obsahující podobný soubor zkamenělin, lze považovat za stejně staré (platí pro cca posledních 600 miliónů let). Pro stratigrafické určení stáří hornin jsou rozhodující paleontologické metody využívající nálezů zkamenělin v sedimentárních horninách. 5) Zákon protínání geologických těles je velmi podobný. Říká, že mladší geologická tělesa protínají, porušují či deformují tělesa  starší. Totéž platí i pro zlomy, vrásové deformace a geologické formace. Hranice mladších těles se staršími je diskordantní.  Konkordance  Ukládají-li se sedimenty v jednom sedimentačním prostředí paralelně plynule na sebe, potom se uložení vrstev v souvrství či sérii označuje za souhlasné neboli konkordantní. Tedy mladší vrstvy spočívají na starších (uložení souhlasné, nedošlo k přerušení sedimentace - obr. 4-15). •   Diskordance Pokud mladší geologické struktury porušují starší geologická tělesa nebo mladší sedimenty zakrývají sedimenty starší s nesouhlasným uložením označujeme tento jev za diskordanci. Rozeznáváme skrytou a úhlovou diskordanci. skrytá diskordance - dochází k sedimentaci, která je náhle přerušena. Následuje výzdvih oblasti a eroze. Po  následném poklesu oblasti je obnovena sedimentace (obr. 4-16). Přibližně shodné uložení. Období bez sedimentace  nazýváme stratigrafický hiát. Tato erozí postižená oblast poklesla v důsledku tektonických pohybů. Došlo k transgresi  moře a uložení vrstvy E na erodovaný povrch. Tento poměr dvou sedimentů (vrstvy C a E) označujeme jako skrytá nebo  paralelní diskordance. Delší období bez sedimentace označujeme za stratigrafický hiát.  Obr. 4-16: Schéma zkryté diskordance. Vysvětleme si to na příkladě. Postupně v jednom sedimentačním prostředí dochází k souhlasnému ukládání  sedimentů plynule jeden na druhý - mladší na starší (obr. 4-16a). V důsledku tektonického výzdvihu oblasti dochází  k regresi moře - ústup moře (obr. 4-16b). Sedimentace je přerušena a nastává eroze a denudace uloženého  materiálu (obr. 4-16c).    Působením eroze a denudace byla oddenudována vrstva D a byl „vymodelován“ nový reliéf krajiny. Delší období  bez sedimentace označujeme za stratigrafický hiát. Erozí postižená oblast poklesla v důsledku tektonických  pohybů. Došlo k transgresi moře (nástup moře) a uložení vrstvy E na erodovaný povrch (obr. 4-16d). Pozici dvou  sedimentů (vrstvy C a E) označujeme jako skrytou nebo paralelní diskordanci.  a b c d Obr. 4-17: Schéma úhlové diskordance. a b c d úhlová diskordance - dojde k rozlámání a vrásnění hornin, poté nastupuje eroze a následuje po poklesu sedimentace  (obr. 4-17). Pozici sedimentů starších provrásněných a mladších neprovrásněných označujeme za úhlovou nebo také  zjevnou diskordanci. Úhlovou diskordanci nacházíme také u geologických formací, kde mladší geologická tělesa  prostoupila nebo porušila tělesa starší viz pravá žíla mladší vyvřelé horniny prostupuje souvrství starších sedimentárních  hornin. Obr. 4-18: Příklad úhlové  diskordance, kdy pravá žíla  prochází přes subhorizontálně  uložené sedimenty. Obr. 4-19: Příklad úhlové  diskordance, kdy mladší  subhorizontálně uložené  vrstvy spočívají na starších  zvrásněných sedimentech.  Datování historie Země   Obr. 4-20: Chronostratigrafická tabulka FANEROZOIKA. Datování historie Země vychází z terminologie chronostratigrafie a  geochronologie. Chronostratigrafická stupnice (obr. 4-20) dělí geologický čas na  jednotlivé časové jednotky dle jejich absoltního stáří. Dělí sledy hornin  na tělesa uložená v určitém intervalu geologického času Naopak ve  vztahu k horninovému záznamu hovoříme o geochronologii, vychází z  relativního určení stáří. Hranice mezi chronostratigrafickými jednotkami jsou definovány na  stratotypových profilech. Prvním mezinárodně schváleným stratotypem  hranic útvaru byl schválen profil silursko-devonskými hraničními  vrstvami na vrchu Klonk u Suchomast na Berounsku.  Současná geologie používá spíše jednotek chronostratigrafických. To  znamená, že říkáme křídový útvar a nikoli perioda (145 – 65 mil. let).  Geologická minulost se člení na éry resp. erathemy (např. mezozoikum),  jenž se dále dělí na útvary (trias, jura, křída); útvary se člení na  oddělení, která jsou většinou tři (spodní, střední a svrchní) a trvají  řádově 10 milionů let; oddělení se dále dělí na stupně, jejichž trvání je  kratší než 10 milionů let. Za tímto účelem byla vytvořena stratigrafická  tabulka. Stratigrafické jednotky dostaly jména podle typického místa  výskytu (např. Přídolí, Lochkovian) nebo podle toho, jaké nerosty tehdy  vznikaly (kupř. karbon, křída).  Vedle chronostratigrafického dělení na jednotlivé eratemy, útvary,  oddělení, stupně atd. se v geologickém vývoji Země vymezují tzv.  orogenní cykly – orogeneze (někdy označované také jako vrásnění).   Orogeneze je horotvorný proces, který vede ke vzniku pásemných  pohoří, vznikajících většinou vlivem kolize dvou kontinentálních  litosférických desek. Během tohoto procesu dochází vlivem  ohromných tlaků a teplot k vrásnění, magmatizmu a k metamorfóze.  Tento proces je dlouhodobý a trvá milióny až desítky miliónů let.  Většinou se dělí v řadu dílčích maxim neboli fází.   Výsledkem orogenních cyklů je výzdvih pásemných pohoří: Karpaty, Alpy, Skandinávské pohoří, atd. K nejvýznamnějším orogenezím náleží  kadomská orogeneze (vrcholila na konci proterozoika), kaledonská  (vrchol na konci siluru), variská (také hercynská – vrcholila na konci  paleozoika) a alpínská (tzv. staroalpínské fáze probíhají především v  křídě, mladoalpínské pak v terciéru).  Na území ČR se během geologického vývoje uplatnily tyto orogenní fáze:   kadomská;   hercynská (variská);   saxonská (alpínská).  Kadomské vrásnění proběhlo na rozhraní mezi prekambriem a  paleozoikem. Uplatnilo se především v Evropě.   Český masiv byl vytvořen a formován kadomskou (assyntskou) orogenezí  (hlavní fáze před 660-550 mil. let) a výrazně přetvořen variskou  orogenezí (hlavní fáze před 400-330 mil. let).   Geologický vývoj Země vymezený orogenními cykly Hercynské (variské), někdy též armorické a v Severní Americe alleghenské vrásnění byl horotvorný proces, ke kterému došlo v prvohorách během devonu (416 – 359 Ma) a  karbonu (359 – 299 Ma), konkrétně se udává 390 – 310 Ma. Byl způsoben srážkou superkontinentů Eurameriky a Gondwany. Výsledkem byl řetězec několik tisíc metrů vysokých  pohoří, který se táhl napříč nově vzniklým superkontinentem Pangeou. Během permu (299 – 251 Ma) bylo horstvo srovnáno erozí.   Dnešní pohoří, která se nacházejí v hercynském geologickém prostoru, (např. Krkonoše) získala svou výšku mnohem později, když byla během alpínského vrásnění vyzvednuta  podél zlomových linií.  Alpínské vrásnění se uplatňovalo v severní Africe, Evropě a Asii. Počátek je kladen na konec druhohor v křídě (145 – 65 Ma) a pokračuje přes celé třetihory dodnes. Dal  vzniknout horstvům alpsko-himálajského systému, kam se řadí také Západní Karpaty.  Vrásnění bylo způsobeno pohybem litosférických desek bývalého superkontinentu Gondwany, konkrétně desky africké, arabské a indické, k severu, kde narážely na desky  eurasijské. Karpatská soustava je regionálně-geologickým celkem nasunutá SZ směrem na JV okraj Českého masivu. Byla zformována teprve procesy alpínského vrásnění, hlavně v  intervalu posledního sta milionů let od svrchní křídy do terciéru. Také zde byly určujícím faktorem pohyby litosférických desek. Hlavní roli zde sehrála kolize jižnější africké  desky s varisky konsolidovanou severnější deskou Evropy.   Průběh alpínsky zvrásněných horstev, která již nebyla postižena dalšími horotvornými procesy, a proto se lépe zachovala než mnohem starší horstva variská, pak můžeme  sledovat od Pyrenejí přes Alpy a Karpaty dále k V až do Himálají.  Obr. 4-21: Schéma otevřeného a uzavřeného systému. Obr. 4-22: Příklad přeměny sedimentární horniny ve vstahu k pozici místa v kolizní zóně a k intenzitě metamorfózy. teplota; tlak; chemický potenciál a rovnováha v horninách; čas.