krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE
sulfidy:   pyrit - markazit |  karbonáty:   kalcit |  aragonit |  dolomit |  oxidy a hydroxidy:   křemen |  chalcedon |  opál |  diaspor - böhmit - gibbsit - hydrogoethit |  hematit |  magnetit |  psilomelan |  pyroluzit |  sulfáty:   sádrovec |  anhydrit |  baryt |  fosfáty:   apatit |  fylosilikáty:   kaolinit |  montmorillonit |  illit |  glaukonit |  muskovit |  biotit |  tektosilikáty:   ortoklas |  mikroklin | 

HORNINOTVORNÉ SLOŽKY

Sedimentární horniny jsou tvořeny úlomky (klasty) hornin magmatických, sedimentárních a metamorfovaných, samotnými minerály a organickými látkami, které vznikly mechanickým nebo chemickým zvětráváním, buď přímo v místě sedimentačního prostoru, nebo byly do něj přineseny.


Podle mineralogického složení (na základě fyzikálních vlastností minerálů) se úlomky dělí na:

 • stabilní úlomky - jsou tvořeny chemicky odolnými složkami, především úlomky s vysokým obsahem SiO2; z tohoto důvodu zde řadíme především křemen, úlomky kvarcitů, křemenců, buližníků a jiných křemitých hornin. Jsou znakem delšího transportu a dobrého vytřídění

 • nestabilní úlomky - jsou tvořeny především zrny živců a úlomky všech hornin, které mají obsah křemene menší než 80 %; zastoupení stabilních a nestabilních složek je důležitým kritériem pro klasifikaci klastických sedimentů


Mezi základní minerály tvořící buď úlomky hornin, nebo přímo sedimentární horniny patří ze:

 • sulfidů - pyrit a markazit
 • halogenidů - halit
 • oxidů a hydroxidů - křemen, chalcedon, opál, diaspor, böhmit, gibbsit, hydrogoethit, hematit, magnetit, psilomelan, pyroluzit
 • karbonátů - kalcit, aragonit, dolomit
 • sulfátů - sádrovec, anhydrit, baryt
 • fosfátů - apatit
 • silikátů - kaolinit, montmorillonit, illit, glaukonit, muskovit, biotit, ortoklas, mikroklin


Organické látky mohou být původu:

 • rostlinného (vzniká např. uhlí)
 • živočišného (vzniká např. bitumen)
Vznik a charakter všech výše uvedených komponent závisí působení fyzikálních a chemických faktorů, na délce jejich trvání, na sedimentačním prostředí, v němž vznikají a v němž se ukládají. Tato prostředí nemusí být totožná v závislosti na tom, zda došlo k transportu materiálu či nikoli.


Podle toho kde komponenty vznikají a kde se ukládají, dělí se na:

 • alogenní - nevznikly na místě sedimentace, ale byly do sedimentačního prostoru přineseny ve formě úlomků (klastů); klasty jsou většinou tvořeny minerály odolnými vůči chemickému zvětrávání a mechanickému porušení během transportu; nejtypičtějším je křemen, mezi další méně odolné patří živce (ortoklas, mikroklin), slídy (muskovit, biotit, glaukonit) a mezi minerály vyskytující se v akcesorickém množství patří ty s hustotou h ? 2,9 g/m3 (např. granáty, kyanit, zirkon, turmalín, pyroxen, amfibol, magnetit, ilmenit)

 • autigenní - vznikají v sedimentačním prostoru; jsou charakteristické pro cementační (neklastické) sedimenty; přechodnou skupinu tvoří jílové minerály, které vznikají jednak při zvětrávacích procesech a jsou do sedimentačního prostoru transportovány jako alogenní, nebo vznikají přímo v sedimentačním prostředí jako autigenn


  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo