krivky

Petrologie

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

SEDIMENTÁRNÍ HORNINY  |   SEDIMENTÁRNÍ PROCESY  |   HORNINOTVORNÉ SLOŽKY  |   STRUKTURA A TEXTURA  |   KLASIFIKACE

STRUKTURA A TEXTURA


Struktura sedimentárních hornin vyjadřuje charakter součástek z hlediska jejich velikosti, opracování či složení. Jednotlivé komponenty jsou spolu spojeny pomocí pojiva, základní hmoty či tmelu. POJIVO - strukturně odlišná, jemnozrnnější složku. Negenetický pojem, když nelze rozeznat, je-li pojivo primárního nebo sekundárního původu. Souhrn základní hmoty a tmelu, V podobném smyslu se někdy též používá termín "výplň intergranulárního prostoru" nebo "mezerní hmota". ZÁKLADNÍ HMOTA - primární složka sedimentární horniny, vždy zřetelně jemnozrnnější než hrubší částice v ní uzavřené. V dostatečně zrnitostně diferencovaných sedimentech. TMEL - sekundární, chemogenně se tvořící složka horniny. Je diagenetického původu a vylučuje se druhotně mezi zrny.


Podle velikosti a povahy součástek se struktury dělí na:

 • klastické (úlomkovité)
 • cementační (látkové)


Podle relativní velikosti úlomků či zrn se dělí na:

 • rovnoměrně zrnitá
 • nerovnoměrně zrnitá


Podle stupně zaoblení zrn se dělí na:

 • ostrohranná (angulární) zrna
 • poloostrohranná (subangulární) zrna
 • polozaoblená (semiovální) zrna
 • zaoblená (ovální) zrna
 • dokonale zaoblená zrna


Podle množství tmelu a způsobu výskytu se dělí na:

 • Tmel kontaktní (dotykový) - hornina obsahuje jen nepatrné množství tmelu, který bývá vyvinut pouze v místech dotyku jednotlivých zrn.
 • Tmel povlakový - tmel jednotlivá klastická zrna pouze povléká, často na nich vytváří tenký minerální film.
 • Tmel pórový - tmel vyplňuje prostory (póry) mezi jednotlivými klastickými zrny.
 • Tmel výplňový - jde o tmel druhé generace, který vyplňuje póry zbývající v hornině po nedostatečném zpevnění tmelem první generace.


Podle povahy organických zbytků se dělí na:

 • organogenní - hornina tvořena organickými zbytky beze stop opracování
 • organodetritická - hornina tvořena úlomky organických zbytkůTextura sedimentárních hornin vyjadřuje vzájemné uspořádání stavebních součástek. Vzniká fyzikálními i chemickými procesy a činností organismů. Může být velmi různorodá a je velmi nápomocná při interpretaci sedimentačního prostředí, v němž daná hornina vznikala.


Textury lze definovat podle následujících kritérií:

 • podle uspořádání stavebních jednotek
 • podle charakteru zvrstvení
 • podle charakteru vyplnění prostoru
 • podle nerovností vrstevních ploch
  příprava vzorků a grafické zpracování
Ing. Lenka Petrušková, PhD.
email: lenka.petruskova@vsb.cz
místnost: A812
  fotodokumentace
Ing. Jiří Mališ, PhD.
email: jiri.malis@vsb.cz
místnost JB 441
  text
Ing. Tomáš Daněk, PhD.
email: tomas.danek@vsb.cz
místnost: JA 408
    logo logo