home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ČESKÁ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

 

 

Kliknutím na číslo normy zobrazíte její plné znění.

 

Tato část byla zpracována na základě Přehledu vybraných obecně závazných předpisů pro průzkum a dobývání nerostů k 30.6.2015 (Mentbergerová et al. 2015) a přehledu platných předpisů Státní báňské správy k 27.11.2015. Doplňky po tomto datu byly provedeny podle webových stránek Zákony pro lidi. Zákony byly získány ze stránek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR a zařazeny se souhlasem Oddělení webové prezentace Odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra České republiky.

Tento seznam není úplnou autorizovanou sbírkou právních předpisů oboru, má sloužit jen studijním účelům. Proto autoři za jakékoli škody vzniklé jeho použitím nenesou zodpovědnost

 

ZÁKONY

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

ve znění zákonů:

   - č. 541/1991 Sb.

   - ČNR č. 10/1993 Sb.

   - č. 168/1993 Sb.

   - č. 132/2000 Sb.

   - č. 258/2000 Sb.

   - č. 366/2000 Sb.

   - č. 315/2001 Sb.

   - č. 61/2002 Sb.

   - č. 320/2002 Sb.

   - č. 150/2003 Sb.

   - č. 3/2005 Sb.

   - č. 386/2005 Sb.

   - č. 186/2006 Sb.

   - č. 313/2006 Sb.

   - č. 296/2007 Sb.

   - č. 157/2009 Sb.

   - č. 227/2009 Sb.

   - č. 281/2009 Sb.

   - č. 85/2012 Sb.

   - č. 350/2012 Sb.

   - č. 498/2012 Sb.

   - č. 257/2013 Sb.

   - č. 89/2016 Sb.

   - č. 264/2016 Sb.

 

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

ve znění zákonů:

   - ČNR č. 425/1990 Sb.

   - ČNR č. 542/1991 Sb.

   - č. 128/1999 Sb.

   - č. 71/2000 Sb.

   - č. 124/2000 Sb.

   - č. 315/2001 Sb.

   - č. 206/2002 Sb.

   - č. 320/2002 Sb.

   - č. 408/2002 Sb. (úplné znění)

   - č. 226/2003 Sb.

   - č. 227/2003 Sb.

   - č. 3/2005 Sb.

   - č. 386/2005 Sb.

   - č. 186/2006 Sb.

   - č. 313/2006 Sb.

   - č. 342/2006 Sb.

   - č. 296/2007 Sb.

   - č. 376/2007 Sb.

   - č. 124/2008 Sb.

   - č. 189/2008 Sb.

   - č. 274/2008 Sb.

   - č. 223/2009 Sb.

   - č. 227/2009 Sb.

   - č. 281/2009 Sb.

   - č. 155/2010 Sb.

   - č. 184/2011 Sb.

   - č. 375/2011 Sb.

   - č. 18/2012 Sb.

   - č. 64/2014 Sb.

   - č. 250/2014 Sb.

   - č. 204/2015 Sb.

   - č. 206/2015 Sb.

   - č. 320/2015 Sb.

   - č. 91/2016 Sb.

   - č. 243/2016 Sb.

 

Zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

ve znění zákonů:

   - č. 543/1991 Sb.

   - č. 169/1993 Sb.

   - č. 366/2000 Sb.

   - č. 66/2001 Sb. (úplné znění)

   - č. 320/2002 Sb.

   - č. 150/2003 Sb.

   - č. 226/2003 Sb.

   - č. 18/2004 Sb.

   - č. 3/2005 Sb.

   - č. 124/2008 Sb.

   - č. 223/2009 Sb.

   - č. 227/2009 Sb.

   - č. 281/2009 Sb.

   - č. 85/2012 Sb.

   - č. 64/2014 Sb.

 

Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

ve znění zákona:

   - č. 168/2013 Sb.

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE VYUŽÍVÁNÍ LOŽISEK

 

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

ve znění vyhlášek:

   - ČBÚ č. 242/1993 Sb.

   - ČBÚ č. 434/2000 Sb.

   - ČBÚ č. 299/2005 Sb.

 

Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb. o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

ve znění vyhlášek:

   - ČBÚ č. 340/1992 Sb.

   - ČBÚ č. 331/2002 Sb.

 

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech

ve znění vyhlášky:

   - ČBÚ č. 351/2000 Sb.

 

Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb. o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

ve znění vyhlášky:

   - ČBÚ č. 298/2005 Sb.

 

Vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb. o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru

ve znění vyhlášky:

   - MŽP č. 368/2004 Sb.

 

Vyhláška MŽP č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích

 

Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. o důlně měřičské dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

ve znění vyhlášky:

   - ČBÚ č. 158/1997 Sb.

   - ČBÚ č. 298/2005 Sb.

   - ČBÚ č. 382/2012 Sb.

 

Vyhláška MH č. 617/1992 Sb. o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

ve znění vyhlášky:

   - MPO č. 426/2001 Sb.

   - MPO č. 63/2005 Sb.

 

Vyhláška MHPR č. 497/1992 Sb. o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE GEOLOGICKÝCH PRACÍ

 

Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací

ve znění vyhlášky:

   - MŽP č. 368/2004 Sb.

 

Vyhláška MŽP č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci

 

Vyhláška MŽP č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

ve znění vyhlášky:

   - MŽP č. 18/2009 Sb.

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI A K OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

 

Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně  některých právních předpisů

ve znění vyhlášek:

   - ČBÚ č. 240/2006 Sb.

   - ČBÚ č. 378/2012 Sb.

 

Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb. o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností

ve znění vyhlášek:

   - ČBÚ č. 298/2005 Sb.

   - ČBÚ č. 380/2012 Sb.

 

Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb. o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

 

 

použité zdroje:

Právní předpisy [online]. Praha: Státní báňská správa, 2015 [cit. 2016-15-11. HTML formát. Dostupný z www: <URL: http://www.cbusbs.cz/...>

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016 [cit. 2016-15-11]. HTML formát. Dostupný z www: <URL: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>

Mentbergerová J. et al.: Nerostná surovinová základna České republiky a její vývoj v roce 2014. In: Starý J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2015, s. 31-38. Praha: Česká geologická služba, 2016. 

Zákony pro lidi [online]. Zlín: AION CS, 2016 [cit. 2016-15-11]. HTML formát. Dostupný z www: <URL: http://www.zakonyprolidi.cz/>