home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

LOŽISKA NEROSTŮ - RUDY

 

antimon křemík samarium
arsen lanthan selen
baryum lithium skandium
beryllium lutecium sodík
bismut mangan stopové prvky
cer měď stroncium
cesium molybden stříbro
cín neodym tantal
draslík nikl tellur
dysprosium niob terbium
erbium olovo thallium
europium osmium thorium
gadolinium palladium thulium
gallium platina titan
germanium platinové kovy uran
hafnium praseodym vanad
hliník promethium vápník
holmium prvky vzácných zemin wolfram
hořčík radium ytterbium
chrom rhenium yttrium
indium rhodium zinek
iridium rtuť zirkonium
kadmium rubidium zlato
kobalt ruthenium železo

 

 

Členění kovů do skupin se mírně liší v závislosti na vědním oboru. Chemický systém se liší od metalurgického. Pro členění tohoto materiálu to ovšem není podstatené, kovy jsou až na výjimky (skupiny stopových prvků a prvků vzácných zemin) řazeny abecedně.

 

kovy skupiny železa - Fe, Co, Ni

lehké kovy - Li, Na, K, Cs, Al, Be, Mg, Ti

kovy s nízkou teplotou tání - Bi, Sn, Pb, Zn, Sb, Hg

kovy s střední teplotou tání - Cu, Mn, CaSr, Ba

kovy s vysokou teplotou tání - Zr, Cr, V, Nb, Ta, Mo, W

drahé (ušlechtilé) kovy - Au, Ag, platinové kovy: Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt

stopové prvky - Cd, Ga, Ge, Hf, In, Rb, Re, Sc, Se, Te, Tl

prvky vzácných zemin - skupina Ce: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu

                                 - skupina Y: Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu

radioaktivní kovy - U, Th, Ra (viz energetické suroviny)

polokovy - B (viz nerudy), Si, Ge, As, Se, Sb, Te

 

Kliknutím na názvy nerostů uvedených u jednotlivých kovů zobrazíte jejich obrazové galerie.

 

 

ANTIMON

 

Antimon je stříbrobílý křehký polokov s modravým nádechem. Je špatným vodičem elektřiny i tepla. Od biblických dob je znám sulfid antimonitý, který byl používán v kosmetice a medicíně.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,5 ppm, světové zásoby jsou 2,0 mil. t.

 

Světová těžba: 154 tis. t (2013), 158 tis. t (2014)*, 150 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (115,0 tis. t)

                          Rusko (9,0 tis. t) 

                          Austrálie (5,5 tis. t) 

                          Bolívie (5,5 tis. t) 

                          Tádžikistán (4,7 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: jako vytvrzovač olova v bateriích. Dále v jiných slitinách jako pájky (s cínem) a ložiskové kovy (s cínem, olovem a mědí). Sloučeniny antimonu se používají při výrobě smaltů, nátěrových barev, zpomalovačů hoření, v pyrotechnice, medicíně a při vulkanizaci kaučuku. 

 

Užitkové minerály: 

 

antimonit Sb2S3 jamesonit  Pb5FeSb6S14 tetraedrit  Cu12Sb4S13
berthierit  FeSb2S4 boulangerit  Pb5Sb4S11    

 

Průmyslové typy ložisek antimonu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
stratidependentní teletermální polohy a impregnace ve vápencích a  pískovcích

antimonit

1-6 % Xikuangshan (Hunan, Čína), Kadamžaj (Kyrgyzstán) ---
hydrotermální plutonické žíly s křemenem, často v karbonátech antimonit, berthierit, tetraedrit,   jamesonit, boulangerit 1-20 % Antimony Lode (JAR), Dúbrava, Magurka, Pezinok (Slovensko) Bohutín u Příbrami, Krásná Hora u Sedlčan

hydrotermální subvulkanické

žíly s křemenem a realgarem v neovulkanitech antimonit, berthierit, tetraedrit 1-15 % Alšar (Makedonie), Kremnica (Slovensko) ---

 

Použitá literatura:

Guberman, D. E. (2015): Antimony. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 18-19. 

Guberman, D. E. (2016): Antimony. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 24-25. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

ARSEN

 

Z pohledu chemie jde o polokov. Arsen je šedý, křehký a lze ho roztírat na prášek. Ochlazením arsenových par získáme nekovovou plastickou modifikaci žlutého arsenu. Všechny sloučeniny arsenu jsou jedovaté.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 1,7 ppm. Data týkající se světových zásob nejsou dostupná, ale pravděpodobně jsou vyšší než dvacetinásobek roční produkce.

 

Světová produkce As2O3: 45,2 tis. t (2013)†, 36,4 tis. t (2014)†, 36,0 tis. t (2015)*†.

 

Produkce As2O3 (r. 2015)*†: Čína (25,0 tis. t)

                                          Maroko (8,5 tis. t)

                                          Rusko (1,5 tis. t)

                                          Belgie (1,0 tis. t)

                                          Bolívie (0,05 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Chile, Mexika a Peru, které patří k významným producentům

 

Použití: vysoce čistý arsen se používá pro výrobu polovodičů na bázi arsenidů gallia a india, které mají aplikace v počítačové a telekomunikační technice, fotovoltaické výrobě elektrické energie a v biomedicíně. Malé použití má v lékařství, slitinách, výrobě barev a ničení škůdců.  

 

Užitkové minerály: 

 

arsen As löllingit  FeAs2 auripigment  As2S3
arsenopyrit  FeAsS realgar AsS    

 

Průmyslové typy ložisek arsenu:

 

Samostatná ložiska As se téměř netěží, získává se z různých hydrotermálních ložisek zlata, mědi a olova z arsenopyritu, löllingitu a arsenidů a sulfoarsenidů Ni-Co, Cu a Fe (např. ložisko zlata Zloty Stok v Polsku). Malá hydrotermální subvulkanická ložiska s realgarem a auripigmentem se těží v Iránu, Afghanistánu, Makedonii.  

V České republice jsou zvýšené obsahy As na žilách pětiprvkové formace (Jáchymov, Horní Slavkov aj.) a na greisenových ložiskách Sn-W (Cínovec, Krásno u Horního Slavkova), dále na některých ložiscích zlata (Čelina-Mokrsko) a v mnoha sulfidických rudách.

 

Použitá literatura:

Edelstein, D. L. (2015): Arsenic. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 20-21. 

Edelstein, D. L. (2016): Arsenic. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 26-27. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

 

 

BARYUM

 

Baryum je stříbrobílý měkký velmi reaktivní kov.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 650 ppm.

 

Použití: baryum se velmi omezeně používá se ve slitinách s olovem a niklem. 

 

Užitkový minerál: 

 

 baryt  BaSO4

 

Průmyslové typy ložisek barya: 

 

Jediným využívaným nerostem pro získávání barya je baryt - viz nerudy.

 

 

 

BERYLLIUM

 

Beryllium je ocelově šedý, velmi lesklý nekorodující kov, s menší hustotou než hliník. Jen velmi málo pohlcuje rentgenové a neutronové záření. Beryllium i všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 3,8 ppm, o velikosti světových zásob neexistují spolehlivé odhady.

 

Světová těžba: 260 t (2013)*, 290 t (2014)*, 300 t (2015)*.

 

Těžba (r. 2016)*: USA (275 t)

                          Čína (20 t)   

                          Mosambik (2 t)                           

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

  

Použití: beryllium je vyhledávaným kovem v metalurgii. V mnoha slitinách je nenahraditelné (např. slitina mědi s 2 % berylia - beryliový bronz). Přídavek beryllia zvyšuje tvrdost mědi, přidává se přidává do manganových, hliníkových a titanových slitin pro výrobu namáhaných součástí letadel a raket. Používá  se i na výrobu nejiskřivých nástrojů do dolů. Beryllium je konstrukční materiál na komponenty jaderných reaktorů a přístrojů využívajících rentgenové záření. Je nejúčinnějším neutronovým moderátorem a reflektorem, má velmi malou absorpci rentgenového záření.

 

Užitkové minerály: 

 

beryl Be3Al2Si6O18 bertrandit Be4Si2O7(OH)2 helvín Be3Mn4(SiO4)3S

 

Průmyslové typy ložisek beryllia:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
žulové pegmatity krystaly v blokové a metasomatické zóně

beryl, bertrandit

0,1 % BeO Bernic Lake (Manitoba, Kanada), Mosambik Poběžovicko, Písecko, Maršíkov u Sobotína
hydrotermální subvulkanický vtroušeniny v ryolitových tufech bertrandit 0,1-0,5 % BeO Spor Mountain (Utah, USA) ---
Be-albitity pruhy fenitů a lineární albitity helvín 0,01-1 % BeO Seal Lake (Labrador, Kanada) ---

greiseny s Be

žíly a žilníky Sn-W-Mo parageneze beryl 0,01-0,5 % BeO Shizhuyuan (Dongpo, Čína), Akčatau (Kazachstán) ---

skarny s Be

hnízda a čočky v kontaktních zónách helvín, bertrandit 0,01-1 % BeO Iron Mountain (Nové Mexiko, USA) ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Jaskula, B. W. (2015): Beryllium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 28-29. 

Jaskula, B. W. (2016): Beryllium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 34-35. 

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

BISMUT

 

Bismut je křehký kov načervenalé barvy. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,009 ppm, světové zásoby jsou odhadované na více než 370 tis. t.

 

Světová těžba: 8,4 tis. t (2013)†, 13,6 tis. t (2014), 13,6 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (7500 t)

                          Vietnam (5000 t)    

                          Mexiko (700 t)    

                          Rusko (40 t)                            

                          Bolívie (10 t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

v tomto roce byla silně podhodnocená produkce ve Vietnamu

 

Použití: bismut se používá hlavně ve farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu a pro výrobu pigmentů. Je přísadou při výrobě lehkotavitelných slitin a ložiskových kovů. Protože má malý průřez na záchyt neutronů, používá se v jaderných reaktorech.  

 

Užitkové minerály: 

 

bismut Bi wittichenit Cu3BiS3 cosalit Pb2Bi2S5
bismutin Bi2S3 emplektit CuBiS2 kobellit  Pb11(Cu,Fe)2(Bi,Sb)15S35

 

Průmyslové typy ložisek bismutu (přibližně 10 % produkce):

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
hydrotermální plutonický žilná a metasomatická ložiska

bismut, bismutin, cosalit, kobellit

min. 0,2 % Ustarasaj (Uzbekistán) ---
hydrotermální subvulkanický Bi-Cu žilná a metasomatická ložiska emplektit, wittichenit min. 0,2 % Tasna (Bolívie) ---

 

Průmyslové typy ložisek s příměsí bismutu (přibližně 90 % produkce):

 

typ užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
polymetalická Pb-Zn±Cu formace

bismutin, bismut

1-3 % Cerro de Pasco (Peru) ---
porfyrové rudy Cu bismutin, bismut 0,01-0,05 % Mamut (Malajsie), Bisbee (Arizona, USA) ---
ložiska Au(+Ag) s Bi bismutin, bismut 0,1 % Goldfield (Nevada, USA), Tennant Creek (Austrálie) ---

Sn-W skarny

bismutin, bismut 0,1 % Shizhuyuan (Dongpo, Čína), Mongolsko ---

hydrotermální subvulkanická Sn-W-Ag-Bi formace

bismutin, bismut 0,1 % Bolívie ---
pětiprvková formace Ag-U-Co-Ni-Bi bismutin, bismut až 0,2 % Schneeberg (Německo) Jáchymov, Horní Slavkov

 

Použitá literatura:

Anderson, C. S. (2016): Bismuth. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 36-37. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Katrivanos, F. C. (2015): Bismuth. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 30-31. 

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Vejlupek, M. (1984): Nerostné suroviny Malajsie. Geologický průzkum, roč. 26, č. 2, s. 57-60.

 

 

CESIUM

 

Cesium je stříbrolesklý, blankytně modrý kov, nejměkčí a nejreaktivnější ze všech kovů, chemicky nestálý, taví se při teplotě dlaně. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 3,7 ppm, světové zásoby jsou nejméně 210 tis. t.

 

Těžba se pohybuje v prvních desítkách tun ročně (r. 2015), z toho většina připadá na Kanadu.

 

Použití: většina cesia se vyžívá pro přípravu velmi hustých výplachů pro hlubinné vrtání. Jeho praktický význam je také v elektrotechnice. Jako jediný kov vyzařuje elektrony při osvětlení světlem všech barev, proto byl vhodný pro konstrukci elektronek a fotonek. Používá se do přístrojů pro noční vidění, ve fotonásobičích elektronů a v televizních přijímačích. Soli cesia jsou používané jako v chemii (katalyzátory, odsiřování ropy), metalurgii (absorpce plynů), medicíně (léčení radioizotopem 131Cs a 137Cs). 

 

Užitkové minerály: 

 

polucit CsAlSi2O6 · n H2O
příměs v:
lepidolitu a Li-minerálech, biotitu, berylu, astrofylitu a mikroklinu

 

Průmyslové typy ložisek cesia:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
metasomatické pegmatity metasomatizované zonální žíly

polucit, lepidolit, mikroklin

0,3-3 % Cs2O Bernic Lake (Manitoba, Kanada), Bikita (Zimbabwe) Nová Ves u Křemže, Puklice
evapority s carnallitem vrchní části solných ložisek carnallit 0,00X % Cs2O Stassfurt (Německo) ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Novák, M. (1996): Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů. Minerál, roč. 4, č. 2, s. 121-122.

Tuck, A. Ch. (2016): Cesium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 46-47. 

 

 

CÍN

 

Cín je krystalický, stříbrolesklý, měkký, velmi kujný kov. Egypťané ho znali už 3000 let př. n. l.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 2,5 ppm, světové zásoby jsou asi 4,8 mil. t.

 

Světová těžba: 294 tis. t (2013), 286 tis.  t (2014), 294 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (100 tis. t)

                          Indonésie (50 tis. t)    

                          Barma (30 tis. t)    

                          Peru (23 tis. t)   

                          Bolívie (20 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: cín je kovem potravinářského průmyslu. Největší část spotřeby jde na pocínování železného plechu na výrobu konzerv. Velké množství cínu se též používá na výrobu slitin, zejména bronzů, pájek a ložiskových kovů. Sloučeniny cínu se používají na výrobu mléčného skla, bílých glazur, leštících prášků a jako mořidla. 

 

Užitkové minerály: 

 

kasiterit SnO2 franckeit Pb21,7Sn9,3Fe4,0Sb8,1S56,9
stanin  Cu2FeSnS4 cylindrit FePb3Sn4Sb2S14    

 

Průmyslové typy ložisek cínu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
rozsypy vrstvy v náplavech řek a v příbřežní zóně

kasiterit

0,X-X,0 kg Sn v 1 m3 Malajsie, Indonésie, Thajsko, Barma, Laos, Jos Plateau (Nigérie) Krupka, Krásno, Horní Slavkov
hydrotermální subvulkanický

 

a) bolivijský typ

 

b) fumarolový typ

a) žíly

 

 

b) žíly s dřevitým kasiteritem

a) kasiterit, franckeit, cylindrit

 

b) kasiterit

a) 21-8 %

 

 

 

b) 0,1-1 %

a) oblasti Oruro a Potosí (Bolívie)

 

 

b) oblast San Luis Potosí (Mexiko)

---
hydrotermální plutonický

 Sn-W

žíly, žilníky a žilné pně v granitoidech a na jejich kontaktech kasiterit žíly 1-4 %

žilníky 0,3-1 %

Cornwall (Velká Británie) ---

greiseny

Sn-W

kasiterit 0,2-1 % Sn+W Altenberg (Německo), Limu (Guangxi Zhuang, Čína) Cínovec, Krupka, Krásno, Přebuz
vulkanosedi-mentární kyzový stratiformní polohy kasiterit, stanit 0,06-5 % Sullivan (Britská Kolumbie, Kanada) Nové Město pod Smrkem

Sn-skarny

čočky, sloupy i žíly kasiterit 1-15 % Obira (Japonsko) Zlatý kopec u Božího Daru

Sn-pegmatity

žíly, žilníky a žilné pně v granitoidech a jejich kontaktech kasiterit, stanin 0,1-0,4 % Sn Manono (Kongo - Zair) Rožná, Vernéřov u Aše

 

Použitá literatura:

Anderson, C. S. (2015): Tin. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 168-169. 

Anderson, C. S. (2016): Tin. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 174-175. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Vejlupek, M. (1984): Nerostné suroviny Malajsie. Geologický průzkum, roč. 26, č. 2, s. 57-60.

 

 

DRASLÍK

 

Draslík je velmi měkký a reaktivní kov. Je důležitým biogenním prvek při růstu rostlin. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 1,9 %, je součástí běžných horninotvorných minerálů.

 

Použití: draslík je technicky téměř bezvýznamný. Používá se do fotoelektrických článků a jeho slitina se sodíkem se uplatňuje při syntéze organických sloučenin, např. gumy. Jeho sloučeniny se používají v lékařství, při výrobě skla a jako hnojiva.

 

Užitkové minerály: 

 

sylvín  KCl kainit  KMg(SO4)Cl · 3 H2O
carnallit  KMgCl3 · 6 H2O polyhalit  K2Ca2Mg(SO4)4 · 2 H2O

 

Průmyslové typy ložisek draslíku:

 

Viz draselno-hořečnaté soli - nerudy.

 

 

HLINÍK

 

Hliník je stříbrolesklý ohebný netoxický kov třikrát nižší hustotou než železo. Má vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, výbornou odolnost proti korozi, je dobře tvárný.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 8,05 %, světové zásoby bauxitu jsou 28 mld. t.

 

Světová těžba bauxitu: 283 mil. t (2013), 245 mil. t (2014), 274 mil. t (2015)*.

 

Těžba bauxitu (r. 2015)*: Austrálie (80,0 mil. t)

                                     Čína (60,0 mil. t)

                                     Brazílie (35,0 mil. t)

                                     Malajsie (21,2 mil. t)

                                     Indie (19,2 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Pozn.: přibližně 90 % celosvětové produkce bauxitu se používá pro výrobu hliníku. Vzhledem k velmi vysoké energetické náročnosti výrobního procesu se ale producenti kovového hliníku často liší od producentů bauxitu. Světová produkce kovového hliníku byla v roce 2015 58,3 mil. t.

 

Použití: zejména v různých lehkých slitinách (s Cu, Mg, Mn, Si a Zn), které jsou konstrukčním materiálem automobilů, letadel, lodí aj. Hliníkový plech má široké použití (stavebnictví atd.). Hliníková fólie - alobal - je používaná v potravinářství. Hliníková vlna se používá jako těsnící materiál. Používá se jako vodič v dálkových rozvodech elektřiny. Sloučeniny hliníku se využívají při moření a impregnování látek, při výrobě papíru, jako brusiva.

 

Užitkové minerály: 

 

bauxit - směs: kryolit  Na3AlF6
  diasporu  AlO(OH) dawsonit  NaAl(CO3)(OH)2
  böhmitu  AlO(OH) alunit  KAl3(SO4)2(OH)6
  gibbsitu  Al(OH)3 nefelín  NaAlSiO4

 

Průmyslové typy ložisek hliníku:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
lateritický bauxit vrstvy a kapsy zvětralin in-situ

gibbsit, böhmit, diaspor

45-60 % Al2O3 Weipa (Queensland, Austrálie), Fria (Guinea), Brazílie, Kamerun, Ghana, Arkansas (USA) ---
bauxit mediteránního typu čočky a stratiformní výplně nerovností krasového povrchu vápenců

böhmit, diaspor

45-60 % Al2O3

Rios (Jamajka), Gant, Ajka (Maďarsko), Černá Hora ---

sedimentární bauxit

čočky v platformních sedimentech

gibbsit, böhmit

45-60 % Al2O3

tichvinský a severooněžský revír (Rusko) ---

 

Náhradní rudy hliníku:

 

nefelínové rudy - poloostrov Kola (Rusko)

alunitové rudy - Ázerbájdžán, Uzbekistán, Ukrajina, Čína

kyanit, andaluzit a sillimanit - poloostrov Kola, Irkutsko (Rusko)

ložiska kaolínu a Al-bohatých jílů (ČR - Karlovarsko, Kadaňsko, Podbořansko, Znojemsko aj.)

ložiska dawsonitu - Piceance Creek Basin (USA), pánev Kuzbas (Rusko) 

 

Použitá literatura:

Bray, E. L. (2015): Bauxite and alumina. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 26-27. 

Bray, E. L. (2016): Aluminum. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 22-23.

Bray, E. L. (2016): Bauxite and alumina. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 32-33. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (Ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 460-471.

 

 

HOŘČÍK

 

Hořčík je stříbrolesklý lehký kov, je to důležitý biogenní prvek rostlin. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 1,87 %, světové zásoby jsou téměř neomezené (8. nejrozšířenější prvek v zemské kůře).

 

Světová produkce kovového hořčíku: 878 tis. t (2013)†, 970 tis. t (2014)†, 910 tis. t (2015)*†.

 

Produkce kovového hořčíku (r. 2015)*†: Čína (800 tis. t)

                                                         Rusko (30 tis. t)

                                                         Izrael (25 tis. t)

                                                         Kazachstán (20 tis. t)

                                                         Brazílie (16 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

Použití: hořčík má o 40 % menší hustotu než hliník, proto mají jeho slitiny (zejména s hliníkem a mědí) široké využití. Jsou vhodným konstrukčním materiálem pro výrobu letadel, automobilů, motorek, cisteren atd. Používá se jako redukční činidlo při výrobě titanu a dalších kovů. V metalurgii železa se používá pro odstranění síry. Sloučeniny hořčíku se využívají jako žáruvzdorné hmoty, vyrábí se z nich speciální cementy, umělé mramory, slouží jako plniva do papíru, kaučuku, barev aj.  

 

Užitkové minerály: 

 

magnezit  MgCO3 dolomit CaMg(CO3)2 carnallit KMgCl3 · 6 H2O

 

Průmyslové typy ložisek hořčíku:

 

Viz draselno-hořečnaté soli a magnezit - nerudy.

 

Použitá literatura:

Bray, E. L. (2016): Magnesium metal. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 104-105.

 

 

CHROM

 

Chrom je stříbrolesklý kov, křehký, tvrdý a velmi stálý. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 83 ppm, světové zásoby jsou nejméně 328 mil. t.

 

Světová těžba chromitu: 28,8 mil. t (2013), 26,4 mil. t (2014), 27,0 mil. t (2015)*.

 

Těžba chromitu (r. 2015)*: JAR (15,00 mil. t)

                                       Kazachstán (3,8 mil. t)   

                                       Turecko (3,6 mil. t)   

                                       Indie (3,5 mil. t)   

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: obchodovaná ruda (chromit) obsahuje okolo 40 až 45 % Cr2O3.

 

Použití: chromit se používá převážně v metalurgii (asi 85 %), v chemickém průmyslu (10 %), jako žáruvzdorný materiál (3 %) a jako písky ve slévačských formách (3 %). Chrom se používá při ochraně železa proti korozi a do chromových a chrom-niklových ocelí. Jeho sloučeniny mají využití při barvení skla, porcelánu a kovů, při barvení tkanin a činění kůží.

 

Užitkové minerály: 

 

chromit  FeCr2O4

 

Průmyslové typy ložisek chromu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
ranně magmatický stratiformní (bushveldský typ) tenké horizonty ve stratifikovaných masívech

chromit

10-45 % Cr2O3 bushveldský komplex (JAR), Great Dyke (Zimbabwe), Stillwater (Montana, USA) ---
ranně magmatický stratiformní (v ofiolitových sériích) protáhlé čočky a injektované žíly a pně v serpentinizovaných peridotitech

chromit

15-30 % Cr2O3

Kefdag (Turecko), Bulquize (Albánie), saranovský revír (Ural, Rusko) ---

rýžoviska

zvětralinové pláště, říční rozsypy a příbřežní rýžoviska

chromit

 

Nová Kaledonie, Filipíny, Kuba ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Papp, J. F. (2015): Chromium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 42-43. 

Papp, J. F. (2016): Chromium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 48-49. 

 

 

KOBALT

 

Kobalt je šedobílý nerezavějící kov.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 18 ppm, světové zásoby jsou 7,1 mil. t. Další potenciální zdroje (miliony tun) se nachází v polymetalických konkrecích a kobaltonosných manganových kůrách na hlubokooceánských dnech.

 

Světová těžba: 110 tis. t (2013), 123 tis. t (2014), 124 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: D.R. Kongo (63,0 tis. t) 

                          Čína (7,2 tis. t)

                          Kanada a Rusko (6,3 tis. t)

                          Austrálie (6,0 tis. t)

                          Zambie (5,5 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: kobalt je důležitou součástí magnetických ocelí, ze kterých se vyrábí permanentní magnety, závaží, chemické přístroje a břity, součásti leteckých motorů atd. Používá se v rychlořezných ocelích a jako pojivo tvrdokovů. Radionuklid 60Co jako gama zářič má použití v defektoskopii a při ozařování rakovinných nádorů v lékařství. Sloučeniny kobaltu barví sklo modře, používají se i v kobaltových smaltech na porcelán a jako katalyzátor v petrochemii aj.

 

Užitkové minerály: 

 

kobaltin CoAsS skutterudit CoAs3 kobaltopentlandit  Co9S8
glaukodot  Co0,5Fe0,5AsS safflorit  CoAs2 linnéit  Co3S4

 

Průmyslové typy ložisek kobaltu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

stratiformní

 Cu-Co

vrstvy jílovců a arkóz metamorfované ve facii zelených břidlic

linnéit, kobaltin, skutterudit

do 0,5 % Central African Copperbelt (Kongo a Zambie) ---
likvační Ni-Cu polohy a čočky, vtroušeninové rudy v ultrabazikách

kobalto-pentlandit

0,1-0,5 %

Sudbury (Ontario, Kanada), Norilsk (Rusko), Kambalda (Austrálie) Staré Ransko
hydrotermální Ni-Co žíly a žilníky

skutterudit, safflorit, kobaltin, glaukodot

0,10 % Cobalt (Ontario, Kanada), Bou Azzer (Maroko), Dobšiná, Rudňany (Slovensko) Jáchymov, Zálesí, Horní Slavkov
reziduální Ni-laterity

pokryv ultrabazik a serpentinitů, střední a spodní část lateritického profilu

Co sorbo-vaný v Mn hydroxidech

0,1-4 %

Goro (Nová Kaledonie), San Felipe (Kuba), Austrálie, Filipíny Bojanovice

Co-skarny

Fe-skarny se sulfidy Cu-Pb-Zn

Co-pyrit

0,10 %

Sokolovskoje (Kazachstán) Svratouch

kobaltonosné Cu-rudy kyzové formace

čočky vtroušeninových rud v zelených břidlicích

Co-pyrit, kobalto-pentlandit, linnéit

0,3 %

Outokumpu (Finsko) ---
Fe-Mn kobaltonosné kůry kůry na dnech současných oceánů Co sorbovaný ve Fe-Mn minerálech

až 1,7 %

Tichý oceán ---

polymetalické konkrece

konkrece na dnech současných oceánů

Co sorbovaný ve Fe-Mn minerálech

0,1-2 %

Tichý oceán, Indický oceán ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Hein, J. (2000): Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts: Global Distribution, Origin, and Research Activities. In: Workshop on Mineral Resources of the International Seabed Area. Kingston: International Seabed Autority.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Shedd, K. B. (2015): Cobalt. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 46-47. 

Shedd, K. B. (2016): Cobalt. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 52-53. 

 

 

KŘEMÍK

 

Z pohledu chemie jde o polokov. Křemík je tmavě šedý a poměrně odolný.  

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 29,5 %, je to po kyslíku nejrozšířenější prvek v zemské kůře. Jeho zásoby jsou prakticky nevyčerpatelné, křemen je nejběžnějším minerálem zemské kůry.

 

Světová produkce elementárního křemíku: 7,88 mil t. (2013)*, 8,11 mil. t (2014)*, 8,10 mil. t (2015)*.

 

Produkce kovového křemíku (r. 2015)*: Čína (5500 tis. t) 

                                                          Rusko (680 tis. t)

                                                          USA (410 tis. t)

                                                          Norsko (330 tis. t)

                                                          Brazílie (150 tis. t)

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: do produkce je započítán i křemík ve formě ferosilicia.

 

Použití: křemík je součástí některých slitin, nejčastěji s hliníkem. V elektrotechnice je používán díky využívá polovodičovým vlastnostem v technologii diod a tranzistorů (počítačové čipy atd.). Sloučeniny se využívají jako brusiva a v metalurgii.

 

Užitkový minerál: 

 

 křemen  SiO2

 

Průmyslové typy ložisek křemíku: 

 

Viz křemen - nerudy.

 

Použitá literatura:

Schnebele, E. K. (2015): Silicon. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 144-145. 

Schnebele, E. K. (2016): Silicon. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 150-151. 

 

 

LITHIUM

 

Lithium je stříbrolesklý tažný kov, má nejmenší hustotu ze všech kovů.  

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 32 ppm, světové zásoby jsou 14 mil. t.

 

Světová těžba: 34,0 tis. t (2013)†, 31,7 tis. t (2014)†, 32,5 tis. t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*†: Austrálie (13000 t)

                           Chile (12900 t)

                           Čína (5000 t)

                           Argentina (2900 t)

                           Portugalsko (570 t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

Použití: lithium se přidává do ložiskových kovů a hliníkových slitin. Ve slitině s vápníkem 1:1 je deoxidační přísadou při odlévání nerezavějících ocelí. Jeho páry tvoří ochrannou atmosféru při zpracování některých kovů. Používá se v medicíně. Sloučeniny lithia mají použití v metalurgii hliníku, v keramice a sklářství, v alkalických akumulátorech, v elektroakustických zařízeních a potravinářství. Stále rostoucí význam má lithium v bateriích, zejména opětovně nabíjecích. Při současných znalostech ze zdá být klíčovým prvkem pro rozvoj elektromobilů.

 

 

Užitkové minerály: 

 

spodumen LiAlSi2O6 petalit LiAlSi4O10
montebrasit  (Li,Na)Al(PO4)(OH,F) lepidolit K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(OH,F)2
trifylín LiFePO4 cinvaldit KLiFeAl(AlSi3O10)(F,OH)2

 

Průmyslové typy ložisek lithia:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
metasomatické pegmatity metasomatizované zonální žíly

lepidolit, spodumen, petalit, montebrasit, trifylín

0,4-1,9 % Li2O Bernic Lake (Manitoba, Kanada), oblast Kings Mountain (Sev. Karolína, USA), Bikita (Zimbabwe), Brazílie, Namibie Rožná, Dobrá Voda u Vel. Meziříčí, Jeclov
evapority a solanky jezerní sedimenty a solanky

roztoky s B, Br, P

0,02-0,7 % Li

Salar de Atacama (Chile), Searles Lake (Kalifornie, USA) ---
greiseny žíly v kyselých žulách

cinvaldit

0,4-0,8 % Li2O

  Cínovec, Krásno, Krupka
Li-albitity

albitizované zóny svrchních částí intruzivních masívů

lepidolit, cinvaldit

0,1-0,4 % Li2O

Echassières (Francie) ---

hydrotermální subvulkanický

zóny hydrotermálně rozložených vulkanitů

jílové minerály s Li

0,5 % Li2O

Hector, Amboy (Kalifornie, USA) ---

uhličité alkalické vody

vody z ložisek ropy a vulkanických oblastí

roztoky

0,X-0,0X ppm Li2O

Kavkaz (Rusko) ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Jaskula, B. W. (2015): Lithium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 94-95. 

Jaskula, B. W. (2016): Lithium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 100-101. 

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Novák, M. (2002): Přehled lithných pegmatitů na území Čech. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 10, s. 166-170.

René, M. (1987): Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR. Geologický průzkum, roč. 29, č. 6, s. 187-188.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

MANGAN

 

Mangan je ocelově šedý křehký kov, který na vzduchu mění barvy.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,1 %, světové zásoby jsou 620 mil. t. Řádově větší množství se nachází v polymetalických konkrecích a manganových kůrách na hlubokooceánských dnech. 

 

Světová těžba: 16,9 mil. t (2013), 17,8 mil. t (2014), 18,0 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: JAR (6,2 mil. t)

                          Čína (3,0 mil. t)

                          Austrálie (2,9 mil. t)

                          Gabun (1,8 mil. t)

                          Brazílie (1,0 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: více než 90 % manganu se používá v ocelárnách k deoxidaci a desulfurizaci oceli. Jinak jako slitinový kov zlepšuje mangan vlastnosti oceli. S Al, Sn a Sb tvoří feromagnetické sloučeniny. Sloučeniny manganu se využívají ve sklářství, při výrobě baterií a suchých článků, jako dezinfekční prostředky a v elektronickém průmyslu.

 

Užitkové minerály: 

 

pyroluzit  MnO2 rodonit MnSiO3
psilomelan  oxidy Mn braunit Mn7SiO12
manganit  MnO(OH) helvín Be3Mn4(SiO4)3S
rodochrozit  MnCO3 birnessit (Na,Ca,K)0,6(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1,5 H2O
todorokit (Ca,K,Na,Mg,Ba,Mn)(Mn,Mg,Al)6O12 · 3 H2O

 

Průmyslové typy ložisek manganu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

zvětrávací (reziduální)

pokryv hornin a chudých ložisek obsahujících Mn

psilomelan, pyroluzit, manganit

25-55 % Postmasburg, Kalahari (JAR), Moanda (Gabun), Indie ---
sedimentární vrstvy, čočky

pyroluzit, manganit, rodochrozit

15-50 %

Nikopol (Ukrajina), Kišovce, Švábovce (Slovensko) Maršov u Tišnova
vulkanosedimentární vrstvy

rodochrozit, braunit

10-50 % Jacobeni (Rumunsko) Chvaletice, Litošice
hydrotermální

žíly

pyroluzit, rodochozit

20-50 %

Ilfeld, Ilmenau (Německo) Horní Blatná

skarny

nepravidelné tělesa

braunit, rodonit, helvín

10 %

Langban (Švédsko), Franklin (New Jersey, USA) ---

polymetalické konkrece

konkrece na dnech současných oceánů

birnessit, todorokit aj.

17-25 %

Tichý oceán, Indický oceán ---

 

Použitá literatura:

Corathers, L. A. (2015): Manganese. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 100-101. 

Corathers, L. A. (2016): Manganese. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 106-107. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

MĚĎ

 

Měď je červený kov, kujný a tažný, je nejlepším vodičem elektrického proudu. Člověk poznal měď jako jeden z prvních kovů. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 47 ppm, světové zásoby jsou asi 720 mil. t.

 

Světová těžba: 18,3 mil. t (2013), 18,5 mil. t (2014), 18,7 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Chile (5700 tis. t)

                          Čína (1750 tis. t)

                          Peru (1600 tis. t)

                          USA (1250 tis. t)

                          D.R. Kongo (990 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: největší spotřeba mědi je v elektrotechnice na dráty, antény, vinutí cívek elektromotorů a transformátorů. Měděný plech je vhodný na umělecké práce a jako střešní krytina. Slitina mědi se zinkem je mosaz, vyrábí se z ní kování atd. Slitina mědi s cínem je bronz, používaný na ložiska, ozubená kola, zvony, sochy, mince.  

 

Užitkové minerály: 

 

měď Cu bornit Cu5FeS4 kuprit Cu2O
chalkopyrit CuFeS2 tetraedrit Cu12Sb4S13 malachit Cu2(CO3)(OH)2
chalkozín Cu2S enargit Cu3AsS4 azurit Cu3(CO3)2(OH)2
covellin CuS

 

Průmyslové typy ložisek mědi:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

porfyrové rudy

cylindrický a deskovitý, impregnace a žilníky v kořenových částech vulkanitů

chalkopyrit, bornit, enargit

0,02-1 %, supergenní zóny 1,5-3 % Bingham (Utah, USA), El Teniente, Chuquicamata (Chile), Medet (Bulharsko) Kounrad (Kazachstán) ---
mědinosné pískovce a jílovce

stratiformnmí a stratidependentní, vrstvy s impregnacemi a žilkami

bornit, chalkopyrit, chalkozín, covellin, měď

0,6-4 %

Central African Copperbelt (Kongo a Zambie), Mansfeld (Německo), Lublin-Sieroszowice (Polsko)

Horní Vernéřovice, Horní Kalná
vulkanosedimentární typ Kuroko Cu-Zn-Pb

žilníky, masivní ruda, mocné čočky v přeměněných efuzivech

chalkopyrit, bornit, tetraedrit

0,6-4 %

Kuroko (Japonsko), Rio Tinto (Španělsko), Mt. Isa (Austrálie), Outokumpu (Finsko)

Zlaté Hory, Tisová u Kraslic, Křižanovice
vulkanosedimentární typ Besshi  Cu-Zn

stratiformní, v andezitech až dacit-ryolitech

chalkopyrit, bornit, tetraedrit

1-3 %

Besshi, Abukuma (Japonsko)

---
vulkanosedimentární kyperský typ Cu

čočky v tholeitech až andezitech

chalkopyrit, bornit, tetraedrit

1-3 %

Troodos (Kypr) ---

likvační Ni-Cu

impregnační tělesa tvaru vrstev a žil, přecházející do litých rud v bazikách a ultrabazikách

chalkopyrit, bornit

0,1-4 %

Sudbury (Kanada), Norilsk (Rusko), Kambalda(Austrálie), Bushveld (JAR)

Staré Ransko
hydrotermální subvulkanický

a) polymeta-lické Pb-Zn-Cu

b) chlakopyrit-enargit-chalkozín

c) ryzí Cu

a) žíly a metasomatická tělesa

 

b) žíly a žilníky a andezitech

 

c) mandle v bazaltech a impregnace v konglomerátech

a+b) sulfidy Cu

 

 

c) měď, kuprit

0,5-4 %

a) Baia Mare, Baia Sprie (Rumunsko),  Santa Eulalia (Mexiko)

 

 

b) Bor (Srbsko)

 

 

c) Michigan (USA)

a) ---

 

b) ---

 

c) Studenec u Jilemnice

hydrotermální plutonický

a) polymeta-lické Pb-Zn-Cu

b) enargitová formace

c) siderit-sulfidická formace

žíly, žilníky, čočky

a) sulfidy Cu

 

 

b) enargit

 

 

c) sulfidy Cu

0,8-1 %

a) Tintic (Utah, USA)

 

 

b) Butte (Montana, USA)

 

 

c) Slovinky, Rožňava, Nová Ves, Špania Dolina (Slovensko)

 

a) Kutná Hora, Vrančice, Borovec u Štěpánova

 

b) ---

 

c) ---

skarny

pně, žíly, polohy na styku granitoidů s vápenci

chalkopyrit, bornit

2-8 %

Bisbee (Arizona, USA)

Měděnec

polymetalické konkrece

konkrece na dnech současných oceánů

Cu sorbovaná ve Fe-Mn minerálech

0,3-0,5 %

Tichý oceán, Indický oceán ---

 

Použitá literatura:

Brininstool, M. (2015): Copper. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 48-49. 

Brininstool, M. (2016): Copper. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 54-55. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 

 

MOLYBDEN

 

Molybden je stříbrolesklý, tvrdý a těžko tavitelný kov. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 1,1 ppm, světové zásoby jsou asi 11 mil. t.

 

Světová těžba: 285 tis. t (2013)†, 281 tis. t (2014)†, 267 tis. t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*†: Čína (101,0 tis. t)

                           USA (56,3 tis. t)

                           Chile (49,0 tis. t)

                           Peru (18,1 tis. t)

                           Mexiko (13,0 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Kyrgyzstánu

 

Použití: největší množství molybdenu se spotřebuje na výrobu molybdenových ocelí. Karbidy molybdenu a titanu tvoří rychlořezné kovy. Slitiny s velkým obsahem molybdenu jsou odolné proti kyselině chlorovodíkové. Sloučeniny molybdenu jsou katalyzátory při zpracování ropy.  

 

Užitkový minerál: 

 

 molybdenit  MoS2

 

Průmyslové typy ložisek molybdenu: 

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

porfyrové rudy Mo

impregnace a žilníky v intermediálních a kyselých intruzivech

molybdenit

0,05-0,4 % Climax, Henderson (Colorado, USA), Džida (Rusko) Vidly pod Pradědem

porfyrové rudy Cu-Mo

0,005-0,1 %

Chuquicamata, El Teniente (Chile), Bingham (Utah, USA)

---
hydrotermální křemen-Mo žíly spjaté s porfyrovými rudami a greiseny

molybdenit

0,5 % Knaben (Norsko) Krupka, Krásno
hydrotermální U-Mo

impregnace v andesitech, ryolitech, dacitech

molybdenit

  Victoria (Britská Kolumbie, Kanada) ---
skarny

deskovité tělesa, čočky, žíly na styku granitoidů s vápenci

molybdenit

0,05-1,1 %

Rossland (Britská Kolumbie, Kanada)

Měděnec

greiseny Mo-W

žíly, žilníky a zóny v kopulích leukokratních granitů

molybdenit

do 2 %

Kounrad, Akčatau (Kazachstán) Krupka, Krásno

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Polyak, D. E. (2015): Molybdenum. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 106-107. 

Polyak, D. E. (2016): Molybdenum. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 112-113. 

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 

 

NIKL

 

Nikl je bílý, lesklý, kujný a tažný kov, na vzduchu stály, slabě feromagnetický. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 58 ppm, světové zásoby jsou asi 79 mil. t.

 

Světová těžba: 2,63 mil. t (2013), 2,45 mil. t (2014), 2,53 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Filipíny (530 tis. t)

                          Kanada a Rusko (240 tis. t)

                          Austrálie (234 tis. t)

                          Nová Kaledonie (190 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: největší část niklu (asi 65 %) se spotřebuje na výrobu niklových ocelí, odolných proti korozi a žáruvzdorných. Z jeho slitin s Cu, Zn Fe a Mn se razí  mince, vyrábí příbory a chemické aparatury. Nikl slouží jako katalyzátor při ztužování tuků, dále se používá při výrobě akumulátorů a baterií.  

 

Užitkové minerály: 

 

nikelín NiAs niklskutterudit NiAs2-3 pentlandit  (Fe,Ni)9S8
gersdorffit NiAsS rammelsbergit  NiAs2 hydrosilikáty Ni

 

Průmyslové typy ložisek niklu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

zvětrávací (reziduální) - Ni-laterity

pokryv ultrabazik a serpentinitů, střední a spodní část lateritického profilu

hydrosili-káty Ni

1-5 %

Nová Kaledonie, Kuba, Austrálie, Filipíny, Brazílie Křemže, Bojanovice
likvační

a) typ Sudbury

b) typ Kambal-da

c) typ Merensky Reef

impregnační tělesa tvaru vrstev a žil, přecházející do litých rud v bazikách a ultrabazikách

pentlandit, Ni-pyrit

a) 0,3-5 %

 

b) až 4 %

 

c) 0,3 %

a) Sudbury (Ontario, Kanada), Norilsk (Rusko)

b) Kambalda (Austrálie)

c) bushveldský masív (JAR)

 

a) Staré Ransko

 

 

b) ---

 

c) ---

hydrotermální Ni-Co žíly a žilníky

niklskutte-rudit, nikelín, gersdorffit, rammels-bergit

0,1-10 % Cobalt (Ontario, Kanada), Bou Azzer (Maroko), Dobšiná, Rudňany (Slovensko) Jáchymov, Horní Slavkov

polymetalické konkrece

konkrece na dnech současných oceánů

Ni sorbovaný v oxidech Fe a Mn

0,1-2 %

Tichý oceán, Indický oceán ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Kuck, P. H. (2015): Nickel. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 108-109. 

Kuck, P. H. (2016): Nickel. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 114-115. 

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Mátl, V. (1972): Ložiska hydrosilikátových rud Ni-rud vázaných na kůru zvětrávání serpentinitů na jihozápadní Moravě. Sborník GPO, roč. 1, s. 81-115.

 

 

NIOB + TANTAL

 

Niob je světlešedý kov, tažný a na vzduchu stálý. 

Tantal je platinově šedý, tvrdý, pružný, tažný a kujný, chemicky odolný kov. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 20 ppm (Nb), světové zásoby jsou min. 4,3 mil. t.

Clarkový obsah v zemské kůře je 2,5 ppm (Ta), světové zásoby jsou min. 100 tis. t.

 

Světová těžba (Nb): 59,4 tis. t (2013), 55,9 tis. t (2014), 56,0 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Brazílie (50 tis. t)

                          Kanada (5 tis. t)

 

Světová těžba (Ta): 1170 t (2013), 1200 t (2014), 1200 t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Rwanda (600 t)

                          D.R. Kongo (200 t)

                          Brazílie (150 t)

                          Čína (60 t)

                          Austrálie (50 t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: Niob je důležitou přísadou do legovaných ocelí. Ze slitin s niklem, kobaltem a železem se vyrábí tepelně odolné komponenty proudových a raketových motorů.  Jeho slitiny s titanem a sloučeniny germaniem a cínem se používají pro výrobu supravodivých magnetů. Feroelektrický niobát lithia je využíván v mobilních telefonech a optickým modulátorech. Niob a některé jeho slitiny jsou fyziologicky nereaktivní a hypoalergenní a mají použití v medicíně.

Tantal se používá v elektronice a telekomunikačních zařízeních zejména ve formě kondenzátorů. Jeho slitiny s Cr a Co, Fe, Ni používají na výrobu součástek letadel, chirurgických nástrojů, jehel a hrotů plnících per. Je důlěžitý v chirurgii při výrobě implantátů. Dále se z něj vyrábí části technických aparatur odolné proti kyselinám, laboratorní tyglíky a misky. Sloučeniny tantalu jsou využívány k výrobě tvrdokovů, jako obložení reaktorů, výměníky tepla aj.

 

Užitkové minerály: 

 

columbit (Fe,Mn)Nb2O6 mikrolit (Ca,Na)2Ta2O6(O,OH,F)
tantalit (Fe,Mn)Ta2O6 loparit-(Ce) (Na,Ce,Sr)(Ce,Th)2(Ti,Nb)O6
pyrochlor  (Ca,Na)2Nb2O6(OH,F) fergusonit  (Ce,Nd,Y)NbO4

 

Průmyslové typy ložisek niobu a tantalu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

rozsypy

vrstvy v náplavech řek a na mořském pobřeží

columbit, tantalit, pyrochlor

až 3 % Nb2O5 Jos Plateau (Nigérie), Araxá (Brazílie), Kongo ---
žulové pegmatity

vtroušeniny v pegmatitových žilách a čočkách

columbit, tantalit, mikrolit

0,015-0,04 % Ta2O5, Ta:Nb 1:1-1:6

Bernic Lake (Manitoba, Kanada), Manono-Kitotolo (Kongo)

Otov, Maršíkov
karbonatity

nepravidelné  tělesa karbonatitů v  metamorfovaných a ultrabazických alkalických horninách

pyrochlor

0,012-0,04 % Ta2O5

0,2-2,0 Nb2O5

Araxá, Morro dos Seis Lagos (Brazílie), Kovdor (Kola, Rusko),  Mbei (Tanzánie) ---

albititové magmatogenní metasomatity

albitizované svrchní kopule masívů granitů a nefelinických syenitů, šmouhy, čočky, hnízda, zóny

columbit, tantalit, pyrochlor, mikrolit

max. 0,3 % Ta2O5 a 

max. 0,3 % Nb2O5

Abu Dhabbab (Egypt), Jos Plateau (Nigérie), Seal Lake (Labrador, Kanada) Krásno, Cínovec, Krupka

metamorfované (lineární) albitity

metasomatické zrudnění podél zlomových linií

pyrochlor, columbit, fergusonit

0,015-0,6 % Nb2O5,  Ta 10-13 × méně

Sibiř (Rusko), Mosambik, JAR, Kanada Hůrky u Čisté

ranně magmatický

stratiformní vtroušeniny  v melanokratních rytmech alkalických žul

loparit, pyrochlor

0,05-0,1 % Ta2O5,

6,5-8,4 % Nb2O5

stratifikovaný masív Lovozero (Kola, Rusko) ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Novák, M., Černý, P. (1999): Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 7, s. 117-131.

Papp, J. F. (2015): Niobium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 110-111. 

Papp, J. F. (2015): Tantalum. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 160-161. 

Papp, J. F. (2016): Niobium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 116-117. 

Papp, J. F. (2016): Tantalum. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 166-167. 

René, M. (1987): Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR. Geologický průzkum, roč. 29, č. 6, s. 187-188.

 

 

OLOVO + ZINEK

 

Olovo je měkký modrobílý kov, dá se krájet nožem jde s ním psát po papíru. Je kujné, tažné a na vzduchu stálé. Znali ho už staří Egypťané, Řekové, Féničané a Indové. Olovo a všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté.

Zinek je křehký, modrobílý kov, na lomu krystalický a lesklý. Na vzduchu je stálý. Je známý už více než 3000 let. Všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté

 

Clarkový obsah olova v zemské kůře je 16 ppm, světové zásoby jsou 89 mil. t.

Clarkový obsah zinku v zemské kůře je 83 ppm, světové zásoby jsou 200 mil. t.

 

Světová těžba (Pb): 5,49 mil. t (2013), 4,87 mil. t (2014), 4,71 mil. t (2015)*.

 

Těžba olova (r. 2015)*: Čína (2300 tis. t)

                                   Austrálie (633 tis. t)    

                                   USA (385 tis. t)                            

                                   Peru (300 tis. t)

                                   Mexiko (240 tis. t) 

 

Světová těžba (Zn): 13,4 mil. t (2013), 13,3 mil. t (2014), 13,4 mil. t (2015)*.

 

Těžba zinku (r. 2015)*: Čína (4900 tis. t)

                                   Austrálie (1580 tis. t)    

                                   Peru (1370 tis. t)                            

                                   USA (850 tis. t) 

                                   Indie (830 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: nejvíce olova se spotřebuje na výrobu akumulátorů. Dále se z něj vyrábí odpařovací pánve na výrobu kyseliny sírové, kontejnery na radioizotopy a cihly na ochranu před rentgenovým a radioaktivní zářením. Slitiny olova se používají jako ložiskové kovy a střelivo. Sloučeniny se používají pro výrobu olovnatého křišťálového skla a pigmentů. 

Největší část těžby zinku jde na antikorozní povlaky - pozinkování plechu, drátů a lan. Ze zinku jsou elektrody galvanických článků, karburátory aut, objímky žárovek apod. Zinek je důležitou součástí mosazí (Cu slitiny s 20-50 % Zn) a používá se při výrobě suchých článků. Sloučeniny se používají jako pigmenty, impregnace dřeva a do rentgenových stínidel. 

 

Užitkové minerály: 

 

olovo: zinek:
galenit  PbS sfalerit   ZnS
cerusit  PbCO3 smithsonit   ZnCO3
boulangerit  Pb5Sb4S11 zinkit   ZnO
jamesonit  Pb4FeSb6S14 franklinit   ZnFe2O4
willemit   Zn2SiO4

 

Průmyslové typy ložisek olova a zinku:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

stratidependentní teletermální

masivní polohy a čočky ve vápencích, výplň krasových dutin a kolapsových brekcií, žilníky

galenit, sfalerit

1-5 % Pb 

2-12 % Zn

oblast Tri State (Kansas, Missouri, Oklahoma, USA), Olkusz-Bytom (Polsko), Bleiberg (Rakousko) ---
vulkanosedimentární kyzový

stratiformní až protáhlé čočky, masivní, páskované i vtroušeninové rudy 

galenit, sfalerit

6-15 % Pb

5-14 % Zn

většinou

Zn > Pb

Sullivan, Abitibi (Kanada), Broken Hill, Mt. Isa (Austrálie), Outokumpu (Finsko), Ammeberg (Švédsko), Rammelsberg (Německo) 

Horní Benešov, Horní Město, Křižanovice
plutonický hydrotermální Pb-Zn±Cu

žilný a méně metasomatický typ

galenit, sfalerit

2-30 % Pb 5-20 % Zn

Freiberg, Clausthal (Německo), Leadville (Colorado, USA), Butte (Montana, USA), Tintic (Utah, USA) Santa Eulalia (Mexiko), Broken Hill (Zambie), Tsumeb (Namibie) 

Příbram, Stříbro,  Kutná Hora, Vrančice
subvulkanický hydrotermální (Cu)-Pb-Zn-(Ag,Au)

žíly, zrudněné tektonické brekcie, stratiformní polohy

galenit, sfalerit

3-7 % Pb 

5-10 % Zn

San Francisco, Fresnillo, Durango (Mexiko), San Cristobal, Morococha (Peru), Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Herja (Rumunsko)

---

skarny

žíly a pně ve vápencích nebo na jejich styku s eruptivy

galenit, sfalerit

2,5-15 % Pb 

5-20 % Zn

Franklin Furnace (New Jersey, USA), Trepča (Srbsko), Falun, Ammberg (Švédsko)

---

likvační

Ni-Cu-(Zn)

impregnační tělesa tvaru vrstev a žil, přecházející do litých rud v bazikách a ultrabazikách

sfalerit

1,2 % Ni

Sudbury (Ontario, Kanada)

---

 

Použitá literatura:

Guberman, D. E. (2015): Lead. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 90-91. 

Guberman, D. E. (2016): Lead. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 96-97. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Tolcin, A. C. (2015): Zinc. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 186-187. 

Tolcin, A. C. (2016): Zinc. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 192-193. 

 

 

PLATINOVÉ KOVY

 

lehké platinové kovy: ruthenium - Ru, rhodium - Rh, palladium - Pd

těžké platinové kovy: osmium - Os, iridium - Ir, platina - Pt

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,001 ppm (Ru, Rh, Os, Ir), 0,013 ppm (Pd), 0,005 ppm (Pt). Světové zásoby platinoidů jsou asi 66 tis. t, z toho 50 % tvoří platina, 35 % palladium, 9 % ruthenium a 6 % rhodium.

 

Světová těžba platiny: 183 t (2013), 147 t (2014), 178 t (2015)*. 

 

Těžba platiny (r. 2015)*: JAR (125,0 t)

                                     Rusko (23,0 t)    

                                     Zimbabwe (12,5 t)

                                     Kanada (9,0 t)                            

                                     USA (3,7 t)

 

Světová těžba palladia: 203 t (2013), 193 t (2014), 208 t (2015)*.

 

Těžba palladia (r. 2015)*: Rusko (80,0 t)

                                      JAR (73,0 t)    

                                      Kanada (24,0 t)    

                                      USA (12,5 t)                            

                                      Zimbabwe (10,0 t)

 

Světová produkce ostatních platinových kovů: kolísá mezi 50 až 75 t ročně.

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití:

 

Iridium: zhotovují se z něj laboratorní pícky a termočlánky pro měření nejvyšších teplot. Přidává k ostatním platinovým kovům pro zvýšení tvrdosti. Ze slitiny Pt-Ir se zhotovují kontakty svíček motorů a chirurgické nástroje, ze slitiny Os-Ir se zhotovují hroty plnících per.

Osmium: používá se do vysoce tvrdých slitin a katalyzátorů. 

Palladium: klenotníci do něj zasazují diamanty. Je vhodným katalyzátorem při syntézách organických látek, používá se při konstrukci rentgenových lamp.

Platina: zhotovují se z ní tyglíky, misky a elektrody do chemických laboratoří. Používá se v klenotnictví. Je katalyzátorem při výrobě kyseliny sírové, dusičné a amoniaku, syntéze silikonů, syntetického benzínu, rafinaci nafty a oxidaci škodlivých zplodin ve výfukových plynech automobilů.    

Rhodium: se používá při výrobě velmi čistého grafitu pro jadernou techniku, je to katalyzátor při oxidaci alkoholu na kyselinu octovou při výrobě octu.

Ruthenium: se používá při zvyšování tvrdosti platiny a palladia, je katalyzátorem při syntéze amoniaku z vodíku a dusíku. 

 

Užitkové minerály: 

 

ryzí Pt-kovy a jejich slitiny Pt; (Rh,Pt); (Pd,Pt); (Ru,Ir); (Ir,Os,Ru) aj.
niggliit PtSn cooperit PtS
sperrylit PtAs2 arsenopalladinit Pd8As3

 

Průmyslové typy ložisek platinových kovů:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

likvační

Ni-Cu

impregnace v ultrabazikách a bazikách

příměs v sulfidech

0,1-1 g·t-1 Pd>Pt, Rh

Sudbury (Ontario, Kanada), Norilsk (Rusko) Křižanovice

likvační

Pt-(Ni-Cu)

stratiformní horizont pyroxenitu ryzí kovy a jejich slitiny příměs v pentlanditu 1-6 g·t-1

Merensky Reef - bushveldský komplex (JAR), Great Dyke (Zimbabwe)

---
platinonosné chromity uralského typu

hnízda, sloupy a rozptýlené, Pt-Pd dunitové diferenciáty, Os-Ir peridotity

ryzí kovy a jejich slitiny do 5 g·t-1

Niznyj Tagilsk (Ural, Rusko), Kolumbie

---
platinonosné chromity bushveldského typu

vertikální komíny hortonolitových dunitů

ryzí kovy a jejich slitiny 2-30 g·t-1

Stillwater (Montana, USA), Lydenburg (JAR), masív Inagly (Rusko)

---
rozsypy

vrstvy v aluviích, rýžoviska spjatá se serpentinit-dunit- harzburgitovými masívy

ryzí kovy a jejich slitiny

X mg·t-1 až X0 g·t-1

Nižnyj Tagilsk (Ural, Rusko), Norilsk (Rusko), Zimbabwe, oblast Chocó (Kolumbie)

Vestřev

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Loferski, P. J. (2015): Platinum-group metals. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 120-121. 

Loferski, P. J. (2016): Platinum-group metals. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 126-127. 

Loferski, P. J. (2016): Platinum-group metals. In: 2014 Minerals Yearbook. Vol. I, Metals & Minerals. Reston, Virginia, U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, s. 57.1-57.12. 

Moravec, B. (2002): Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší. Minerál, roč. 10 č. 4, s. 262-268.

Petránek, J. (1990): Těžba kovů skupiny platiny a jejich využití. Geologický průzkum, roč. 32, č. 9-10, s. 300-301.

 

 

 RTUŤ

 

Rtuť je stříbrolesklá prchavá kapalina, její páry jsou jedovaté. Je to jediný kov, který je za běžných teplot kapalný. Znali ji už v antickém Řecku. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,083 ppm, údaje o světových zásobách nejsou dostupné.

 

Světová těžba: 1880 t (2013)†, 2350 t (2014)†, 2340 t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*†: Čína (1600 t)

                             Mexiko (500 t)    

                             Kyrgyzstán (70 t)

                             Rusko (50 t)

                             Peru (40 t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

‡ v případě Mexika a Peru jde o velikosti exportu, ne celkové produkce

 

Použití: rtutí se kvůli pravidelné roztažnosti plní teploměry, manometry a barometry. Rtuťové lampy jsou zdrojem ultrafialové záření. Dříve bylo hlavní použití při amalgamační těžbě zlata a stříbra, nyní je při výrobě chlóru a NaOH. Rtuť se používá v medicíně v dentálních slitinách a jako prostředek proti cizopasníkům. Sloučenin rtuti se využívá při iniciaci výbušnin a impregnaci dřeva.    

 

Užitkové minerály: 

 

cinabarit HgS rtuť Hg
metacinabarit  HgS

Hg-tetraedrit

 (schwazit)

(Cu,Hg)12Sb4S13

 

Průmyslové typy ložisek rtuti:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
teletermální stratidependentní

lože, čočky, stratidependentní žíly a žilníky

cinabarit

1-12 %

Almadén (Španělsko), Idrija (Slovinsko), New Almaden (Kalifornie, USA), Alžírsko

---

hydroterální subvulkanický

žíly, žilníky, sloupy, hnízda, čočky, lože v neovulkanitech

cinabarit, metacina-barit, rtuť

 

McDermitt (Nevada-Oregon, USA), Mexiko, Peru, Chile

---

hydrotermální plutonický

žíly cinabarit, schwazit

do 0,1 %

Rudňany (Slovensko) Jedová (Dědova) hora u Hořovic, Horní Luby

reziduální

výplně závrtů a jeskyní, na karbonátech

cinabarit  

New Almaden (Kalifornie, USA)

---

 

Použitá literatura:

George, M. W. (2015): Mercury. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 102-103. 

George, M. W. (2016): Mercury. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 108-109. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

SODÍK

 

Sodík je stříbrobílý lesklý kov s modravým nádechem, měkký jako vosk a velmi reaktivní. Je to důležitý biogenní prvek.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 2,5 %, jeho obsah v halitu v mořích a oceánech je prakticky nevyčerpatelný.

 

Použití: kovový sodík redukuje některé kovy. Vysoušejí se s ním kapaliny a transformátorový olej. Používá se jako chladící náplň ventilů leteckých motorů a jaderných reaktorů. Je katalyzátorem při výrobě syntetického kaučuku. Neonové lampy s přídavkem sodíku jsou zdrojem jasného světla lamp. 

 

Užitkový minerál: 

 

 halit  NaCl

 

Průmyslové typy ložisek sodíku: 

 

Sodík se získává z halitu (solná ložiska a mořská voda) - viz nerudy.

 

 

STOPOVÉ PRVKY

 

kadmium Cd indium In selen Se
gallium Ga rubidium Rb tellur Te

germanium

Ge

rhenium

Re thallium Tl
hafnium Hf skandium Sc    

 

Clarkový obsah jednotlivých prvků v zemské kůře je: 

Cd 0,13 ppm, Ga 19 ppm, Ge 1,4 ppm, Hf 1 ppm, In 0,25 ppm, Rb 150 ppm, Re 0,0007 ppm, Sc 10 ppm, Se 0,05 ppm, Te 0,001 ppm, Tl 1 ppm

 

Užitkové minerály: 

Do skupiny stopových prvků patří kovy, jejichž minerály nemají podstatný ložiskový význam. Často se vyskytují jako izomorfní příměs v minerálech geochemicky příbuzných kovů. 

 

 

Kadmium je stříbrobílý měkký kov, velmi kujný a tažný, dobře odolný korozi. Všechny sloučeniny kadmia jsou jedovaté. Používá se pro výrobu Ni-Cd akumulátorů, pigmentů, lehkotavitelných slitin, pokovují se s ním železné a měděné předměty. V jaderné technice se používá pro regulaci toku neutronů.

 

Je běžnou izomorfní příměsí Zn ve sfaleritu. Údaje o výši světových zásob nejsou k dispozici, ale průměrné obsahy v rudách zinku se pohybují okolo 0,3 %.

Ze zpracování zinkových rud pochází 80 % světové produkce Cd, 20 % pochází z recyklace suroviny.

Světová (hutní) produkce: 22,0 tis. t (2013)†, 22,4 tis. t (2014)†, 24,2 tis. t (2015)*†.

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Alžírska a USA

Největší producenti kadmia (r. 2015): Čína, Jižní Korea, Japonsko, Kanada, Mexiko.

 

V České republice má zvýšený obsah Cd sfalerit ze Zlatých Hor (až 0,34 % Cd) a sfalerity z  Kutné Hory a Příbrami.

 

 

Gallium je měkký tažný kov modrobílého lesku, otírá se o prsty a je možné ho krájet. Při teplotě místnosti se taví na neprchající kapalinu. Jeho hlavní využití je v polovodičové technologii (tranzistory, diody, lasery, počítačová a kopírovací technika). Také se používá při výrobě ferritů a lehko tavitelných slitin. 

 

Je běžnou izomorfní příměsí Zn ve sfaleritu, menší koncentrace se nacházejí i v bauxitu (0,002-0,01 %) a uhlí. Dříve se vyrábělo z popílků emitovaných při sulfidickém pražení rud nebo při/po hoření uhlí, dnes se získává jako vedlejší produkt při velkovýrobě Al. Světové zásoby gallia v bauxitech jsou asi 1 mld. t.

Ročně se vyrobí z primárních zdrojů asi 435 t kovu, z toho asi 160 t připadá na produkci velmi čistého gallia. 

Největší producenti gallia (r. 2015): Čína, Německo, Japonsko, Ukrajina.

 

 

Germanium je křehký šedobílý prvek, typický polovodič s nízkou elektrickou vodivostí, která je funkcí teploty. Z pohledu chemie jde o polokov. Monokrystaly velmi čistého germania se díky polovodičovým vlastnostem používají v elektrotechnice (radary, tranzistory). V optice se Ge využívá díky tomu, že propouští infračervené záření a zvyšuje index lomu, v optických vláknech, přístrojích pro noční vidění aj. Germaniové generátory mění teplo na elektrickou energii. Germanium se také používá jako katalyzátor při výrobě plastů. Zajímavé je jeho využití v umělých Gd-Ge granátech v laserové technice. 

 

Germanium se získávalo z popela uhlí, nyní se izoluje z popílku po hutním zpracování Zn-rud. Ge zastupuje izomorfně Zn ve sfaleritu. Světové zásoby nejsou uváděny.

Světová (hutní) produkce: 155 t (2013)†, 165 t (2014)†, 165 t (2015)*†.

Největší producenti germania (r. 2015): Čína, Rusko.

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

V České republice mají zvýšený obsah Ge popílky uhlí sokolovské, plzeňské a dolnoslezské pánve.

 

 

Hafnium: viz zirkonium a hafnium

 

 

Indium je stříbrobílý, měkký vzácný kov. Je klíčovým prvkem pro výrobu LCD obrazovek a dotykových displejů, kde se používá ve formě sloučenin/slitin s titanem a kyslíke. Z jeho slitin s indiem se používají v polovodičové technice (tranzistory, termistory, LED diody). Používá se na galvanické pokovování kovů, protože je otěruvzdorné a nekoroduje. Indium slouží k pájení polovodičových přípojů za nízkých teplot a výrobu nejkvalitnějších zrcadel. 

 

Indium se průmyslově získává z popílků emitovaných při sulfidickém pražení pyritů výrobě kyseliny sírové, při tavení Zn-Pb rud a při pražení sulfidických Fe a Cu rud. In izomorfně zastupuje Zn v sulfidických rudách. 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,25 ppm, světové zásoby nejsou uváděny.

Světová (hutní) produkce india: 799 t (2013), 844 t (2014), 755 t (2015)*.

Největší producenti india (r. 2015) jsou Čína, Jižní Korea, Japonsko, Kanada a Francie.

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

V České republice mají zvýšený obsah In sfalerit z Kutné Hory (0,07 %), kasiterit z Cínovce a chalkopyrit z Krásna (0,1 %).

 

 

Rubidium je vzácný kov, měkčí než vosk. Je velmi reaktivní, na vzduchu i ve vodě se samovolně zapaluje. Působením světla se stává zdrojem elektrické energie, čehož lze využít při výrobě fotočlánků (termoiontové konvertory) a v elektronice. Malé využití má i ve sklářském průmyslu a pyrotechnice. 

 

Rubidium se ve velmi malém množství vyskytuje v minerálech obsahujících draslík (živce, slídy - lepidolit, polucit) v pegmatitech.

Světové zásoby jsou asi 80 tis. t Rb2O. Světová produkce rubidia a jeho sloučenin je pravděpodobně menší než 10 t ročně. Největším producentem je Kanada, další produkce pochází z Namibie, Zimbabwe a Číny.

 

V České republice mají zvýšený obsah Rb lithné slídy (tzv. cinvaldit, dnes považované za přechodný člen řady siderofylit-polylithionit) krušnohorských cíno-wolframových ložisek, u kterých byly odhadnuty celkové zásoby 370 tis. t Rb.

 

 

Rhenium je těžký, kujný a tažný, na vzduchu stálý kov. Je výborným katalyzátorem. Většina Re se zpracovává na bimetalické katalyzátory Pt/Re, které jsou v automobilových motorech na vysokooktanový bezolovnatý benzín. Vyrábí se z něj termočlánky pro měření vysokých teplot.  Slitiny s W a Mo se používají do elektrod, ionizačních čidel, regulátorů teploty, elektromagnetů, polovodičů, rentgenových a elektronových lamp aj. 

 

Většina rhenia se nachází na ložiscích porfyrových Cu-Mo rud a sedimentárních Cu-rud. Světové zásoby jsou pravděpodobně 2,5 tis. t.

  

Světová produkce rhenia: 47,2 t (2006), 51,0 t (2007), 56,5 t (2008).

Největší producenti rhenia (r. 2008): Chile, USA, Kazachstán, Peru a Kanada. 

 

 

Skandium je světlešedý lesklý kov. Zatím se pro svou cenu ve větším množství nepoužívá, i když byla navržena řada možností jeho využití (katalyzátor, přídavek do žáruvzdorných ocelí, slitiny s Al, optika, polovodiče, magnety, vysoce žáruvzdorné materiály.

 

Skandium je poměrně rozšířený prvek, obsažený v řadě horninotvorných minerálů (amfiboly, pyroxeny, biotit). Většina produkce je vedlejším produktem získávání rud yttria, uranu nebo železa. Kovové skandium a jeho sloučeniny (hlavně oxidy) se získávají v řádu stovek kg ročně hlavně v Číně, Kazachstánu, Rusku a Ukrajině. Produkce není publikována. 

 

V České republice měl zvýšený obsah skandia Sn koncentrát (0,02 % Sc2O3) a W koncentrát (0,13-0,18 % Sc2O3) z Cínovce.

 

 

Selen vyskytuje se ve více modifikacích - červený sklovitý zahříváním přechází na šedý selen, který vede elektrický proud. Z pohledu chemie jde o polokov. Po osvětlení se zvyšuje jeho vodivost, čehož se využívá v elektrotechnice a fotoelektropřístrojích. Při styku s kovy propouští el. proud jen jedním směrem, lze z něj zhotovovat usměrňovače. Důležité použití je ve xerografii. Selenem se odbarvuje a barví sklo, v metalurgii se používá jako přídavek do oceli a slitin Cu, Pb a Sb. Menší množství se používají v zemědělství, chemickém a farmaceutickém průmyslu a při výrobě pigmentů. Sloučeniny selenu jsou jedovaté. 

 

Hlavním zdrojem selenu jsou anodové kaly po rafinaci mědi. Izoluje se i z odpadních kalů při výrobě kyseliny sírové a z prachu při pražení sulfidů mědi a olova. 

Světové zásoby selenu na známých ložiscích mědi se odhadují na 88 tis. t.

Světová produkce selenu (bez údajů z USA): 1540 t (2006), 1560 t (2007), 1510 t (2008). 

Největší producenti selenu (r. 2008): Japonsko, Belgie, Kanada, Rusko a Chile.

 

V České republice byly zvýšené obsahy selenu zjištěny v sulfidech z některých polymetalických ložisek, např. Zlaté Hory - Jih. Samostatná selenidová mineralizace doprovází některá naše hydrotermální ložiska uranu, zejména v revíru Rožná-Olší.

  

 

Tellur je cínově bílý krystalický prvek. Z pohledu chemie jde o polokov. Používá se při výrobě železa a oceli pro zvýšení odolnosti vůči korozi, přidává se do olova. Využití má i v sklářském a keramickém průmyslu a v gumárenství. V elektronice se používají slitiny SeTe a TeAs jako polovodiče a ve fotografikých blescích. Z telluridu Cd-Zn se vyrábí detektory na gamma záření. Sloučeniny jsou jedovaté.

 

Hlavním zdrojem telluru jsou anodové kaly po rafinaci mědi. Při elektrolytické rafinaci mědi se získává průměrně 65 g Te/t Cu, někdy až 900 g/t. Světová produkce se odhaduje na stovky t telluru ročně, světové zásoby na ložiscích mědi jsou 22 tis. t.

 

V České republice je zvýšený obsah telluru v Cu-rudách na ložisku Zlaté Hory - Jih.

 

 

Thallium je lesklý kov, podobný olovu. Na vzduchu se velmi rychle okysličuje. Většina produkce se spotřebovává v elektronice (supravodivče aj.). Přidává se k Se v infračervených technologiích, do lehkotavitelných slitin a do skel s velmi vysokým lomem světla. Jeho sloučeniny jsou prudce jedovaté. Jeho slabými roztoky se impregnuje dřevo a moří obilí před výsevem.   

 

Tl se získává podobně jako In z popílků emitovaných při sulfidickém pražení sloužícím při výrobě kyseliny sírové a při tavení Zn-Pb rud. Tl izomorfně zastupuje Pb v galenitu. Dělící procesy jsou složité, protože je potřeba současně oddělit Cd. Průmyslové použití thallia není velké. Jeho světová produkce je asi 10 t ročně. Hlavní producenti rafinovaného thallia jsou Belgie a Japonsko, menší Velká Británie, Francie, Mexiko, Kanada aj. 

Světové zásoby thallia v ložiscích Zn-rud se odhadují na 380 t. Potenciálním zdrojem thallia je černé uhlí, v jehož ložiskách jsou zásoby asi 630 tis. t kovu.

 

 

Použitá literatura:

Guberman, D. E. (2015): Germanium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 64-65. 

Guberman, D. E. (2016): Germanium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 70-71. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Jaskula, B. W. (2016): Gallium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 64-65. 

René, M. (1987): Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR. Geologický průzkum, roč. 29, č. 6, s. 187-188.

Tolcin, A. C. (2015): Cadmium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 36-37. 

Tolcin, A. C. (2016): Cadmium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 42-43. 

Tolcin, A. C. (2015): Indium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 74-75. 

Tolcin, A. C. (2016): Indium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 80-81. 

Tuck, Ch. A. (2016): Rubidium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 138-139. 

Vavřín, I. (1994): Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 2, s. 82-89.

 

 

STRONCIUM

Stroncium je stříbrolesklý měkký žlutavý kov, který se samovolně se zapaluje karmínově červeným plamenem.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 340 ppm, světové zásoby jsou asi 6,8 mil. t.

 

Světová těžba: 333 tis. t (2013), 343 tis. t (2014), 320 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (150,0 tis. t)

                          Španělsko (90,0 tis. t)

                          Mexiko (70,0 tis. t)

                          Argentina (10,0 tis. t)

                          Maroko (2,5 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: většina Sr nachází uplatnění při výrobě barevných televizních obrazovek. Sloučeniny se používají v pyrotechnice, potravinářství, optickém průmyslu a speciálních magnetech.

 

Užitkové minerály: 

 

celestin  SrSO4 stroncianit   SrCO3

 

Průmyslové typy ložisek stroncia:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

hydrotermální

žíly

celestin, stroncianit

 

Mexiko, USA

---
infiltrační

polohy a žíly ve vápencích

celestin, stroncianit

 

Münsterland (Německo), Mangyshlak (Kazachstán)

okolí Třince
sedimentární chemogenní

vrstvy s některými lagunárními evapority

celestin, stroncianit

 

USA

---
karbonatity nepravidelné pně komplexní Sr-silikáty do 1,2 % Oldoinyo Lengai (Tanzánie) ---

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Ober, J. A. (2015): Strontium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 154-155. 

Ober, J. A. (2016): Strontium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 160-161. 

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 


STŘÍBRO

 

Stříbro je bílý, tažný a kujný kov, je nejlepším vodičem elektrického proudu a tepla. Lidstvo ho zná už několik tisíc let.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,07 ppm, světové zásoby jsou 570 tis. t.

 

Světová těžba: 26,0 tis. t (2013), 26,8 tis. t (2014), 27,3 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Mexiko (5,4 tis. t)

                          Čína (4,1 tis. t)    

                          Peru (3,8 tis. t)                            

                          Austrálie (1,7 tis. t)

                          Chile (1,6 tis. t) 

 

Použití: v elektroprůmyslu, výrobě mincí a medailí, šperkařství, při výrobě zrcadel. Stále klesající je spotřeba ve fotografických materiálech. Dále se používá při výrobě baterií s vysokou kapacitou, jako materiál k přípravě zubního amalgámu a do speciálních skel. Antibakteriálních účinků stříbra se využívá při čištění vody a v lékařství.

 

Užitkové minerály: 

 

stříbro Ag chlorargyrit AgCl polybasit Cu(Ag,Cu)6Ag9Sb2S11
akantit Ag2S proustit Ag3AsS3 andorit PbAgSb3S6
dyskrazit Ag3Sb pyrargyrit Ag3SbS3 matildit AgBiS2

 

Průmyslové typy ložisek stříbra:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

hydrotermální subvulkanický

 

a) Ag-(Au)-Pb-Zn±Cu

 

b) Ag-Au až Au-Ag formace

 

c) Ag-Sn-W-Bi formace (bolivijský typ)

žíly, méně metasomatické, žilníky aj. spjaté s vulkanic-kými strukturami, pestrá mineralizace s akumulacemi mimořádně bohatých rud (tzv. bonanzy) 

a,b) akantit, pyrargyrit, proustit, stříbro, Ag-galenit, polybazit, telluridy Ag

 

c) andorit, matildit, pyrargyrit

a) X00 g·t-1

 

b) X00 - X000   g·t-1

 

c) až 300 g·t-1

a) Baia Mare, Baia Sprie (Rumunsko), Mazarrón (Španělsko)

 

b) oblasti Tonopah a Comstock (Nevada, USA), Mexiko, Rusko

 

c) Potosí, Tasna (Bolívie)

---

hydrotermální plutonický

žíly mnoha formací

akantit, stříbro,  dyskrazit, Ag-sulfosoli

X0 g·t-1

Cobalt (Ontario, Kanada) aj.

Příbram, Jáchymov

sulfidické rudy s příměsí Ag

 

a) likvační Ni-Cu

 

b) greiseny Cu-Mo-Sn-W

 

c) skarny

 

d) kyzová formace

viz příslušné typy

izomorfní příměs Ag v galenitu, stříbro,   Ag-sulfosoli

a) 3-11 g·t-1

b) do 60 g·t-1

c) 0,2-140 g·t-1

d) do 360 g·t-1

a) Sudbury (Ontario, Kanada), Norilsk (Rusko)

 

b) Altenberg (Německo)

 

c) Pima Mission (Arizona, USA)

 

d) Sullivan (Kanada), Mt. Isa, Broken Hill (Austrálie), Leadville (Colorado, USA), Tsumeb (Namibie)

a) ---

 

b) ---

c) ---

d) Kutná Hora, Příbram, Horní Benešov

stříbronosné pískovce

stratiformní polohy vtroušeninových rud

akantit, chlorargyrit 2600 g·t-1

Silver Reef (Utah, USA), Brush Creek (Colorado, USA)

---

 

Použitá literatura:

George, M. W. (2016): Silver. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 152-153. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Katrivanos, F. C. (2015): Silver. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 146-147. 

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

TITAN

Titan je lehký ocelově šedý kov, kujný a tažný, odolný vůči korozi.  

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,46 %, světové zásoby jsou asi 790 mil. t TiO2 (740 mil. t v ilmenitu, 54 mil. t v rutilu)†.  

 

Světová těžba ilmenitu: 6,73 mil. t TiO2 (2013), 5,57 mil. t TiO2 (2014), 5,61 mil. t TiO2 (2015)*.

Světová těžba rutilu: 667 tis. t TiO2 (2013), 470 tis. t TiO2 (2014), 480 tis. t TiO2 (2015)*.

 

Těžba ilmenitu (r. 2015)*: Čína (900 tis. t TiO2 )

                                      Austrálie (720 tis. t TiO2 )

                                      Vietnam (540 tis. t TiO2 )

                                      JAR (480 tis. t TiO2 )

                                      Mozambik (450 tis. t TiO2 )

 

Těžba rutilu (r. 2015)*: Austrálie (144 tis. t TiO2 )

                                  Sierra Leone (110 tis. t TiO2 )

                                  Keňa (65 tis. t TiO2 )

                                  Ukrajina (63 tis. t TiO2 )

                                  JAR (55 tis. t TiO2 )

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Madagaskaru, Ruska, Senegalu a Sierra Leone

 

Použití: titan a jeho slitiny s Al, Mg, V se používají na konstrukce aut, letadel a lodí. Ve formě ferrotitanu odstraňuje plyny z ocelové taveniny. Oxid TiO2 se používá na výrobu titanové běloby do nátěrů, emailů, glazur i zubních past. Sloučeniny Ti se využívají jako tvrdokovy a pro speciální keramiku. 

 

Užitkové minerály: 

 

rutil TiO2 ilmenit FeTiO3 loparit-(Ce) (Na,Ce,Sr)(Ce,Th)2(Ti,Nb)O6

 

Průmyslové typy ložisek titanu: 

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

rozsypy

vrstvy, čočky v náplavech

ilmenit, rutil

10-100   kg.t-1

ilmenitu

Kerala (Indie), delta Nilu (Egypt)

---

magmatický

 

a) Fe-Ti-V

ranně magmatický

 

b) Fe-Ti pozdně magmatický

 

c) ložiska loparitu

a) stratiformní magnetitový  horizont

 

b) vtroušeniny v anortozitech, noritech, gabrech

 

c) stratiformní vtroušeniny  v alkalických žulách

a,b) ilmenit, Ti-magnetit

 

 

 

c) loparit

do 20 % TiO2

a) bushveldský komplex (JAR)

 

b) Tellnes (Norsko), Lac Tio (Quebec, Kanada)

 

c) Lovozerovský masív (Kola, Rusko)

a) ---

 

 

b) Pocínovice, Špičák u Deštného

 

c) ---

rýžoviska ve zvětralinovém plášti

kaolinické profily

ilmenit, rutil

až 500 kg minerálu v 1 m3

Tapira, Catalão (Minas Gerais, Brazílie)

reziduální jíly -  karlovarsko a sokolovsko, Želénky 

metamorfogenní

impregnace v amfibolitech apod.

rutil až 25 % obj. rutilu

Pluma Hidalgo (Mexiko)

---
vulkanosedimentární

úlomky krystalů v klastických tufech

ilmenit až 50 % obj. ilmenitu

Nižnyj Mamon (Rusko)

---

 

Použitá literatura:

Bedinger, G. M. (2015): Titanium mineral concentrates. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 172-173. 

Bedinger, G. M. (2016): Titanium mineral concentrates. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 178-179. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 

 

VANAD

 

Vanad je ocelově šedý, lesklý, velmi tvrdý, ale křehký kov. Všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 90 ppm, světové zásoby min. 15 mil. t†.

 

Světová těžba: 79,0 tis. t (2013), 82,7 tis. t (2014), 79,4 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (42,0 tis. t)

                          JAR (19,0 tis. t)                            

                          Rusko (15,0 tis. t)                            

                          Brazílie (2,8 tis. t) 

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Brazílie a dalších zemí

 

Použití: Téměř všechen vyrobený vanad se spotřebovává v hutnictví - přísada vanadu zlepšuje vlastnosti ocelí. Sloučeniny vanadu se využívají jako katalyzátory při výrobě kyseliny sírové, syntéze amoniaku, oxidaci naftalenu a dále ve sklářském, keramickém a elektrotechnickém průmyslu.

 

Užitkové minerály: 

 

carnotit K2(UO2)2(VO4)2 · 3 H2O montroseit (V,Fe)O(OH)
ťujamunit  Ca(UO2)2(VO4)2 · 5-8 H2O vanadinit Pb5(VO4)3Cl
roscoelit  KV2(Si3Al)O10(OH)2 descloizit PbZnVO4(OH)
patronit  VS4 příměs v ropě

 

Průmyslové typy ložisek vanadu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
uranonosné pískovce (infiltrační)

vrstvy a čočky v arkózových pískovcích a slepencích

carnotit, roscoelit, ťujamunit, montroseit

0,5-5 % V2O5

Colorado Plateau (USA)

Horní Kalná
pozdně magmatický Fe-Ti-V

stratiformní magnetitový horizont, vtroušeniny v noritech a gabrech

Ti a V-magnetit

0,5-1 % V2O5

bushveldský komplex (JAR)

---

supergenní zóny sulfidických ložisek Pb-Zn

polohy v oxidační zóně polymetalických  ložisek

vanadinit, descloizit

1-5 % V2O5

Broken Hill (Zambie), Tsumeb, Berg Aukas, Abenab (Namibie),

Vrančice
biogenní

deska asfaltového bitumenu v křídě

patronit

6 % V2O5

jediné ložisko Minas Ragra (Peru) ---

 

Další, méně významné typy ložisek vanadu:

 

příbřežní mořská rýžoviska s Ti-bohatým magnetitem

ložiska Cu-rud v pískovcích

ložiska fosforitů

ložiska bauxitů

ložiska vanadonosných jílů

kaustobiolity - ropy, roponosné písky a bituminózní jílovce

sedimentární rudy Fe 

 

Použitá literatura:

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Polyak, D. E. (2015): Vanadium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 176-177. 

Polyak, D. E. (2016): Vanadium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 182-183. 

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 

 

VÁPNÍK

 

Vápník je stříbrobílý lesklý kov, třetí nejčastěji se vyskytující kov na naší planetě. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 2,96 %, zásoby nerostů s Ca jsou prakticky nevyčerpatelné.

 

Světová produkce kovu je pravděpodobně kolem 2500 t ročně, z toho více jak polovina připadá na Rusko.

 

Použití: kovový vápník se používá jako přísada do ložiskových kovů, do olověných akumulátorů, dále slouží jako legovací látka hliníku a litiny. Užívá se při výrobě jiných kovů (Th, U, Pu, Zr, Hf, Nd, V, W, REE aj.) a prvků (H, B). Důležité jsou sloučeniny vápníku - CaCO3, Ca(NO3)2 a CaC2.

 

Užitkové minerály: 

 

kalcit CaCO3 fluorit CaF2 sádrovec CaSO4 · 2 H2O
dolomit CaMg(CO3)2 apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) anhydrit CaSO4

 

Průmyslové typy ložisek vápníku: 

 

Vápník je velmi běžný prvek, jako jeho zdroj mohou sloužit výše uvedené minerály a z nich složené horniny - viz nerudy.

 

 

PRVKY VZÁCNÝCH ZEMIN

 

Vzácné zeminy, RE nebo REE (Rare Earth Elements) - anglicky, TR (Terre Rare) - francouzsky. Jde o skupinu 14-ti přírodních  prvků o atomových číslech od 57 (lanthan) do 71, výjimkou je syntetické promethium. Podobností vlastnostmi se k nim řadí ještě yttrium. Jsou si geochemicky velmi příbuzné, takže se většinou vyskytují ve směsích s převahou jednoho z nich. Technologie jejich separace byla vyvinuta až po 2. světové válce. Nejsou vzácné v pravém slova smyslu, jsou v zemské kůře hojnější než zlato, stříbro nebo uran, některé z nich (Ce, Pr, Nd) jsou dokonce hojnější než olovo. Velmi vzácná jsou jejich ekonomicky využitelná ložiska.

 

skupina ceru:

lanthan - La, cer - Ce, praseodym - Pr, neodym - Nd, promethium - Pm, samarium - Sm, europium - Eu 

skupina yttria:

yttrium - Y, gadolinium - Gd, terbium - Tb, dysprosium - Dy, holmium - Ho, erbium - Er, thulium - Tm, ytterbium - Yb, lutecium - Lu

 

Clarkový obsah v zemské kůře je:

La 29 ppm, Ce 70 ppm, Pr 9 ppm, Nd 37 ppm,  Pm 4,5×10-20 ppm, Sm 8 ppm, Eu 1,3 ppm

Y 29 ppm, Gd 8 ppm, Tb 4,3 ppm, Dy 5 ppm, Ho 1,7 ppm, Er 3,3 ppm, Tm 0,27 ppm, Yb 3,1 ppm, Lu 0,8 ppm

 

Světové zásoby jsou min. 130 mil. t směsných oxidů vzácných zemin (REO - rare earth oxides)†.

 

Světová těžba (oxidů vzácných zemin): 110 tis. t (2013)*, 123 tis. t (2014)*, 124 tis. t (2015)*.

 

Těžba (oxidů vzácných zemin) (r. 2015)*: Čína (105000 t)

                                                              Austrálie (10000 t)

                                                              USA (4100 t)

                                                              Rusko (2500 t)

                                                              Thajsko (2000 t)

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Thajska

‡ k dispozici nejsou údaje z Indie a dalších zemí

Pozn. 1: data včetně yttria. Těžba oxidu yttria Y2O3 v roce 2015 byla 8000 až 10000 t.

 

Použití: použití prvků vzácných zemin a jejich sloučenin je v automobilových katalyzátorech, v metalurgii, pro výrobu leštících prásků, fosforeskujících látek pro elektrotechniku, výrobu magnetů a jako katalyzátory. Význam mají také pro výrobu skla a keramiky.

 

Užitkové minerály: 

 

monazit-(Ce) CePO4 bastnäsit-(Ce) CeCO3F
monazit-(La) LaPO4 bastnäsit-(La) LaCO3F
monazit-(Nd) NdPO4 bastnäsit-(Y) YCO3F
monazit-(Sm) SmPO4 allanit-(Ce) CaCeAl2Fe(Si2O7)(SiO4)O(OH)
xenotim-(Y) YPO4 davidit-(Ce) Ce(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH,F)38
parisit-(Ce) CaCe2(CO3)3F2 fergusonit-(Ce) CeNbO4 · 0,3 H2O
loparit-(Ce) (Na,Ce,Sr)(Ce,Th)(Ti,Nb)2O6 fergusonit-(Y) YNbO4
euxenit-(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6

 

Průmyslové typy ložisek vzácných zemin:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
rozsypy

vrstvy v příbřežní mořské zóně a v aluviích

monazit, xenotim

asi 0,02 % REO

Austrálie, Indie, Jos Plateau (Nigérie), Severní a Jižní Karolína (USA)

---
karbonatity

pně a žíly pozdních ferokarbonatitů

bastnäsit, parisit, monazit

1-5 %,  na výcho-zech až 8 % REO

Bayan Obo (Vnitřní Mongolsko, Čína), Mountain Pass (Kalifornie, USA), Araxá (Minas Gerais, Brazílie)

---

hydroterální a metasomatický

 

a) skarny s REE

 

b) albitity s REE

nepravidelný, lineární, pně, žíly a žilníky

allanit, fergusonit, euxenit, monazit 0,1-0,5 % REO

a) Bastnäs (Švédsko)

 

 

b) Seal Lake (Labrador, Kanada)

 

a) Rešice

b) ---

magmatogenní

stratifikované masívy nefelinických syenitů

loparit, REE-apatit 0,5-1,5 % REO

masivy Lovozero a Chibiny (Kola, Rusko)

---

metamorfovaná rýžoviska s REE

vrstvy Au-U konglomerátů

REE-brannerit, davidit, xenotim 0,1-0,4 % REO

Witwatersrand (JAR), Blind River (Ontario, Kanada), Gabun

---

apatitizovaný kostní detrit s REE

proplástky v aleuropelitech příbřežní facie

REE-apatit

až 0,2 % REO

Maroko, Jižní Karolína (USA)

---

 

Použitá literatura:

Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P. (2002): Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, roč. 87, s. 87-101.

Gambogi, J. (2015): Rare earths. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 128-129. 

Gambogi, J. (2016): Rare earths. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 134-135. 

Gambogi, J. (2016): Yttrium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 188-189. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

Škoda, R. (2010): Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie. Minerál, roč. 18, č. 5, s. 388-396.

 

 

WOLFRAM

Wolfram je bílý lesklý velmi dobře tažný kov, který má ze všech kovů nejvyšší teplotu tání (3410 ºC), proto ho není možné slévat.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 1,3 ppm, světové zásoby jsou asi 3,3 mil. t†.

 

Světová těžba: 81,4 tis. t (2013), 86,8 tis. t (2014), 87,0 tis. t (2015)*

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (71,0 tis. t)

                           Vietnam (5,0 tis. t)    

                           Rusko (2,5 tis. t)   

                           Kanada (1,7 tis. t)   

                           Bolívie (1,2 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA, Bolívie a Rwandy

‡ nejsou známy údaje z USA

 

Použití: v ocelářství je důležitou přísadou do nástrojových ocelí pro pilníky, rychlořezné nože, lopatky plynových turbín. Wolfram se používá do vláken žárovek, svíček výbušných motorů, jako tepelné a radiační štíty pro kosmickou techniku, katody pro rentgenové záření aj. Sloučeniny se používají jako tvrdokovy, dále v průmyslu barev a laků, do emailů, při barvení skla, jako katalyzátory, chemické činidla aj. 

 

Užitkové minerály: 

 

wolframit  (Fe,Mn)WO4 scheelit   CaWO4

 

Průmyslové typy ložisek wolframu:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
magmatofilní skarnový (kontaktně metasomatický)

polohy a žilky na styku granitoidů a karbonátů

scheelit, wolframit

0,3-1 % WO3

Tyrnyauz (Kavkaz, Rusko), Ingička (Uzbekistán)

Obří důl, Vápenná, Staré Podhradí
hydrotermální plutonický

 

a) křemen-kasiterit-wolframit

 

b) křemen-scheelit

 

c) křemen- wolframit

 

d) křemen-W-sulfidy

a,b,c) žíly a žilníky na kontaktech hlouběji uložených granitoidů a v jejich okolí

 

 

d) žíly a žilníky spjaté s mělčími pni porfyrických granitoidů

a,c,d) wolframit

 

 

b) scheelit

0,5-4 % WO3

a) Xihuashan (Nanling, Čína)

 

b) Boguty (Kazachstán)

 

c) Gueimeishan (Nanling, Čína)

 

d) Džida, Inkura (Rusko)

 

 

a) Ovesná Lhota

 

 

b) ---

 

c) ---

 

d) ---

hydroterální subvulkanický

 

a) Sn-Ag-W-Bi

(bolivijský typ)

 

b) Hg-Sb-W

 

c) Ag-Au-scheelit

 

d) W-psilomelan

a) žíly se sulfidy a chloritem nebo turmalínem, popř. s polymetaly

 

b) žíly

 

c) žíly, žilníky, rozptýlené zrudnění

 

d) ložní polohy v travertinech

a) wolframit

b) ferberit, scheelit,

c) scheelit

d) W-psilomelan

0,4-4 % WO3

a) Potosí, Oruro (Bolívie)

 

b) Gornaja Rača (Gruzie), Atolia (Kalifornie, USA)

 

c) Boulder (Colorado, USA)

 

d) Tasor (Rusko)

 

---

stratiformní

stratiformní tělesa skarnů a krystalických břidlic

scheelit 0,4-4 % WO3

Sangdong (Jižní Korea), Felbertal (Rakousko)

Kašperské Hory

greiseny Sn-W

žíly, žilníky a žilné pně v granitoidech a jejich kontaktech

wolframit 0,4-4 % WO3

Shizhuyuan (Hunan, Čína), Verkhnee Kairakty (Kazachstán), Altenberg (Německo)

Cínovec, Krásno, Krupka,

rozsypy

eluviálně-deluviální pokryvy, aluviální vrstvy

scheelit, wolframit

0,3-20 kg·m-3

Koktenkol (Kazachstán)

Vápenná - Luční potok

 

Použitá literatura:

Doubravský, R., Brhel, P. (1981): Prospekce W-rud v kontaktní zóně žulovského plutonu. Sborník GPO, č. 24, s. 21-50.

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

Shedd, K. B. (2015): Tungsten. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 174-175. 

Shedd, K. B. (2016): Tungsten. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 180-181. 

 

 

ZIRKONIUM + HAFNIUM

 

Zirkonium je ocelově šedý kov s vysokou teplotu tavení, pevností, dobrou tvárností, žáruvzdorností, odolností proti korozi a malou absorpci neutronů 

Hafnium je velmi lesklý kujný kov. 

 

Clarkový obsah zirkonia v zemské kůře je 170 ppm, světové zásoby jsou větší než 78 mil. t ZrO2†.

Clarkový obsah hafnia v zemské kůře je 1 ppm, světové zásoby nejsou uváděny.

 

Světová těžba zirkonia 1,18 mil. t (2013), 1,43 mil.  t (2014), 1,28 tis. t (2015)*. 

Světová těžba hafnia je závislá na produkci zirkonia (samostatně není uváděna). Obvyklý poměr Zr:Hf je přibližně 50:1 a hafnium se nezískává vždy, jedná se o vyšší desítky tun produkovaných ročně.

 

Těžba zirkonia (r. 2015)*: Austrálie (500 tis. t)

                                      JAR (380 tis. t)    

                                      Čína (140 tis. t)                            

                                      Indonésie (110 tis. t)

                                      USA (60 tis. t) 

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Indonésie

 

Použití: zirkonium je se používá pro výrobu raketových motorů, turbín letadel a jako konstrukční materiál v jaderných reaktorech. Jeho sloučeniny se využívají jako žáruvzdorné hmoty. Hafnium se využívá v kontrolních tyčích jaderných reaktorů v ponorkách s jaderným pohonem. Jeho sloučeniny mohou mít uplatnění ve speciální metalurgii. 

 

Užitkové minerály: 

 

zirkon  ZrSiO4 baddeleyit   ZrO2
eudialyt  Na15Ca6Fe3Zr3Si(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2

 

Hafnium tvoří samostatné nerosty jen velice vzácně, průmyslově se získává z minerálů zirkonia, ve kterých se vyskytuje jako izomorfní příměs za Zr.

 

Průmyslové typy ložisek zirkonia a hafnia:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

rozsypy

vrstvy v příbřežní mořské zóně, méně aluviální a fosilní rýžoviska

zirkon, baddeleyit

2-6 % těžkých minerálů v písku, až 50 % zirkonu

Trail Ridge (Florida, USA), Richards Bay (JAR), delta Nilu (Egypt)

pískovce severní části české křídové pánve
reziduální

pokryv nefelinických syenitů s eudyalitem a albititů

baddeleyit, eudialyt, méně zirkon

 

Brazílie, Afrika, Indie, Austrálie

---
magmatogenní

stratifikované masívy alkalických plutonitů

baddeleyit, eudialyt, zirkon

do 9 % ZrO2 masív Lovozero (Kola, Rusko), komplex Ilimaussaq (Grónsko) ---

 

Použitá literatura:

Bedinger, G. M. (2015): Zirconium and hafnium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 188-189. 

Bedinger, G. M. (2016): Zirconium and hafnium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 194-195. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

 

 

ZLATO

 

Zlato je stálý, žlutý, lesklý kov. Je nejkujnější ze všech kovů, má největší tažnost. Je velmi dobrý vodič elektřiny a tepla. Je využíváno nejméně 6 až 7 tisíc let.

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 0,0043 ppm, světové zásoby jsou asi 56 tis. t.

 

Světová těžba: 2,80 tis. t (2013), 2,99 tis. t (2014), 3,00 t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (490 t)

                          Austrálie (300 t) 

                          Rusko (242 t)    

                          USA (200 t)                            

                          Kanada a Peru (150 t) 

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: 1 t = 32150,7 trojských uncí (ozt)

 

Použití: výroba šperků a mincí, elektrotechnika a kosmická technika, barvení skla, lékařství.

 

Užitkové minerály: 

 

zlato Au calaverit AuTe2 sylvanit AgAuTe4
elektrum (Au,Ag) petzit Ag3AuTe2 nagyagit Pb(Pb,Sb)S2(Au,Te)

 

Průmyslové typy ložisek zlata:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR

zlatonosné slepence (paleorozsypy)

málo mocné rozsáhlé vrstvy slepenců

zlato a příměs v sulfidech

4-10, max. 20 g·t-1

Witwatersrand (JAR), Tarkwa (Ghana)

Stupná u Nové Paky
hydrotermální plutonický

křemenné žíly, žilníky a žilné zóny, čočky i nepravidelná tělesa

zlato, méně telluridy Au

2-20  g·t-1

Yellowknife (Kanada), Mother Lode (Kalifornie, USA), Kalgoorlie (Austrálie), Kolar (Indie)

Jílové, Čelina-Mokrsko, Kašperské Hory, Roudný

hydrotermální subvulkanický

a) Au-Ag, Au

b) Au-telluridy

žíly, méně žilníky a metasomatické, spjaté s vulkanickými komplexy, časté akumulace velmi bohatých rud (tzv. bonanzy)

zlato, elektrum, telluridy

2-30  g·t-1

a) Brad, Sacaramb, Cavnic, Rosia Montana, Zlatna (Rumunsko), Banská Štiavnica, Hodruša, Kremnica (Slovensko)

 

b) Cripple Creek (Colorado, USA), Rejang Lebong (Indonésie)

---

rozsypy

vrstvy v náplavech potoků, řek a v příbřežní zóně moří

zlato

50  mg·m-3

Lena, Kolyma (Rusko), Aljaška (USA), Austrálie

řeka Otava, Jílové, Zlaté Hory
stratiformní polohy ve starých  metamorfovaných formacích typu „greenstone belts“ zlato, elektrum, Pd-zlato 2-100  g·t-1 Morro Velho, Serra Pelada (Brazílie) ---

 

Použitá literatura:

George, M. W. (2015): Gold. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 66-67. 

George, M. W. (2016): Gold. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 72-73. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Morávek, P. (1985): Ložiska zlata v Brazílii. Geologický průzkum, roč. 27, č. 12, s. 349-352.

Morávek, P. (Ed.) (1992): Zlato v Českém masívu. Praha: Vydavatelství Českého geologického ústavu.

 

 

ŽELEZO

 

Železo je černošedý kov. Už odedávna známý a používaný, podle něj je pojmenováno i jedno období historie lidstva - doba železná. 

 

Clarkový obsah v zemské kůře je 4,65 %, světové zásoby jsou asi 85 mld. t čistého kovu.

 

Světová těžba rud železa: 3,11 mld. t (2013), 3,42 mld. t (2014), 3,32 mld. t (2015)*.

 

Těžba rud železa (r. 2015)*: Čína (1380 mil. t)†

                                          Austrálie (824 mil. t)   

                                          Brazílie (428 mil. t)   

                                          Indie (129 mil. t)   

                                          Rusko (112 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Čína udává spíše celkovou produkci železných rud než pouze část průmyslově využitelnou

Pozn.: v roce 2015 byla celosvětová produkce asi 1,18 mld. t surového železa a 1,64 mil. t ocelí.

 

Použití: železo je nejdůležitější technický kov. Zkujňováním křehkého surového železa se vyrábí různé oceli. Používají se jako běžný konstrukční a stavební materiál (mosty, haly a budovy, lodě, železnice, drobné předměty aj.). Výrobky z něj jsou velmi náchylné ke korozi v prostředí s kyslíkem, vodou a příp. elektrolytem. Chudé Fe-rudy se používají k výrobě oxidů železa pro odsiřování zemního plynu, výrobu portlandského cementu, sklářství a výrobě barev, laků a emailů.

 

Užitkové minerály: 

 

magnetit  Fe3O4 limonit  směs hydroxidů Fe3+
hematit  Fe2O3 siderit  FeCO3
chamosit  (Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH,O)8

 

Průmyslové typy ložisek železa:

 

typ tvar užitkové minerály obsah kovu příklady svět příklady ČR
páskované železné rudy (BIF) metamorfovaná raně proterozoická ložiska, rytmicky se střídají pásky křemene a rudy   hematit, magnetit

20-40 %, max. 65 %

Krivoj Rog (Ukrajina), Kursk (Rusko), Mesabi Range (USA), Pilbara (Austrálie), Itabira (Brazílie)

Švagrov
sedimentární (oolitický)

vrstvy, plástve, čočky vzniklé chemogenní sedimentací v příbřežních faciiích moří

goethit, hematit, magentit,  siderit, chamozit

23-50 %

Kerč (Ukrajina), Lotrinsko (Francie), Birmingham (Alabama, USA), Wabana (Kanada)

Ejpovice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Chrustenice, Zdice

magmatický

 

ranně magmatický Fe-Ti-V

 

pozdně magmatický magnetit-apatit

 

pozdně magmatický Ti-Fe

a) magetitové horizonty

 

b) desky a čočky a alkalických horninách

 

c) v anortozitech, gabrech, noritech

magnetit, hematit 47-70 % s P

a) bushveldský masív (JAR)

b) Kirunavaara, Gellivaara (Švédsko),

c) Tellnes (Norsko), Allard Lake (Quebec, Kanada),

---
skarnový

polohy, čočky, hnízda na styku karbonátů a silikátových hornin

magnetit, hematit

25-70 % ~ 2 % S

Gora Magnitnaja (Rusko), Sokolovskoje (Kazachstán), Iron Springs (USA)

Měděnec, Přísečnice, Kovářská, Vlastějovice,  Hraničná 

hydrotermální (metasomatický)

žíly a metasomatické čočky

siderit, méně hematit a magnetit až 60 %

Železník, Nižná Slaná, Rudňany (Slovensko), Rudabánya (Maďarsko), Erzberg (Rakousko)

---
Fe-rudy spjaté s karbonatity (magmatické a  metasomatity)

vtroušeniny, méně masivní, hnízda, čočky, žíly a pně v doprovodných alkalických ultrabazikách

magnetit 20-55 %

Kovdor (Kola, Rusko), Sukulu Hills (Uganda), Darowa (Zimbabwe)

---
vulkanosedi-mentární typ Lahn-Dill

čočky a stratiformní lože ve vulkano sedimentárních komplexech

chamosit, hematit, magnetit, siderit až 60 %

Harz (Německo), Vareš (Bosna a Hercegovina)

Malá Morávka, Chabičov, Horní Benešov, Medlov

Fe-laterity

svrchní části lateritických profilů, na zvětralých bazikách a ultrabazikách

„limonit“, goethit, chamosit

40-60 %

Guyana, Kuba, Filipíny, Indonézie, Brazílie,  Nová Kaledonie

Lukavice u Rychnova nad Kněžnou

 

Použitá literatura:

Fenton, M. D. (2016): Iron and steel. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 84-85. 

Havelka, J., Rozložník, L. (1990): Ložiska rud. Praha: SNTL.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Tuck, Ch. A. (2015): Iron ore. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 84-85. 

Tuck, Ch. A. (2016): Iron ore. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 90-91.