home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

LOŽISKA NEROSTŮ - NERUDY

 

alunit forsterit perlit
andalusit fosfor petrurgické suroviny
anhydrit fosfority (fosfáty) písky
apatit grafit pokryvačské břidlice
azbesty granáty pyrit
baryt halit pyrofylit
bauxit helium sádrovec
bentonit hořečnaté soli sepiolit
bor jíly a jílovce sillimanit
brom jód síra
cementářské suroviny kámen a kamenivo slídy
cihlářské suroviny kaolín soda a sodné suroviny
čilský ledek korund smirek
dekorační kameny křemelina staurolit
diamanty křemen sůl kamenná
diatomit kyanit vápenec
dolomit ledek vermikulit
drahé kameny magnezit vulkanoklastické horniny
draselné soli mastek wollastonit
dusík minerální pigmenty zeolity
fayalit olivín živce
fluorit pemza

 

keramické a sklářské suroviny:

  kaolín, pórovinové a kameninové jíly, cihlářské suroviny, sklářské písky,   

  křemen, živce, soda a sodné suroviny, alunit, petrurgické suroviny

žáruvzdorné materiály:

  žáruvzdorné jíly, magnezit, křemenec, chromit (viz rudy), andalusit, kyanit,

  sillimanit, bauxit, grafit, forsterit, pyrofylit, slévárenské písky

průmyslové minerály:

  azbesty, mastek, slídy, grafit, baryt, dolomit, psací křída, wollastonit,  

  sepiolit

chemické suroviny:

  halit, fluorit, K a Mg-soli, boráty, síra, pyrit, fosfáty, ledek, vápenec, dolomit,

  soda a sodné suroviny, jódové suroviny, bromové suroviny

brusné materiály a abraziva:

  diamant, korund a smirek, staurolit, granáty, olivín, křemen

filtrační suroviny:

  písky, diatomit, azbesty, granáty, bentonit, zeolity

tepelné a zvukové izolanty:

  diatomit, perlit, jílovce, azbesty, vermikulit

drahé a dekorační kameny:

  diamant, korund, granáty, olivín, ostatní drahé a dekorační kameny

stavební materiály:

  kámen a kamenivo, cementářské suroviny, cihlářské suroviny, vápenec,

  sádrovec a anhydrit,pokryvačské břidlice, pemza a vulkanoklastické horniny

minerální pigmenty

petrurgické suroviny

plyny získávané ze zemské kůry:

  helium, dusík

 

Kliknutím na názvy nerostů zobrazíte jejich obrazové galerie.

 

 

ALUNIT

 

Alunit - KAl3(SO4)2(OH)6 - je měkký minerál, vznikající jako produkt působení kyseliny sírové na horniny bohaté hliníkem. 

 

Světové zásoby, zdroje a těžba alunitu nejsou uváděny. 

 

Použití: v chemickém průmyslu, při výrobě keramiky a ve stavebnictví. Je nejdůležitějším netradičním zdrojem hliníku.  

 

Průmyslové typy ložisek alunitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět
vulkanický

a) autometamorfní

b) hydrotermálně metasomatický

a) pásma okolo magmatických těles

 

b) žíly, vrstvy a čočky

alunit

až 70 % kurilsko-kamčatský pás (Rusko), Japonsko, Indonézie, Itálie, Mexiko, Horný Turček, Kremnica (Slovensko) 

metasomatický

zonální pásma hornin přeměněných síranovými roztoky okolo magmatických intruzí

alunit

až 50 % kurilsko-kamčatský pás (Rusko), Azerbajdžán 

 

Literatura:

Kaškaj, M. A. (1970): Alunity, ich genezis i ispolzovanie. 1. vyd, Tom. 1, Moskva: Izdatelstvo Nedra.

Kaškaj, M. A. (1970): Alunity, ich genezis i ispolzovanie. 1. vyd, Tom. 2, Moskva: Izdatelstvo Nedra.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Rubinstein, J., Barsky, L. (2002): Non-Ferrous Metal Ores: Deposits, Minerals and Plants. London: Taylor & Francis.

 

 

ANDALUSIT - KYANIT - SILLIMANIT

 

Celá skupina trimorfních minerálů má chemický vzorec Al2SiO5, andalusit je kosočtverečný, kyanit trojklonný a sillimanit kosočtverečný.   

 

Světové zásoby nejsou uváděny.

 

Světová těžba: 464 tis. t (2013), 403 tis. t (2014), 420 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: JAR (200 tis. t)

                          USA (110 tis. t)

                          Indie (60 tis. t)

                          Peru (35 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Číny, Brazílie a Francie

                               

Použití: více než 90 % andaluzitu, kyanitu a sillimanitu se vytvrzuje při teplotě 1315 až 1549 ºC na mullit, který se používá jako zásaditý žáruvzdorný materiál pro hutnictví železa, méně pro hutnictví neželezných kovů a  sklářství a výrobu keramiky.  

 

Průmyslové typy ložisek modifikací Al2SiO5:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

pneumatolyticko- hydrotermální metasomatity

čočky sekundárních křemenců ve vulkanitech

andalusit

10-50 % Al2O3 Lapsa Buru (Bihar, Indie), Mořské oko (Vihorlat, Slovensko) ---

kontaktně a regionálně metamorfované horniny

kontaktní zóny a pásy vzniklé metamorfózou hornin bohatých Al (jílovce) 

andalusit, kyanit, sillimanit

10-30 % Al2O3 Lyndenburg (JAR), Glomel (Francie)

Kladská u Mariánských Lázní

pegmatity  žíly vzniklé z hydroterm. roztoků

andalusit

do 15 % Al2O3 Itinga (Minas Gerais, Brazílie)

Dolní Bory

rozsypy říční náplavy a plážové písky kyanit, andalusit 1-10 % Al2O3 Mosambik ---

 

Literatura:

Cílek, V. (1985): Sillimanit-kyanit-andalusitové akumulace v Českém masívu. MS, Praha: Ústřední ústav geologický.

Ihlen, P. M. (2000): Utilisation of sillimanite minerals, their geology, and potential occurences in Norway - an overview. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 436, s. 113-128.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Strnad, D. (1992): Ložisko andalusitu Kladská-Lazy. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 445-449.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

Tanner, A. O. (2015): Kyanite and related minerals. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 88-89. 

Tanner, A. O. (2016): Kyanite and related minerals. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 94-95. 

 

 

AZBESTY

 

Azbest je technický název skupiny minerálů dělitelných na vlákna. Jde o minerály ze skupiny serpentinu (chryzotilové azbesty) a amfibolů (amfibolové azbesty).   

 

Světové zásoby nejsou uváděny.

 

Světová těžba: 2,02 mil. t (2013), 2,02 mil. t (2014), 2,00 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)* : Rusko (1100 tis. t)

                           Čína (40 tis. t)   

                           Brazílie (311 tis. t)

                           Kazachstán (215 tis. t)                           

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: téměř celou produkci tvoří chryzotil

 

Použití: Hlavním kritériem pro použití je minerální druh a délka vláken azbestu. Azbesty s nejdelšími vlákny se používají k výrobě ohnivzdorných materiálů, azbesty s krátkými vlákny se přidávají do výplní podlahových krytin a stavebních materiálů. Celkově největší spotřeba je při produkci azbesto-cementových výrobků, kde se používají azbesty se střední délkou vláken. Využití azbestů ve stavebnictví je v některých zemích legislativně omezeno pro jejich rakovinotvorné účinky (dáno tvarem a velikostí jehliček).  

 

Užitkové minerály: 

 

chryzotilový azbest: amfibolové azbesty:
chryzotil  Mg3Si2O5(OH)4 aktinolit   Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
    tremolit Ca2Mg5Si8O22(OH)2
    antofylit Mg7Si8O22(OH)2
riebeckit   Na2Fe5Si8O22(OH)2

grunerit   Fe7Si8O22(OH)2

 

Pozn.: riebeckitový azbest se prodává pod obchodním názvem krokydolit, gruneroïtový azbest pak pod názvem amosit

 

Průmyslové typy ložisek azbestů:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
kontaktně metasomatická

styk intruzivních hornin s dolomity

chryzotil

30-97 %   ---

hydrotermální

serpentinozovaná ultrabazika (peridotity) hydrotermálními roztoky vázanými na granitoidy

chryzotil

1-5 %

Baženovo (Ural, Rusko), Dobšiná (Slovensko)

Holubov u Křemže, Mirovice u Písku

regionálně metamorfogenní, metasomatické 

metasomatické, vznik působením hydrotermálních roztoků s Na a Mg během regionální metamorfózy

aktinolit, tremolit, antofylit,  riebeckit, grunerit do 15 %

Kapský pás, Penge (JAR)

Loužnice u Železného Brodu, Heřmanov

 

Literatura:

Fabík, M., Novák, F. (1983): Azbest. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 110-112.

Flanagan, D. M. (2016): Asbestos. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 28-29. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Riordon, P. H. (ed.) (1981): Geology of Asbestos Deposits. Ann Arbor: American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers.

Svoboda, K. (1987): Československé azbesty. Geologický průzkum, roč. 29, č. 3, s. 71-75.

Virta, R. L. (2015): Asbestos. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 22-23. 

 

 

BARYT

 

Baryt, síran barnatý - BaSO4, je šedý až šedobílý nerost s vysokou hustotou (4,5 g/cm3), chemicky inertní, schopný pohlcovat rentgenové paprsky. 

 

Světové zásoby jsou min. 380 mil. t.

 

Světová těžba: 9,23 mil. t (2013), 8,25 mil. t (2014), 7,46 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (3000 tis. t)

                          Indie a Maroko (1100 tis. t)   

                          USA (700 tis. t)

                          Irán a Kazachstán (300 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: asi 90 % barytu se používá při vrtání jako barytové suspenze, využívající vysokou měrnou hmotnost barytu. O zbylých 10 % se dělí chemický průmysl, průmysl barev a laků (výroba bílé barvy), sklářský a keramický průmysl, speciální stavebnictví aj.

 

Průmyslové typy ložisek barytu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
hydrotermální žilný a metasomatický

největší koncentrace na svrchních částech žil

baryt 30-97 %

Rudňany (Slovensko)

Pernarec u Stříbra, Křížany u Liberce,  Bohousová, Harrachov

stratiformní (exhalačně sedimentární i sedimentární)

mocné a rozlehlé polohy

baryt 30-97 %

Kalifornie, Nevada (USA), Meggen (Německo)

Horní Benešov
reziduální

eluviální a deluviální rozsypy

baryt 10-20 %

Washington Co. (Missouri, USA)

---

 

Literatura:

Chrt, J. (1988): Barytové formace Českého masívu. Geologický průzkum, roč. 30, č. 3, s. 65-68.

Chrt, J., Jurák, J. (1992): Baryt. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 95-120.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

McRae, M. E. (2015): Barite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 24-25. 

McRae, M. E. (2016): Barite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 30-31. 

Reichmann, F. (1983): Ložiska fluoritu a barytu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 88-109.

 

 

BENTONIT

 

Bentonit je jílová hornina s převládajícím obsahem minerálů skupiny smektitů, nejčastěji montmorillonitu, méně beidellitu, saponitu aj. Jednotlivé minerály se liší strukturou, chemickým složením a vazbou kationtů na výměnných pozicích (hlavně Na+, Ca2+). Společná je jejich odolnost vysokým teplotám, schopnost dispergovat vodu a schopnost sorbování kationtů a organických látek z roztoků. 

 

Světové zásoby bentonitu nejsou uváděny.

 

Světová těžba: 12,0 mil. t (2013)†, 16,1 mil. t (2014)†, 16,0 mil. t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*: USA (4320 tis. t)†

                          Čína (3500 tis. t)   

                          Řecko (1300 tis. t) 

                          Indie (1080 tis. t)

                          Turecko (700 tis. t)

                          ...

                          Česká republika (235 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

některé státy neuvádějí celkovou produkci, ale pouze export

‡ včetně produkce surového kaolínu

 

Použití: díky svým specifickým vlastnostem se bentonity využívají jako pojiva, suspenze a sorbenty. Hlavní použití bentonitových suspenzí je ve vrtání jako přídavek do výplachů (natrifikovaný montmorillonit), dále pak ve stavebnictví a při výrobě barev a laků. Jako pojivo odlévacích forem se používá ve slévárenství. V některých zemích se bentonity užívají při peletizaci železných rud. Vápenaté bentonity jsou filtrační materiál, používaný především v petrochemii a potravinářství. Vedlejší použití je v zemědělství. 

 

Užitkové minerály: 

 

montmorillonit (Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 · nH2O
beidellit  (Na,Ca0,5)0,3Al2(Si,Al)4O10(OH)2 · nH2O
saponit  Ca0,25(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2 · nH2O

 

Průmyslové typy ložisek bentonitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
vulkanosedimentární

vrstvy efuziv a vulkanoklastik přeměněné ve vodním prostředí

bentonit až 100 %

Wyoming, Montana (USA), Stará Kremnička - Jelšový potok, (Slovensko)

Rokle, Braňany, Božičany

hydrotermální

lineární útvary vzniklé přeměnou vulkanitů nízkotep. alkalickými roztoky

bentonit až 100 %

ostrov Milos (Řecko)

---
zvětrávací čočky a vrstvy na zvětralém povrchu hornin bentonit až 100 %

Nižný Hrabovec (Slovensko)

---
sedimentární

tenké stálé horizonty redeponovaných primárních bentonitů v epikontinentálních mořích

bentonit až 100 %

Sardinie (Itálie)

---

 

Literatura:

Flanagan, D. M. (2016): Clays. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 50-51. 

Franče, J. (1983): Bentonity. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 189-200.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Křelina, B. (1992): Bentonity. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 171-181.

Murray, H. (2006): Borates: Applied Clay Mineralogy - Occurrences, Processing and Application of Kaolins, Bentonites, Palygorskite-Sepiolite, and Common Clays. Bloomington: Elsevier.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

 

 

BOR (BORÁTY)

 

Z pohledu chemie je bor polokov. Boráty jsou soli různých boritých kyselin, většinou sloučeniny s Na, Ca, méně Mg. Další suroviny boru, silikáty a alumosilikáty, se ve větší míře pro obtížnost zpracování a nízké obsahy boru nevyužívají. 

 

Světové zásoby se odhadují na 380 mil. t B2O3. 

 

Světová těžba nerostů boru: 3,54 mil. t (2013)†, 5,86 mil. t (2014)†, 5,96 mil. t (2015)*†.

 

Těžba nerostů boru (r. 2015)*†: Turecko (4200 tis. t)

                                               Chile (580 tis. t)

                                               Argentina (500 tis. t)

                                               Rusko (250 tis. t)

                                               Peru (225 tis. t)   

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

‡ k dispozici nejsou údaje z Argentiny, Bolívie a Kazachstánu

 

Použití: zejména ve sklářství (skelná vlákna a borokřemičitanová skla) a keramice (emaily). Dále se používá při výrobě mýdel a detergentů, v metalurgii neželezných kovů a žáruvzdorných materiálů. Boridy kovů se uplatňují jako materiál na lopatky turbín, vnitřní povrchy spalovacích komor a raketových trysek. Jaderné využití bóru je založené na  velkém účinném průřezu izotopu 10B vůči termálním neutronům (neutronové štíty a kontrolní tyče v jaderných reaktorech). Karbid bóru je brusivem a leštivem kovů, používá se v obložení brzd, neprůstřelných vestách a ochranných štítech bojových letadel. Borová vlákna různého složení se používají v laminátech letectví a kosmonautice.

 

Užitkové minerály: 

 

boracit Mg3B7O13Cl ulexit NaCaB5O6(OH)6 · 5 H2O
borax  Na2B4O5(OH)4 · 8 H2O datolit   CaB(SiO4)(OH)
colemanit  CaB3O4(OH)3 · H2O danburit   CaB2Si2O8
kernit Na2B4O6(OH)2 · 3 H2O ludwigit Mg2FeO2(BO3)
priceit Ca2B5O7(OH)5 · H2O turmalíny  

alumoborosilikáty 

s obecným vzorcem

AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z

   

 

Průmyslové typy ložisek boru:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
sedimentární chemogenní

čočky a vrstvy v sedimentárních horninách, v pánvích typu playas a v závěru solitvorných cyklů 

mnoho  druhů borátů 8-35 % B2O3

Kramer, Údolí smrti (Kalifornie, USA), Strassfurt (Německo), Inder (Kazachstán)

---
vulkanické exhalace kyseliny borité  vrstvy v nadloží některých velkých solných ložisek kyselina boritá 30-1700 ppm Salton Sea (Kalifornie, USA) ---
datolitové skarny nepravidelný datolit, danburit, ludwigit 8-15 % B2O3 Dalněgorsk (Dálný východ, Rusko)

Lištice u Berouna, Řepiště u Paskova  

pegmatity s turmalíny žíly turmalíny do 3 % B2O3 Kamčatka (Rusko)

Dolní Bory, Meclov, Rožná

 

Literatura:

 

Crangle, R. D. (2015): Boron. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 32-33. 

Crangle, R. D. (2016): Boron. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 38-39. 

Garrett, D. (1998): Borates: Handbook of Deposits, Processing, Properties, and Use. San Diego: Academic Press.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Matýsek, D. (1992): Výskyt datolitového rohovce v Podbeskydské oblasti. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 456-459.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

BROM A BROMOVÉ SUROVINY

 

Brom je těžká červenohnědá kapalina nepříjemného zápachu, která už za pokojové teploty přechází do červenohnědých dusivých a dráždivých par.

 

Světové zásoby nejsou ve většině států uváděny, díky obsahu v mořské vodě jsou ale prakticky nevyčerpatelné.

 

Světová těžba: 403 tis. t (2013)†, 440 tis. t (2014)†, 390 tis. t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*†: Izrael (150 tis. t)

                           Jordánsko a Čína (100 tis. t)                           

                           Japonsko (30 tis. t)

                           Ukrajina (4 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

Použití: především k výrobě organických sloučenin (brometylen, brommetylen, bromoform aj.), používaných jako zpomalovače hoření, pesticidy, v medicíně aj. Dále se využívá do výplachů pro hlubinné vrtání, při úpravě vody a v klasické fotografii.

 

Průmyslové typy ložisek bromu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
solanky chloridové solanky s Br v podzemí, bezodtokých jezerech a mořských salinách roztoky X00 mg.l-1 Mrtvé moře (Izrael, Jordánsko) Darkov
sedimentární (evapority) vrstvy v nadloží některých velkých solných ložisek izomorfní příměs v K-Mg solích 30-200 ppm Balkan (Turkmenistán) ---

 

Literatura:

Holser, W. T. (1965): Bromide Geochemistry of Salt Rocks. In: Second Symposium on Salt, Cleveland, USA, s. 248-275.

Ober, J. A. (2015): Bromine. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 34-35. 

Schnebele, E. K. (2016): Bromine. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 40-41. 

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

CEMENTÁŘSKÉ SUROVINY

 

Cement je hydraulické práškové pojivo (maltovina), jehož účinnými složkami jsou sloučeniny CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Mezi cementářské suroviny se řadí jílovité vápence (60 - 80 % CaCO3) a slínovce (pod 60 % CaCO3). Jako korekční přísady se používají jíly, hlíny, spraše, břidlice a sádrovec.

 

Světová produkce cementu: 4,08 mld. t (2013), 4,18 mld. t (2014), 4,10 mld. t (2015)*. 

 

Produkce cementu (r. 2015)*: Čína (2350 mil. t)

                                            Indie (270 mil. t)                           

                                            USA (83 mil. t)

                                            Turecko (77 mil. t)

                                            Brazílie (72 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Těžba Česká republika (r. 2008):

   10,96 mil. t - vápence (všechny druhy celkem)

   5,20 mil. t - vápence ostatní (nad 80 % karbonátového podílu)

   507 tis. t - cementářské a korekční sialické suroviny 

 

Pozn. 1: vysokoprocentní vápence viz heslo vápenec

Pozn. 2: v české terminologii se pro výrobu cementu se používají zejména vápence ostatní (VO) a vápence jílovité (VJ), vysokoprocentní vápence (VV) mají výhodnější použití v jiných průmyslových odvětvích.

 

Použití: výroba anorganického pojiva - cementu. Podle složení se dělí na křemičitanové, hlinitanové a jiné (např. železitanový, chromitanový). Složením příbuzné, avšak způsobem výroby i mechanizmem tuhnutí odlišné, jsou cementy z přírodních nebo umělých hydraulických surovin (puzzolan, strusky).

 

Ložiska: všechny vstupní suroviny jsou běžné sedimentární horniny.

 

Literatura: 

Hlaváč, J. (1981): Základy technologie silikátů. Praha: SNTL.

Krutský, N. (1983): Slinité a korekční suroviny pro výrobu maltovin. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 317-328.

Krutský, N. (1992): Slínovce, jílovité vápence a korekční cementářské suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 353-362.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

van Oss, H. G. (2015): Cement. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 38-39. 

van Oss, H. G. (2016): Cement. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 44-45. 

 

 

CIHLÁŘSKÉ SUROVINY

 

Cihlářské suroviny jsou všechny druhy surovin vhodné k cihlářské výrobě. Kromě hlín sem patří i jíly a jílovce, písky a kamenivo, uvedené v samostatných kapitolách.

 

Světové zásoby nejsou uváděny a jsou více než dostatečné.

 

Těžba cihlářských surovin není celosvětově sledována. V roce 2008 byla v ČR produkce 1512 tis. m3.

 

Použití: cihlářská výroba (různé typy cihel, nosníků, pálené střešní krytiny a zvláštní výrobky).

 

Průmyslové typy ložisek cihlářských surovin mohou být jakékoli větší akumulace vhodných sedimentárních (usazených) hornin. Nejčastěji jde o hlíny, ale vhodné mohou být i jíly a jílovce, prachovce a některé reziduální horniny. 

 

Literatura:

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Procházka, J. (1992): Cihlářské suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 363-401.

Vohanka, L., Hejtmánek, D., Macoun, J. (1983): Cihlářské suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 337-367.

 

DIAMANTY

 

Diamant je kubická modifikace uhlíku. Díky své specifické krystalické mřížce má nejvyšší tvrdost z přírodních materiálů, vysoký index lomu, disperzi a refrakci světla. Přibližně 80 % přírodní produkce jsou technické diamanty, tmavě zbarvené inkluzemi cizorodých částic, zbytek dosahuje drahokamové kvality. Vybroušené diamanty se nazývají brilianty.  

 

Světové zásoby průmyslových diamantů jsou větší než 700 mil. karátů†.

 

Světová těžba průmyslových diamantů: 60 mil. karátů (2013), 50 mil. karátů (2014), 54 mil. karátů (2015)*.

 

Těžba průmyslových diamantů (r. 2015)*: Rusko (16 mil. karátů)

                                                             Kongo (13 mil. karátů)

                                                             Austrálie (10 mil. karátů)

                                                             Botswana (7 mil. karátů)

                                                             Zimbabwe (4 mil. karátů)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA a Zimbabwe

Pozn. 1: 1 kr - 1 metrický karát = 0,200 gramu

Pozn. 2: produkce syntetických diamantů je daleko vyšší než těžba přírodní suroviny

 

Použití: jen asi 20 % přírodních diamantů se hodí pro šperkařské zpracování. Zbytek produkce je využíván jako abrazivo, tepelný izolant, v optice a v elektronice. 

 

Průmyslové typy ložisek diamantů:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
ranně magmatický (kimberlity)

výplně vulkanických sopouchů na starých platformách, v rojích (diamantonosná je jen malá část sopouchů - trubek)

diamant do 2,0 kr/t

Kimberley (JAR), Jakutsko (Rusko), Lac de Gras (Kanada), Kongo

---
ranně magmatický (lamproity) žíly ultrabazických hornin - lamproitů diamant do 6,8 kr/t Argyle (Austrálie), Kamčatka, Ural (Rusko), Kanada ---
rozsypy

říční a mořské sedimenty, i fosilní

diamant   Kongo, Angola ---

 

Literatura:

Bouška, V., Skála, R. (1993): Dva české diamanty. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 1, s. 28-29.

Erlich, E. I., Hausel, W. D. (2002): Diamond deposites: origin, exploration, and history of discovery. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.

Field, M., Stiefenhofer, J., Robey, J., Kurszlaukis, S. (2008): Kimberlite-hosted diamond deposits of southern Africa: A review. Ore Geology Reviews, roč. 34, č. 1-2, s. 33-75.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Olson, D. W. (2015): Diamond (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 50-51. 

Olson, D. W. (2016): Diamond (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 56-57. 

 

 

DIATOMIT
 

Diatomit (křemelina) je sedimentární hornina složená z více jak 80-ti % z křemitých schránek jednobuněčných řas rozsivek (Diatomaceae). Rozsivky se vyskytují od svrchní křídy po současnost ve sladkovodním, brakickém i mořském prostředí s dostatkem oxidu křemičitého. Diatomity jsou velmi pórovité (až 90 %), mají nízkou objemovou hmotnost (0,4 až 0,9 g/cm3), nízkou tepelnou a elektrickou vodivost, vysokou sorpční schopnost, jsou chemicky a objemově stálé a odolávají teplotám do 1400 až 1600 ºC.  

 

Zásoby nejsou většinou států uváděny.

 

Světová těžba: 2,16 mil. t (2013), 2,10 mil. t (2014), 2,20 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: USA (925 tis. t)

                          Čína (420 tis. t)

                          Peru (125 tis. t)   

                          Japonsko (100 tis. t)                           

                          Dánsko (95 tis. t)

                          ... 

                          Česká republika (31 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: největší jako filtrační materiál v potravinářském průmyslu (pivo, víno aj.) a v chemickém průmyslu. Dále slouží k výrobě tepelně izolačních materiálů a jako plnidlo v průmyslu barev a laků, při výrobě gumy, nosič katalyzátorů, jako leštivo a abrazivo atd. V některých zemích (Rusko) se používá jako aktivní přísada do portlandského cementu a do azbestocementových výrobků. 

 

Průmyslové typy ložisek diatomitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady ČR
sedimentární organogenní vrstvy jezerních a mořských sedimentů diatomit až 100 %

Borovany, Mydlovary (jižní Čechy), Kučlín, Bechlejovice (s. Čechy), Hájek u Františkových Lázní

 

Literatura:

Crangle, R. D. (2015): Diatomite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 52-53. 

Crangle, R. D. (2016): Diatomite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 58-59. 

Gabriel, M. (1983): Diatomit. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 230-234.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Vohanka, L., Nesrovnal, I., Štrouf, R. (1992): Nové poznatky z průzkumu diatomitu na ložisku Borovany. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 237-246.

 

 

DOLOMIT

 

Dolomit je sedimentární hornina, složená téměř výhradně z minerálu stejného jména - dolomitu CaMg(CO3)2. V přírodě se často vyskytuje s příměsí vápence - CaCO3. Při obsahu CaMg(CO3)2 nad 90 % je hornina označována jako dolomit, při 50 - 90 % CaMg(CO3)2 jako kalcitický dolomit. Je to zcela běžná hornina, budující celá pohoří.

 

Světové zásoby a těžba nejsou uváděny. Těžba je pravděpodobně okolo 250 mil. t ročně.

 

Největší těžba dolomitu je pravděpodobně v USA, JAR, Velké Británii, Kanadě a Rakousku.

 

Použití: jako tavivo v hutnictví železa. Značná část produkce se používá i na výrobu zásaditých žáruvzdorných materiálů. Menší množství spotřebovává chemický průmysl, jemně mletý dolomit se používá jako plnidlo do barev, emulzí a omítek. Další použití je při výrobě dolomitických vápen a hydrátů, hořečnatých cementů, odsiřování spalin tepelných elektráren, pro dekorační účely, a na výrobu hnojiv. Z čistého dolomitu lze vyrábět MgO a kovový hořčík - viz rudní suroviny

 

Průmyslové typy ložisek dolomitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady ČR

sedimentární chemogenní

vrstvy, čočky (vznik primárně, nebo metasomaticky z vápenců) dolomit až 100 %

Horní Lánov, Bohdaneč, Hněvotín, Bystročice

 

Literatura:

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Krutský, M. (1983): Dolomit. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 271-280.

Krutský, M. (1992): Dolomit. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 282-291.

 

 

 DRAHÉ A DEKORAČNÍ KAMENY
 

Drahé kameny jsou minerály, jejichž vlastnosti (tvrdost, index lomu, dvojlom, barva, lesk aj.) je předurčují pro použití ve špercích. Klasifikace drahých a dekoračních kamenů je složitá. Lze použít mineralogické dělení dělení na:

 

prvky: diamant

sulfidy: pyrit, sfalerit

halovce: fluorit

oxidy: korund (rubín, safír), chryzoberyl, spinel, hematit, rutil, kasiterit, křemen (křišťál, záhněda, ametyst, citrín, růženín, morion, avanturín, chalcedon, jaspis, karneol, achát, onyx, chryzopras), opál

karbonáty: malachit, azurit, rodochrozit, cerusit, smithsonit, aragonit

sulfáty: baryt, celestin, anglesit

fosfáty: tyrkys, lazulit, apatit, brazilianit, amblygonit, beryllonit, scheelit

silikáty: topaz, olivín, titanit, zirkon, fenakit, rodonit, zoisit (tanzanit, thulit), skupina granátů (pyrop, spessartin, grossular, andradit, uvarovit), andalusit, sillimanit, kyanit, staurolit, epidot, axinit, danburit, euklas, petalit, dumortiert, skapolit, vesuvián, datolit, beryl (smaragd, akvamarín, morganit, heliodor), turmalín (rubelit, indigolit, verdelit, achroit, dravit, skoryl), dioptas, chryzokol, mastek, pyrofylit, lepidolit, sepiolit, cordierit, enstatit, bronzit, hypersten, diopsid, jadeit, nefrit, spodumen (kunzit, hiddenit), mikroklin (amazonit), sodalit, labradorit, hauyn

přírodní skla: vltavíny a jiné tektity, obsidián

materiály organického původu: jantar, perly, korály

ozdobné minerály a horniny: porcelanit, serpentinit, chloritická břidlice a fylit, granulit, migmatit, rula, vřídlovec, vápenec, sádrovec, gagát, kenelové uhlí

syntetické kameny: korund, spinel, křemen, beryl, oxid zirkoničitý (kubický), diamant, chryzoberyl, rutil, titanát strontnatý, fluorit, tyrkys, opál, lapis lazuli, scheelit, niobát lithný, YAG (yttrium aluminium garnet), GGG (gadolinium gallium garnet)

 

Mezi nejžádanější „klasické“ drahé kameny patří diamant, barevné odrůdy korundu (rubín, safír aj.) a barevné odrůdy berylu (smaragd, heliodor aj.). 

 

Těžba Česká republika:viz granáty a vltavíny.

 

Průmyslové typy ložisek drahých kamenů:

 

typ minerály
magmatický diamant, pyrop, olivín, labradorit, achát, jaspis, obsidián
pegmatity topaz, beryl, turmalín, spodumen, křišťál, růženín, amazonit
pneumatolytický rubín, safír, smaragd, démantoid, lazurit, jadeit, nefrit
hydrotermální odrůdy křemene
rozsypy většina známých drahých kamenů
infiltrační opál, tyrkys, malachit, chryzopras
metamorfogenní jaspis, rodonit, silicifikované dřevo

 

Literatura:

Bouška, V., Kouřimský, J. (1983): Drahé kameny kolem nás. 3. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Kouřimský, J., Mrázek, I. (1983): Drahé kameny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 113-118.

Kouřimský, J., Mrázek, I. (1992): Drahé kameny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 121-130.

 

 

DUSÍK A DUSÍKATÉ SUROVINY

 

Dusík je plynný prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry. Jde o jeden z prvků nezbytných pro rostliny i živočichy. V minulosti byl jeho hlavním zdrojem čilský ledek (minerál nitronatrit) - NaNO3, což je minerál velice dobře rozpustný ve vodě, který se proto akumuluje jen v aridních oblastech. V současnosti naprostá většina produkce dusíkatých sloučenich je vedlejším produktem těžby ložisek zemního plynu nebo zpracování uhlí.

 

Světové zásoby dusíku jsou nevyčerpatelné - tvoří totiž 78 objemových % atmosféry.

 

Světová produkce amoniaku: 143 mil. t N2 (2013), 145 mil. t N2 (2014), 146 mil. t N2 (2015)*.

 

Produkce amoniaku (r. 2015)*: Čína (48,0 mil. t N2)

                                              Rusko (12,0 mil. t N2)   

                                              Indie (11,0 mil. t N2)

                                              USA (9,4 mil. t N2)

                                              Indonésie (5 mil. t N2

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: mezi hlavní deriváty amoniaku patří močovina, dusičnan, fosforečnan a síran amonný a kyselina dusičná. Větší část produkce slouží pro výrobu hnojiv, manší množství pro výrobu výbušnin, polymerů, barviv, léčiv aj.

 

Průmyslové typy zdrojů dusíku:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
příměs na  ložiscích zemního plynu  viz zemní plyn dusík  až X0 % XXX ---
sedimentární vrstvy v aridních oblastech, vzácně v jeskyních ledek (nitronatrit, nitrokalit) 5-35 % NaNO3 oblasti Antofagasta a Tarapacá (Chile) ---

 

Světové zásoby, zdroje a těžba nejsou uváděny.

 

Použití: jako přírodní dusičné hnojivo.

 

Literatura:

Apodaca, L. E. (2015): Nitrogen (fixed) - Ammonia. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 112-113. 

Apodaca, L. E. (2016): Nitrogen (fixed) - Ammonia. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 118-119. 

Galos, K. (2015): Azot i surowce azotowe. In: Smakowski, T., Galos, K., Lewicka, E. (eds.) Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013. Warszawa: Państwowy Instytut geologiczny - Państwowy instytut badawczy, s. 75-85.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

FLUORIT
 

Fluorit je minerál s chemickým složením CaF2. Je prakticky jediným primárním zdrojem fluoru.  

 

Světové zásoby fluoritu jsou asi 230 mil. t.

 

Světová těžba: 6,77 mil. t (2013), 6,39 mil. t (2014), 6,25 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*†: Čína (3800 tis. t)

                            Mexiko (1100 tis. t)   

                            Mongolsko (375 tis. t)

                            JAR (200 tis. t) 

                            Kazachstán (110 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

‡ k dispozici nejsou údaje z Kazachstánu, Namibie, Německa a Velké Británie

 

Použití: z chemického fluoritu (min. 97 % CaF2) se vyrábí kyselina fluorovodíková, která se používá při leptání nerezových ocelí, v petrochemickém, sklářském průmyslu, elektronice, vrtání a jako meziprodukt při výrobě dalších sloučenin fluoru (freony, teflon). Metalurgický fluorit (60-85 % CaF2) se používá jako tavivo v metalurgii železa i oceli, fluorit prostřední kvality (85-95 % CaF2) je používán jako tavivo v keramice a přísada do bílého a opálového skla a emailů. Fluor se  používá v inertních fluorovaných olejích, mazacích tucích a polymerech. Dále se využívá k separaci izotopů uranu difúzí v plynném stavu při obohacování paliva jaderných reaktorů.

 

Průmyslové typy ložisek fluoritu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady ČR
hydrotermální žíly a metasomatické zrudnění v různých typech hornin fluorit 30-90 % Vrchoslav, Moldava, Hradiště u Kadaně, Jílové u Děčína, Harrachov, Křížany, Běstvina

 

Literatura:

Fengl, M., Bárta, J. (1992): Fluorit. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 84-94.

Chrt, J. (1987): Fluoritové formace Českého masívu. Geologický průzkum, roč. 29, č. 7, s. 199-202.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

McRae, M. E. (2015): Fluorspar. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 56-57. 

McRae, M. E. (2016): Fluorspar. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 62-63. 

Reichmann, F. (1983): Ložiska fluoritu a barytu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 88-109.

 

 

 FOSFOR (APATIT, FOSFORITY)

 

Fosfority (fosfáty) jsou nerostné suroviny s bilančním obsahem P2O5, tvořené většinou krystalickými nebo mikrokrystalickými formami apatitu - Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) a některými dalšími minerály fosforu. 

 

Světové zásoby fosfátů jsou 69 mld. t.

 

Světová těžba fosfátů: 225 mil. t (2013), 218 mil. t (2014), 223 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (100,0 mil. t)

                          Maroko (30,0 mil. t)   

                          USA (27,6 mil. t)   

                          Rusko (12,5 mil. t)

                          Jordánsko (7,5 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití:  okolo 95 % získaných surovin fosforu jde na výrobu hnojiv. Ze zbylých 5 % se vyrábí kyselina fosforečná nebo fosfor, užívané v chemických výrobách. Sloučeniny fosforu mají další použití v keramice, sklářství, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, barvířství, při výrobě papíru aj.

 

Průmyslové typy ložisek fosfátů:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět
sedimentární biochemický vrstvy v mořských mělkovodních pánvích fosfáty > 4 % P2O5 souvrství Phosphoria (západ USA), Daoui (Maroko), Gafsa (Tunisko)
magmatický vrstvy v nefelinických syenitech a ijolitech apatit > 4 % P2O5 Chibinský masív (Kola, Rusko)
karbonatity pně a žíly apatit > 4 % P2O5 Palabora (JAR), Jacupiranga (Brazílie)
reziduálně infiltrační zvětrané slabě fosfatizované karbonáty redeponované do podložních vápenců  fosfáty > 4 % P2O5 Florida (USA)
biogenní vrstvy guana v bezsrážkových oblastech a jeskyních fosfáty (guano) 20-40 % P2O5 Chile, ostrovy Nauru, Ocean (Tichý oceán)
metamorfogenní kontaktně i regionálně metamorfované sedimentární ložiska fosfátů apatit > 4 % P2O5 pohoří Karatau (Kazachstán)

 

Literatura:

Cook, P. J. (1983): Spatial and Temporal Controls of the Formation of Phosphate Deposits - A Review. In: Phosphate Minerals, Nriagu, J.O., Moore, P.B. (eds.), Berlin: Springer-Verlag, s. 242-274.

Jasinski, S. M. (2015): Phosphate rock. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 118-119. 

Jasinski, S. M. (2016): Phosphate rock. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 124-125. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Skoček, V. (1985): Prostorové a časové rozložení ložisek fosforitů na zemském povrchu. Geologický průzkum, roč. 27, č. 2, s. 57-59.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

 

 

GRAFIT

 

Grafit je šesterečná modifikace uhlíku. Díky své specifické krystalické mřížce má ve směru kolmém na krystalickou osu c velmi nízkou tvrdost a dokonalou štěpnost. Zároveň má vysokou tepelnou a elektrickou vodivost, nízký koeficient tření a je odolný proti kyselinám a žáruvzdorný.

 

Světové zásoby grafitu jsou asi 71 mil. t.

 

Světová těžba: 1,11 mil. t (2013), 1,19 mil. t (2014), 1,19 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (780 tis. t)

                          Indie (170 tis. t)   

                          Brazílie (80 tis. t)

                          Turecko (32 tis. t)

                          Kanada a Severní Korea (30 tis. t) 

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: podle velikosti vloček rozeznáváme grafit makrokrystalický (>0,1 mm), mikrokrystalický (0,001 - 0,1 mm) a kryptokrystalický (amorfní,  <0,001 mm). Všechny formy grafitu se využívají jako žáruvzdorný materiál (v redukční atmosféře). Makrokrystalický grafit se používá v ocelárnách na nátěry. Kryptokrystalický grafit se používá ve slévárenství do formovacích písků a nátěrů forem. Mikro- a kryptokrystalický grafit se používají jako mazivo. Další použití jsou v gumárenském průmyslu, výroba baterií, tužek aj. 

 

Průmyslové typy ložisek grafitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

metamorfogenní

 

a) kontaktně

 

b) regionálně

a) metamorfované uhelné sloje na kontaktu s intruzivy

 

b) metamorfované jílovito-písčité sedimenty se zvýšeným obsahem bituminózních látek

mikro- a krypto-krystalický grafit

a) 60-95 % C

b) 15-40 % C

 

a) Kurejské lož. (Rusko)

b) moldanubikum a silesikum Českého masívu

 

a) ---

b) Bližná, Čes. Krumlov, Domoradice, Velké Tresné, Velké Vrbno - Konstantin

pneumatolyticko-hydrotermální žíly ve vysoce metamorfovaných horninách (granulitech) makrokry-stalický grafit   Kalangaha, Bogala (Srí Lanka) ---
ranně magmatický   makrokry-stalický grafit     ---
skarny   makrokry-stalický grafit     ---

 

Literatura:

Kadounová, Z., Kříbek, B., Šarbach, M. (1992): Grafitová ložiska krumlovské pestré skupiny moldanubika. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 31-48.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Olson, D. W. (2015): Graphite (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 68-69. 

Olson, D. W. (2016): Graphite (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 74-75. 

Tichý, L. (1992): Nové poznatky o jihočeských grafitech. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 49-54.

Tichý, L., Voda, O. (1983): Grafit. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 39-60.

 

 

GRANÁTY

 

Granáty jsou jsou skupina 15-ti kubických nesosilikátů s obecným vzorcem A3B2(SiO4)3. Jako kationty obsahují hlavně Ca, Fe, Mg, Mn a Al. Jejich hlavními společnými vlastnostmi jsou vysoká tvrdost a měrná hmotnost. 

 

Světové zásoby průmyslových granátů většina států neuvádí, jedná se o množství v desítkách mil. t.

 

Světová těžba (průmyslových granátů): 1,66 mil. t (2013), 1,66 mil. t (2014), 1,66 mil. t (2015)*.

 

Těžba průmyslových granátů (r. 2015)*: Indie (800 tis. t)

                                                           Čína (520 tis. t)

                                                           Austrálie (260 tis. t)

                                                           USA (34 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: brusivo a filtrační materiál. Většinu světové spotřeby spotřebovávají USA, kde je 85 % použito jako brusivo a 15 % granátů, převážně nižší jakosti, jako filtrační materiál. Kameny dostatečné velikosti a kvality jsou vyhledávanými drahými kameny.

 

Užitkové minerály: 

 

almandin  Fe3Al2(SiO4)3 grosulár Ca3Al2(SiO4)3
pyrop  Mg3Al2(SiO4)3 andradit  Ca3Fe2(SiO4)3

 

Průmyslové typy ložisek granátů:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

regionálně metamorfované

vrstvy, polohy a čočky granátických svorů a rul 

almandin 5-60 % North Creek (New York, USA), Ukrajina, Austrálie Ktiš, Měděnec
rozsypy (rýžoviště) vrstvy v náplavech potoků a řek almandin, pyrop   Chavara (Kerala, Indie) Podsedice, Vestřev, Svojanov
skarny masivní tělesa a čočky pyroxen-amfibol- magnetitových skarnů  andradit, grosulár   Arizona (USA), Ural (Rusko), Quebec (Kanada) Vlastějovice

 

Literatura:

Chrt, J., Zimmerhakl, P. (1990): Granát - významná průmyslová surovina. Geologický průzkum, roč. 32, č. 9-10, s. 269-272.

Olson, D. W. (2015): Garnet (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 60-61. 

Olson, D. W. (2016): Garnet (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 66-67. 

 

 

HELIUM

 

Helium je plynný prvek. Je chemicky prakticky netečný. Má nejnižší bod varu ze všech známých chemických látek.

 

Světové zásoby helia nejsou u většiny zemí uváděny.

 

Světová těžba: 175 mil. m3 (2013), 164 mil. m3 (2014), 168 mil. m3 (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: USA (100 mil. m3)

                            Katar (170 mil. m3)   

                            Alžírsko (16 mil. m3)

                            Austrálie (5 mil. m3)

                            Rusko (4 mil. m3

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Číny, Kanady a některých dalších zemí

 

Použití: nenahraditelné je pro kryogenní aplikace, protože zůstává kapalné i při teplotách blízkých absolutní nule (-273,2 ºC). Snadno ale dochází k jeho difuzi přes pevné materiály a ztrátám. Využití má jako inertní atmosféra pro sváření a skladování reaktivních látek. Přidává se do dýchcích směsí pro potápění do velkých hloubek. Na rozdíl od levnějšího helia není hořlavé ani výbušné, lze používat k plnění vzducholodí a balónů.   

 

Průmyslové typy ložisek helia:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
příměs na  ložiscích zemního plynu  viz zemní plyn helium  0,08-3 % Cliffiside Field (Texas, USA), Bogdaj-Uciechów (Polsko) ---

 

Literatura:

Hamak, J. E. (2015): Helium. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 72-73. 

Hamak, J. E. (2016): Helium. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 78-79. 

Kamyk, J. (2015): Hel. In: Smakowski, T., Galos, K., Lewicka, E. (eds.) Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013. Warszawa: Państwowy Instytut geologiczny - Państwowy instytut badawczy, s. 493-499.

 

 

JÍLY A JÍLOVCE

 

Jíly a z nich zpevněním vzniklé jílovce jsou jemnozrnné sedimenty tvořené převážně jílovými minerály (kaolinit, illit, montmorillonit, hydroslídy, smektity). Speciálními typy jílových hornin jsou kaolín a bentonit uvedené v samostatných kapitolách.

 

Světové zásoby a těžba jílů (s výjimkou kaolínu a bentonitu) nejsou uváděny.

 

Těžba (r. 2008): Česká republika (574 tis. t - bez kaolínu a bentonitu)

 

Použití:  jíly (s výjimkou kaolínu a bentonitu) se využívají pro výrobu žáruvzdorného materiálu šamotu používaného v energetice, hutnictví, keramickém průmyslu a při výrobě cementu a vápna. Další velká oblast využití je výroba keramiky (pórovina, kamenina, cihlářské výrobky).

 

Průmyslové typy ložisek jílů a jílovců:

 

typ tvar složení jílů obsah suroviny příklady ČR

sedimentární jezerní

vrstvy kvalitních monominerálních jílů

kaolinit 100 % Nová Ves, Skalná u Chebu, Ledenice, Borovany, Sudoměřice, Břežánky

sedimentární glaciální

čočky a vrstvy nevytříděného materiálu

kaolinit aj. X0 % Hrádek nad Nisou, Hlučín 

sedimentární mořský

mocné vrstvy šelfo-vých a lagunárních sedimentů

kaolinit, illit, smektity 100 % Rakovnicko, Českotřebovsko, Vyšehořovice, Brník

 

Literatura:

Franče, J. (1983): Jíly a jílovce. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 157-188.

Jelen, J., Malecha, A. (1992): Paleogeografie sladkovodního cenomanu a ložiska jílovců lounské křídové oblasti. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 159-165.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Raus, M. (1992): Nové poznatky o jílechv ostatních částech Českého masívu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 166-170.

Raus, M., Chvátal, P. (1992): Nové poznatky o ložiskách keramických jílů a písků v chebské a sokolovské pánvi. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 155-158.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

 

 

 

JÓD A JODOVÉ SUROVINY

 

Jód je prvek ze skupiny halogenů. Za pokojové teploty a tlaku jeho temně fialové kovově lesklé krystalky sublimují na fialové jedovaté páry. Jde o prvek, který je v malém množství nezbytný pro lidský organismus.

 

Světové zásoby jódu jsou 7,5 mil. t, asi 90 mld. t je obsaženo v mořské vodě.

 

Světová těžba: 31,3 tis. t (2013), 30,3 tis. t (2014), 30,3 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*†: Chile (20000 t)

                            Japonsko (9500 t)   

                            Turkmenistán (500 t)

                            Ázerbájdžán (230 t)

                            Indonésie (50 t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Číny a USA

 

Použití: roztok jódu v alkoholu s přídavkem jodidu draselného má silné antiseptické účinky. Podobné účinky mají i další organické sloučeniny jódu, jeho anorganické sloučeniny (jodid draselný, jodid sodný aj.) se používají jako léčiva. Přidáváním malého množství jódu do kuchyňské soli se předchází některým chorobám štítné žlázy. Dále se používá jako katalyzátor. 

 

Průmyslové typy ložisek jódu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

nejistý (sedimentární)

ve vrstvách ledku v aridních oblastech

jodáty (lautarit, dietzit) max. 0,1 % I oblast Antofagasta (Chile) ---
solanky a mořská voda mořské solanky a solanky doprovázející ropu rozpuštěné soli I X0-X00 mg.l-1 Woodward, Oklahoma (USA) Darkov, Hodonínsko

 

Pozn.: sedimentární ložiskový typ viz ložiska čilského ledku.

 

Literatura:

Jirkovský, R., Tržil, J., Mažáriová, G. (1980): Abeceda chemických prvkov. Bratislava: Alfa, 2. vydání.

Polyak, D. E. (2015): Iodine. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 76-77. 

Schnebele, E. K. (2016): Iodine. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 82-83. 

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

KÁMEN A KAMENIVO

 

Pod pojmem kámen jsou myšleny všechny druhy pevných hornin, kamenivo jsou horniny nezpevněné (sypké). Každá oblast použití si definuje odlišné chemické i fyzikální vlastnosti, které by vstupní nerostná surovina měla mít.

 

Světové zásoby a zdroje nejsou uváděny, kromě speciálních případů jsou prakticky nevyčerpatelné.

 

Těžba kamene a kameniva není celosvětově sledována. V roce 2008 byla v ČR produkce:

   dekorační kámen: 274 tis. m3

   drcené kamenivo: 16400 tis. m3

   štěrkopísky: 15120 tis. m3

 

Použití: dekorační kámen se využívá pro hrubou (haklíky, soklíky, kostky apod.) a ušlechtilou (obklady, sochařské práce apod.) kamenickou výrobu. Stavební kámen se používá v surovém stavu (např. lomový kámen na opravy koryt řek), nebo se z něj drcením a tříděním vyrábějí různé zrnitostní frakce drceného kameniva. Spolu s těženým kamenivem mají odbyt jako přísada do betonářských a maltařských směsí a některých cihlářských výrobků, podsypy komunikací, drenážní a filtrační vrstvy. Odbyt tedy souvisí prakticky výlučně se stavebním průmyslem.

 

Průmyslové typy ložisek kamene mohou být jakékoli větší akumulace vhodných vyvřelých, usazených i přeměněných hornin. U drceného kameniva jde o totéž, v případě těženého kameniva jde výhradně o usazené horniny. 

 

Literatura:

Habarta, P. (1992): Dekorační kámen. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 294-327.

Habarta, P. (1992): Stavební kámen. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 421-442.

Horná, R. (2002): Obecné použití dekoračního kamene v České republice. Kámen, roč. 8, č. 2, s. 25-26.

Krutský, M., Hašlar, O., Grünnerová, P., Čryroký, V. (1983): Dekorační kameny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 290-314.

Nedomel, A., Procházka, J. (1992): Dekorační pískovce severovýchodních Čech. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 338-350.

Rybařík, V. (1983): Stavební kámen. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 408-458.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Žůrek, V., Klement, K. (1983): Přírodní a umělé pórovité kamenivo pro stavební účely. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 329-336.

 

 

KAOLÍN

 

Kaolín je bíle se pálící hornina složená z minerálu kaolinitu - Al2Si2O5(OH)4 a zbytků nerozložených minerálů matečné horniny, ze které kaolinit zvětráváním živců vznikl. Je bílý, žáruvzdorný, chemicky inertní, snadno dispergovatelný a málo abrazivní. 

 

Světové zásoby a zdroje v hlavních producentských státech jsou velké, nejsou ale uváděny.

 

Světová těžba: 40,3 mil. t (2013)*, 33,5 mil. t (2014)*, 34,0 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: USA (6,16 mil. t) 

                          Indie (4,48 mil. t)

                          Německo (4,30 mil. t)

                          Česká republika a Čína (3,30 mil. t)   

 

* uvedené výše těžby nejsou zcela srovnatelné - některé státy (ČR, Uzbekistán, Ukrajina) uvádějí těžbu surového kaolínu, jiné (USA, Německo) uvádějí odbyt upraveného kaolinu, čili poloproduktu.

 

Použití: závisí na jeho kvalitě a technologii úpravy. Téměř polovina produkce se používá v papírenském průmyslu. Je nezbytný pro výrobu ušlechtilé keramiky - porcelánu. Jako plnivo do gumy a jiných materiálů a do žáruvzdorných výrobků se kvůli vysoké ceně používá stále méně. Méně kvalitní surovina se používá při výrobě omítek.

 

Průmyslové typy ložisek kaolínu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

zvětrávací (reziduální)

vrstvy mocné a plošně rozšířené zvětrávací kůry na horninách bohatých živcem, do hloubky méně kvalitní

kaolín do 70 % Německo, Rakousko Sedlec, Kadaň, Kaznějov, Horní Bříza, Krásný Dvůr, Únanov u Znojma
hydrotermální nepravidelné zonální útvary vázané na poruchové zóny, vznik hydrotermální alterací kaolín do 25 % Kiralyhegy (Maďarsko),  Kamčatka (Rusko), Cornwall (Velká Británie) Kyselka u Karlových Varů
sedimentární vrstvy redeponovaného kaolinitu z primárních lož. kaolín do 95 % Georgia, Severní Karolína (USA) ---

 

Literatura:

Flanagan, D. M. (2016): Clays. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 50-51. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Křelina, B. (1992): Ložiska kaolínu v západních Čechách. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 135-149.

Kužvart, M., Křelina, B., Mátl, V. (1983): Ložiska kaolínu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 126-156.

Mátl, V. (1992): Ložiska kaolínu na Znojemsku. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 150-154.

Murray, H.: Borates: Applied Clay Mineralogy - Occurrences, Processing and Application of Kaolins, Bentonites, Palygorskite-Sepiolite, and Common Clays. Bloomington: Elsevier, 2006. 188 s.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Virta, R. L. (2015): Clays. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 44-45. 

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

 

 

KORUND A SMIREK

 

Korund je přírodní oxid hlinitý - Al2O3. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, chemickou odolností a teplotou tavení (2050 ºC). Smirek je přeměněná hornina složená z korundu, magnetitu, spinelidů aj., vzniklá převážně metamorfózou bauxitů mediteránního typu.  

 

Světové zásoby a zdroje nejsou uváděny.

 

Těžba přírodního korundu kromě Ruska (tisíce t ročně) je nevelká a není publikována. Malá množství se těží v Indii, Norsku, Číně, Zimbabwe a Brazílii.

 

Těžba smirku kromě Turecka je nevelká a pravděpodobně nepřekračuje celkově 10 tis. t za rok. Menší množství se těží v Pákistánu, USA, Mexiku a Indii.

 

Použití: většina produkce se spotřebovává jako abrazivo, menší část k výrobě žáruvzdorných materiálů. Jednodušší než těžba je výroba modifikací oxidu hlinitého z bauxitu (tzv. elektrokorund), která je však energeticky náročná. Různobarevné odrůdy korundu dostatečné velikosti a kvality jsou vyhledávanými drahými kameny.

 

Průmyslové typy ložisek korundu a smirku:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR

pegmatity s korundem

žíly spjaté s nefelinickými syenity, vtroušeniny na okrajích masivů syenitů korund   Hastings (Ontario, Kanada) Pokojovice u Třebíče
korundové plagioklasity v ultrabazických horninách, asi hydrotermálně metasomatické korund   Borzovské lož. (Ural, Rusko) ---
pneumatolyticko-hydrotermální metasomatity čočky sekundárních křemenců ve vulkanitech korund až 95 % korundu Mořské oko (Vihorlat, Slovensko) ---
metamorfogenní čočky vzniklé metamorfózou Al-bohatých hornin smirek min. 10 % korundu ostrov Naxos (Řecko) Sepekov

 

Literatura:

Guzik, K. (2015): Korund i szmergiel. In: Smakowski, T., Galos, K., Lewicka, E. (eds.) Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013. Warszawa: Państwowy Instytut geologiczny - Państwowy instytut badawczy, s. 493-499.

Jirásek, J. (2010): Poběžovicko a Sepekov – nejvýznamnější české lokality hercynitu. Minerál, roč. 18, č. 1, s. 13-17.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Simonet, C., Fritsch, E., Lasnier, B. (2008): A classification of gem corundum deposits aimed towards gem exploration. Ore Geology Reviews, roč. 34, č. 1-2, s. 127-133.

 

 

KŘEMEN A KŘEMENNÉ SUROVINY

 

Křemen je nejběžnější minerál zemské kůry - SiO2. Je znám v různých polymorfních modifikacích (α, β - křemen, α, β - tridymit, α, β - cristobalit, coesit, stišovit, keatit, seifertit). Jako zdroje křemene proto přichází v úvahu mnoho různých typů ložisek, které obsahují minimálně okolo 95 % SiO2

 

Světové zásoby a zdroje jsou prakticky nevyčerpatelné, protože křemen je nejběžnějším nerostem zemské kůry.

 

Světová těžba kvalitních přírodních krystalů křemene (křišťálu) pro optiku a elektroniku dnes prakticky neexistuje, byla nahrazena výrobou umělých monokrystalů SiO2. Křemen a jeho barevné odrůdy se stále těží pro šperkařské využití.

 

Největší těžba křemenných krystalů je v Brazílii a Rusku, s produkcí dalších zemí jde zhruba o 30 tis. t velmi čistého křemene ročně. Těžba dalších křemenných surovin dosahuje řádu milionů tun ročně. 

 

Produkce kovového křemíku viz kovový křemík, produkce křemenného písku viz sklářské písky

 

Použití: kovový technický křemík se získává z křemene nebo kvarcitů. Polovodičový křemík (nad 99,997 % Si) se používá v počítačové technice, monokrystaly křemíku v elektronice. Běžný kovový křemík má 96 až 99 % Si a ferosilicium 55-90 % Si se používají v hutnictví hliníku a chemickém průmyslu, méně pak v ocelářství k výrobě nerezavějících a žáruvzdorných ocelí. Hlavním odběratelem ferosilicia je automobilový a chemický průmysl (elastomery, silikonové kaučuky). Křišťál je čirá varieta křemene. Technický (piezoelektrický a optický) křišťál se používá v optice na výrobu skel a laserových čoček. Dnes je nahrazován syntetickými křemennými monokrystaly. Využívá se v krystalových oscilátorech a piezoelektrických filtrech pro řízení frekvence v elektromagnetických přístrojích. Křemen je též velmi levné abrazivo. Velká spotřeba křemene je ve sklářském průmyslu. Silikagel (porézní amorfní SiO2) se používá jako sušidlo, selektivní sorbent, tepelný a zvukový izolační materiál, má použití i v potravinářském průmyslu. Jiná forma práškového SiO2 se používá jako plnidlo do kaučuku a zahušťovadlo do pryskyřic a plastů. Křemenné suroviny se též používají k výrobě dinasu - kyselého žáruvzdorného materiálu.

 

Průmyslové typy ložisek křemenných surovin:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady ČR

žilný křemen

 

a) pegmatity

 

b) křemenné valy

 

c) žíly vázané na granitoidy

 

d) sekreční křemen

 

a) blokové zóny pegmatitových žil

b) žíly

c) žíly

c) žíly a čočky ve fylitech

křemen 97-99 % SiO2

a) Dolní Bory, Poběžovicko, Velká Kraš u Vidnavy

b) Světecká hora u Tachova, Rumburk

c) Krašovice

d) Dětkovice

křemence vrstvy křemenců vzniklých různým způsobem křemenec 96-98 % SiO2 Bečov, Skršín (Mostecko), Lahošť-Jeníkov (Teplicko), Mníšek (Barrandien)
buližníky vrstvy silicitů vysrážené biochemicky v mělkých pánvích s vulkanickou aktivitou buližník 96-98 % SiO2 Kyšice, Litohlavy
křemenné písky a štěrky vrstvy terciérních a kvartérních náplavů křemenné písky a štěrky 96-99 % SiO2 Vrábče-Boršov

 

Pozn.: buližník je negenetický český termín pro šedočerné rekrystalizované organochemické silicity proterozoického stáří.

 

Literatura:

Dolley, T. P. (2016): Quartz crystal (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 132-133. 

Franče, J. (1983): Křemenné suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 201-214.

Guzik, K., Galos, K. (2015): Kwarc, kwarcyty i łupky kwarcytowe. In: Smakowski, T., Galos, K., Lewicka, E. (eds.) Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013. Warszawa: Państwowy Instytut geologiczny - Państwowy instytut badawczy, s. 543-553.

Kovařík, J. (1992): Křemenné suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 182-219.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Pavlík, J. (1992): Technologické zhodnocení křemenců severní Moravy. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 223-225.

Procházka, J., Čtyroký, V., Žůrek, V. (1983): Sklářské a slévárenské písky. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 215-229.

 

 

KŘÍDA PSACÍ

 

Křída je usazená mořská hornina, jejíž hlavní součástí jsou silně pórovité kostry drobných organizmů o velikosti okolo 0,001 mm. 

 

Světové zásoby a zdroje nejsou uváděny.

 

Největší těžba křídy je ve Velké Británii, Dánsku, Francii, Německo, Dánsku a Španělsku. Celosvětová těžba v roce 2013 byla 10,9 mil t.

 

Použití: kromě psaní se používá ve farmaceutickém, kosmetickém, papírenském, chemickém a keramickém průmyslu, identicky jako vápence.

 

Průmyslové typy ložisek křídy:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět
sedimentární vrstvy mořských sedimentů křída až 100 %

pobřeží Baltu (Německo),

Dover, Kent (Velká Británie)

 

Literatura:

Galos, K. (2015): Kreda pisząca i surowce pokrewne. In: Smakowski, T., Galos, K., Lewicka, E. (eds.) Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013. Warszawa: Państwowy Instytut geologiczny - Państwowy instytut badawczy, s. 501-506.

Turner, M. E. (1990): Carbonate depositional systems II: deeper-water facies of pelagic and resedimented limestones. In: Turner, M. E., Wright, V. P., Dickson, J. A. D. (eds.) Carbonate sedimentology, Oxford: Blackwell Science, s. 228-283.   

 

 

MAGNEZIT

 

Magnezit je jeden z nejdůležitějších minerálů hořčíku - MgCO3

 

Světové zásoby překračují 2,4 mld. tun. Významným zdrojem syntetického MgO je mořská voda a solanky.

 

Světová těžba: 6,91 mil. t (2013)†, 8,42 mil. t  (2014)†, 8,30 mil. t (2015)*†.

 

Těžba (r. 2015)*†: Čína (5770 tis. t) 

                           Turecko (800 tis. t)

                           Rusko (375 tis. t)

                           Rakousko (220 tis. t)

                           Slovensko a Španělsko (200 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

Použití: magnezit se pro technické použití dělí do dvou zrnitostních kategorií. Krystalický magnezit (0,01 až 10 mm) a kryptokrystalický nebo též celistvý magnezit (0,004 až 0,01 mm). Z obou typů se vyrábí kaustický magnezitový slínek s hydraulickými vlastnostmi a použitím ve stavebnictví (Sorrelův cement), na výrobu izolací, žáruvzdorných hmot, dále pro čištění vod a plynů, v chemickém průmyslu, zemědělství, v petrochemii, papírenství, farmacii aj. Mrtvě pálený magnezit - MgO - se získává z krystalického magnezitu  a používá se jako žáruvzdorný materiál.

 

Průmyslové typy ložisek magnezitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
hydrotermálně metasomatický dolomity a vápence přeměněné hydrotermálními roztoky krystalický magnezit   Veitsch (Rakousko), Satkinské lož. (Ural, Rusko), Ochtiná (Slovensko) ---
hydrotermální serpentinizované ultrabazika (hadce) celistvý magnezit   Kraubath (Rakousko), Euboia, Chalkidiky (Řecko) Srnín u Českého Krumlova, Smrček u Nedvědic
infiltrační nepravidelná síť žil ve spodní části zvětrávací kůry, hadce přeměněné vodou s CO2 celistvý magnezit   Chalilovo (Ural, Rusko) okolí Křemže
sedimentární mořské laguny, slaná i sladká jezera, vznik jako evaporit nebo při diagenezi celistvý magnezit   Bela Stena, Beli Kamen (Srbsko) Biskoupky u Ivančic

 

Literatura:

Bray, E. L. (2015): Magnesium compounds. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 96-97. 

Bray, E. L. (2016): Magnesium compounds. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 102-103. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Pohl, W. (1990): Genesis of magnesite deposits - models and trends. Geologische Rundschau, Bd. 79, Hf. 2, s. 291-299.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

 

 

MASTEK A PYROFYLIT

 

Mastek -  Mg3Si4O10(OH)2 a pyrofylit - Al2Si4O10(OH)2 jsou fylosilikáty s podobnými vlastnostmi. Vrstevnatá struktura jim zajišťuje nízkou tvrdost a výbornou štěpnost. Jsou chemicky inertní, mají nízkou elektrickou vodivost, vysoký měrný povrch. Kvalitní surovina je čistě bílé barvy.

 

Světové zásoby nejsou ve většině států uváděny.

 

Světová těžba mastku a pyrofylitu: 6,90 mil. t (2013), 7,23 mil. t (2014), 7,32 mil. t (2015)*.

 

Těžba mastku a pyrofylitu (r. 2015)*: Čína (2200 tis. t)

                                                       Indie (1170 tis. t)

                                                       Brazílie (740 tis. t)

                                                       USA (633 tis. t)

                                                       Jižní Korea (502 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: mastek se používá v keramickém průmyslu při výrobě elektrotechnické keramiky, kde je požadavek na nízký obsah Fe, Cu a Mn. Je vhodným plnidlem do barviv, omítek, gum, upravuje se s ním papír. Technický mastek se využívá v zemědělství jako nosič insekticidů a pesticidů. Mastek nejvyšší kvality je používán v kosmetice a farmacii. Pyrofylit se používá hlavně v keramice a v průmyslu žáruvzdorných hmot.

 

Průmyslové typy ložisek mastku a pyrofylitu:

 

typ tvar užitkové nerosty obsah suroviny příklady svět příklady ČR
kontaktně metasomatický dolomity, dolom. vápence a magnezity přeměněné hydrotermami s SiO2 mastek s nízkým obsahem Fe do 95 % Haicheng (Čína), Samo, Mútnik, Polom u Hnúště (Slovensko) ---
metamorfní ve facii zelených břidlic nebo v amfibolitové f., přínos jen CO2 mastek s vysokým obsahem Fe do 95 % Šabry u Sverdlovska, (Rusko) Běleč u Prachatic, Olešnice u Kunštátu
kontaktně reakční (krupníky) dunity, peridotity, pyroxenity a hadce přeměněné hydrotermami s SiO2 a CO2 mastek s vysokým obsahem Fe do 60 % Lahnaslampi (Finsko) Sobotín, Vernířovice
reziduální na výchozech primárních ložisek mastek   Kirgitejské lož. (Rusko) ---
hydrotermální nepravidelné zonální útvary u poruchových zón, v kyselých vulkanitech pyrofylit do 90 % Mitsuishi (Honšú, Japonsko), Won-do (Jižní Korea), Viglašská Huta - Kalinka (Slovensko) ---

 

Literatura:

Flanagan, D. M. (2016): Talc and pyrophyllite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 164-165. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

Virta, R. L. (2015): Talc and pyrophyllite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 158-159. 

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

 

 

MINERÁLNÍ PIGMENTY

 

Minerální pigmenty jsou barviva na přírodní nerostné bázi. Známá a hojně používaná jsou už od starší doby kamenné (kresby v jeskyních Fe-okry a Mn-černěmi).

 

bílá barva Al(OH)3, anhydrit, baryt, bentonit, diatomit, kaolín, křída, mastek, 2 PbCO3 · Pb(OH)2, TiO2, ZnO
žlutá barva BaCrO4, CdS, FeO(OH), PbCrO4, PbO
červená barva Fe2O3, FeO(OH), Pb3O4, PbO · PbCrO4
modrá barva BaMnO4 · BaSO4, CoO · Al2O3, Cu(OH)2 · 2 CuCO3,
zelená barva Cr2O3, Cr2O3 · 2 H2O, glaukonit, PbCrO4, seladonit
černá barva C (grafit a saze), MnO2

 

 

Fe-PIGMENTY - zpráškováním magnetitu dostáváme černý pigment, červeň je na bázi hematitu a mosazi a žlutě na bázi goethitu. Vzácnost přírodních ložisek pigmentů Fe zapříčinila rozvoj jejich syntetické výroby.

 

Světová produkce Fe-pigmentů není u části velkých producentů uváděna.

 

Těžba přírodních Fe-pigmentů (r. 2015)*: Indie (1600 tis. t) 

                                                             Německo (200 tis. t)

                                                             Pákistán (35 tis. t)

                                                             Španělsko (16 tis. t)   

                                                             Kypr a Rakousko (4 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem. K dispozici nejsou údaje z USA.

 

Použití: přírodní i syntetické pigmenty jsou využívány pro výrobu barev, laků, antikorozních nátěrů, barvení keramiky, skla, papíru, plastů, gumy, omítek aj.

 

Literatura:

Šimůnková, E., Bayerová, T. (1999): Pigmenty. Společnost pro technologie ochrany památek, Praha.

Tanner, A. O. (2015): Iron oxide pigments. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 86-87. 

Tanner, A. O. (2016): Iron oxide pigments. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 92-93. 

 

 

OLIVÍN (FORSTERIT A FAYALIT)

 

Olivín je název pro směsný člen minerální řady, jejímiž krajními členy jsou forsterit - Mg2SiO4 a fayalit - Fe2SiO4.  

 

Světové zásoby, zdroje a těžba nejsou uváděny.

 

Použití: forsterit se používá jako žáruvzdorný materiál, při výrobě tzv. forsteritové keramiky a jako abrazivo. Zelená drahokamová odrůda forsteritu se nazývá peridot (olivín), většinou obsahuje do 15 % Fe a příměs Ni a Cr. Drahokamové olivíny pochází z bazaltů a z náplavů. Fayalit nemá tak vysokou teplotu tání jako forsterit, používá je proto jen jako abrazivo při řezání vodním paprskem a čištění kovů a kamene otryskáváním. 

 

Průmyslové typy ložisek olivínů:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
magmatický

akumulace v masívech dunitů a jiných ultrabazik

olivín až 100 % Havaj, Californie, Arizona (USA), Švédsko Smrčí u Semil

 

Literatura:

Martinec, P. a kol. (2002): Abrasives for AWJ cutting. Ostrava: Ústav geoniky Akademie věd ČR.

 

 

PEMZA A VULKANOKLASTICKÉ HORNINY

 

Pemza je velmi pórovitá pyroklastická hornina, vzniklá z lávy vysoce zpěněné magmatickými plyny. Podobné vlastnosti mají i jiné vulkanoklastické horniny - vulkanické tufy (známé pod názvy tras a puzzolan), vulkanické popely a lapilly. 

 

Světové zásoby pemzy a vulkanoklastických hornin nejsou uváděny.

 

Světová těžba: 16,6 mil. t (2013), 16,8 mil. t (2014), 17,2 mil. t (2015)*.

 

Těžba pemzy a podobných hornin (r. 2015)*: Turecko (5,50 mil. t) 

                                                                  Itálie (4,03 mil. t)

                                                                  Řecko (1,20 mil. t)

                                                                  Ekvádor (1,10 mil. t)

                                                                  Saudská Arábie (1,00 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: Pemza se používá jako abrazivo a materiál v kosmetickém průmyslu, dále jako přísada do stavebních hmot a někdy i jako stavební kámen. V některých zemích je používána jako sorbent a filtrační materiál. Puzzolan, tras a tufy se používají jako aktivní přísada do cementů a hydraulického vápna a méně také jako stavební kámen. 

 

Průmyslové typy ložisek pemzy a vulkanoklastických hornin:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
kyselé vulkanity a vulkanoklastika vrstvy ve sledech vulkanických hornin pemza, tufy, tufity až 100 %

pemza:Veľká Trňa (Slovensko)

tufity: Čajkov (Slovensko)

tufity: Bruntálsko, Chebsko

 

Literatura:

Crangle, R. D. (2015): Pumice and pumicite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 124-125. 

Crangle, R. D. (2016): Pumice and pumicite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 130-131. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

 

 

PERLIT

 

Perlit je přírodní vulkanické sklo s obsahem vody 1 - 5 %. Má lasturnatý lom, kulovou texturu a mastný lesk. Vzniká při rychlém ochlazení kyselého ryolitového až dacitového magmatu.  

 

Světové zásoby perlitu nejsou uváděny.

 

Světová produkce expandovaného perlitu: 1,97 mil. t (2013), 2,53 mil. t  (2014), 2,68 mil. t (2015)*.

 

Produkce (r. 2015)*: Turecko (1100 tis. t) 

                               Řecko (700 tis. t)

                               USA (483 tis. t)

                               Japonsko (200 tis. t)   

                               Maďarsko (70 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: surový perlit se téměř všechen používá k výrobě expandovaného perlitu. Ten se využívá jako izolační a filtrační materiál, méně jako sorbent a nosič hnojiv v zahradnictví, plnivo a odlehčovací hmota do betonů.    

 

Průmyslové typy ložisek perlitu:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět
kyselé vulkanity (ryolity, dacity) okrajové části vulkanických těles perlit až 100 %

ostrov Milos (Řecko), Soccoro (Nové Mexiko, USA), Palháza (Tokaj, Maďarsko), Lehôtka pod Brehmi (Slovensko)

 

Literatura:

Bennett, S. M. (2015): Perlite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 116-117. 

Bennett, S. M. (2016): Perlite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 122-123. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

 

 

PETRURGICKÉ SUROVINY

 

Jde o jakékoli horniny vhodné pro výrobu sklokeramických materiálů.

 

vstupní suroviny:

vyvřelé horniny: bazalty, diabasy, andezity, fonolity, nefelinické syenity, žuly aj.

metamorfované horniny: amfibolity

sedimentární horniny: jíly, jílové lupky, hlíny, písky, dolomity, vápence

vedlejší produkty průmyslové výroby: hutní strusky, elektrárenské strusky a popely

 

Produkce: není uváděna. známí producenti petrurgických výrobků jsou mimo jiné Rusko, Ukrajina, Francie, Dánsko, Německo. V České republice je jejich výroba také velmi rozvinutá, jedná se o přibližně 13 až 15 tis. t bazaltoidních hornin zejména z lokality Slapany u Chebu.

 

Použití: Technická keramika na bázi levných přírodních a odpadních surovin je založená na tavení vstupní směsi. Samovolnou nebo řízenou krystalizací při kontrolovaném chladnutí taveniny pak vznikají hmoty, které mají vysokou životnost, odolnost proti otěru a příznivou cenu ve srovnání s kovy. Sklokeramické výrobky na bázi tavených hornin se nazývá petrositaly, z metalurgických strusek (méně i jiných průmyslových odpadů) strusko-sitaly. Hlavní směry petrurgických výrob jsou lité výrobky a minerální vlny.  

 

Průmyslové typy ložisek: jde o běžné horninové typy.

 

Literatura:

Hlaváč, J. (1981): Základy technologie silikátů. Praha: SNTL.

Kopecký, L., Voldán, J. (1983): Petrurgický čedič. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 121-125.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

 

 

POKRYVAČSKÉ BŘIDLICE

 

Jde o jílovité břidlice, které je možné dobře štípat na tenké desky (4 až 6 mm) s rovným povrchem a zároveň co největšími rozměry.

 

Světové zásoby, zdroje a těžba nejsou uváděny zvlášť, ale zahrnují se pod kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.

Těžba v ČR byla ukončena v roce 2007 na ložisku Lhotka u Vítkova.

Ložiska: jde o relativně běžné sedimentární horniny (jílovce), vznikající nejčastěji jako sediment hlubších moří. Pro využití je důležitá existence alespoň několik metrů mocných poloh, v nichž zcela převládají jílové břidlice bez hrubozrnnějších lamin a vložek. Dobře štípatelné jílové břidlice vznikly především v oblastech, kde kliváž (druhotně vzniklé plochy rozpadu horniny) zdůrazňuje primární vrstevní břidličnatost horniny, podmínkou je i určitý stupeň metamorfózy.

 

Použití: zejména jako kvalitní a trvanlivá střešní krytina, ale i jako obkladový materiál exteriérů i interiérů, plnidlo do barev, dehtových hmot, lehčených betonů a brousků. 

Literatura:

Kumpera, O., Strohalm, P. (1995): Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití. In: Sborník referátů Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě, 12.-17.9.1995. Sekce 3 – Geologie, s. 243-248.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.): Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

Wagner, W., Staněk, S. (1991): Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm. Geologický průzkum, č. 5, s. 135-138.

 

 

PRŮMYSLOVÉ PÍSKY

 

Písky jsou nezpevněné klastické sedimentární horniny s velikostí zrn 0,063 - 2 mm (štěrky více jak 50 % zrn nad 2 mm). Většinou je v nich díky své stálosti a hojnému výskytu převažujícím minerálem křemen. Kategorie průmyslové písky se podle použití dělí na sklářské a slévárenské. Z pohledu složení horniny do písků patří i materiál běžně využívaný ve stavebnictví (jako součást štěrkopísků).

 

Světové zásoby nejsou uváděny, při současné spotřebě jsou víc než dostačující.

 

Světová těžba průmyslových písků: 152 mil. t (2013)*, 196 mil. t (2014)*, 181 mil. t (2015)*.

 

Těžba prům. písků (r. 2015)*: USA (94,9 mil. t)

                                            Itálie (13,9 mil. t)

                                            Francie (8,8 mil. t)   

                                            Turecko (8,0 mil. t)

                                            Německo (7,5 mil. t) 

                                                       ...

                                            Česká republika (1,2 mil. t) - sklářské p.

                                            Česká republika (0,7 mil. t) - slévárenské p.

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: v údajích není započtena produkce písků pro stavební účely.

 

Použití: největší spotřeba průmyslových písků je ve sklářství a slévárenství. Ve sklářství je důležitá chemická čistota a zrnitost. Pro běžnou výrobu skla se používá písek o velikosti částic 0,1 až 0,6 mm. Písek nesmí obsahovat větší množství barvicích složek - oxidů Fe, Cr2O3 a TiO2. Ve slévárenství se písky používají na výrobu odlévacích forem. Další použití je jako abrazivní materiál, filtrační materiál, pro čištění vody a produkci chemických sloučenin. Menší množství se spotřebovává k výrobě žáruvzdorných materiálů, v keramickém průmyslu, jako plnidlo do barev, gum, omítek, jako surovina při výrobě karbidu křemíku atd. Běžné písky mají největší použití ve výrobě stavebních hmot.

 

Průmyslové typy ložisek písků:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady ČR
sedimentární vrstvy v náplavech řek a v jezerních a mořských sedimentech písek až 100 %

sklářské písky: Střeleč, Srní

slévárenské písky: Střeleč, Srní, Blansko, Nýrov, Voděrady

 

Literatura:

Dolley, T. P. (2015): Sand and gravel (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 138-139. 

Dolley, T. P. (2016): Sand and gravel (industrial). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 144-145. 

Hrubeš, J., Ševčík, J. (1992): Nová ložiska štěrkopísků v Čechách. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 402-410.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Krejčíř, M. (1983): Štěrkopísky a stavební písky. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 368-407.

Krejčíř, M. (1992): Prognózní oblasti štěrkopísků na Moravě a ve Slezsku. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 411-417.

Procházka, J. (1992): Sklářské a slévárenské písky. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 226-230.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

 

 

SÁDROVEC A ANHYDRIT

 

Sádrovec - CaSO4 · 2 H2O a anhydrit - CaSO4 jsou první produkty při odpařování mořské vody, protože jsou nejméně rozpustné. Primárně vzniká většinou sádrovec (při 4,8 × vyšší salinitě něž v mořské vodě), oba minerály do sebe ale mohou při rekrystalizaci a hydrataci přecházet.

 

Světové zásoby nejsou uváděny, při současné spotřebě jsou víc než dostačující.

 

Světová těžba sádrovce: 245 mil. t (2013), 244 mil. t (2014), 258 mil. t (2015)*.

 

Těžba sádrovce (r. 2015)*: Čína (132,0 mil. t)

                                        Irán (22,0 mil. t) 

                                        Thajsko (12,5 mil. t)

                                        USA (11,5 mil. t)   

                                        Turecko (10,0 mil. t)

                                                           ...

                                        Česká republika (0,035 mil. t)

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: velké množství syntetického sádrovce vzniká jako odpadní produkt při odsiřování elektrárenských spalin a plynů (tzv. energosádrovec) a při zpracování surovin fosforu (tzv. chemosádrovec).

 

Těžba anhydritu je co do výše a lokalit podobná těžbě sádrovce, pravděpodobně jde o několik milionů tun ročně.

 

Použití: ze sádrovce a anhydritu se vyrábí sádrová pojiva. V rozvinutých zemích se okolo 80 % sádrovce, hlavně páleného, používá do různých stavebních prefabrikátů. Dále se používá pro výrobu forem a omítek. Surový sádrovec je přísadou při výrobě portlandského cementu a má použití v zemědělství. 

 

Průmyslové typy ložisek sádrovce a anhydritu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
sedimentární - evapority vrstvy a čočky v jílech sádrovec, anhydrit 50-95 % Novoveská Huta (Slovensko), Borków-Chwałowice, Nowy Ląd (Polsko) Kobeřice u Opavy

 

Literatura:

Crangle, R. D. (2015): Gypsum. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 70-71. 

Crangle, R. D. (2016): Gypsum. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 76-77. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Mátl, V. (1983): Sádrovec. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 280-289.

Mátl, V. (1992): Sádrovec. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 292-293.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

SEPIOLIT

 

Sepiolit (mořská pěna) - Mg4Si6O15(OH)2 · 6 H2O - je kryptokrystalický tuhý minerál. Za sucha je porézní, plave na vodě a má většinou bílou nebo krémovou barev.

 

Světové zásoby a těžba se pro velmi omezené využití nesledují.

 

Průmyslové typy ložisek sepiolitu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
sedimentární

vrstvy, hlízy a žilky

sepiolit 20-95 % Vicalvaro (Španělsko), Mihaliççik (Turecko), ostrov Samos (Řecko) Hrubšice a Biskoupky u Ivančic

 

Literatura:

Murray, H. (2006): Borates: Applied Clay Mineralogy - Occurrences, Processing and Application of Kaolins, Bentonites, Palygorskite-Sepiolite, and Common Clays. Bloomington: Elsevier.

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

 

 

SÍRA, PYRIT

 

Síra se vyskytuje v mnoha alotropických modifikacích a různých fyzikálních stavech (existuje řetězení -S-S- jako u uhlíku), v přírodě je nejběžnější stálá rombická γ-S. Dříve byly hlavní zdroje sirných sloučenin zejména sulfidické minerály jako pyrit FeS2 a pyrhotin Fe0,83-1S doplňované těžbou ryzí síry. Dnes převládá produkce síry jako vedlejšího produktu zpracování uhlovodíků (zemního plynu, ropy aj.) a vedlejšího produktu metalurgického zpracování některých sulfidických rud. 

 

Celková světová produkce síry: 70,4 mil. t (2013), 70,0 mil. t (2014), 70,1 mil. t (2015)*.

z toho:

Světová produkce síry z ložisek uhlovodíků: 40,70 mil. t (2012), 40,74 mil. t (2013), 40,53 mil. t (2014).

Světová produkce síry z pyritu: 5,99 mil. t (2012), 5,17 mil. t (2013), 5,57 mil. t (2014).

Světová těžba ryzí síry: 2,46 mil. t (2012), 2,08 mil. t (2013), 2,21 mil. t (2014).

 

Produkce síry z ložisek uhlovodíků (r. 2014): USA (9,04 mil. t)

                                                                 Rusko (6,36 mil. t)

                                                                                                 Kanada (5,27 mil. t)

                                                                 Saudská Arábie (4,40 mil. t)

                                                                 Kazachstán (2,46 mil. t)

 

Produkce síry z pyritu (r. 2014): Čína (5000 tis. t)

                                               Finsko (330 tis. t)

                                               Rusko (180 tis. t)

                                               Indie (30 tis. t)

                                               Venezuela (25 tis. t)

 

Těžba ryzí síry (r. 2014): Čína (1000 tis. t)

                                    Polsko (605 tis. t)

                                    Venezuela (259 tis. t)

                                    Belgie (225 tis. t)

                                    Rusko (120 tis. t)

 

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: je z 80 % na výrobu kyseliny sírové. Dále se užívá k výrobě pesticidů, pigmentů a anorganických barev, jiných organických a anorganických sloučenin, při rafinaci ropy, produkci mýdel a detergentů a má mnoho dalších využití. Kyselina sírová se využívá v mnoha technologiích - při výrobě fosfátových hnojiv, síranu amonného a draselného, papíru, při vulkanizaci kaučuku, výrobě pigmentů, loužení rud (hlavně mědi) aj. Oxid siřičitý se používá hlavně k výrobě kyseliny sírové, dále pak jako bělicí činidlo, k dezinfekci, jako konzervační činidlo v potravinářství, jako chladivo, rozpouštědlo aj.

 

Průmyslové typy ložisek síry:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět
vulkanický (sublimační) žíly, povlaky na stěnách kráterů síra 40-95 % Argentina, Chile, Bolívie, Peru, Japonsko, Jáva, Kamčatka (Rusko), Filipíny
vulkanicko-sedimentární jezírka a vrstvy na dně kráterů v okolí fumarol a solfatar síra 30-80 % viz vulkanický (sublimační) typ
biochemický sedimentární (vrstevní typ) vrstvy metasomaticky nahrazeného sádrovce a anhydritu sírou účinkem bakterií při epigenezi  síra 15-80 % Tarnobrzeg (Polsko)
biochemický sedimentární (sádrový klobouk solných pňů) vrstvy v kopuli nad solnými pni vzniklé redukcí síranů na sirovodík a jeho oxidací na S bakteriálními pochody síra   Taxas, Louisiana (USA), Mexiko

 

Průmyslové typy ložisek pyritu a pyrhotinu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
vulkanosedimentární vrstvy a čočky grafitických břidlic s pyritem pyrit 5-10 % S   Chvaletice, Hromnice u Plzně 
hydrotermální (různé typy) žíly, žilníky a impregnace pyrit, pyrhotin, sulfidy kovů 5-10 % S   Lukavice u Chrudimi, Zlaté Hory 

 

Literatura:

Apodaca, L. E. (2015): Sulfur. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 156-157. 

Apodaca, L. E. (2016): Sulfur. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 162-163. 

Apodaca, L. E. (2016): Sulfur (advanced release). In: 2014 Minerals Yearbook. Reston, Virginia, U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, s. 74.1-74.15. 

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Kvaček, M. (1983): Ložiska pyritu a pyrhotinu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 82-87.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer. 

 

 

SLÍDY

 

Slídy představují skupinu hlinitokřemičitanů s fylosilikátovou strukturou. Mají dokonalou štěpnost, vynikající elektroizolační i tepelně izolační vlastnosti, jsou pružné a chemicky stálé. Některé jsou průhledné. Průmyslový význam mají muskovit, flogopit a vermikulit

 

Světové zásoby slíd jsou vzhledem k použití více než dostačující.

 

Světová těžba vločkové slídy: 1,12 mil. t (2013), 1,13 mil. t (2014), 1,12 mil. t (2015)*.

Světová těžba blokové slídy: 3700 t (2013), 2960 t (2014), 3000 t (2015)*.

 

Těžba vločkové slídy (r. 2015)*: Čína (780 tis. t)

                                              Rusko (100 tis. t) 

                                              Finsko (54 tis. t)

                                              USA (42 tis. t) 

                                              Jižní Korea (30 tis. t)   

 

Těžba blokové slídy (r. 2015)*: Rusko (1500 t) 

                                             Indie (1300 t)

* přesná data nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: bloková slída se používá jako izolační materiál v elektrickém a elektronickém průmyslu, v optických filtrech, pyrometrech, regulátorech teploty, zpožďovačích v helium-neonových laserech apod. Vrstevnatá slída se používá jako dielektrikum v kondenzátorech. Vločková slída je má využití při výrobě speciálního papíru a mletá slída je vhodná jako plnidlo do cementů, omítek, barev a gumy. 

 

Užitkové minerály: 

 

muskovit  KAl2(Si3Al)O10(OH)2
flogopit  KMg3(Si3Al)O10(OH)2

 

Průmyslové typy ložisek slíd:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
magmatický tělesa pyroxenitů bohatých flogopitem flogopit do 85 % Palabora (JAR) ---

regionálně metamorfovaný

tělesa muskovitických svorů a rul

muskovit X0 %   Měděnec, Ktiš
pegmatity s flogopitem žíly spojené s ultrabaziky flogopit do 60 % Kovdor (Kola, Rusko) Heřmanov
pegmatity s muskovitem žíly v kyselých granitech starých štítů muskovit do 15 % Sibiř (Rusko), Indie, Skandinávie Kříženec, Trdlina, Křepkovice (Tepelská oblast)

hydrotermálně

pneumatolytický

žíly vzniklé působením plynotekutých roztoků na hořečnaté horniny

flogopit, muskovit   Sljudjanka (východní Sibiř, Rusko), Kanada, Madagaskar ---

 

Literatura:

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Švenek, J., Kruťa, T., Kovařík, J. (1983): Ostatní a výhledové nerudní suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-471.

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

Willett, J. C. (2015): Mica (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 110-111. 

Willett, J. C. (2016): Mica (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 104-105. 

 

 

SODA A SODNÉ SUROVINY

 

Přírodní zdroje sodíku jsou zejména velmi dobře rozpustné uhličitany a sírany tohoto prvku, které mají vysoký obsah Na a jsou snadno chemicky upravitelné. Průmyslový význam má zejména soda Na2CO3 a síran sodný Na2SO4.

 

SODA

 

Světové zásoby přírodní sody jsou asi 24 mld. t.

 

Světová produkce kalcinované sody: 51,3 mil. t (2013), 51,3 mil. t (2014), 51,7 mil. t (2015)*

Z toho těžba přírodní sody: 14,4 mil. t t (2013), 14,4 mil. t (2014), 14,7 mil. t (2015)*.

 

Těžba přírodní sody (r. 2015)*: USA (11700 tis. t)

                                               Turecko (2000 tis. t)

                                               Keňa (450 tis. t)

                                               Mexiko (290 tis. t)

                                               Botswana (225 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z Ugandy

 

Použití: kalcinovaná soda (bezvodá, technická, 98,0 - 99,3 % Na2CO3) se používá hlavně ve sklářském průmyslu, dále v chemickém průmyslu (výroba fosforečnanů, křemičitanů, chromanů, hydrogenuhličitanu atd.) a při výrobě detergentů (fosforečnan sodný a křemičitany sodné, z nichž se dále vyrábí syntetické zeolity). V menším množství se používá při výrobě papíru, filtraci vody, odsiřování plynů aj. 

 

SÍRAN SODNÝ

 

Světové zásoby síranu sodného jsou asi 3,3 mld. t a zdroje nejsou uvádněny.

 

Světová produkce síranu sodného je okolo 4 mil. t (2008). Většina je vedlejším produktem různých průmyslových výrob.

 

Produkce síranu sodného ve většině zemí není uváděna, odhaduje se na 1,5 až 2 mil. t.

 

Použití: síran sodný se tradičně využívá v papírenském a textilním průmyslu a v průmyslu detergentů (produkce fosforečnanů sodných do pracích prášků). Jeho použití má v rozvinutých zemích klesající tendenci.  

 

Užitkové minerály: 

 

thenardit Na2SO4 soda Na2CO3
mirabilit Na2SO4 · 10 H2O trona Na3H(CO3)2 · 2 H2O
glauberit  Na2Ca(SO4)2 nahcolit NaHCO3
dawsonit  NaAlCO3(OH)2

 

Průmyslové typy ložisek sodných surovin:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět
solanky jezerní solanky a sedimenty na jejich dnech roztoky a všechny vý-še uvedené minerály   Searles Lake (Kalifornie, USA), Great Salt Lake (Utah, USA)
sedimentární - evapority vrstvy, místy v blízkosti solných ložisek trona, soda, nahcolit, dawsonit do 85 % Na2CO3 a 70 % Na2SO4 souvrství Green River (Wyoming, Colorado, USA)

 

Literatura:

Bolen, W. P. (2015): Soda ash. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 148-149.

Bolen, W. P. (2016): Soda ash. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 154-155.

Dyni, J. R., Wiig, S. V., Grundy, W. D. (1995): Trona Resources in Southwest Wyoming. Natural Resources Research, Vol. 4, No. 4, s. 340-352.

Suner, F., Budakoğlu, M. (1995): Thenardite formation in Central Anatolia, Turkey. In: Pašava., J., Kříbek, B., Žák, K. (eds.) Mineral deposits: from their origin to their environmental impacts, Rotterdam: A. A. Balkema, s. 637-640.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

SOLI DRASLÍKU A HOŘČÍKU

 

Draselné a hořečnaté soli (chloridy, sírany) jsou díky své snadné rozpustnosti ve vodě poměrně vzácné minerály. Jsou hlavním zdrojem draslíku a jeho sloučenin.  

 

Světové zásoby draselných a draselno-hořečnatých solí jsou asi 3,7 mld. t K2O.

 

Světová těžba draselných solí: 34,5 mil. t K2O (2013), 38,8 mil. t K2O (2014), 38,8 mil. t K2O (2015)*.

 

Těžba draselných solí (r. 2015)*: Kanada (11,0 mil. t K2O)

                                                Rusko (7,4 mil. t K2O)

                                                Bělorusko (6,5 mil. t K2O)

                                                Čína (4,2 mil. t K2O)

                                                Německo (3,0 mil. t K2O)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: draselné soli se z 90-95 % používají jako hnojivo, buď přímo, nebo po úpravě. Jen několik procent se používá v chemickém průmyslu k produkci draselných sloučenin (chlorid, dusičnan, uhličitan, manganistan aj.). 

 

Užitkové minerály: 

 

sylvín KCl kainit  KMg(SO4)Cl · 3 H2O
carnallit  KMgCl3 · 6 H2O kieserit MgSO4 · H2O
langbeinit K2Mg2(SO4)3 polyhalit  K2Ca2Mg(SO4)4 · 2 H2O

 

Průmyslové typy ložisek draselných a hořečnatých solí:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět
sedimentární - evapority vrstvy v nadloží některých velkých solných ložisek carnallit, kieserit, kainit, sylvín, langbeinit,  polyhalit aj. 15-30 % K2O

do 12 % MgCO3

Strassfurt (Německo), Carlsbad (Nové Mexiko, USA), formace Prairie Evaporite (Saskatchevan, Kanada), Kłodawa (Polsko)

 

Literatura:

 

Jasinski, S. M. (2015): Potash. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 122-123.

Jasinski, S. M. (2016): Potash. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 128-129.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

STAUROLIT

 

Staurolit - Fe2Al9Si4O23(OH) - je těžký minerál, donedávna zajímavý jen pro mineralogy, dnes má však stále širší použití v průmyslu.

 

Světová těžba staurolitu není uváděna. Pouze orientační údaj je přibližná těžba USA 122 tis. t (r. 1993). Dalším větším producentem je Indie.

 

Použití: staurolit se využívá při výrobě portlandského cementu, dále jako formovací písek při odlévání neželezných kovů a jako mleté abrazivo.  

 

Průmyslové typy ložisek staurolitu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR

rozsypy

pásy plážo-vých písků a vrstvy říčních usazenin 

staurolit X-X0 kg.m-3 Horse Creek (Jižní Karolína, USA) Branná, Mikulovice u Jeseníku, Mohelnice, Tovačov, Ostrožská Nová Ves

regionálně metamorfovaný

tělesa staurolitových rul a svorů

staurolit až 25 % Toronto (Kanada) svory silezika - Šerák, Keprník, Vozka, Petrov nad Desnou, Nový Malín

 

Literatura:

XXX

Potužák, V., Štícha, R. (1994): Závěrečná zpráva staurolit (část A). Závěrečná zpráva staurolit (část B/1 a B/2), ložisko Svojanov. Surovina: granát, staurolit. Etapa průzkumu: vyhledávací, předběžná. MS, GMS,: Praha.

 

 

SŮL KAMENNÁ (HALIT)

 

Kuchyňská sůl, chemicky chlorid sodný, mineralogický název halit - NaCl - je životně důležitý nerost, nejběžněji se vyskytující rozpuštěný v mořské vodě.  

 

Světové zásoby chloridu sodného jsou nevyčerpatelné, protože obrovském množství je rozpuštěno ve světových mořích, oceánech a slaných jezerech.

 

Světová těžba: 262 mil. t (2013), 266 mil. t (2014), 273 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (59,5 mil. t)

                          USA (47,3 mil. t)

                          Německo (16,4 mil. t)

                          Indie (16,0 mil. t)

                          Kanada (14,4 mil. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: chemický průmysl spotřebovává 50-60 % těžby soli na výrobu různých sloučenin (chlor, kyselina chlorovodíková, chloridy aj.). Asi 20 % spotřebovává potravinářský průmysl a konzervárenství. Další použití je jako posypový materiál vozovek, v zemědělství a v papírenském a farmaceutickém průmyslu.

 

Průmyslové typy ložisek halitu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět
sedimentární - evapority vrstvy a pně v jílech (většinou třetihorní nebo permské)  halit až 100 % Wieliczka, Bochnia, Kłodawa (Polsko), Altaussee (Rakousko), Strassfurt (Německo)
slané vody a solanky oceány, moře a slaná jezera halit 3-15 % Mrtvé moře (Izrael, Jordánsko)

 

Literatura:

Bolen, W. P. (2015): Salt. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 134-135.

Bolen, W. P. (2016): Salt. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 140-141.

Warren, J. K. (2006): Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Berlin: Springer.

 

 

VÁPENEC

 

Vápenec je monominerální sedimentární hornina, obsahující více než 90 % kalcitu - CaCO3. Dolomitické vápence obsahují 10 až 50 % dolomitu, horniny s obsahem nekarbonátové příměsi nad 10 % mají v názvu hlavní složky této příměsi (vápence jílovité, písčité aj.). Podle toho, zda vápence prodělaly metamorfní přeměny, rozlišujeme vápence sedimentární a krystalické (tj. mramory - již jde o přeměněnou horninu). Podle vzniku dělíme vápence na mořské a sladkovodní. Je to zcela běžná hornina, budující celá pohoří.

 

Světové zásoby jsou prakticky nevyčerpatelné.

 

Světová produkce vápna: 353 mil. t (2013), 360 mil. t (2014), 350 mil. t (2015)*.

 

Produkce vápna (r. 2015)*: Čína (230,0 mil. t)

                                         USA (19,0 mil. t) 

                                         Indie (16,0 mil. t) 

                                         Rusko (11,0 mil. t)              

                                         Brazílie (8,3 mil. t) 

                                         ...

                                         Česká republika (1,0 mil. t)

světová statistika těžby vápence není dostupná, většina států vede své statistiky pro jednotlivé produkty z vápenců: vápno, cement, drcené kamenivo aj. V České republice bylo v roce 2015 vytěženo 11,0 mil. t vápenců, z toho 4,6 mil. t vysokoprocentních vápenců a 5,2 mil. t ostatních vápenců.

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: více než polovina světové produkce vápence se používá na výrobu pojiv - cementu a vápna a do jiných průmyslových výrob. Vápno je technický název pro CaO o různém stupni čistoty, který se vyrábí dekarbonizací (pálením) přírodních vápenců. Pro stavební účely se rozlišuje vzdušné vápno a hydraulické vápno. 80 - 90 % se používá jako pálené vápno. Cement viz cementářské suroviny. Vápence se dále používají jako stavební a drcený kámen, méně i jako obkladový a dekorační kámen. V hutnictví se používá jako struskotvorné činidlo, v chemickém průmyslu při výrobě sody, karbidu, kyseliny citrónové aj. Vápencová moučka se používá ve sklářském a keramickém průmyslu, v černouhelném hornictví (proti výbuchům uhelného prachu), v zemědělství jako korekce kyselých půd a v uhelných elektrárnách na odsiřování plynů.  

 

Průmyslové typy ložisek vápence:

 

typ tvar užitkový nerost obsah suroviny příklady svět příklady ČR
sedimentární vrstvy a bradla vápenec 70-100 % CaCO3 velmi běžný

Černý Důl, Hranice na Moravě, Chýnov, Koněprusy, Kosoř u Radotína, Mokrá, Prachovice, Štramberk, Tuchořice, Vitošov,

 

Literatura:

Brunnerová, Z. (1992): Výzkum a využívání karbonátových hornin v ČR. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 260-266.

Brunnerová, Z. (1992): Karbonátové horniny pro výrobu minerálních plniv. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 267-272.

Corathers, L. A. (2015): Lime. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 92-93.

Corathers, L. A. (2015): Lime. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 98-99.

Krutský, N. (1983): Vápence. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 235-270.

Krutský, N. (1992): Vápence. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 247-259.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

 

 

VERMIKULIT

 

Vermikulit - Mg0,7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8 H2O - je fylosilikát ze skupiny smektitu. 

 

Světové zásoby nejsou uváděny.

 

Světová těžba: 358 tis. t (2013), 381 tis. t (2014), 408 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: JAR (160 tis. t) 

                          USA (100 tis. t) 

                          Brazílie (70 tis. t) 

                          Zimbabwe (40 tis. t)              

                          Bulharsko (18 tis. t) 

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: expandovaný vermikulit se používá jako izolační materiál (náhrada azbestu), plnivo do barev a omítek, jako nosič chemických látek, iontoměnič radioaktivních prvků aj.

 

Průmyslové typy ložisek vermikulitu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
kontaktně metasomatický styk kyselých intruziv a bazických hornin vermikulit do 95 % Palabora (JAR) Chlumeček u Křemže
hydrotermální a zvětrávací

polohy vzniklé zvětráváním biotitu, flogopitu a chloritů přínosem Mg

vermikulit do 95 % Libby (Montana, USA), Enoree (Jižní Karolína, USA) Dubina u Zruče nad Sázavou

 

Literatura:

Tanner, A. O. (2015): Vermiculite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 178-179.

Tanner, A. O. (2016): Vermiculite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 184-185.

Weiss, Z., Kužvart, M. (2005): Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum.

 

 

WOLLASTONIT

 

Wollastonit je bílý vláknitý inosilikát - CaSiO3 s vysokou teplotou tání, v přírodě se v kontaktních skarnech nacházejí jeho polymorfní modifikace T - triklinický a 2M - monoklinický (parawollastonit). 

 

Světové zásoby nejsou udávány.

 

Světová těžba: 535 tis. t (2013)*, 550 tis. t (2014)*, 550 tis. t (2015)*,.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (300 tis. t) 

                           Indie (180 tis. t) 

                           Mexiko (56 tis. t) 

                           Finsko (10 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

k dispozici nejsou údaje z USA

 

Použití: k výrobě speciálních keramických a sklářských výrobků, jako izolační materiál aj. Dále jako plnidlo do barev, laků, gumy, plastů a omítkových materiálů. Vzhledem k jeho vláknité struktuře bývá někdy používán jako náhrada azbestu. Některé země ho využívají i v ocelářství jako struskotvorné činidlo.

 

Průmyslové typy ložisek wollastonitu:

 

typ tvar užitkový minerál obsah suroviny příklady svět příklady ČR
skarnový čočky a nepravi-delné polohy na kontaktech vápnitých hornin a granitoidů wollastonit 40-95 % Willsboro (New York, USA), Da Ding Shan (Jilin, Čína) Bludov u Šumperka, Mochtín u Klatov, Skalka u Chebu, Lazy u Kynžvartu
regionálně metamorfní nepravidelné polohy a pásy wollastonit 30-80 % Kalifornie (USA),  Aldanský štít (východní Sibiř, Rusko)  ---

 

Literatura:

Chrt, J., Woller, F. (1990): Wollastonit - nová surovina v České republice? Geologický průzkum, roč. 32, č. 7, s. 205-208.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Špaček, K., Woller, F., Chrt, J., Juráj, J. (1992): Výskyty wollastonitu v Českém masívu. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 461-464.

Virta, R. L. (2015): Wollastonite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 180-181.

Virta, R. L. (2016): Wollastonite. In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 186-187.

 

 

ZEOLITY

Zeolity jsou skupina asi 45-ti hlinitokřemičitanů ze skupiny tektosilikátů, obsahujících v průchozích dutinách v krystalické mřížce tzv. zeolitovou vodu. Tato voda může být zahřátím bez změny krystalové mřížky odstraněna a zase rehydratována. Stejně je tomu s některými ionty a molekulami specifické velikosti. Jako kationty obsahují hlavně Na, K, Ca, Mg.

 

Světové zásoby nejsou udávány.

 

Světová těžba: 2,71 mil. t (2013), 2,75 mil. t (2014)*, 2,78 mil. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Čína (2000 tis. t) 

                          Jižní Korea (230 tis. t) 

                          USA (72 tis. t) 

                          Turecko (70 tis. t)

                          Kuba (43 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

Pozn.: Za nižší cenu se vyrábí syntetické zeolity, které mají lepší čistotu a požadované vlastnosti. Dnes existuje okolo 100 různých syntetických zeolitů. 

 

Použití: specifické vlastnosti zeolitů, hlavně průchozí kanálky v krystalové struktuře o průměru 0,26 - 0,74 μm, předurčují použití zeolitů (iontoměniče a molekulová síta - likvidace radioaktivních odpadů, nosiče hnojiv v zemědělství, stelivo pod domácí zvířata, čištění vzduchu. Zeolity se dále používají jako přídavek do lehkých betonů a cementů a zastupují fosfáty při produkci detergentů. Stejné je i použití velkého spektra uměle vyráběných zeolitů.

 

Užitkové minerály: 

 

heulandit-Ca  (Ca,Na,K)5Si27Al9O72 · 26 H2O
chabasit-Ca  Ca2Si8Al4O24 · 13 H2O
mordenit  (Na2,Ca,K2)4Si40Al8O96 · 28 H2O
phillipsit-Ca  Ca3Si10Al6O32 · 12 H2O
erionit-Ca  Ca5Si26Al10O72 · 30 H2O

 

Průmyslové typy ložisek zeolitů:

 

typ tvar užitkové minerály obsah suroviny příklady svět příklady ČR
přeměněná kyselá vulkanoklastika vrstvy přeměněných vulkanoklastik ve vodním (sladkovodním, mořském) prostředí phillipsit, chabasit, erionit, klinoptilolit, mordenit aj. až 100 % Tecopa, Owens (Kalifornie, USA), Kirdžali (Bulharsko), Rátka (Maďarsko), Nižný Hrabovec (Slovensko) ---

 

Literatura:

Flanagan, D. M. (2016): Zeolites (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2016. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 190-191.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Skála, R. (1995): Přírodní zeolity. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 3, s. 178-187.

Tschernich, R. W. (1992): Zeolites of the world. Phoenix: Geoscience Press.

Virta, R. L. (2015): Zeolites (natural). In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 184-185.

 

 

ŽIVCE A ŽIVCOVÉ SUROVINY

 

Živce jsou skupina horninotvorných hlinitokřemičitanů s tektosilikátovou strukturou. Nejběžnější jsou draselné živce a plagioklasy (směsi Na-Ca živců).

 

Světové zásoby živců nejsou odhadovány, protože se považují za více než dostačující v poměru ke spotřebě. 

 

Světová těžba: 21,2 mil. t (2013), 20,0 mil. t (2014), 21,2 tis. t (2015)*.

 

Těžba (r. 2015)*: Turecko (5,0 mil. t)

                          Itálie (4,7 mil. t)

                          Čína (2,5 mil. t)

                          Indie a Thajsko (1,5 mil. t)

                           ...

                           Česká republika (430 tis. t)

 

* přesná data zatím nejsou k dispozici, hodnoty získány odborným odhadem

 

Použití: okolo 80 % produkce se spotřebovává v keramickém průmyslu, hlavně na glazury. Ve sklářském průmyslu se používá hlavně albit. Živcová surovina s převahou ortoklasu se používá v ušlechtilé a elektrotechnické keramice. Méně jsou živce používané jako plnidlo v barvách, gumách, omítkách aj. Ca-plagioklasy nenají větší průmyslový význam kvůli příliš vysoké teplotě tání. Některé odrůdy živců mohou dosahovat šperkařské kvality: adulár - var. měsíček, mikroklin - var. amazonit, plagioklasy - labradorit. 

 

Užitkové minerály: 

 

ortoklas KAlSi3O8 albit NaAlSi3O8
mikroklin  KAlSi3O8 anortit  CaAl2Si2O8

 

Průmyslové typy ložisek živců:

 

typ tvar užitkové minerály obsah suroviny příklady svět příklady ČR
žulové pegmatity žíly v kyselých granitech

ortoklas, mikroklin, albit

40-85 % Severní Karolína, Jižní Dakota (USA), Kola (Rusko), Ukrajina, Norsko, Švédsko, Finsko Luženičky, Meclov, Otov, Dolní Bory  
granitoidní a alkalická intruziva tělesa leukokratních žul, albitizovaných žul, albititů, alaskitů a nefelinických syenitů ortoklas, albit 50-85 % Spruce Pine (Severní Karolína, USA) Krásno - Vysoký Kámen, Stříbrnice u Sedlčan, Lavičky 

živcové štěrkopísky

aluviální náplavy vzniklé zvětráváním granitoidů 

ortoklas 50-70 % Queretero (Mexiko) Halámky, Majdalena (řeka Lužnice), Hrušovany, Bratčice (řeka Jihlava)

kaolinizované živcové horniny

aluviální náplavy vzniklé zvětráváním granitoidů 

ortoklas 20 %   Tymákov, Chlumčany 

 

Literatura:

Belej, C., Bufka, J., Duda, J., Hájek, M., Kužvart, M., Mátl, V., Nosek, P. (1992): Živec. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČR II. Praha: Univerzita Karlova, s. 56-83.

Grym, V. (1983): Živec a živcové suroviny. In: Kužvart, M. (ed.) Ložiska nerudních surovin ČSR. Praha: Univerzita Karlova, s. 61-81.

Kraus, I., Kužvart, M. (1987): Ložiska nerud. Praha: SNTL.

Starý, J., Kavina, P., Vaněček, M., Sitenský, I., Kotková, J., Hodková, T.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2008). Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2009. 473 s.

Tanner, A. O. (2015): Feldspar. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 54-55.

Tanner, A. O. (2016): Feldspar and nepheline syenite. In: Mineral Commodity Summaries 2015. Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, s. 60-61.