home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

TEXTURY A STRUKTURY

MINERÁLNÍ VÝPLNĚ LOŽISEK

 

 

Kliknutím na názvy textur a struktur zobrazíte jejich obrazové galerie.

 

  Ve stavbě ložiskové výplně rozlišujeme její strukturu a texturu:

struktura je dána tvarem, velikostí a vzájemným vztahem krystalů či jejich 

              úlomků v minerálních agregátech

textura je dána prostorovým uspořádáním minerálních agregátů, jejich

            orientací, složením aj.

  Texturní prvky lze zpravidla sledovat makroskopicky, zatímco strukturní stavební prvky lze rozlišit většinou jen při pozorování mikroskopem. V obou případech se však rozlišují makrotextura (makrostruktura) a mikrotextura (mikrostruktura).

  Poznání textury a struktury minerální výplně ložisek má nejen význam pro teoretické vědomosti o stavbě ložiskových těles, ale i ryze praktický význam (např. pro úpravárenské procesy).

Pozn.: v anglicky psané literatuře českému významu pojmu textura odpovídá „structure“ a českému významu pojmu struktura odpovídá „texture“!

 

Textury ložiskové výplně

 

texturní skupina typ textury ložiska
 masivní  masivní (kompaktní) +   + + + +
 skvrnitá  skvrnitá + + + +   +
 vtroušeninová + + +     +
 páskovaná  páskovaná + + + + + +
 proužkovaná     + + +  
 vrstevnatá +       + +
 čočkovitá + + + + + +
 plikativní (zvrásněná)           +
 rulovitá           +
 břidličnatá           +
 krustifikační (hřebenovitá)     +      
 proudovitá (fluidální) +   +      
 žilníkovitá  síťovitá +   +      
 nepravidelných prožilků +   +      
 paralelních prožilků +   +      
 sféroidální
 (globulární)
 nodulární +          
 kokardová     +      
 atolová, prstencová           +
 drúzová (miarolitická)   + + +   +
 paprsčitá   + + +   +
 konkrecionální       + +  
 geodová, mandlovcová     + + +  
 eolitická         +  
 bobová (pisolitická)         +  
 konglomerátová         +  
 ledvinitá  kolomorfní     + + +  
 korovitá, skořepovitá       +    
 voštinovitá     + +    
 fragmentová  prožilková     +      
 brekciová +   + +   +
 brekciovitá +     +   +
 okatá     + +    
 porézní  pórovitá (kavernózní)       +    
 bublinovitá       +    
 voštinovitá       + +  
 kostrovitá  buněčnatá       +    
 kostrovitá - houbovitá       +    
 kostrovitá - buněčnatá       +    
 rozpadavá  detritická (klastická)         +  
 zemitá       + +  
 prášková       + +  

 

 

  Masivní textura je charakteristická pro celistvé ložiskové monominerální i polyminerální výplně.

  Skvrnitá textura s nepravidelnými lokálními shluky užitkového minerálu v jalovině. Podle rozměrů shluků se dále dělí na vlastní skvrnitou a vtroušeninovou texturu.

  Páskovaná textura se vyznačuje střídáním pásků různého minerálního složení. Hojně se vyskytuje zejména v sedimentogenních a metamorfogenních ložiscích.

  Žilníková textura je tvořena systémem drobných subparalelních nebo vzájěmně se protínajících žilek.

  Globulární textura je charakterizována koncentrickým seskupením minerálních agregátů. 

  Ledvinitá textura je příznačná pro krystalizaci minerálů z koloidních roztoků. 

  Fragmentová textura je typická pro ložiska, která vznikala při více fázích a úlomky starší ložiskové výplně jsou tmeleny mladší mineralizací. 

  Porézní textura je běžná ve zvětrávacích zónách ložisek, kde dochází k vyloužení méně stabilních minerálů a vzniku dutin po nich. 

  Kostrovitá textura je typická pro oxidační zóny ložisek, kdy jsou dutiny po vyloužených minerálech vyplněny zemitými minerály. 

  Zemitá textura bývá vyvinuta v nezpevněných nebo mírně zpevněných ložiskových výplních (nejčastěji u sedimentárních hornin).

 

Struktury ložiskové výplně

 

strukturní skupina typ struktury ložiska
 rovnoměrně  

 zrnitá

 hypidiomorfně zrnitá + + +      
 alotriomorfně zrnitá + + +      
 panidiomorfně zrnitá + + +      
 xenomorfně zrnitá + + +      
 sideronitová +          
 granoblastická           +
 homeoblastická           +
 rohovcovitá     +   + +
 nerovnoměrně

 zrnitá

 intersticiální +   +      
 porfyrická +          
 porfyrová +   +      
 poikilitická + + +      
 metakrystová     +      
 emulzní +   +      

 porfyroblastická

        +
 laminární  lištovitá + + + +   +
 ofitická     +      
 lepidoblastická         + +
 foliační     +     +
 vláknitá  vláknitá +   + +   +
 plstnatá +   +     +
 snopkovitá     +     +
 zonální  zonální   + + +    
 koncentricky zonální     + + +  
 rytmicky zonální   + +      

 krystalograficky 

 orientované

 struktury

 retikulární + + + +    
 síťovitá     + +    
 orientovaně emulzní + + +      
 srůstová  grafická + + + +    
 subgrafická + + + +   +
 eutektická + + +      
 mikropegmatitová + +        
 odmíšeninová + + +     +
 lemová  lemová     + +    
 koronární     +      
 náhradová (reliktní)  očkovitá +   + +    
 zbytková     + +    
 kostrovitá     + +    
 reliktní     + +    
 fragmentovaná  kataklastická           +
 prohnětená           +
 granoklastická           +
 porfyroklastická           +

 prožilková

+   + +  
 kolomorfní  kolomorfní (gelová)     + + +  
 zonální     + +    
 koncentricky zonální     + + +  
 dendritická       +    
 sférolitická  perlitová +   + +    
 sférolitická +   +      
 radiálně paprsčitá +   + + +  
 radiálně vláknitá     + +    
 cementační     + +    

 klastická

 (úlomkovitá)

 psefitická         +  
 psamitická         +  
 aleurolitická         +  
 pelitická         +  

 

 

  Rovnoměrně zrnitá struktura je charakteristická pro ložiskové výplně tvořené přibližně stejně velkými, zpravidla izometrickými zrny. Je dále rozdělena na několik typů krystalizačních (hypidiomorfně, alotriomorfně aj. zrnitá) a rekrystalizačních (granoblastická, homeoblastická) struktur.

  Nerovnoměrně zrnitá struktura je tvořena jemnozrnnou minerální výplní, v níž se vyskytují velká zrna minerálů a opačně hrubozrnným minerálním agregátem s jemnozrnnou mineralizací. I tato skupina se dále dělí na několik typů krystalizačních (porfyrická, poikilitická, emulzní aj.) a rekrystalizačních (porfyroblastická) struktur. 

  Lištovitá struktura se vyznačuje laminární formou většiny nebo všech zrn minerální výplně ložiska.

  Zonální struktura je typická zonálním střídáním pásků různých minerálů.

  Krystalograficky orientovaná struktura je charakterizována vývinem jednoho i více minerálů v krystalografických plochách druhého minerálu. 

  Srůstová struktura se vyznačuje vzájemným intimním pronikáním dvou nebo více minerálů. 

  Lemová struktura vzniká tvorbou lemů okolo zrn starších minerálů. 

  Náhradová (reliktní) struktura vzniká při metasomatickém zatlačování starších minerálů mladšími. 

  Fragmentovaná struktura je tvořena mechanicky rozrušeným agregátem starší ložiskové výplně tmelené mladší mineralizací. 

  Kolomorfní struktura vzniká v různých stádiích přeměny minerálních agregátů koloidního původu.

  Sférolitická struktura je charakteristická vývinem sférolitů s různou, zpravidla ale radiálně paprsčitou stavbou. 

  Klastická (úlomkovitá) struktura je specifická pro sedimentární horniny.

 

Craig, J. R., Vaughan, D. J. (1994): Ore Microscopy & Ore Petrography. 2nd edition. John Wiley & Sons, Inc.: New York.

Laznicka, P. (1993): Precambrian Empirical Metallogeny. Elsevier: Amsterdam, 1993.

Laznicka, P. (2010): Giant Metallic Deposits: Future Sources of Industrial Metals. 2nd edition. Berlin: Springer.

Smirnov, V. I. (1983): Geologie ložisek nerostných surovin. Praha: SNTL.

Taylor, R. (2009): Ore textures: Recognition and Interpretation. Berlin: Springer.