home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

KOMBINOVANÁ TĚLESA

(angl. combined, composite or complex orebodies)

 

 

   Model podmořského vulkanosedimentárního systému VMS (volcanic

   -associated massive sulfides). Tento typ představují stovky

   kombinovaných ložisek sulfidů Fe, Cu, Zn a Pb. Sestávají se z čoček

   stratiformních masivních sulfidů usazených na mořském dně nebo v jeho

   blízkosti, které v podloží mají diskordantní žilník nebo rudní brekcii

   považovanou za přístupový kanál hydrotermálních roztoků. Na typickém

   ložisku je masivní čočka bohatá pyritem a sfaleritem, zatímco pyrhotin

   a chalkopyrit jsou nejbohatší v chloritem a sericitem alterovaném přívodu.

   © P. Láznička, 1988.