Legislativa a normy

Legislativní úprava

- zákony
- vyhlášky

 

Legislativní úprava

Zákony:

 • zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace      zde

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

 • zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník      zde

  Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Občanský zákoník také upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.

 • zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)      zde

  Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.

 • zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě      zde

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

  1. podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
  2. podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,
  3. podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,
  4. podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),
  5. organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

  Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky, Generálního ředitelství cel, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

 • zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích      zde

  Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě a v technice.

 • zákon č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb      zde

  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník      zde

  Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související a zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.

Vyhlášky Českého báňského úřadu a Ministerstva životního prostředí:

 • č. 15/1995 o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností    zde
 • č. 22/1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí    zde
 • č. 26/1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu    zde
 • č. 51/1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů    zde
 • č. 55/1996 o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí    zde
 • č. 71/2002 o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu    zde
 • č. 72/1988 o používání výbušnin    zde
 • č. 74/2002 o vyhrazených elektrických zařízeních    zde
 • č. 99/1995 o skladování výbušnin    zde
 • č. 104/1988 o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem    zde
 • č. 172/1992 o dobývacích prostorech    zde
 • č. 175/1992 o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů    zde
 • č. 206/2001 o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce    zde
 • č. 239/1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem    zde
 • č. 282/2001 o evidenci geologických prací    zde
 • č. 298/2005 o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů    zde
 • č. 364/1992 o chráněných ložiskových územích    zde
 • č. 368/2004 o geologické dokumentaci    zde
 • č. 369/2004 o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek    zde
 • č. 392/2003 o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem    zde
 • č. 435/1992 o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem    zde